จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,412.861,068.0055.7 %5.0452.83177.3460.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,998.661,158.0061.4 %5.0642.99145.1177.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,044.451,920.0036.9 %5.0662.010.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี22,389.3911,429.0049.0 %5.02,356.991,007.6857.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,690.26533.0085.6 %5.0226.1033.2585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,685.72378.0089.7 %5.0184.911.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,736.54692.0085.4 %5.0240.5452.3078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน5,791.90301.0094.8 %5.0159.4816.6889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,693.45430.0088.4 %5.0197.0310.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,582.63334.0090.7 %5.0138.599.9992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,812.10608.0084.1 %5.0524.0977.4585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,054.19701.0082.7 %5.0346.9390.2174.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี3,849.215,114.31-32.9 %0.0985.27813.5817.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,726.853,174.0052.8 %5.0947.24259.6272.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,017.251,019.0066.2 %5.0941.55939.550.2 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,807.491,018.0063.7 %5.0566.89437.4022.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี5,619.862,055.7863.4 %5.01,102.391,873.17-69.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,389.314,144.0023.1 %5.0689.86784.08-13.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,401.082,646.5539.9 %5.01,194.44706.0940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,260.882,390.0043.9 %5.0745.78171.1477.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,606.469,415.24-9.4 %0.01,311.37182.0786.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,477.862,109.0252.9 %5.0795.60546.3931.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,625.391,541.0057.5 %5.0738.06118.1384.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,020.30881.0078.1 %5.0566.92116.9079.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,285.313,302.45-0.5 %0.0795.08287.7263.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,446.294,560.0038.8 %5.01,275.602,504.38-96.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,749.904,520.004.8 %2.01,118.39291.3174.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี1,028.772,352.00-128.6 %0.0477.32108.1577.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,514.138,000.6315.9 %5.01,627.5890.3594.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,365.082,042.0082.0 %5.0757.08598.4221.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,341.903,058.118.5 %4.0814.13285.1165.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,131.421,900.0039.3 %5.0700.03185.2573.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,714.661,847.0250.3 %5.0863.26564.8534.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,617.031,594.0039.1 %5.0547.9135.8693.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,315.631,964.0082.6 %5.01,017.43289.0571.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี21,170.6119,534.437.7 %3.5656.11286.6956.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,593.26630.0082.5 %5.0733.8367.3390.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,186.901,482.0090.2 %5.05,149.7864.4698.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,034.314,416.1912.3 %5.0833.14305.0563.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,675.532,429.0033.9 %5.0681.02214.2568.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,806.224,339.7836.2 %5.01,289.53149.6188.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 126,049.1513,509.7148.1 %5.02,041.68624.2269.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,204.813,376.6035.1 %5.0318.75128.6159.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี25,372.797,702.7269.6 %5.0671.21845.05-25.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี60,017.5270,392.00-17.3 %0.01,230.01828.1532.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,386.3630,629.5013.4 %5.0833.772,481.33-197.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,428.1615,571.73-25.3 %0.01,838.191,300.0329.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,517.011,730.9061.7 %5.0883.17209.6276.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,703.731,341.0076.5 %5.0490.86459.806.3 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,881.3314,692.0017.8 %5.04,377.671,631.0062.7 %5.0
รวม 357,314 210,729 41.02 % 45,994 22,948 50.11 %