จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,412.861,068.0055.7 %452.83177.3460.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี2,998.661,158.0061.4 %642.99145.1177.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,044.452,080.0031.7 %662.010.9599.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี22,389.3911,429.0049.0 %2,356.991,007.6857.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,736.54692.0085.4 %240.5452.3078.3 %
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน534.74301.0043.7 %118.8518.0584.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,693.45430.0088.4 %197.0310.0094.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,582.63334.0090.7 %138.599.9992.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,812.10608.0084.1 %524.0977.4585.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,054.19599.0085.2 %346.9399.2171.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,685.72378.0089.7 %184.911.0099.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,891.42533.0086.3 %190.8333.2582.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี3,849.214,778.31-24.1 %985.27813.5817.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,726.853,174.0052.8 %947.24259.6272.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,017.251,019.0066.2 %941.55939.550.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,807.491,018.0063.7 %566.89437.4022.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี5,619.862,055.7863.4 %1,102.391,873.17-69.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,389.314,144.0023.1 %689.86784.08-13.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,401.082,646.5539.9 %1,194.44706.0940.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี4,260.882,390.0043.9 %745.78171.1477.1 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี7,281.139,415.24-29.3 %1,099.36182.0783.4 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี4,477.862,109.0252.9 %795.60546.3931.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,625.391,541.0057.5 %738.06118.1384.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,020.30881.0078.1 %566.92116.9079.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,285.313,302.45-0.5 %795.08287.7263.8 %
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,446.295,200.0030.2 %1,275.602,332.72-82.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,749.904,520.004.8 %1,033.99291.3171.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี1,028.772,352.00-128.6 %477.32108.1577.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,514.138,000.6315.9 %1,627.5890.3594.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี4,397.332,042.0053.6 %719.05598.4216.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,341.903,058.118.5 %814.13285.1165.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,131.421,900.0039.3 %700.03185.2573.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,714.661,847.0250.3 %863.26564.8534.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,074.171,196.0061.1 %547.9130.3294.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,315.631,964.0082.6 %1,017.43289.0571.6 %
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี21,170.6119,534.437.7 %656.11286.6956.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,593.26630.0082.5 %733.8367.3390.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,186.901,482.0090.2 %5,149.7864.4698.7 %
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,034.314,416.1912.3 %833.15305.0563.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี3,675.532,429.0033.9 %681.02214.2568.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,806.224,339.7836.2 %1,289.53149.6188.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 126,049.1513,509.7148.1 %935.42624.2233.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,204.813,376.6035.1 %318.75128.6159.7 %
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี25,372.797,702.7269.6 %671.21845.05-25.9 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,386.3630,629.5013.4 %833.772,481.33-197.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,428.1614,751.07-18.7 %1,838.191,837.490.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,508.741,730.9061.6 %883.17209.6276.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี5,703.731,341.0076.5 %490.86459.806.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,881.3314,692.0017.8 %4,377.671,631.0062.7 %
รวม 357,314 210,729 41.02 % 45,994 22,948 50.11 %