จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,660.921,099.0058.7 %5.0510.42118.4876.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,983.833,850.9057.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,122.272,175.0030.3 %5.0738.63152.0879.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,699.681,875.9249.3 %5.0757.641.0099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,778.2811,200.00-27.6 %0.01,936.63967.1050.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,068.76649.0084.0 %5.0329.24144.2756.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,738.10475.0087.3 %5.0383.74112.2070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,897.65921.0076.4 %5.0410.4656.1386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,529.04944.0073.3 %5.0230.9289.6661.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,805.971,427.0070.3 %5.0390.9758.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,556.83349.1690.2 %5.0379.48137.0363.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,648.05462.0087.3 %5.0253.3152.3779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,611.95782.0078.3 %5.0303.05143.9352.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,263.126,469.93-51.8 %0.01,233.04679.3844.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,815.652,677.0029.8 %5.01,061.90552.8747.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,138.322,734.0012.9 %5.0738.6282.8288.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 433,417.3437,267.85-11.5 %0.06,784.403,852.2543.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร599.061,217.00-103.2 %0.0225.71226.10-0.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,310.08883.0073.3 %5.01,315.16354.3473.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,133.673,667.00-71.9 %0.0536.36689.87-28.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,210.142,385.5054.2 %5.01,537.291,432.306.8 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,371.253,934.14-16.7 %0.0947.80369.8661.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร5,171.0720,137.12-289.4 %0.05,465.81268.3795.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,856.573,228.0016.3 %5.01,145.640.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,580.92430.0072.8 %5.064.5753.8016.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,001.081,555.3548.2 %5.0738.6395.2587.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,873.08922.0067.9 %5.0643.55413.6035.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร4,197.293,231.0023.0 %5.0525.40399.3324.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,287.098,342.00-57.8 %0.01,233.041,743.41-41.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,112.476,595.00-60.4 %0.01,043.54767.2626.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร2,769.002,456.0011.3 %5.0545.4161.2888.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,346.4421,485.60-40.0 %0.02,088.76356.1083.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,179.7415,032.00-6.0 %0.02,200.404,217.35-91.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,334.581,907.0083.2 %5.0795.67590.9025.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,538.323,022.0014.6 %5.0814.700.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,605.432,841.0021.2 %5.0966.82148.9884.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,461.963,085.3030.9 %5.01,099.92502.2654.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,525.473,021.0033.2 %5.0719.6153.5592.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,347.212,605.0077.0 %5.0776.66505.5634.9 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 55,253.8757,162.99-3.5 %0.01,096.61540.9050.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,746.71915.0066.7 %5.0548.47143.9173.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,357.341,845.0045.0 %5.0814.69181.2377.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,044.571,581.0048.1 %5.0624.53274.5556.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,040.654,385.62-8.5 %0.01,042.87342.2567.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,072.471,964.0036.1 %5.0719.60383.1346.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,656.454,500.663.3 %1.5947.8088.6590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)10,956.122,580.1976.4 %5.02,805.011,321.6552.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 22,661.920.000.0 %0.01,792.23797.5455.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 117,516.6113,925.4820.5 %5.01,648.08445.1073.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร832.964,007.00-381.1 %0.0267.29581.82-117.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร72,815.4465,704.009.8 %4.51,510.611,250.9017.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,295.1847,824.00-105.3 %0.0906.091,000.55-10.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี28,028.441,002.0096.4 %5.0835.56210.9574.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,847.4712,615.0060.4 %5.0814.65271.7066.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,027.4516,206.5710.1 %5.01,876.351,658.5011.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,106.143,042.582.0 %1.0776.66859.60-10.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,139.602,922.5829.4 %5.0997.83441.8055.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,842.031,222.0057.0 %5.0586.50185.4868.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,577.698,558.2456.3 %5.05,855.311,781.2569.6 %5.0
รวม 529,150 450,903 14.79 % 68,302 33,667 50.71 %