จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,660.921,099.0058.7 %510.42118.4876.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,983.833,850.9057.1 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,122.272,175.0030.3 %738.63152.0879.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,699.681,875.9249.3 %757.641.0099.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร8,778.2811,200.00-27.6 %1,936.63967.1050.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,738.10475.0087.3 %383.74112.2070.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,068.76649.0084.0 %329.24144.2756.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,805.971,427.0070.3 %390.9758.0085.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,648.05462.0087.3 %253.3152.3779.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,611.95782.0078.3 %303.05143.9352.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,556.83349.1690.2 %379.48137.0363.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,897.65921.0076.4 %410.4656.1386.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,529.04944.0073.3 %230.9289.6661.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,263.126,469.93-51.8 %1,233.04679.3844.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,815.652,677.0029.8 %1,061.90562.7847.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,138.322,734.0012.9 %738.6282.8288.8 %
สำนักงานชลประทานที่ 433,417.3437,267.85-11.5 %6,784.403,852.2543.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร503.50883.00-75.4 %187.68354.34-88.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,310.08883.0073.3 %1,315.16354.3473.1 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,133.673,667.00-71.9 %536.36689.87-28.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,210.142,385.5054.2 %1,537.291,432.306.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร3,632.603,934.14-8.3 %947.80369.8661.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร5,171.0720,137.12-289.4 %5,465.81268.3795.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,856.573,228.0016.3 %1,145.640.9599.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,580.92430.0072.8 %64.5753.8016.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,001.081,555.3548.2 %738.6395.2587.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,873.08922.0067.9 %643.55413.6035.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร1,308.673,231.00-146.9 %525.40399.3324.0 %
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,287.098,342.00-57.8 %1,233.041,743.41-41.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,112.476,595.00-60.4 %1,043.54767.2626.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร2,769.002,456.0011.3 %545.4161.2888.8 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,346.4421,485.60-40.0 %2,088.76356.1083.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,179.7415,032.00-6.0 %2,200.404,217.35-91.7 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,334.581,907.0083.2 %795.67590.9025.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,538.323,022.0014.6 %814.700.9599.9 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,605.432,841.0021.2 %966.82148.9884.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,461.963,085.3030.9 %1,099.92502.2654.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,525.473,021.0033.2 %719.6153.5592.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,347.212,605.0077.0 %776.66505.5634.9 %
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 55,253.8757,162.99-3.5 %1,096.61540.9050.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,746.71915.0066.7 %548.47143.9173.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,357.341,845.0045.0 %814.69181.2377.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,044.571,581.0048.1 %624.53274.5556.0 %
สปส.จ.กำแพงเพชร4,040.654,385.62-8.5 %1,042.87342.2567.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,072.471,964.0036.1 %719.60383.1346.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,656.454,500.663.3 %947.8088.6590.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)10,956.122,580.1976.4 %2,805.011,321.6552.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 22,661.926,992.00-162.7 %1,792.23797.5455.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 117,516.6118,865.94-7.7 %1,648.08587.0864.4 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร832.964,007.00-381.1 %267.29581.82-117.7 %
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร73,220.8565,704.0010.3 %1,510.611,250.9017.2 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,765.1247,824.00-101.2 %906.091,000.55-10.4 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,847.4712,615.0060.4 %814.65271.7066.6 %
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี28,028.441,002.0096.4 %835.56210.9574.8 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,658.5016,206.5713.1 %1,876.351,658.5011.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,106.143,042.582.0 %776.66859.60-10.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 24,139.602,922.5829.4 %997.83441.8055.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,842.031,222.0057.0 %586.50359.4638.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,577.698,558.2456.3 %5,855.311,781.2569.6 %
รวม 529,150 450,903 14.79 % 68,302 33,667 50.71 %