จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,876.51594.0079.3 %360.32191.5046.9 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,108.322,486.0039.5 %797.73111.0686.1 %
สำนักงานคลังเขต 13,459.399,463.11-173.5 %940.040.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,469.692,104.0039.4 %588.48106.4081.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา215,390.2816,464.00-7.0 %4,151.95733.7082.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา113,369.7820,100.00-50.3 %2,736.40948.4265.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,609.182,709.0051.7 %245.8384.5065.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,180.422,236.0056.8 %243.7757.9576.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,442.64911.0079.5 %370.5738.7689.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,758.64576.0084.7 %305.2272.5276.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,275.85823.5280.7 %185.200.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,537.36595.0086.9 %263.6253.8779.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,612.31283.0092.2 %186.6557.4969.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,657.94793.0083.0 %203.26110.5045.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,650.39375.0089.7 %259.4262.3676.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,631.61407.0088.8 %146.145.0096.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,082.64234.0094.3 %198.108.0096.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,722.32762.0079.5 %129.7683.4035.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,287.60620.0085.5 %250.6951.2579.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,404.17659.0085.0 %193.3993.7951.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,310.78520.0087.9 %154.0084.6945.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,603.311,531.0066.7 %303.85114.2062.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,767.507,459.38-56.5 %967.01739.6423.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,765.643,801.00-0.9 %649.091,524.75-134.9 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,374.372,613.0022.6 %550.48385.6429.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,429.092,396.0045.9 %892.7717,195.00-1,826.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,417.942,573.0024.7 %569.46446.9821.5 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,966.932,225.0043.9 %778.68851.77-9.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,167.561,304.0058.8 %474.42539.62-13.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,255.913,660.0030.4 %1,327.641,224.827.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,247.3712,795.00-13.8 %2,180.071,368.7237.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,976.612,322.5453.3 %1,216.00979.3619.5 %
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,511.321,939.0044.8 %740.6436.6395.1 %
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,906.282,126.0045.6 %1,242.42159.3487.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,601.3725,788.36-360.4 %1,368.17130.4990.5 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,948.112,894.0026.7 %892.76207.6276.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,565.461,851.1148.1 %711.02105.5685.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,972.621,581.0046.8 %447.95613.92-37.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,961.423,696.006.7 %778.68247.8668.2 %
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,424.113,775.0030.4 %1,330.14336.3774.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,027.125,895.002.2 %1,044.901,289.26-23.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,930.363,180.00-64.7 %551.58164.2670.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,970.4010,923.79-37.1 %1,801.9337.0797.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,784.203,602.0069.4 %702.60775.48-10.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,049.766,292.00-55.4 %797.68466.8241.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,935.494,715.0032.0 %1,139.97516.2754.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,060.554,063.5219.7 %1,254.04205.0083.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,664.685,463.00-17.1 %702.650.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,425.256,067.6018.3 %347.61215.9137.9 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,885.1310,582.002.8 %438.67190.1256.7 %
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 73,824.7691,020.00-23.3 %1,146.271,077.996.0 %
รจก.พระนครศรีอยุธยา 41,406.2454,330.99-31.2 %667.13926.49-38.9 %
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,611.981.00100.0 %587.56145.7575.2 %
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 42,135.8533,162.8921.3 %589.23455.5422.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,893.761,105.0071.6 %683.6098.9185.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,504.961,526.0066.1 %826.0074.2991.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,441.523,470.0036.2 %721.59500.6530.6 %
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,202.218,127.00-31.0 %1,596.36640.9859.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,716.602,029.0045.4 %778.79298.5861.7 %
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,462.596,093.0876.1 %1,320.83523.5060.4 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,884.0223,020.33-36.3 %5,190.39625.0988.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา17,881.783,135.8982.5 %760.04347.6454.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑15,010.2420,960.44-39.6 %2,029.84807.7460.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 235,209.0112,806.6163.6 %2,456.89731.9970.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,719.910.000.0 %251.10911.40-263.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,727.29123,060.00-69.2 %1,417.802,061.29-45.4 %
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์0.0023,184.000.0 %0.00527.340.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา146,452.3126,445.0081.9 %523.85109.7579.0 %
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 24,920.3414,615.5341.4 %471.93430.338.8 %
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,848.5223,824.1965.4 %524.160.000.0 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,715.2620,003.00-86.7 %447.52660.25-47.5 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,457.0019,656.00-27.2 %607.381,864.85-207.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,322.9821,835.3454.8 %9,750.291,632.0283.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,753.521,842.0050.9 %702.611,539.95-119.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,072.261,278.0058.4 %436.39193.5355.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34,327.6457,967.15-68.9 %2,671.868,405.76-214.6 %
รวม 1,011,216 782,143 22.65 % 73,921 59,088 20.07 %