จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,876.51594.0079.3 %5.0360.32191.5046.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,108.322,486.0039.5 %5.0797.73111.0686.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,459.399,463.11-173.5 %0.0940.040.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,469.692,104.0039.4 %5.0588.48106.4081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา215,390.2816,464.00-7.0 %0.04,151.95733.7082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา113,369.7820,100.00-50.3 %0.02,736.40948.4265.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,758.64576.0084.7 %5.0305.2272.5276.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,442.64911.0079.5 %5.0370.5738.7689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,657.94793.0083.0 %5.0203.26110.5045.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,330.702,236.0058.1 %5.0243.7757.9576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,603.311,531.0066.7 %5.0303.85114.2062.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,631.61407.0088.8 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก4,082.64234.0094.3 %5.0198.108.0096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,722.32762.0079.5 %5.0129.7683.4035.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,287.60620.0085.5 %5.0250.6951.2579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,609.182,709.0051.7 %5.0245.8348.7380.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,650.39375.0089.7 %5.0259.4262.3676.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,310.78520.0087.9 %5.0154.0084.6945.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,616.10577.0084.0 %5.0193.3991.3452.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,275.851,620.0062.1 %5.0185.2088.2052.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,612.31283.0092.2 %5.0186.6557.4969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,537.36496.0089.1 %5.0263.6262.2576.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,767.507,459.38-56.5 %0.0967.01739.6423.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,765.643,801.00-0.9 %0.0649.091,524.75-134.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,374.372,613.0022.6 %5.0550.48385.6429.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,429.092,071.0053.2 %5.0892.7715,675.00-1,655.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,417.942,573.0024.7 %5.0569.46446.9821.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,966.932,225.0043.9 %5.0855.76851.770.5 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,167.561,304.0058.8 %5.0474.42539.62-13.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,255.913,660.0030.4 %5.01,327.641,224.827.7 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,247.3712,795.00-13.8 %0.02,180.071,368.7237.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,976.612,322.5453.3 %5.01,216.00979.3619.5 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,511.321,939.0044.8 %5.0740.6436.6395.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,906.2821.8199.4 %5.01,242.42159.3487.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,601.3725,788.36-360.4 %0.01,368.17130.4990.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,948.112,894.0026.7 %5.0892.76207.6276.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,565.461,851.1148.1 %5.0711.02105.5685.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,972.621,581.0046.8 %5.0447.95613.92-37.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,961.423,696.006.7 %3.0778.68247.8668.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,197.283,161.0039.2 %5.01,330.14236.5782.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,027.125,895.002.2 %1.01,044.901,289.26-23.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,930.363,180.00-64.7 %0.0551.58164.2670.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,970.4010,923.79-37.1 %0.01,801.9337.0797.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,784.203,602.0069.4 %5.0702.60775.48-10.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,049.766,292.00-55.4 %0.0797.68466.8241.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,935.494,715.0032.0 %5.01,139.9736.7196.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,060.554,063.5219.7 %5.01,254.04205.0083.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,664.685,463.00-17.1 %0.0702.6592.4886.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,425.256,067.6018.3 %5.0347.61215.9137.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,885.1310,582.002.8 %1.0438.67190.1256.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 41,406.2454,330.99-31.2 %0.0667.13926.49-38.9 %0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,611.980.000.0 %0.0587.56518.4511.8 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 42,135.8532,946.0021.8 %5.0589.2369.6488.2 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 73,824.7691,020.00-23.3 %0.01,146.271,077.996.0 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,893.761,105.0071.6 %5.0683.6098.9185.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,504.961,526.0066.1 %5.0826.0074.2991.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,441.522,892.0046.9 %5.0721.59501.9030.4 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,202.218,127.00-31.0 %0.01,596.36659.0658.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,716.602,029.0045.4 %5.0778.79298.5861.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,462.596,093.0876.1 %5.01,320.83523.5060.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,884.0225,174.92-49.1 %0.05,190.39625.0988.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา17,881.783,135.8982.5 %5.0760.04347.6454.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑15,010.2420,960.44-39.6 %0.02,029.84807.7460.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 235,209.0112,806.6163.6 %5.02,456.891,138.8653.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,719.910.000.0 %0.0251.10911.40-263.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,727.290.000.0 %0.01,417.802,061.29-45.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์30,478.2323,184.0023.9 %5.0713.13527.3426.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 74,143.0420,558.4072.3 %5.0598.28497.3516.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา146,452.3126,445.0081.9 %5.0523.85109.7579.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 24,920.3414,615.5341.4 %5.0471.93430.338.8 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68,848.5219,826.0071.2 %5.0524.161,092.90-108.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 15,438.2219,656.00-27.3 %0.0607.381,864.85-207.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา10,715.2620,003.00-86.7 %0.0447.52660.25-47.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,322.9821,835.3454.8 %5.09,750.291,632.0283.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,753.521,842.0050.9 %5.0702.611,539.95-119.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,072.261,278.0058.4 %5.0436.39193.5355.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37,570.1037,856.41-0.8 %0.02,671.8620,235.77-657.4 %0.0
รวม 1,011,216 782,143 22.65 % 73,921 59,088 20.07 %