จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,363.31336.7285.8 %5.0635.03149.3576.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,747.148,500.0057.0 %5.063.4671.81-13.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,299.7918,828.182.4 %1.086.2571.3517.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก24,954.2724,927.370.1 %0.586.5451.7540.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,020.872,144.0029.0 %5.0901.25631.6429.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,192.512,375.0025.6 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,870.8810,576.0046.8 %5.03,278.251,453.5055.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด14,108.9616,135.10-14.4 %0.02,497.151,377.3644.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,226.402,275.0046.2 %5.01,186.491,915.20-61.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,895.673,092.0020.6 %5.01,205.51757.3137.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,922.581,645.0043.7 %5.0863.22294.4865.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,941.431,347.0054.2 %5.0863.22296.6665.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,523.402,378.0032.5 %5.01,205.511,212.20-0.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,068.982,620.17-26.6 %0.0586.96308.7547.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,906.85745.0084.8 %5.01,604.851,073.1033.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,441.423,384.361.7 %0.51,072.40347.8867.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,817.079,563.1219.1 %5.0896.35101.6388.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด53,006.5735,631.0032.8 %5.01,133.33529.5053.3 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,114.134,110.0080.5 %5.0176.302.8598.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,636.331,684.0053.7 %5.01,110.43484.5056.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,681.188,544.5041.8 %5.05,314.291.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,086.42591.0080.9 %5.097.2385.1012.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,183.97420.0064.5 %5.033.8228.7315.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,183.97157.0086.7 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,832.17929.0067.2 %5.0939.2974.8192.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,762.42714.0074.2 %5.0806.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,551.303,710.81-4.5 %0.01,110.43466.6658.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก12,140.0741,414.88-241.1 %0.01,756.973,491.77-98.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,798.447,123.99-22.9 %0.01,985.17202.5589.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,017.291,910.91-87.8 %0.0639.07346.8345.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก5,992.518,604.72-43.6 %0.01,224.53167.8686.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,301.062,143.0035.1 %5.0958.29946.951.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,838.344,318.0410.8 %5.01,110.43499.3155.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,178.871,743.1745.2 %5.0920.28239.0574.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,093.552,166.4830.0 %5.0668.16374.3944.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,022.232,927.7027.2 %5.0768.143.0499.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,241.542,334.0062.6 %5.0407.18686.55-68.6 %0.0
เรือนจำกลางตาก 28,998.1836,488.93-25.8 %0.01,018.23679.4533.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,840.08677.5776.1 %5.0692.07134.8080.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,495.693,422.1037.7 %5.01,775.96595.3866.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,866.43873.3669.5 %5.0526.62480.608.7 %4.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,744.274,850.10-2.2 %0.01,015.35425.7258.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,102.791,419.0054.3 %5.0939.29444.6052.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,952.304,467.6080.5 %5.08,697.821,108.3487.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,321.6111,803.8447.1 %5.02,761.63813.3970.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 128,279.062,093.9692.6 %5.01,860.26309.6083.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,265.887,309.4011.6 %5.0384.22526.95-37.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,657.155,870.7611.8 %5.0458.05513.20-12.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด79,240.5120,267.0074.4 %5.01,180.2359.5495.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก40,468.4922,732.0043.8 %5.01,276.73609.1452.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก32,355.1722,911.9329.2 %5.01,170.981,530.37-30.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,443.9416,656.92-1.3 %0.01,317.372,012.36-52.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,825.253,198.5616.4 %5.01,186.491,076.739.3 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,707.13561.0079.3 %5.0692.08271.7060.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,603.7216,564.0061.1 %5.06,433.735,190.9019.3 %5.0
รวม 657,174 423,923 35.49 % 72,601 36,058 50.33 %