จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,363.31336.7285.8 %635.03149.3576.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,299.7918,828.182.4 %86.2571.3517.3 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,747.148,500.0057.0 %63.4671.81-13.2 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก24,954.2724,927.370.1 %86.5451.7540.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,020.872,144.0029.0 %901.25631.6429.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,192.512,375.0025.6 %920.270.9599.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,870.8810,576.0046.8 %3,278.251,453.5055.7 %
ด่านศุลกากรแม่สอด14,108.9616,135.10-14.4 %2,497.151,377.3644.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,226.402,275.0046.2 %1,186.491,915.20-61.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,895.673,092.0020.6 %1,205.51797.1733.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,922.581,645.0043.7 %863.22294.4865.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,941.431,347.0054.2 %863.22296.6665.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,523.402,378.0032.5 %1,205.511,212.20-0.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,068.982,620.17-26.6 %586.96308.7547.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,903.33450.0090.8 %1,604.851,558.222.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)3,441.423,384.361.7 %1,072.40347.8867.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,817.079,563.1219.1 %896.35101.6388.7 %
ท่าอากาศยานตาก21,114.134,110.0080.5 %176.302.8598.4 %
ท่าอากาศยานแม่สอด53,006.5735,631.0032.8 %1,133.33529.5053.3 %
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,636.331,684.0053.7 %1,110.43484.5056.4 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,681.188,544.5041.8 %5,314.291.00100.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,086.42591.0080.9 %97.2385.1012.5 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,183.97420.0064.5 %33.8228.7315.1 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,183.97157.0086.7 %82.552.8596.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,832.17929.0067.2 %939.2974.8192.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,762.42714.0074.2 %806.170.9599.9 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,551.303,710.81-4.5 %1,110.43466.6658.0 %
สำนักงานจังหวัดตาก12,140.0741,414.88-241.1 %1,756.973,491.77-98.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก5,798.447,123.99-22.9 %1,985.17202.5589.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,017.291,910.91-87.8 %639.07346.8345.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก5,992.518,604.72-43.6 %1,224.53167.8686.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,301.062,143.0035.1 %958.29946.951.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,838.344,318.0410.8 %1,110.43499.3155.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,225.231,743.1746.0 %939.29239.0574.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,093.552,166.4830.0 %668.16374.3944.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,022.232,927.7027.2 %768.143.0499.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,241.542,334.0062.6 %407.18686.55-68.6 %
เรือนจำกลางตาก 28,998.1836,488.93-25.8 %1,018.23679.4533.3 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,840.08677.5776.1 %692.07134.8080.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,495.693,422.1037.7 %1,775.96595.3866.5 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,866.43873.3669.5 %526.62480.608.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก4,744.274,850.10-2.2 %1,015.35425.7258.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,102.791,419.0054.3 %939.29444.6052.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,952.304,467.6080.5 %8,697.821,108.3487.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 22,321.6111,803.8447.1 %2,761.63813.3970.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 128,279.062,093.9692.6 %1,860.26309.6083.4 %
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,265.887,309.4011.6 %384.22526.95-37.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,657.155,870.7611.8 %458.05513.20-12.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก32,355.1722,911.9329.2 %1,170.981,530.37-30.7 %
วิทยาลัยเทคนิคตาก40,468.4922,732.0043.8 %1,276.73609.1452.3 %
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด79,240.5120,267.0074.4 %1,180.2359.5495.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,443.9416,656.92-1.3 %1,317.372,012.36-52.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,825.253,198.5616.4 %1,186.491,076.739.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,707.13561.0079.3 %692.08271.7060.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,603.7216,564.0061.1 %6,433.735,190.9019.3 %
รวม 657,174 423,923 35.49 % 72,601 36,058 50.33 %