จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,938.33942.0067.9 %5.0482.430.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,502.774,773.7043.9 %5.039.73149.37-276.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,835.551,963.0030.8 %5.0615.5586.7485.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,956.722,739.007.4 %3.5653.580.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,537.5512,224.0021.3 %5.01,908.64562.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,089.00537.0086.9 %5.0289.79101.6564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย6,240.961,790.0071.3 %5.0250.2061.2775.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,571.80777.0083.0 %5.0280.67142.5049.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,145.45803.0080.6 %5.0468.5138.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,145.33692.0083.3 %5.0296.00110.2062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,109.07996.0075.8 %5.0239.60133.0044.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,997.11356.0091.1 %5.0243.89133.0045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,822.951,336.0077.1 %5.0328.1459.5481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,983.51407.0089.8 %5.0345.94135.8560.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,828.277,049.0010.0 %4.51,376.192,030.81-47.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,180.572,632.0037.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,987.042,282.0042.8 %5.0976.17262.8573.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,171.521,987.0037.3 %5.0748.66117.6584.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,376.92782.0076.8 %5.0691.61296.7457.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,939.983,503.0049.5 %5.02,326.98758.3967.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,099.393,294.28-56.9 %0.0527.01420.0720.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,146.403,519.0015.1 %5.01,128.98557.1950.6 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย1,601.923,407.00-112.7 %0.0805.70139.6582.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,279.1513,988.00-165.0 %0.01,186.03252.8378.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,468.051,413.0059.3 %5.0767.670.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,592.14225.9085.8 %5.061.530.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,383.371,062.0068.6 %5.0418.3549.4388.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,738.99623.0077.3 %5.0577.5236.5893.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,388.502,646.6021.9 %5.0451.64102.7777.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,747.6236,984.00-543.5 %0.01,338.162,618.44-95.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,842.945,814.00-215.5 %0.0738.77410.0244.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย1,372.362,367.00-72.5 %0.0230.29210.908.4 %4.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย2,341.1712,452.98-431.9 %0.01,128.98105.8390.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,377.77775.0077.1 %5.0786.69148.2081.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,576.383,995.17-11.7 %0.0862.76370.9157.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,538.233,936.0013.3 %5.01,243.08196.4784.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,603.072,126.0053.8 %5.0564.81370.1834.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,956.532,021.0031.6 %5.0325.0953.4483.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,270.381,847.0083.6 %5.0710.63211.0170.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย26,995.7324,441.209.5 %4.5683.75702.30-2.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,654.671,157.0056.4 %5.0500.7767.6686.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,079.79947.4069.2 %5.0615.54390.6036.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,622.864,166.50-15.0 %0.0919.80585.3636.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย899.873,400.00-277.8 %0.0358.45313.2212.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,214.564,654.7010.7 %5.01,636.60889.0045.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,336.594,397.40-31.8 %0.0729.64135.8681.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 111,907.6014,610.48-22.7 %0.01,285.40380.9370.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 278,027.5213,109.8683.2 %5.047,579.61483.5899.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)1,356.297,518.00-454.3 %0.0527.68835.78-58.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,802.545,820.00-222.9 %0.0258.47321.02-24.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง63,721.0616,416.0074.2 %5.0736.401,070.66-45.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย27,912.6511,056.4060.4 %5.0825.75515.4437.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย57,978.1544,430.0023.4 %5.01,186.741,048.3011.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย68,208.4921,440.0068.6 %5.0778.93658.3315.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,775.6120,119.203.2 %1.5798.791,320.00-65.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,596.0116,914.0121.7 %5.0659.25831.45-26.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,456.0816,241.64-151.6 %0.0366.46872.65-138.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,708.742,893.00-6.8 %0.0691.61353.0649.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย627.26987.00-57.4 %0.0297.652.8599.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,404.9513,941.7052.6 %5.04,482.134,367.582.6 %1.0
รวม 607,578 392,511 35.40 % 92,462 27,360 70.41 %