จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,938.33942.0067.9 %482.430.9599.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,502.774,773.7043.9 %39.73149.37-276.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย993.121,963.00-97.7 %615.5586.7485.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,956.722,739.007.4 %653.580.9599.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,537.5512,224.0021.3 %1,908.64562.5070.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,089.00537.0086.9 %289.79101.6564.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย6,240.961,790.0071.3 %250.2061.2775.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,983.51407.0089.8 %345.94135.8560.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,822.951,336.0077.1 %328.1459.5481.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,571.80777.0083.0 %280.67142.5049.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,145.45803.0080.6 %468.5138.0091.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,108.53692.0083.2 %276.98110.2060.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,109.07996.0075.8 %239.60133.0044.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,997.11356.0091.1 %243.89133.0045.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย7,828.277,049.0010.0 %1,376.192,030.81-47.6 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,180.572,632.0037.0 %615.540.9599.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,987.042,282.0042.8 %976.17262.8573.1 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,171.521,987.0037.3 %748.66117.6584.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,376.92782.0076.8 %691.61296.7457.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,939.983,503.0049.5 %2,326.98758.3967.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,099.393,294.28-56.9 %527.01420.0720.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,146.403,519.0015.1 %1,128.98557.1950.6 %
ส.ป.ก. สุโขทัย1,601.923,407.00-112.7 %805.70139.6582.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,279.1513,988.00-165.0 %1,186.03252.8378.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,468.051,413.0059.3 %767.670.9599.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย1,592.14225.9085.8 %61.530.9598.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,383.371,062.0068.6 %418.3549.4388.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,738.99623.0077.3 %577.5236.5893.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,388.502,646.6021.9 %451.64102.7777.2 %
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย5,747.6236,984.00-543.5 %1,338.162,618.44-95.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย1,842.945,814.00-215.5 %718.59410.0242.9 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย1,372.362,367.00-72.5 %230.29210.908.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย2,199.0812,452.98-466.3 %1,071.93105.8390.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,377.77775.0077.1 %786.69148.2081.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,576.383,995.17-11.7 %862.76370.9157.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย3,872.913,936.00-1.6 %976.85196.4779.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,603.072,126.0053.8 %564.81370.1834.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,956.532,021.0031.6 %325.0953.4483.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,270.381,847.0083.6 %710.63211.0170.3 %
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย26,995.7324,441.209.5 %683.75475.0030.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,654.671,157.0056.4 %500.7770.7085.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,079.79947.4069.2 %615.54390.6036.5 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,622.864,166.50-15.0 %919.80585.3636.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย899.873,400.00-277.8 %358.45313.2212.6 %
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,167.194,654.709.9 %1,617.58889.0045.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,336.594,397.40-31.8 %729.64135.8681.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)697.417,518.00-978.0 %420.45835.78-98.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 111,907.6014,610.48-22.7 %1,285.40380.9370.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 278,027.5213,109.8683.2 %47,579.61483.5899.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,802.545,820.00-222.9 %258.47321.02-24.2 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง63,721.0616,416.0074.2 %736.401,070.66-45.4 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย27,912.6511,056.4060.4 %825.75515.4437.6 %
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย57,978.1544,430.0023.4 %1,186.741,048.3011.7 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย68,208.4921,440.0068.6 %778.93658.3315.5 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย20,775.6120,119.203.2 %798.791,320.00-65.2 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,596.019,695.7155.1 %659.25831.45-26.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,456.0816,241.64-151.6 %366.46872.65-138.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,707.352,893.00-6.9 %691.61353.0649.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย627.26987.00-57.4 %297.652.8599.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,404.9513,941.7052.6 %4,482.134,367.582.6 %
รวม 607,578 392,511 35.40 % 92,462 27,360 70.41 %