จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4750,052.565,511.9899.3 %5.03,963.83291.6292.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,779.69864.0077.1 %5.0141.7473.8247.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก228,989.6116,535.9792.8 %5.0286.73390.40-36.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,352.2525,173.004.5 %2.076.7687.16-13.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก24,316.7421,001.6913.6 %5.0109.472.8597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,177.464,665.89-46.8 %0.0822.30210.1774.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,354.422,084.0037.9 %5.01,500.5439.9597.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,302.542,221.0032.7 %5.0494.44197.4660.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 724,844.4826,104.00-5.1 %0.03,500.01267.3192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก44,065.2226,978.0038.8 %5.03,617.661,338.5563.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,893.767,862.86-60.7 %0.02,185.751,106.5249.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,337.096,900.76-29.3 %0.01,544.911,258.2118.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,891.342,715.0030.2 %5.0285.2462.6878.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,773.442,173.0842.4 %5.01,012.44537.7046.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,415.701,820.5246.7 %5.0496.48127.7374.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 317,929.7583,142.10-363.7 %0.06,745.453,572.7047.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,889.911,349.0072.4 %5.01,867.39262.0286.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,975.04935.0068.6 %5.0765.2438.8894.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,088.713,944.0022.5 %5.01,601.961,482.427.5 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์ 64,979.637,515.04-50.9 %0.02,185.11598.6772.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,077.953,320.0034.6 %5.01,544.91246.6584.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,587.8219,225.0441.0 %5.02,199.403,287.15-49.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,703.843,592.00-110.8 %0.0357.31517.84-44.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,619.664,904.0025.9 %5.01,563.92442.6871.7 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,976.471,888.0052.5 %5.01,039.04588.4843.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,924.423,268.0016.7 %5.01,659.012,287.94-37.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก11,739.8021,982.08-87.2 %0.01,922.77888.8353.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก350,566.63178,920.3449.0 %5.0901.10495.9045.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,088.9815,807.00-30.8 %0.04,581.143,789.7517.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,611.253,856.11-6.8 %0.0898.36316.3664.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,078.205,194.4026.6 %5.01,469.04272.6581.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,086.959,764.0042.9 %5.06,614.752,610.3660.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,352.729,860.00-18.0 %0.03,271.26263.1592.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,900.581,034.0078.9 %5.092.5336.2360.8 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก734,901.255,412.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,322.77928.0072.1 %5.0860.331.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,521.54705.3772.0 %5.0651.14164.1674.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,863.955,044.33-30.5 %0.0589.50476.8819.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก0.0038,568.730.0 %0.00.002,212.450.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,269.534,903.17-14.8 %0.0846.91649.4623.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก1,369.231,162.0215.1 %5.0245.39363.84-48.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,315.4616,164.90-156.0 %0.01,582.9491.8994.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,590.179,914.5027.0 %5.02,246.181,080.1551.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก11,268.112,143.5981.0 %5.0803.29427.6246.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,498.693,745.7016.7 %5.01,069.49612.6942.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,962.592,644.3333.3 %5.0800.832.8599.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,428.033,105.9029.9 %5.01,126.56301.2073.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,104.564,340.30-5.7 %0.0860.321.9099.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก36,784.825,741.0084.4 %5.0618.36180.5070.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 65,399.9795,492.00-46.0 %0.01,487.021,428.254.0 %1.5
รจจ.พิษณุโลก 58,728.0553,543.008.8 %4.01,280.77856.8433.1 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก22,021.2121,917.340.5 %0.5821.29380.4053.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,233.6315,503.01-1.8 %0.03,124.091,333.4557.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,030.50443.0485.4 %5.0651.15183.4371.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,597.242,577.8228.3 %5.0917.36307.1466.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,255.5116,414.0022.8 %5.02,063.44437.0078.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก10,108.511,223.0787.9 %5.03,465.51221.4493.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,605.404,840.4426.7 %5.01,487.84534.5164.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,341.451,688.2849.5 %5.0945.21183.2680.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,945.162,636.0033.2 %5.0879.33159.1281.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)14,057.058,896.9536.7 %5.03,319.20279.7191.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 162,431.5013,657.3978.1 %5.01,156.74331.3771.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 213,092.6314,925.66-14.0 %0.01,452.87305.3179.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 328,257.7511,417.6059.6 %5.02,008.28128.5993.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 77,561.375,513.5627.1 %5.0431.01626.76-45.4 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,435.8214,972.9950.8 %5.0382.481,342.58-251.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก75,773.1657,429.2124.2 %5.01,751.31125.6792.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว22,315.1015,022.0032.7 %5.0887.71373.5557.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก122,926.6844,979.0063.4 %5.01,030.31206.5180.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก114,117.6323,759.0179.2 %5.01,602.44622.7861.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก28,870.212,982.3689.7 %5.0963.911,067.81-10.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย56,525.05150.2399.7 %5.01,043.99528.0049.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,221.4436,094.00-98.1 %0.02,408.391,257.5047.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก8,733.8120,731.00-137.4 %0.03,009.14177.7094.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก17,673.5118,603.75-5.3 %0.02,410.96319.2786.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,042.601,364.0055.2 %5.01,290.21191.2985.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก31,604.4712,421.0060.7 %5.02,017.43633.0468.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,364.613,046.009.5 %4.5860.33510.6340.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,459.274,199.925.8 %2.51,155.48127.7388.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,255.43650.0071.2 %5.01,234.322.8599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,699.39938.3765.2 %5.0407.53110.0673.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 654,550.9739,285.8028.0 %5.011,492.798,577.8925.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก57,355.6020,601.0064.1 %5.012,221.424,648.1862.0 %5.0
รวม 3,450,482 1,181,970 65.74 % 142,288 60,214 57.68 %