จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,808.89467.1183.4 %5.0466.46145.4668.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,193.201,944.3539.1 %5.0543.73219.5359.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,073.045,694.00-85.3 %0.0374.97105.0872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,139.5415,021.0132.2 %5.02,710.35787.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,694.84577.0084.4 %5.0178.6695.0046.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,606.33799.0077.8 %5.0314.25106.2266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,546.97891.0074.9 %5.0201.3390.1255.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,784.65570.0084.9 %5.0222.3889.4259.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,519.58422.0088.0 %5.0248.7590.2563.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0200.9758.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,032.61457.0090.9 %5.0221.1775.8665.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,109.861,189.0071.1 %5.0273.3192.9066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก636.29840.00-32.0 %0.0406.80108.8473.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,210.173,147.9825.2 %5.01,017.93594.5041.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,705.673,253.2212.2 %5.0633.11670.29-5.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,301.412,398.2827.4 %5.0656.62146.5777.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,002.701,352.0055.0 %5.0268.77303.11-12.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,204.812,373.0054.4 %5.01,431.66892.1937.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,292.733,918.00-70.9 %0.0515.23954.69-85.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,645.421,408.5269.7 %5.01,151.04803.9730.2 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,702.732,285.0038.3 %5.0906.09160.8482.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,489.279,255.23-42.6 %0.01,176.06246.7179.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,213.961,056.5467.1 %5.0441.730.9599.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,258.12438.0065.2 %5.046.2594.51-104.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,211.691,739.6345.8 %5.0713.6754.5892.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,759.31685.4175.2 %5.0485.48485.60-0.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,588.813,431.004.4 %2.0770.72421.9645.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร20,169.332,060.2089.8 %5.01,284.152,376.92-85.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,089.286,816.52-11.9 %0.01,246.121,085.8312.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร1,214.512,525.24-107.9 %0.0439.41443.65-1.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,740.6955,788.05-1,076.8 %0.01,055.9654.8294.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร1,102.373,321.60-201.3 %0.0618.59304.2450.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,618.822,053.7743.2 %5.0827.77291.4564.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,039.143,606.3310.7 %5.01,017.93338.2066.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,250.121,728.0059.3 %5.0903.83782.9613.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,995.103,442.00-14.9 %0.0523.5136.3893.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,052.271,897.0082.8 %5.0694.65598.5013.8 %5.0
รจจ.พิจิตร 32,157.4723,169.1328.0 %5.0695.86482.3030.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,771.931,222.0055.9 %5.0447.4563.1985.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,413.651,626.7052.3 %5.0675.64225.7666.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,114.61849.3092.4 %5.0504.49229.0854.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร4,014.624,633.15-15.4 %0.0884.81329.7662.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร5,377.703,444.4835.9 %5.0808.78282.1565.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,776.726,045.08-26.6 %0.0789.7366.6091.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 116,718.0915,666.116.3 %3.02,084.91474.4477.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,196.1710,452.4566.5 %5.01,314.90591.3855.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร491.423,849.03-683.2 %0.0185.47414.57-123.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร32,821.0911,988.3363.5 %5.0592.94555.976.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร128,856.8942,280.5067.2 %5.0887.761,577.08-77.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,015.4816,072.5727.0 %5.0730.401,498.80-105.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,303.617,157.39-35.0 %0.0670.432,513.59-274.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,418.542,943.0013.9 %5.0599.60221.3563.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,652.556,532.00-40.4 %0.01,610.48514.8368.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,876.131,124.0060.9 %5.0511.44386.9924.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,211.4119,777.78-14.9 %0.03,499.354,003.93-14.4 %0.0
รวม 324,059 236,071 27.15 % 39,876 22,334 43.99 %