จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,806.29467.1187.7 %466.46145.4668.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,193.201,944.3539.1 %543.73219.5359.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,073.040.000.0 %374.97105.0872.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,139.5415,021.0132.2 %2,710.35787.0071.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,032.61457.0090.9 %221.1775.8665.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,546.97891.0074.9 %201.3390.1255.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,694.84577.0084.4 %178.6695.0046.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ200.9758.9070.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,109.861,189.0071.1 %273.3192.9066.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก636.29840.00-32.0 %406.80108.8473.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,784.65570.0084.9 %222.3889.4259.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,607.65799.0077.9 %314.25106.2266.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,519.58422.0088.0 %248.7590.2563.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,210.173,147.9825.2 %1,017.93594.5041.6 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร1,627.733,253.22-99.9 %633.11670.29-5.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,301.412,398.2827.4 %656.62146.5777.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,002.701,352.0055.0 %268.77303.11-12.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,204.812,373.0054.4 %1,431.66892.1937.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,292.733,918.00-70.9 %515.23955.69-85.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,645.421,408.5269.7 %1,151.04803.9730.2 %
ส.ป.ก. พิจิตร3,702.732,285.0038.3 %906.09160.8482.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,489.279,255.23-42.6 %1,176.06246.7179.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,213.961,056.5467.1 %441.730.9599.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,258.12438.0065.2 %46.2594.51-104.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,211.691,739.6345.8 %713.6754.5892.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,759.31685.4175.2 %485.48487.50-0.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,588.810.000.0 %770.72421.9645.3 %
สำนักงานจังหวัดพิจิตร20,169.332,060.2089.8 %1,284.152,376.92-85.1 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,089.286,816.52-11.9 %1,246.121,085.8312.9 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร1,214.512,525.24-107.9 %439.41443.65-1.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร4,740.6955,788.05-1,076.8 %1,055.9654.8294.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร0.002,503.700.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,618.822,053.7743.2 %827.77291.4564.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,039.143,606.3310.7 %1,017.93338.2066.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,250.121,728.0059.3 %903.83464.9548.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร0.003,442.000.0 %0.0036.380.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,052.271,897.0082.8 %694.65598.5013.8 %
รจจ.พิจิตร 32,157.4723,169.1328.0 %695.86482.3030.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,771.931,222.0055.9 %447.4563.1985.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,373.701,626.7051.8 %675.64225.7666.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร11,114.61849.3092.4 %504.49229.0854.6 %
สปส.จ.พิจิตร4,014.624,633.15-15.4 %884.81329.7662.7 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร5,377.703,444.4835.9 %808.78282.1565.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,776.726,045.08-26.6 %789.7366.6091.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 116,718.0915,666.116.3 %2,084.91474.4477.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 231,110.971.00100.0 %1,314.900.9599.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร0.001.000.0 %0.000.950.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร0.001.000.0 %0.000.950.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,015.4816,072.5727.0 %730.401,499.80-105.3 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร0.0011,988.330.0 %0.00555.970.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร5,303.611.00100.0 %670.430.9599.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,418.542,943.0013.9 %599.60221.3563.1 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,652.556,532.00-40.4 %1,610.48514.8368.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,876.131,124.0060.9 %511.44386.9924.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,211.4119,777.78-14.9 %3,499.354,003.93-14.4 %
รวม 324,059 236,071 27.15 % 39,876 22,334 43.99 %