จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,216.513,351.18-4.2 %533.8260.7888.6 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,617.5613,463.0234.7 %81.95114.00-39.1 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,951.7617,128.289.6 %144.3757.6760.1 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์4,217.032,501.3140.7 %895.1396.5989.2 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,194.332,607.0018.4 %800.4094.1588.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,214.628,292.0026.1 %2,777.701,276.6554.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ422.4388.5279.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,177.35500.0088.0 %368.3544.7487.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,032.47542.0086.6 %523.37111.7278.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,928.111,118.0077.3 %326.82108.4666.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,327.03137.0096.8 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,469.8088.0098.4 %344.59107.4768.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,384.04793.0081.9 %366.2335.6490.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า3,582.15898.0074.9 %285.9254.2481.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,655.34660.0081.9 %416.3572.3382.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,506.87537.0088.1 %326.32108.8266.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,922.64573.0085.4 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,468.6214,648.00-167.9 %1,427.571,433.19-0.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,030.902,591.3148.5 %1,218.40691.7543.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,893.211,352.0053.3 %781.03151.1080.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,649.971,103.0069.8 %704.97314.6255.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,781.563,295.0062.5 %1,979.042,124.85-7.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,888.793,331.00-76.4 %517.101,108.80-114.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,618.103,345.6640.4 %1,503.641,378.838.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,774.532,942.0038.4 %1,419.27368.9274.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์12,762.0814,050.00-10.1 %1,297.17196.7584.8 %
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์71,207.9316,728.6076.5 %243.64181.0025.7 %
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,230.2416,197.00-32.4 %4,635.275,720.80-23.4 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,902.391,537.2047.0 %819.06374.1954.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,661.181,016.0038.8 %75.5972.094.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,169.091,568.0050.5 %895.1382.4390.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,777.40864.0077.1 %762.01286.9862.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์31,705.544,295.5486.5 %1,009.211,105.20-9.5 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,352.264,920.4841.1 %1,618.091,059.9134.5 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,096.094,268.0016.2 %891.27370.3858.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์1,581.092,022.80-27.9 %690.03260.2362.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์5,951.1712,405.24-108.5 %1,126.02143.4587.3 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,963.502,398.0078.1 %762.01253.1966.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,359.563,184.0027.0 %990.21385.3261.1 %
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,606.435,189.0021.5 %1,902.97801.1757.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,836.371,575.9073.0 %895.12220.5475.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์3,077.202,941.004.4 %399.80166.8858.3 %
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์11,486.973,309.0071.2 %2,424.54542.4577.6 %
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์43,822.9512,684.2471.1 %1,227.001,462.67-19.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,698.19962.0064.3 %609.8955.5790.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์5,801.132,410.0658.5 %860.70458.8646.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,217.671,878.0041.6 %743.36544.0826.8 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,787.374,231.9811.6 %689.85477.3730.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,364.351,504.0055.3 %971.19192.7380.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์14,596.3312,006.7217.7 %5,363.89655.2287.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 226,868.7513,697.2049.0 %1,787.60537.7069.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 332,293.2212,246.8762.1 %1,837.53964.0747.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)25,345.957,760.8069.4 %2,723.46533.5480.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 121,506.6421,498.000.0 %1,596.33699.8556.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,370.113,442.5021.2 %351.13397.37-13.2 %
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์34,380.689,655.1071.9 %433.75375.7613.4 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์203,641.1352,993.9774.0 %1,824.67601.5367.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์25,280.4920,212.8020.0 %1,115.851,977.85-77.3 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,283.6717,589.0055.2 %822.90307.2762.7 %
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน49,209.9018,072.0063.3 %944.67913.453.3 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี22,665.0115,143.2033.2 %1,100.501,180.56-7.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์8,750.9622,986.40-162.7 %2,619.003,147.64-20.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,638.993,403.886.5 %895.481,714.29-91.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,846.9420.0099.3 %666.93236.2464.6 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,143.302,413.6090.0 %6,039.455,472.319.4 %
รวม 947,744 441,079 53.46 % 74,827 45,133 39.68 %