จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,189.94617.0080.7 %426.290.9599.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,506.247,317.3049.6 %60.0349.3817.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี3,852.765,919.57-53.6 %787.59127.3083.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,097.452,472.0020.2 %692.5172.1189.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี28,949.8423,310.0019.5 %2,488.571,023.1558.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,393.281,523.0065.3 %350.5994.7173.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,865.311,395.0063.9 %374.75117.8068.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,706.671,064.0081.4 %377.3155.1085.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,976.72605.0084.8 %314.2373.6276.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,614.52404.0091.2 %223.4338.0083.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,790.00637.0083.2 %476.60124.4573.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,742.98606.0083.8 %266.2457.0078.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,483.46363.0089.6 %886.8457.0093.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,972.90376.0090.5 %246.2853.8378.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,238.894,562.6344.6 %1,529.20659.8056.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,568.942,085.0054.4 %939.72499.1546.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,311.52551.0083.4 %654.48202.1569.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี4,376.891,258.0071.3 %388.26150.1061.3 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,638.174,861.0013.8 %1,434.141,014.7029.2 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 105,075.557,187.00-41.6 %1,920.58637.4566.8 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี5,607.263,473.2838.1 %1,331.681.0099.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,416.983,807.00-57.5 %521.87231.8055.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,266.812,495.2352.6 %1,358.07420.6669.0 %
ส.ป.ก. ราชบุรี3,666.391,809.0050.7 %806.610.9599.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 7,105.0917,490.62-146.2 %1,434.50193.0086.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,112.472,914.0429.1 %939.72323.0065.6 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,380.286,878.17-27.8 %1,408.54267.4981.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,005.5616,610.76-10.7 %5,053.191,658.8767.2 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,092.0310,051.359.4 %4,315.00892.0579.3 %
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,493.551,425.0059.2 %768.56246.0168.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,062.814,397.60-43.6 %616.45342.9544.4 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,631.085,203.60-43.3 %825.64268.4967.5 %
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,287.8628,533.66-439.6 %1,472.171,921.01-30.5 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,178.032,333.0044.2 %977.75195.7180.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี1,026.434,499.00-338.3 %463.11273.8840.9 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,117.9515,579.96-70.9 %1,795.8050.1197.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,156.822,188.0080.4 %673.48399.1340.7 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,598.743,128.0013.1 %844.64285.9566.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,890.601,271.0067.3 %863.66477.3744.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,593.594,646.0016.9 %1,415.12293.7679.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,873.403,892.01-0.5 %768.5857.0092.6 %
สพ.ราชบุรี51,637.4831,076.1139.8 %1,060.01303.3071.4 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี159,244.135,982.0096.2 %779.59815.36-4.6 %
เรือนจำกลางราชบุรี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รจก.เขาบิน 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,593.94797.0069.3 %445.30173.4961.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี22,380.8826,709.90-19.3 %1,865.12226.5087.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,049.312,717.1055.1 %673.50247.8363.2 %
สปส.จ.ราชบุรี6,549.745,929.269.5 %1,015.78351.5065.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,204.211,646.0048.6 %768.58190.0075.3 %
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี1,980.612,820.00-42.4 %995.06322.9867.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี32,884.9615,806.5351.9 %15,030.97867.3594.2 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,148.113,992.10-26.8 %1,081.17224.8079.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)4,581.669,370.00-104.5 %3,796.81363.6490.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 170,375.5412,521.5282.2 %1,597.781,283.4519.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 260,400.318,192.6486.4 %995.86499.2249.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,114.723,696.0027.7 %198.0854.9272.3 %
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.0014,561.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี0.0013,556.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี62,675.969,615.9784.7 %24,627.74163.5499.3 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,816.711,358.0051.8 %1,158.35102.3191.2 %
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี188,701.34103,410.6545.2 %1,568.54225.9585.6 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,955.143,568.009.8 %1,105.06560.5549.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,668.92832.0068.8 %483.34264.4845.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,065.1221,119.7212.2 %4,483.261.95100.0 %
รวม 954,945 480,900 49.64 % 107,222 21,151 80.27 %