จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,189.94617.0080.7 %5.0426.290.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,690.147,317.3050.2 %5.060.0349.3817.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี3,852.765,919.57-53.6 %0.0787.59127.3083.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,097.452,472.0020.2 %5.0692.5172.1189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี28,949.8423,310.0019.5 %5.02,488.571,023.1558.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,393.281,523.0065.3 %5.0350.5994.7173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,706.671,064.0081.4 %5.0377.3155.1085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,976.72605.0084.8 %5.0314.2373.6276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,790.00330.0091.3 %5.0476.60124.4573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,972.90376.0090.5 %5.0246.2853.8378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,742.98606.0083.8 %5.0266.2457.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,614.52404.0091.2 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,938.121,395.0064.6 %5.0412.78117.8071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,483.46363.0089.6 %5.0886.8457.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,238.894,562.6344.6 %5.01,529.20659.8056.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,568.942,085.0054.4 %5.0939.72777.3517.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,982.57551.0081.5 %5.0551.32202.1563.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี4,376.891,258.0071.3 %5.0388.26150.1061.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี5,638.174,861.0013.8 %5.01,434.141,014.7029.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 105,075.557,187.00-41.6 %0.01,920.58637.4566.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี5,604.143,473.2838.0 %5.01,331.681.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,416.983,807.00-57.5 %0.0521.87231.8055.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,266.812,495.2352.6 %5.01,358.07420.6669.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,666.391,809.0050.7 %5.0806.610.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 7,849.3617,490.62-122.8 %0.01,434.50184.3587.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,380.286,878.17-27.8 %0.01,408.54268.4980.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,112.472,914.0429.1 %5.0939.72323.0065.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,005.5616,610.76-10.7 %0.05,053.191,658.8767.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,092.0310,051.359.4 %4.54,315.00892.0579.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,493.551,425.0059.2 %5.0768.56246.0168.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,062.814,397.60-43.6 %0.0616.45342.9544.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,631.085,203.60-43.3 %0.0825.64268.4967.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,287.8628,533.66-439.6 %0.01,472.171,921.01-30.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,178.032,333.0044.2 %5.0977.75195.7180.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี1,026.434,499.00-338.3 %0.0463.11273.8840.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,117.9515,579.96-70.9 %0.01,795.8024.6798.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,156.822,188.0080.4 %5.0673.48399.1340.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,598.743,128.0013.1 %5.0844.64285.9566.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,407.171,271.0071.2 %5.0958.74774.2919.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,593.594,646.0016.9 %5.01,415.12293.7679.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,873.403,892.01-0.5 %0.0768.5857.0092.6 %5.0
สพ.ราชบุรี51,637.4831,076.1139.8 %5.01,060.01210.0080.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี158,891.425,982.0096.2 %5.0758.64815.36-7.5 %0.0
รจก.เขาบิน 130,529.56246,540.00-88.9 %0.01,564.161,223.2221.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,593.94797.0069.3 %5.0445.30173.4961.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี22,380.8826,709.90-19.3 %0.01,865.12226.5087.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี6,049.312,717.1055.1 %5.0673.50247.8363.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,549.745,536.5615.5 %5.01,015.78484.5052.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,492.051,441.0058.7 %5.0768.58266.9065.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี1,980.612,820.00-42.4 %0.0995.06322.9867.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี40,200.2018,324.8054.4 %5.04,675.87306.2693.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,148.113,992.10-26.8 %0.01,081.17224.8079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 170,375.549,369.0986.7 %5.01,597.78283.1082.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 260,367.228,192.6486.4 %5.0983.16499.2249.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)4,581.669,370.00-104.5 %0.03,796.81165.6295.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,252.253,696.0029.6 %5.0332.3054.9283.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม44,994.2644,841.000.3 %0.51,013.44710.0029.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี23,434.8645,290.00-93.3 %0.0810.24427.5547.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี0.0014,561.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง0.0048,099.400.0 %0.00.001,800.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,169.0813,556.00-33.3 %0.01,742.22848.3551.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี62,675.969,615.9784.7 %5.024,627.74163.5499.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,816.711,358.0051.8 %5.01,158.35102.3191.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี177,413.44103,410.6541.7 %5.01,551.74225.9585.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,955.143,568.009.8 %4.51,105.06560.5549.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,762.65665.0075.9 %5.0521.37476.378.6 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,065.1221,119.7212.2 %5.04,483.261.85100.0 %5.0
รวม 954,945 480,900 49.64 % 107,222 21,151 80.27 %