จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,386.7026,772.9959.7 %5.0262.29390.68-48.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,712.77951.0064.9 %5.0719.8195.0086.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,794.5312,590.83-43.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,084.1319,551.70-38.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.04285.00-64.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,240.883,798.0066.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,766.663,000.0020.4 %5.0668.78190.0071.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,995.062,670.0010.9 %5.0909.9724.7497.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี17,517.4416,728.004.5 %2.02,659.421,424.5246.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,938.76462.0088.3 %5.0286.8489.1568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,826.43698.0081.8 %5.0340.1291.3473.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,165.871,502.0063.9 %5.0340.2037.5989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,102.661,349.0067.1 %5.0303.4492.8169.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,163.50300.0092.8 %5.0895.8595.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,049.68721.0082.2 %5.0250.1388.4964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,646.18652.0082.1 %5.0304.1991.2870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,791.53650.0082.9 %5.0415.5791.1878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,844.35300.0092.2 %5.0690.3989.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,726.87626.0083.2 %5.0452.2290.8679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0371.1991.2075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,651.67165.0095.5 %5.0454.73123.5072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,611.91382.0089.4 %5.0376.7891.1775.8 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,360.883,000.0031.2 %5.01,861.89760.0059.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,383.127,030.72-10.1 %0.01,746.671,250.1128.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,751.602,776.0041.6 %5.01,081.1125.1797.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,244.322,425.0042.9 %5.01,489.44111.8192.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,089.481,752.0043.3 %5.0909.97179.4580.3 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13242,350.05239,947.641.0 %0.596,563.8799,882.90-3.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,063.601,341.0056.2 %5.0833.76471.6943.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,957.224,283.0028.1 %5.02,176.501,638.6724.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,113.212,910.00-37.7 %0.0617.64579.906.1 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,195.716,989.00-12.8 %0.01,610.74883.5045.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,794.215,149.00-35.7 %0.0678.42107.7584.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,083.5315,795.00-159.6 %0.01,385.37111.6591.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,569.934,351.00-21.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,257.101,696.0047.9 %5.01,024.0672.9692.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,841.941,486.0047.7 %5.0852.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,776.884,980.00-31.9 %0.0658.93146.1577.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,100.774,399.0013.8 %5.01,632.430.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,258.414,561.0527.1 %5.0973.08118.7587.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี1,447.323,335.00-130.4 %0.0754.03341.8354.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,427.127,144.18-61.4 %0.01,333.54108.9091.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,752.992,291.0080.5 %5.01,138.01943.2017.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,874.334,413.40-13.9 %0.01,176.19804.6531.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,289.443,772.0012.1 %5.01,347.19282.5579.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,585.214,627.2317.2 %5.01,594.54248.8684.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,969.943,961.480.2 %0.5482.321,059.01-119.6 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,443.789,380.9918.0 %5.0593.61554.446.6 %3.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี137,018.6444,794.1267.3 %5.01,579.04665.2457.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,719.651,200.0055.9 %5.0719.8195.0086.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,428.254,000.009.7 %4.51,423.27285.0080.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,259.781,790.7245.1 %5.0959.48169.1882.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,704.115,747.91-0.8 %0.0655.71575.9512.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,560.402,711.0023.9 %5.01,080.96209.8380.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)251,630.036,295.0097.5 %5.05,887.42247.0095.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี17,672.153,735.2478.9 %5.0937.01261.5372.1 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี15,295.913,320.0078.3 %5.0268.62104.5061.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,322.4714,183.1018.1 %5.01,401.94866.5538.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 316,580.487,316.0055.9 %5.04,189.141,642.5560.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 120,793.9810,000.0051.9 %5.01,927.17420.8578.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 231,642.7417,600.0044.4 %5.03,476.44516.3085.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี851.724,685.78-450.2 %0.0337.770.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,488.424,295.5168.2 %5.0221.15709.42-220.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี49,216.6142,411.0013.8 %5.01,422.44308.3378.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี32,873.5121,187.0035.5 %5.01,186.39198.5583.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี52,789.9734,239.0035.1 %5.01,142.20618.4545.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี34,954.4235,183.00-0.7 %0.01,341.161,031.9523.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,582.8922,795.0022.9 %5.01,209.08645.0546.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,658.137,271.9642.6 %5.0981.24347.7064.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี43,190.0618,248.0057.7 %5.02,563.321,854.0927.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,565.083,607.00-1.2 %0.01,138.16584.2548.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,069.896,000.0060.2 %5.03,445.22950.0072.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี959.452,200.14-129.3 %0.0852.92593.6630.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี23,303.8422,390.003.9 %1.55,566.448,976.20-61.3 %0.0
รวม 1,609,802 654,825 59.32 % 177,618 123,258 30.61 %