จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,658.54428.0083.9 %5.0452.37121.8473.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี10,927.578,898.5018.6 %5.070.16160.55-128.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,267.082,561.0021.6 %5.0737.61144.1580.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,886.722,639.008.6 %4.0680.56103.7384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,001.175,678.2243.2 %5.02,486.52989.6360.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี4,947.871,509.0069.5 %5.0306.3076.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช3,813.90549.0085.6 %5.0327.8580.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,168.60933.0077.6 %5.0330.5964.2680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,095.641,343.0067.2 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,920.96891.0077.3 %5.0231.140.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,854.171,391.0063.9 %5.0403.3797.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,048.34957.0076.4 %5.0290.0440.1986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,353.95860.0083.9 %5.0297.5138.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ3,623.77782.0078.4 %5.0323.0641.8087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,021.15600.0085.1 %5.0200.4672.6463.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,443.294,234.0043.1 %5.01,174.971,103.816.1 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,107.301.00100.0 %5.0623.510.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,110.383,356.0018.4 %5.0984.81664.0532.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,080.361,592.0061.0 %5.0667.35660.131.1 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,964.642,340.0021.1 %5.0566.46383.9032.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,323.024,077.005.7 %2.51,041.861,900.75-82.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี10,222.254,376.0057.2 %5.0594.98882.18-48.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,598.121.00100.0 %5.01,213.01617.4949.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)3,982.513,528.7911.4 %5.01,003.83459.6854.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี16,099.748,947.0044.4 %5.01,517.26156.7489.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,353.0412,931.03-13.9 %0.03,818.204,994.45-30.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,474.262,548.0026.7 %5.0813.67526.3035.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี6,437.546,232.033.2 %1.51,916.60464.5575.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,317.721,494.0055.0 %5.0458.9336.5892.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,297.011,003.0076.7 %5.0509.410.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,577.373,824.19-6.9 %0.0594.06656.54-10.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี8,914.7545,158.20-406.6 %0.01,688.416,017.90-256.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี8,321.409,732.00-17.0 %0.01,289.07382.7670.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี1,216.052,291.00-88.4 %0.0509.68174.7065.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี5,246.8910,493.29-100.0 %0.01,403.17114.9291.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,380.1610,570.9826.5 %5.02,120.57629.8070.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี3,494.522,306.0034.0 %5.0870.72871.53-0.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,943.992,876.9241.8 %5.0813.67601.8026.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,454.363,870.0013.1 %5.01,155.96194.4383.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,557.822,948.0035.3 %5.01,193.99834.3730.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,198.652,806.0012.3 %5.0604.49116.1380.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี8,207.148,957.00-9.1 %0.0447.42580.35-29.7 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 81,384.0863,313.1422.2 %5.01,313.74456.0065.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,487.49927.0062.7 %5.0433.3542.7590.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,802.053,070.0019.3 %5.0693.11202.3570.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,638.0419,521.0138.3 %5.01,963.96715.9563.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,532.221,488.0057.9 %5.0566.46342.2739.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,594.364,673.00-1.7 %0.0927.77823.0311.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,810.612,089.0045.2 %5.0476.93285.0040.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,377.863,570.19-5.7 %0.0870.72821.655.6 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,800.802,412.0049.8 %5.0593.88657.00-10.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)6,690.769,796.00-46.4 %0.02,131.821,091.1848.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1502,360.7525,354.7695.0 %5.0955.66472.8950.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 212,956.647,666.3240.8 %5.01,107.90291.2473.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 323,613.869,758.1658.7 %5.01,407.34853.4139.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,399.449,017.00-21.9 %0.0346.801,035.50-198.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,186.7423,286.003.7 %1.5747.11549.4126.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง32,333.9011,049.9665.8 %5.0766.164,190.97-447.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง61,584.3613,244.9678.5 %5.0698.39407.0841.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี72,325.8078,727.00-8.9 %0.01,341.471,107.3017.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี63,593.7526,725.2558.0 %5.0825.46853.08-3.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี27,831.8448,782.00-75.3 %0.0946.57930.001.8 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี18,691.0818,944.90-1.4 %0.01,806.491,466.6018.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,354.834,161.464.4 %2.0722.37589.9418.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)5,263.4610,106.00-92.0 %0.01,479.23173.1088.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,107.551,228.0060.5 %5.0623.51313.8849.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,714.4013,273.0065.7 %5.03,826.921,439.9462.4 %5.0
รวม 1,266,113 604,215 52.28 % 64,807 45,285 30.12 %