จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,742.70996.0073.4 %5.0327.21118.6263.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,499.661.00100.0 %5.0726.91173.2176.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,286.583,307.00-0.6 %0.0574.78133.6476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 628,182.9027,615.382.0 %1.05,251.83149.3697.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,838.4813,661.4742.7 %5.02,609.49678.3074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,815.4421,856.008.2 %4.02,258.44939.4058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,230.201,122.0073.5 %5.0315.73114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,501.961,264.0071.9 %5.0197.2672.9763.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,687.81686.0081.4 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,307.343,145.0040.7 %5.0365.24128.8664.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,798.651,551.0073.3 %5.0281.0370.3075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,073.511,158.0093.2 %5.0275.260.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,239.831,928.0089.4 %5.0466.0124.6494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล3,901.87974.0075.0 %5.0187.9296.5548.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,597.787,471.0045.1 %5.02,209.311,033.7853.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,522.772,027.0042.5 %5.0778.16127.0783.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,599.555,275.00-46.5 %0.0783.24439.5043.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม3,983.422,172.0045.5 %5.0821.99346.7557.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,298.692,847.0013.7 %5.0613.6047.4292.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,895.582,002.0030.9 %5.0517.7384.2483.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,081.60975.0068.4 %5.0593.78204.5665.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,673.197,461.4236.1 %5.01,658.691,089.4534.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,766.655,664.001.8 %0.52,342.42505.4078.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,098.963,103.24-0.1 %0.0437.97487.70-11.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,845.384,035.0016.7 %5.01,107.23320.8971.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,385.772,099.0038.0 %5.0634.447.8398.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,296.1016,552.56-1.6 %0.01,848.841,586.0114.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,361.481,270.0062.2 %5.0707.88415.4741.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)3,623.846,147.43-69.6 %0.01,037.58239.9276.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,120.601,445.0053.7 %5.0650.8572.6488.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,016.941,200.0060.2 %5.0422.6573.6682.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,698.994,129.00-143.0 %0.0636.48283.2055.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม9,965.236,647.5433.3 %5.01,224.95527.3157.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,063.467,399.00-22.0 %0.01,582.63676.0057.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม1,940.522,301.00-18.6 %0.0579.8578.8586.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,291.8111,564.035.9 %2.52,970.8087.4097.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,516.103,573.2369.0 %5.0707.89353.3150.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,774.993,621.304.1 %2.0783.96234.5070.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,907.433,317.0015.1 %5.0860.010.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม8,076.607,015.3313.1 %5.01,866.77491.0073.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,883.255,756.00-17.9 %0.0783.9463.7291.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,134.277,255.0028.4 %5.01,123.85851.7524.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร13,250.1631,679.53-139.1 %0.0905.64693.9323.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,178.2614,827.8018.4 %5.01,028.99323.0268.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก6,426.4656,786.18-783.6 %0.0766.25735.174.1 %2.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา21,805.5016,320.0025.2 %5.0914.62402.0656.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,026.2214,575.0130.7 %5.01,016.93278.0272.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม145,185.11169,944.00-17.1 %0.01,557.58978.5037.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม427.001,080.00-152.9 %0.0119.18161.42-35.4 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,564.392,352.0034.0 %5.0669.86433.5735.3 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,944.7513,380.764.0 %2.02,115.081,001.9752.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,360.142,715.0019.2 %5.0650.85234.7163.9 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,198.221,800.0043.7 %5.0726.7673.4289.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม6,713.535,103.2124.0 %5.0602.35356.7740.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 248,577.7810,317.5178.8 %5.0936.84456.1251.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 123,179.9313,367.7142.3 %5.01,155.27505.6956.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม70,131.426,549.9690.7 %5.0287.66577.63-100.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,751.907,901.33-17.0 %0.0353.21206.0841.7 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง30,723.3131,140.68-1.4 %0.0662.94459.9330.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม101,888.4444,265.0056.6 %5.0662.22766.66-15.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม52,366.8046,125.0011.9 %5.0975.31384.1060.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม16,471.019,909.5739.8 %5.0364.48529.35-45.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,218.8026,588.0028.6 %5.0576.42164.1871.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)54,296.4417,104.8068.5 %5.0472.07329.8830.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล28,605.1114,768.0048.4 %5.0480.62296.4538.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม6,270.0523,245.75-270.7 %0.01,179.242,166.71-83.7 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)256,644.30366,937.00-43.0 %0.01,450.451,843.13-27.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,111.313,658.1311.0 %5.0585.521,003.45-71.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,672.431,182.0055.8 %5.0384.61302.7021.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 769,828.8749,269.7729.4 %5.020,192.099,038.2855.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม44,706.4824,419.9345.4 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 863,643 645,871 0.00 % 74,021 41,848 0.00 %