จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,742.70996.0073.4 %327.21118.6263.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,171.613,618.74-14.1 %593.80173.2170.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,286.583,307.00-0.6 %574.78133.6476.7 %
สำนักงานสรรพากรภาค 628,182.9027,615.382.0 %5,251.83149.3697.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,815.4421,856.008.2 %2,258.44939.4058.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม10.0013,661.470.0 %0.00678.300.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,261.691,928.0089.4 %466.0159.8587.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,073.511,158.0093.2 %275.261.0099.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,798.651,551.0073.3 %281.0370.3075.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,687.81686.0081.4 %363.2347.5086.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,501.961,264.0071.9 %197.2672.9763.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,307.343,145.0040.7 %365.24128.8664.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,599.555,275.00-46.5 %783.24439.5043.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,522.772,027.0042.5 %778.16127.0783.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม3,983.422,172.0045.5 %821.99346.7557.8 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,298.692,847.0013.7 %613.6047.4292.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,895.582,002.0030.9 %517.7384.2483.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,081.60975.0068.4 %593.78204.5665.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม14,126.88895.0093.7 %1,696.730.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,766.655,664.001.8 %2,342.42505.4078.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,098.963,103.24-0.1 %437.97487.70-11.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,845.384,035.0016.7 %1,107.23320.8971.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,385.772,099.0038.0 %634.447.8398.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,023.8416,552.56-3.3 %1,848.841,586.0114.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,361.481,270.0062.2 %707.88413.5741.6 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)0.006,147.430.0 %0.00239.920.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,120.601,445.0053.7 %650.8572.6488.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,016.941,200.0060.2 %422.6573.6682.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม0.004,129.000.0 %0.00283.200.0 %
สำนักงานจังหวัดนครปฐม9,965.236,647.5433.3 %1,224.95527.3157.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,063.467,399.00-22.0 %1,582.63676.0057.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม1,940.522,301.00-18.6 %579.858,219.40-1,317.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม12,291.8111,564.035.9 %2,970.8087.4097.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,516.103,573.2369.0 %707.89353.3150.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,728.123,621.302.9 %764.94234.5069.3 %
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม8,076.607,015.3313.1 %1,866.77491.0073.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,883.255,756.00-17.9 %783.9463.7291.9 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา0.0014,575.010.0 %0.00278.020.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก6,426.4656,786.18-783.6 %766.250.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา21,805.5016,320.0025.2 %914.620.9599.9 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร13,250.1631,679.53-139.1 %905.64693.9323.4 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี18,178.2614,827.8018.4 %1,028.99323.0268.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,134.277,255.0028.4 %1,123.85851.7524.2 %
เรือนจำกลางนครปฐม145,185.11169,944.00-17.1 %1,557.58978.5037.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม0.00743.000.0 %0.00161.420.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,564.392,352.0034.0 %669.86433.5735.3 %
สปส.จ.นครปฐม12,695.8613,380.76-5.4 %2,115.081,539.7927.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,360.142,994.0010.9 %650.85234.7163.9 %
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)0.001,800.000.0 %0.0073.420.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม0.005,103.210.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 248,577.7810,317.5178.8 %936.84456.1251.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 10.0013,367.710.0 %0.0043.090.0 %
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม70,131.426,549.9690.7 %287.66577.63-100.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม0.0046,125.000.0 %0.00384.100.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม0.0074,099.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม16,471.019,909.5739.8 %364.48529.35-45.2 %
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม37,218.8026,588.0028.6 %576.42380.0034.1 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)54,296.4417,104.8068.5 %472.07329.8830.1 %
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล28,605.1114,768.0048.4 %480.62296.4538.3 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม0.0023,245.750.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)256,644.300.000.0 %1,450.451,843.13-27.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,111.313,658.1311.0 %585.521,003.45-71.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,672.431,182.0055.8 %384.61302.7021.3 %
ตำรวจภูธรภาค 769,828.8749,269.7729.4 %20,192.099,038.2855.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม44,706.4824,419.9345.4 %5,626.684,770.0015.2 %
รวม 863,643 645,871 0.00 % 74,021 41,848 0.00 %