จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,620.971,268.0065.0 %5.0166.3673.5355.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,939.381,460.0050.3 %5.0424.372.6899.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,130.182,553.0018.4 %5.0481.4236.7692.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 137,525.2214,786.7660.6 %5.03,037.69935.6669.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,389.1021,597.0026.5 %5.03,309.57541.6783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 19,129.8816,660.83-82.5 %0.0279.31131.1053.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,448.453,704.0016.7 %5.01,013.85520.2748.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,581.812,481.0030.7 %5.0709.61508.5628.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,876.881,419.0050.7 %5.0405.360.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,091.531,548.0049.9 %5.0481.42157.7267.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,276.521,827.0044.2 %5.0509.290.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,726.962,608.00-51.0 %0.0296.12238.9619.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,299.422,899.9732.5 %5.0994.83528.2046.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร4,896.5716,738.01-241.8 %0.01,045.88727.1130.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,449.562,346.0032.0 %5.0633.55230.5963.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,405.971,278.0062.5 %5.0652.5778.2788.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,669.58971.0063.6 %5.0329.29311.125.5 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,804.354,050.00-44.4 %0.0367.33303.0517.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร5,518.7542,865.00-676.7 %0.01,013.871,287.56-27.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,524.115,912.00-67.8 %0.0690.60110.3084.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร850.151,876.00-120.7 %0.0193.5836.7681.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,346.5914,210.13-165.8 %0.01,136.0976.8293.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,865.521,301.0088.0 %5.0386.3542.7588.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,852.233,225.0016.3 %5.0652.57365.6644.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,835.033,539.007.7 %3.5690.60392.7743.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,912.793,842.7021.8 %5.0747.65340.7754.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,455.974,260.004.4 %2.0462.4136.7692.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,443.732,773.0075.8 %5.0576.50152.7473.5 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 58,182.4668,495.02-17.7 %0.0926.46600.4835.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,512.421,202.0052.2 %5.0253.23108.0857.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,030.4113,817.20-53.0 %0.01,983.69766.3361.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,944.433,856.002.2 %1.0804.69356.6155.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร7,757.8821,352.00-175.2 %0.01,763.81535.3469.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,693.241,178.0056.3 %5.0329.2955.1583.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร5,488.5211,305.91-106.0 %0.01,242.06293.3276.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร12,787.565,767.0854.9 %5.0301.66184.0139.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,771.3110,400.0049.9 %5.0775.26305.6860.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,050.235,156.4867.9 %5.0221.11137.7537.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร67,978.3361,060.0010.2 %5.01,140.90700.6138.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว20,586.0815,048.0026.9 %5.0383.52513.00-33.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,430.227,466.9428.4 %5.01,047.46744.1329.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,225.152,688.8236.4 %5.0747.65604.0719.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,421.60444.0081.7 %5.0234.2118.3892.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,729.8048,199.0028.8 %5.013,520.083,668.1472.9 %5.0
รวม 395,179 382,729 3.15 % 43,889 16,644 62.08 %