จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,620.971,268.0065.0 %166.3673.5355.8 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,939.381,460.0050.3 %424.372.6899.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,130.182,553.0018.4 %481.4236.7692.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,389.1021,597.0026.5 %3,309.57541.6783.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 137,525.2223,256.5438.0 %3,037.691,319.5556.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,448.453,704.0016.7 %1,013.85520.2748.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,581.812,481.0030.7 %709.61508.5628.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,876.881,419.0050.7 %405.360.9599.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,091.531,548.0049.9 %481.42157.7267.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,276.521,827.0044.2 %509.290.9599.8 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร0.002,608.000.0 %0.00238.960.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,409.082,899.9734.2 %994.83528.2046.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร4,896.5716,738.01-241.8 %1,045.88727.1130.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,449.562,346.0032.0 %633.55230.5963.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,405.971,278.0062.5 %652.5778.2788.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,669.58971.0063.6 %329.29311.125.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร2,804.354,050.00-44.4 %367.33303.0517.5 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร5,518.7542,865.00-676.7 %1,013.871,345.59-32.7 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,606.355,912.00-63.9 %690.60110.3084.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร850.151,876.00-120.7 %193.5836.7681.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,346.5914,210.13-165.8 %1,136.0976.8293.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร10,865.521,301.0088.0 %386.3542.7588.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,852.233,225.0016.3 %652.57365.6644.0 %
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร0.003,539.000.0 %0.00392.770.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,912.793,842.7021.8 %747.65340.7754.4 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,455.974,260.004.4 %462.4136.7692.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร0.002,773.000.0 %0.00152.740.0 %
รจจ.สมุทรสาคร 58,182.4668,495.02-17.7 %926.46600.4835.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,512.421,202.0052.2 %253.23108.0857.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร7,796.8213,817.20-77.2 %1,983.69766.3361.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,944.433,856.002.2 %804.69356.6155.7 %
สปส.จ.สมุทรสาคร7,523.5621,352.00-183.8 %1,668.73535.3467.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร0.001,178.000.0 %0.0055.150.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร5,488.5211,305.91-106.0 %1,187.02293.3275.3 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร12,787.565,767.0854.9 %301.66184.0139.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,788.1710,400.0050.0 %775.26418.0046.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,050.235,156.4867.9 %221.11137.7537.7 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว20,586.0815,690.0023.8 %383.52513.00-33.8 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร0.0061,060.000.0 %0.00700.610.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,218.787,466.9426.9 %1,036.19744.1328.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,225.152,688.8236.4 %747.65604.0719.2 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,421.60444.0081.7 %234.2118.3892.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,729.8048,199.0028.8 %13,520.083,668.1472.9 %
รวม 395,179 382,729 3.15 % 43,889 16,644 62.08 %