จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,377.991,419.0058.0 %323.27183.0143.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,788.272,137.0023.4 %405.36174.7056.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,703.44373.0089.9 %164.26133.9118.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,356.66242.0082.2 %145.130.9599.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,223.701,588.0062.4 %193.641,354.00-599.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย0.00362.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,558.90273.0082.5 %121.480.9599.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.001,790.000.0 %0.00363.800.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,906.352,374.0039.2 %678.02523.3622.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.001,020.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,810.074,360.00-140.9 %364.95258.5329.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.002,398.000.0 %0.00509.360.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง4,607.14132.4397.1 %887.20245.0072.4 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,918.262,278.0041.9 %544.91391.3128.2 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.003,331.000.0 %0.00118.100.0 %
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง0.002,444.000.0 %0.00218.280.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,543.591,807.0060.2 %697.04116.8583.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.002,232.000.0 %0.0061.750.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง0.001,633.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.0038,187.920.0 %0.00533.750.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.001,285.000.0 %0.00337.670.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง0.003,280.630.0 %0.00524.630.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.002,735.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง82,502.1715,252.0681.5 %1,018.27106.3289.6 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.0012,231.400.0 %0.00192.850.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0015,260.630.0 %0.001,138.200.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.002,274.000.0 %0.00313.740.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.00836.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 118,297 32,235 0.00 % 5,544 3,489 0.00 %