จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,377.991,419.0058.0 %5.0323.27183.0143.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,788.272,137.0023.4 %5.0405.36174.7056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,059.8517,478.00-33.8 %0.01,628.82878.7546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,836.36721.0081.2 %5.0208.1347.5077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,270.26299.0090.9 %5.0144.6595.0034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,703.44373.0089.9 %5.0164.26133.9118.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,356.66242.0082.2 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,223.701,588.0062.4 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,178.25362.0091.3 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,558.90273.0082.5 %5.0121.480.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง0.001,790.000.0 %0.00.00363.800.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,906.352,374.0039.2 %5.0678.02523.3622.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง0.001,020.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.001,026.650.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,810.074,360.00-140.9 %0.0364.95258.5329.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง0.002,398.000.0 %0.00.00509.360.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,628.2113,990.57-10.8 %0.0887.2074.4691.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,918.262,278.0041.9 %5.0544.91391.3128.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง0.00656.580.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง0.003,331.000.0 %0.00.00118.100.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,413.282,444.0028.4 %5.0620.98218.2864.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,543.591,705.0062.5 %5.0697.04116.8583.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง0.002,232.000.0 %0.00.0062.250.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง0.001,633.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 0.0038,187.920.0 %0.00.00533.750.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง0.001,285.000.0 %0.00.00337.670.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,754.503,280.6312.6 %5.0551.93524.634.9 %2.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง0.002,735.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง82,502.1715,252.0681.5 %5.01,018.27106.3289.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ0.0012,231.400.0 %0.00.00192.850.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง0.0015,260.630.0 %0.00.001,138.200.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 0.002,274.000.0 %0.00.00313.740.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง0.00836.000.0 %0.00.0054.810.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 118,297 32,235 0.00 % 5,544 3,489 0.00 %