จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,020.03755.0075.0 %5.0368.2695.0074.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,388.84340.0085.8 %5.0292.2072.4175.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,021.282,253.9025.4 %5.0368.2632.1191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,312.7319,244.0034.3 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,643.87429.0088.2 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0281.0795.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,742.73869.0076.8 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,625.844,430.44-22.2 %0.0713.78248.5365.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,339.344,243.11-27.1 %0.0577.44332.5042.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม2,879.441,572.0045.4 %5.0311.21196.9236.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,994.741,143.0061.8 %5.0406.29442.12-8.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,020.03840.0072.2 %5.0368.26158.7356.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,786.96668.8076.0 %5.0273.18172.1537.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,926.754,689.30-60.2 %0.0603.67730.87-21.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,274.342,449.0025.2 %5.0463.34425.338.2 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม5,973.5310,382.95-73.8 %0.0902.83219.4775.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,534.171,689.0052.2 %5.0501.3761.5587.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,722.331,162.0057.3 %5.0444.3255.1587.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,926.301,229.9758.0 %5.0330.23257.3522.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,614.383,222.1810.9 %5.0596.45306.9148.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,184.19759.1185.4 %5.01,109.88321.2971.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,677.152,490.0046.8 %5.01,033.821,048.43-1.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม793.510.000.0 %0.0196.090.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,464.724,491.08-0.6 %0.0919.720.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,203.561,554.0086.1 %5.0482.36378.5021.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,659.062,024.0044.7 %5.0615.47402.9734.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,277.461,458.0055.5 %5.0463.34167.2063.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,508.023,905.9713.4 %5.0482.36105.8978.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,786.961.00100.0 %5.0273.180.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,136.193,812.0065.8 %5.0444.32199.5055.1 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 40,552.8515,397.0762.0 %5.0630.60234.2562.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,135.151,050.0066.5 %5.0235.150.9599.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,849.893,942.20-2.4 %0.0729.56418.6342.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,087.00888.9071.2 %5.0387.28391.19-1.0 %0.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,837.063,602.006.1 %3.0634.48148.7276.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,785.711,781.0036.1 %5.0273.18199.6926.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,255.60337.4089.6 %5.0463.34272.6241.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม9,295.1721,617.24-132.6 %0.0543.28389.4328.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม846.781.0099.9 %5.0186.540.9599.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา11,358.8147,817.96-321.0 %0.0190.78345.28-81.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม60,742.0892,187.60-51.8 %0.01,130.42831.2526.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,659.7110,927.0830.2 %5.0368.42236.0335.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,354.8214,262.0512.8 %5.0936.80760.3918.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม29,799.8922,229.0025.4 %5.01,302.69431.3066.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,268.091,689.0048.3 %5.0463.34410.6211.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,780.310.000.0 %0.0254.160.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,973.41577.4195.2 %5.02,678.89502.1181.3 %5.0
รวม 349,080 317,150 9.15 % 26,661 12,319 53.80 %