จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,020.03755.0075.0 %368.2695.0074.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,388.84340.0085.8 %292.2072.6975.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,021.282,253.9025.4 %368.2632.1191.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,312.7319,244.0034.3 %2,331.45237.5089.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,742.73869.0076.8 %182.3995.0047.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ281.0795.0066.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,643.87429.0088.2 %161.6347.5070.6 %
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,625.844,430.44-22.2 %713.78248.5365.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม3,339.344,243.11-27.1 %577.44332.5042.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม2,879.441,572.0045.4 %311.21196.9236.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,994.741,143.0061.8 %326.15442.12-35.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,020.03840.0072.2 %368.26158.7356.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,786.96668.8076.0 %273.18172.1537.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,926.754,689.30-60.2 %603.67730.87-21.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,274.342,449.0025.2 %463.34425.338.2 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม5,973.5310,382.95-73.8 %902.83219.4775.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,534.171,689.0052.2 %501.3761.5587.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,722.331,162.0057.3 %444.3255.1587.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,926.301,229.9758.0 %330.23257.3522.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,614.382,844.2121.3 %596.45127.3378.7 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,184.19759.1185.4 %1,109.88321.2971.1 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,677.152,490.0046.8 %1,033.821,048.43-1.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม759.171,418.00-86.8 %204.39195.954.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,464.724,491.08-0.6 %919.720.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,203.561,554.0086.1 %482.36378.5021.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,659.062,024.0044.7 %615.47402.9734.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,277.461,458.0055.5 %463.34167.2063.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,508.023,867.5314.2 %482.36105.8978.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม2,786.961.00100.0 %273.180.9599.7 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,136.190.000.0 %444.32199.5055.1 %
รจก.สมุทรสงคราม 40,552.8515,397.0762.0 %630.60234.2562.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,135.151,050.0066.5 %235.150.9599.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,858.193,942.20-2.2 %729.56418.6342.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,087.00888.9071.2 %387.28391.19-1.0 %
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,838.623,602.006.2 %634.48148.7276.6 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม2,785.711,781.0036.1 %273.18199.6926.9 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,255.60337.4089.6 %463.34272.6241.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม9,295.1721,617.24-132.6 %543.28389.4328.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม846.781.0099.9 %186.540.9599.5 %
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา11,358.8147,817.96-321.0 %190.78345.28-81.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม60,742.0892,187.60-51.8 %1,130.42831.2526.5 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,659.7110,472.8633.1 %368.42318.2513.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,354.8214,262.0512.8 %936.80909.692.9 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม29,799.8922,229.0025.4 %1,302.69431.3066.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,268.091,689.0048.3 %463.340.9599.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,780.310.000.0 %254.160.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม11,973.41577.4195.2 %2,678.89502.1181.3 %
รวม 349,080 317,150 9.15 % 26,661 12,319 53.80 %