จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,640.24893.0066.2 %5.0454.02126.0672.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,736.513,305.9569.2 %5.070.3064.927.6 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,402.973,986.579.5 %4.5815.30110.6086.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,383.011,794.0059.1 %5.0682.1931.6495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,601.9315,072.003.4 %1.52,279.55533.4976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,708.20418.0088.7 %5.0166.6247.6171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,174.41826.0080.2 %5.0305.7347.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,503.45480.0086.3 %5.0411.5770.9382.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,431.261,939.0064.3 %5.0377.32108.3871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,818.79984.0074.2 %5.0203.07100.8450.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,407.641,306.0070.4 %5.0258.6957.5777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,610.66532.0085.3 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,547.69600.0083.1 %5.0143.580.9599.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,152.18781.5563.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,181.915,845.6752.0 %5.01,176.601,082.208.0 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0833.67133.9483.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,005.531,813.0054.7 %5.01,005.46199.6680.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี11,016.703,182.0071.1 %5.0820.46532.2035.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,142.521,594.2049.3 %5.0739.24419.9043.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,787.402,776.0059.1 %5.02,108.411,041.4050.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,574.962,944.50-14.4 %0.0533.70393.7426.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,467.533,542.0020.7 %5.01,271.681,039.6618.2 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,702.529,530.00-157.4 %0.0948.12223.2576.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี6,277.3415,128.01-141.0 %0.01,176.602,102.56-78.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,991.9411,580.00-65.6 %0.02,690.91793.2570.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี3,979.303,704.006.9 %3.0796.28102.2187.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,626.26817.0068.9 %5.0492.030.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,087.881,062.0065.6 %5.0606.12219.6463.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,301.863,372.1221.6 %5.0815.30111.5586.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,122.119,016.991.2 %0.51,937.272.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,505.884,565.0017.1 %5.01,176.63332.1671.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี932.801,826.00-95.8 %0.0438.33345.1621.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี14,937.3414,253.084.6 %2.03,553.60218.5793.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,349.631,820.0058.2 %5.0853.33477.5844.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,976.263,470.6530.3 %5.0929.40621.3133.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,428.673,057.0010.8 %5.0759.02194.3774.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,156.083,928.005.5 %2.5948.41591.4837.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,344.152,363.0029.3 %5.0701.2036.5594.8 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,274.092,097.0081.4 %5.0750.13310.7558.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 49,059.8545,801.006.6 %3.01,135.51417.9163.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,820.65946.0066.5 %5.0492.03173.3964.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,776.283,659.4523.4 %5.01,043.51288.8072.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,169.122,197.0057.5 %5.0682.18307.9454.9 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,057.554,137.53-2.0 %0.0888.25173.5780.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,616.311,438.8360.2 %5.0796.28136.1282.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี13,977.6913,220.005.4 %2.53,531.27355.2589.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 230,999.069,868.8168.2 %5.01,684.72170.9089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,417.789,668.7832.9 %5.02,866.75540.7781.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.0013,613.220.0 %0.00.0034.510.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,770.881,303.0072.7 %5.0403.36197.6051.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,815.9012,018.8939.3 %5.0613.96296.4051.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด317,599.9717,710.0094.4 %5.03,394.30626.2481.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี50,785.1935,887.4329.3 %5.01,143.271,726.18-51.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี91,022.4824,374.0073.2 %5.0850.18404.6252.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,800.9623,434.8315.7 %5.0931.153,198.36-243.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,831.8920,970.92-93.6 %0.01,823.441,660.209.0 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,311.073,076.0028.6 %5.0720.22315.0556.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,091.731,623.0060.3 %5.0587.10271.9953.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี18,393.4415,483.6715.8 %5.04,888.581,197.0075.5 %5.0
รวม 878,211 393,024 55.25 % 62,951 36,001 42.81 %