จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,640.24893.0066.2 %454.02126.0672.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,736.513,305.9569.2 %70.3064.927.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,402.973,986.579.5 %815.30110.6086.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,383.011,794.0059.1 %682.1931.6495.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,601.9315,072.003.4 %2,279.55533.4976.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,708.20418.0088.7 %166.6247.6171.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,174.41826.0080.2 %305.7347.5084.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,503.45480.0086.3 %411.5770.9382.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,431.261,939.0064.3 %377.32108.3871.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,407.641,306.0070.4 %258.6957.5777.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,818.79984.0074.2 %203.07100.8450.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,610.66532.0085.3 %396.5885.5078.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,547.69600.0083.1 %143.580.9599.3 %
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,152.18781.5563.7 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,181.915,845.6752.0 %1,176.601,082.208.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ833.67133.9483.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,005.531,813.0054.7 %1,005.46465.3853.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี11,016.703,182.0071.1 %820.46532.2035.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,142.521,594.2049.3 %739.24419.9043.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี6,787.402,776.0059.1 %2,108.411,041.4050.6 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,574.962,944.50-14.4 %533.70393.7426.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,467.533,542.0020.7 %1,271.681,039.6618.2 %
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,702.529,530.00-157.4 %948.12223.2576.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี6,277.3415,128.01-141.0 %1,176.602,102.56-78.7 %
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)6,991.9411,580.00-65.6 %2,690.91793.2570.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี3,979.303,704.006.9 %796.28102.2187.2 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,626.26817.0068.9 %492.030.9599.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,087.881,062.0065.6 %606.12219.6463.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,301.863,372.1221.6 %815.30111.5586.3 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,122.119,016.991.2 %1,937.272.8599.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,505.884,565.0017.1 %1,176.63332.1671.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี932.801,826.00-95.8 %438.33345.1621.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี14,937.3414,253.084.6 %3,553.60218.5793.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,349.631,820.0058.2 %853.33477.5844.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,976.263,470.6530.3 %929.40621.3133.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,428.673,057.0010.8 %759.02194.3774.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,156.083,928.005.5 %948.41591.4837.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,344.152,363.0029.3 %701.2036.5594.8 %
สพ.เพชรบุรี11,274.092,097.0081.4 %750.13310.7558.6 %
รจก.เพชรบุรี 49,059.8545,801.006.6 %1,135.51417.9163.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,820.65946.0066.5 %492.03173.3964.8 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,776.283,659.4523.4 %1,043.51288.8072.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,169.122,197.0057.5 %682.18307.9454.9 %
สปส.จ.เพชรบุรี4,057.554,137.53-2.0 %888.25173.5780.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,616.311,438.8360.2 %796.28136.1282.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,002.9813,220.005.6 %3,531.27355.2589.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)14,417.789,668.7832.9 %2,866.75540.7781.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 230,999.069,868.8168.2 %1,684.72170.9089.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,770.881,303.0072.7 %403.36197.6051.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,815.9012,018.8939.3 %613.967,611.40-1,139.7 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด317,599.9717,710.0094.4 %3,394.30626.2481.6 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี50,785.1935,887.4329.3 %1,143.271,726.18-51.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี79,807.7724,374.0069.5 %698.39404.6242.1 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,800.9623,434.8315.7 %931.153,198.36-243.5 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,831.8920,970.92-93.6 %1,823.441,660.209.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 4,311.073,076.0028.6 %720.22315.0556.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี5,884.511,623.0072.4 %587.10271.9953.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี18,393.4415,483.6715.8 %4,888.584,246.5013.1 %
รวม 878,211 393,024 55.25 % 62,951 36,001 42.81 %