จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,693.00970.0073.7 %457.63100.2678.1 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์27,118.637,484.2272.4 %193.5736.4881.2 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,232.651,052.1052.9 %69.49167.21-140.6 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,664.377,484.2213.6 %194.590.9599.5 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,326.765,339.70-60.5 %723.87227.7168.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,962.182,552.0013.8 %647.810.9599.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,914.549,685.0042.7 %2,568.421,060.6158.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,245.331,166.0072.5 %250.2835.9385.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,674.89981.0073.3 %276.6895.0065.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,482.97466.0086.6 %237.78114.0052.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,757.451,000.0073.4 %435.97114.0073.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,488.05472.0086.5 %464.70133.0071.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,141.841,666.0059.8 %483.09114.0076.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,618.491,695.0063.3 %574.6895.0083.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,281.10789.0081.6 %315.52114.0063.9 %
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,273.834,676.5011.3 %761.65227.0570.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,844.494,236.00-10.2 %990.10868.8912.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,555.781,413.0044.7 %572.25192.6266.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,522.54757.0070.0 %579.7361.4989.4 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,992.021,671.3044.1 %666.83258.5561.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,747.902,177.0054.1 %952.05396.9358.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,817.791,697.0039.8 %647.81271.0658.2 %
สำนักงานชลประทานที่ 1423,641.4819,056.7919.4 %8,770.367,600.0013.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,433.014,400.00-28.2 %447.33304.6131.9 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,410.633,685.8076.1 %5,287.711,128.2878.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,310.722,100.009.1 %524.540.9599.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,615.962,445.5547.0 %1,064.50654.2738.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,938.251,668.6043.2 %647.81296.2654.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,359.819,961.0119.4 %1,180.26310.3673.7 %
ท่าอากาศยานหัวหิน77,686.7336,479.6153.0 %469.01118.2574.8 %
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,280.8227,276.03-91.0 %3,874.563,933.00-1.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,251.831,956.0039.8 %847.41102.2587.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,323.821,457.0037.3 %61.6774.10-20.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,371.22183.0086.7 %68.2246.4631.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,448.541,230.0072.4 %85.6052.2039.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,225.08853.0079.8 %742.890.9599.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,881.051,031.0064.2 %628.79332.5047.1 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,377.323,737.11-10.7 %494.42168.4665.9 %
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,056.743,924.00-28.4 %1,407.37873.9737.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,920.636,357.008.1 %1,446.481,055.3927.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,225.631,461.25-19.2 %449.74128.0571.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,930.658,624.18-8.7 %1,256.320.9599.9 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,363.5615,572.00-16.5 %1,928.491,446.9525.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,717.052,424.0077.4 %628.79367.2141.6 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,534.303,285.807.0 %935.09463.9250.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,541.302,249.0036.5 %856.97274.9767.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,089.91337.6291.7 %818.95445.5545.6 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,170.683,614.0030.1 %780.9099.7187.2 %
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,986.092,500.0077.2 %748.89415.2644.5 %
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 56,878.4519,083.3466.4 %1,018.661,048.84-3.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,821.101,125.0060.1 %514.68344.6833.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,064.491,564.2061.5 %609.78207.5866.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,870.805,454.1430.7 %1,427.45587.5758.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,311.001,638.0050.5 %761.90163.9778.5 %
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,166.89153,160.00-177.6 %5,468.171,021.0481.3 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,167.693,370.0019.1 %1,066.371.9599.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 250,776.6411,750.4076.9 %1,654.84798.2351.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 114,672.7112,255.3116.5 %1,330.860.9599.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,429.281,931.97-35.2 %264.25209.0020.9 %
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,654.914,520.5078.1 %133.50571.90-328.4 %
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์663,580.00318,228.0052.0 %3,409.50292.1291.4 %
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน60,391.793,460.0094.3 %903.45866.854.1 %
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี47,303.0611,922.0074.8 %815.46307.6562.3 %
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล60,471.4916,008.0073.5 %951.511,616.11-69.8 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,857.7018,576.00-10.2 %2,257.73978.5556.7 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,062.213,519.0056.4 %931.79760.1918.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,453.611,274.0048.1 %495.69229.8453.6 %
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,839.9813,941.00-0.7 %3,368.642,716.5119.4 %
รวม 1,465,223 830,080 43.35 % 76,902 38,104 50.45 %