จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,693.00970.0073.7 %5.0457.6399.2678.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์27,118.637,484.2272.4 %5.0193.5736.4881.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์2,232.651,052.1052.9 %5.069.49167.21-140.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,664.377,484.2213.6 %5.0194.590.9599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,326.765,339.70-60.5 %0.0723.87227.7168.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,962.182,552.0013.8 %5.0647.810.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,914.549,685.0042.7 %5.02,568.421,060.6158.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,245.331,166.0072.5 %5.0250.2835.9385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,482.97466.0086.6 %5.0237.78114.0052.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,757.451,000.0073.4 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,141.841,666.0059.8 %5.0483.09114.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,281.10789.0081.6 %5.0315.52114.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,618.491,695.0063.3 %5.0574.6895.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,488.05472.0086.5 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,674.89981.0073.3 %5.0276.6895.0065.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,273.834,676.5011.3 %5.0761.65227.0570.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,844.494,236.00-10.2 %0.0990.10868.8912.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,522.54757.0070.0 %5.0579.7361.4989.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,555.781,413.0044.7 %5.0572.25192.6266.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,992.021,671.3044.1 %5.0666.83258.5561.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,747.902,177.0054.1 %5.0952.05396.9358.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,817.791,697.0039.8 %5.0647.81271.0658.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1423,641.4819,056.7919.4 %5.08,770.367,600.0013.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,433.014,400.00-28.2 %0.0761.90304.6160.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,410.633,685.8076.1 %5.05,287.711,128.2878.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,311.942,100.009.2 %4.5524.54146.4072.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,615.962,445.5547.0 %5.01,064.50621.5641.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,831.331,668.6041.1 %5.0647.81296.2654.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,359.819,961.0119.4 %5.01,180.26310.3673.7 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน77,686.7336,479.6153.0 %5.0469.01118.2574.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)14,280.8227,276.03-91.0 %0.03,874.563,933.00-1.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,251.831,956.0039.8 %5.0847.41102.2587.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,323.821,457.0037.3 %5.061.6774.10-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,371.22183.0086.7 %5.068.2246.4631.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,448.541,230.0072.4 %5.085.6052.2039.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,225.08853.0079.8 %5.0742.890.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,881.051,031.0064.2 %5.0628.79582.477.4 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,869.673,737.113.4 %1.5626.43168.4673.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,056.743,924.00-28.4 %0.01,415.13873.9738.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,920.636,357.008.1 %4.01,446.481,055.3927.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,225.631,461.25-19.2 %0.0449.74128.0571.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,844.598,624.182.5 %1.01,636.640.9599.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,363.5615,572.00-16.5 %0.01,928.491,384.5028.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,717.052,424.0077.4 %5.0628.79367.2141.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,534.303,285.807.0 %3.5935.09463.9250.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,541.302,249.0036.5 %5.0856.97274.9767.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,089.91337.6291.7 %5.0818.95445.5545.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,170.683,614.0030.1 %5.0780.9099.7187.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,986.092,500.0077.2 %5.0748.89415.2644.5 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 56,878.4519,083.3466.4 %5.01,018.661,048.84-3.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,821.101,125.0060.1 %5.0514.68344.6833.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,064.491,564.2061.5 %5.0609.78207.5866.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,870.805,454.1430.7 %5.01,427.45587.5758.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,311.001,638.0050.5 %5.0761.90163.9778.5 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,166.89153,160.00-177.6 %0.05,468.171,021.0481.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,167.693,370.0019.1 %5.01,066.371.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 114,672.7112,255.3116.5 %5.01,330.86557.6558.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 250,776.6411,750.4076.9 %5.01,654.84798.2351.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,654.914,520.5078.1 %5.0133.50571.90-328.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,429.281,931.97-35.2 %0.0264.25209.0020.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล60,471.4916,008.0073.5 %5.0951.511,616.11-69.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์663,580.00318,228.0052.0 %5.03,409.50292.1291.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน60,391.793,460.0094.3 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี47,303.0611,922.0074.8 %5.0815.46307.6562.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,857.7018,576.00-10.2 %0.02,257.73978.5556.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,062.213,519.0056.4 %5.0931.79760.1918.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,453.611,274.0048.1 %5.0495.69229.8453.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,519.8613,941.0020.4 %5.05,280.412,716.5148.6 %5.0
รวม 1,465,223 830,080 43.35 % 76,902 38,104 50.45 %