จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,795.751,114.0060.2 %393.21139.6564.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ55.80252.80-353.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,754.981,050.0061.9 %291.7663.8578.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,090.342,944.004.7 %621.37114.3581.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,768.379,051.0015.9 %2,218.70637.4571.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,040.121,007.0075.1 %406.1936.1091.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,172.131,113.0078.5 %308.61148.2052.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,866.88562.0085.5 %202.0936.1782.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,842.97794.0079.3 %332.9565.5080.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,827.84480.0087.5 %289.3772.0075.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,774.32607.0083.9 %328.430.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,815.40397.0089.6 %420.3862.9485.0 %
ด่านศุลกากรกระบี่4,570.693,657.5020.0 %716.35118.7583.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,221.741,995.9375.7 %697.41431.3038.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่2,912.97997.9665.7 %381.61159.6058.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,337.00497.0078.7 %404.81266.9534.1 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,089.971,950.0036.9 %583.34106.5981.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,958.842,729.0031.1 %920.57859.336.7 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,057.631,662.0045.6 %659.39182.6172.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,747.501,455.0061.2 %716.34170.7976.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,545.96607.6782.9 %597.41368.6038.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,077.591,395.0032.9 %462.26398.7213.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,580.264,648.23-1.5 %1,267.95593.0853.2 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,538.161,911.0046.0 %609.66226.4162.9 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่16,564.089,894.8040.3 %1,096.80107.6790.2 %
ท่าอากาศยานกระบี่215,065.27752,196.00-249.8 %412.61237.5042.4 %
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,511.311,380.0069.4 %697.41185.2573.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,970.105,900.0015.4 %84.44115.55-36.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,295.861,718.0047.9 %608.9536.1794.1 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,057.731,257.8358.9 %488.25205.8757.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,387.262,816.0016.9 %526.83644.00-22.2 %
สำนักงานจังหวัดกระบี่99,829.2537,884.0062.1 %38,395.763,208.6191.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,123.166,151.00-20.1 %938.38500.8646.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่1,534.492,754.00-79.5 %499.88211.9557.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่7,494.218,780.26-17.2 %1,229.8798.8092.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,089.371,662.0046.2 %697.41266.0061.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,823.582,705.8229.2 %830.54459.9544.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,133.902,758.0033.3 %602.33440.0326.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,941.762,320.0041.1 %887.57388.5556.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,330.922,024.0039.2 %545.30140.6074.2 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,444.853,391.0070.4 %735.46405.6544.8 %
เรือนจำจังหวัดกระบี่50,642.9718,460.0063.5 %1,068.35505.4052.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,786.60329.5488.2 %431.24181.4557.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,694.423,926.00-6.3 %792.55219.4572.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,830.001,455.0048.6 %564.36225.1560.1 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,355.333,528.8019.0 %811.56342.0057.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,482.611,895.0057.7 %697.47163.0276.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,523.969,964.985.3 %2,998.40245.0091.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,518.0016,074.3860.3 %1,744.10634.5563.6 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,782.563,136.5045.8 %406.09152.9562.3 %
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่55,057.5640,114.0027.1 %1,187.25401.8566.2 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่26,210.7719,968.0023.8 %868.242,494.51-187.3 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,482.8612,844.654.7 %587.81484.7717.5 %
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม14,150.0011,871.0016.1 %625.84864.07-38.1 %
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก18,262.9718.8099.9 %663.58413.7537.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,994.2211,214.9064.9 %12,246.24631.8094.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,170.241,804.0743.1 %637.54608.954.5 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,929.321,149.0060.8 %450.20173.8561.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,600.9015,650.0056.0 %3,148.131,690.0046.3 %
รวม 816,460 1,061,623 -30.03 % 93,093 23,598 74.65 %