จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,795.751,114.0060.2 %5.0393.21139.6564.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80252.80-353.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14,277.661,050.0092.6 %5.04,950.6863.8598.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,090.342,944.004.7 %2.0621.37114.3581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,768.379,051.0015.9 %5.02,218.70637.4571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,040.121,007.0075.1 %5.0406.1936.1091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,172.131,113.0078.5 %5.0308.61148.2052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,866.88562.0085.5 %5.0202.0936.1782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,842.97794.0079.3 %5.0332.9565.5080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,827.84480.0087.5 %5.0289.3772.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,774.32607.0083.9 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,815.40397.0089.6 %5.0420.3862.9485.0 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,570.693,657.5020.0 %5.0716.35118.7583.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่8,221.741,995.9375.7 %5.0697.41431.3038.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่2,912.97997.9665.7 %5.0381.61159.6058.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,337.00497.0078.7 %5.0404.81266.9534.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,089.971,950.0036.9 %5.0583.34106.5981.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,958.842,729.0031.1 %5.0849.60859.33-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,057.631,662.0045.6 %5.0659.39182.6172.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,747.501,455.0061.2 %5.0716.34170.7976.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่6,034.021,549.0074.3 %5.0754.46577.2923.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,077.591,395.0032.9 %5.0462.26398.7213.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,653.174,648.2317.8 %5.01,267.95593.0853.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,538.161,911.0046.0 %5.0609.66226.4162.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่16,564.089,894.8040.3 %5.01,096.80107.6790.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่272,779.41752,196.00-175.8 %0.0415.60237.5042.9 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,511.311,380.0069.4 %5.0697.41185.2573.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 5,009.265,064.00-1.1 %0.067.0772.33-7.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,295.861,718.0047.9 %5.0716.4436.1795.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,057.731,257.8358.9 %5.0488.25205.8757.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,277.222,816.0014.1 %5.0526.83644.00-22.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่99,829.2537,884.0062.1 %5.038,395.763,208.6191.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,123.166,151.00-20.1 %0.0938.38500.8646.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่1,663.392,754.00-65.6 %0.0499.88211.9557.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่7,494.218,780.26-17.2 %0.01,229.8798.8092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,089.371,662.0046.2 %5.0697.41266.0061.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,823.582,705.8229.2 %5.0830.54459.9544.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,133.902,837.0031.4 %5.0602.33387.3035.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,941.762,320.0041.1 %5.0887.57388.5556.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,330.922,024.0039.2 %5.0545.30140.6074.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,444.853,391.0070.4 %5.0735.46405.6544.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่50,642.9718,460.0063.5 %5.01,068.35505.4052.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,786.60329.5488.2 %5.0431.24181.4557.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,694.423,926.00-6.3 %0.0792.55219.4572.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,830.001,455.0048.6 %5.0564.36225.1560.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,355.333,528.8019.0 %5.0811.56342.0057.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,482.611,895.0057.7 %5.0697.47163.0276.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,834.979,964.988.0 %4.02,998.40275.0290.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,518.0015,000.2663.0 %5.01,744.10634.5563.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,782.563,136.5045.8 %5.0406.09152.9562.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก18,262.9718.8099.9 %5.0663.58413.7537.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่58,322.4240,114.0031.2 %5.01,187.25401.8566.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่21,931.0933,462.00-52.6 %0.0776.80866.66-11.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่13,482.8612,844.654.7 %2.0587.81484.7717.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม14,150.0011,871.0016.1 %5.0625.84864.07-38.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,994.2211,214.9064.9 %5.012,246.24631.8094.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,170.241,804.0743.1 %5.0637.54608.954.5 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,929.321,149.0060.8 %5.0450.20173.8561.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,600.9015,650.0056.0 %5.03,148.131,690.0046.3 %5.0
รวม 816,460 1,061,623 -30.03 % 93,093 23,598 74.65 %