จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,045.69434.5085.7 %357.71176.4650.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,492.3412,884.10-72.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,278.3613,219.01-7.7 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,825.093,130.89-10.8 %566.880.9599.8 %
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,888.791,439.0050.2 %566.8847.6591.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,118.799,741.51-6.8 %1,688.83514.9069.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,580.06679.0085.2 %209.4457.9572.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว423.23366.0013.5 %475.0347.5090.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,624.90467.0087.1 %256.149.8596.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,485.45725.0079.2 %323.81118.9163.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,291.80327.0090.1 %190.1989.8752.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง462.41652.00-41.0 %321.5081.5474.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,456.35363.0089.5 %188.0588.6552.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,152.732,645.0016.1 %679.31573.8015.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,290.26864.0062.3 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา13,882.484,984.0064.1 %757.04625.9817.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,305.851,688.0048.9 %833.11237.5071.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,293.78913.0072.3 %374.70185.2050.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,411.18950.0060.6 %452.82124.9672.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,507.722,290.0034.7 %833.11554.6733.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา5,851.723,422.0041.5 %879.39604.2031.3 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,945.354,623.00-17.2 %1,023.27664.7435.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,743.10972.0064.6 %547.8780.6585.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา6,861.1410,900.69-58.9 %1,061.30227.2578.6 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,424.552,286.0033.2 %577.4779.8086.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,577.27427.0072.9 %59.8972.50-21.1 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,004.86701.0076.7 %534.51124.9576.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,014.10938.0068.9 %509.84332.5034.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,544.162,206.0037.8 %662.00368.7844.3 %
สำนักงานจังหวัดพังงา0.0012,635.000.0 %0.001,537.810.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,352.242,856.0034.4 %566.88470.9516.9 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา1,855.952,638.00-42.1 %633.00235.6462.8 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,206.785,120.3629.0 %855.9842.7595.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,324.501,520.0085.3 %585.90845.50-44.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,166.6722,276.14-603.5 %608.12328.5346.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,173.812,380.0054.0 %719.01206.5771.3 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา31,049.781,796.5194.2 %11,637.38127.5598.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,438.572,470.20-1.3 %399.2733.7191.6 %
สพ.พังงา10,484.821,732.0083.5 %1,510.66303.4379.9 %
รจจ.พังงา 19,706.1211,898.0039.6 %552.60297.7646.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,304.90926.0059.8 %395.74155.8060.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา2,444.123,215.00-31.5 %1,023.27263.1574.3 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,147.61871.0072.3 %487.81328.1132.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา2,127.725,582.25-162.4 %740.90333.8754.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,211.082,108.0034.4 %700.00137.1580.4 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,433.461.00100.0 %2,430.45213.4291.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)12,676.506,236.2850.8 %1,590.48178.3088.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,032.459,059.6462.3 %1,615.88158.1790.2 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,750.622,438.1068.5 %337.73766.31-126.9 %
วิทยาลัยเทคนิคพังงา263.5736,984.00-13,931.9 %367.030.9599.7 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา21,459.2616,242.0024.3 %629.530.9599.8 %
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า14,981.594,404.7470.6 %663.46241.9463.5 %
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง18,585.7212,050.4135.2 %644.27514.1120.2 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,380.5014,669.38-9.6 %1,488.602,170.28-45.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,299.281,913.0042.0 %738.03329.2755.4 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,407.03411.0082.9 %452.82227.1549.8 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 360,048 257,037 28.61 % 47,305 15,003 68.28 %