จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา3,045.69434.5085.7 %5.0357.71176.4650.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา7,492.3412,884.10-72.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,278.3613,219.01-7.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,825.093,130.89-10.8 %0.0566.881.0099.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,976.521,439.0051.7 %5.0604.9247.6592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,118.799,741.51-6.8 %0.01,688.83514.9069.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง3,939.86652.0083.5 %5.0321.5081.5474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,580.06679.0085.2 %5.0209.4457.9572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,291.80327.0090.1 %5.0190.1989.8752.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว423.23333.0021.3 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,624.90467.0087.1 %5.0256.149.8596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,456.35363.0089.5 %5.0188.0588.6552.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,485.45725.0079.2 %5.0323.81118.9163.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,152.732,645.0016.1 %5.0679.31573.8015.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,290.26864.0062.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา13,882.484,984.0064.1 %5.0757.04403.6446.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,305.851,688.0048.9 %5.0833.11237.5071.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,293.78913.0072.3 %5.0374.70185.2050.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,411.18950.0060.6 %5.0452.82197.3156.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,507.722,290.0034.7 %5.0833.11554.6733.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา5,851.723,422.0041.5 %5.0879.39604.2031.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,945.354,623.00-17.2 %0.01,023.27664.7435.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,743.10972.0064.6 %5.0547.8780.6585.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา6,861.1410,900.69-58.9 %0.01,061.30227.2578.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,424.552,286.0033.2 %5.0577.4779.8086.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,577.27427.0072.9 %5.059.8972.50-21.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,004.86701.0076.7 %5.0534.51124.9576.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,014.10938.0068.9 %5.0509.84332.5034.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,544.162,206.0037.8 %5.0662.00368.7844.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา7,156.9012,635.00-76.5 %0.01,498.671,537.81-2.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,429.332,856.0035.5 %5.0566.88470.9516.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา1,855.952,638.00-42.1 %0.0633.00235.6462.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,206.785,120.3629.0 %5.0855.9842.7595.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,324.501,520.0085.3 %5.0585.90845.50-44.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,166.6722,276.14-603.5 %0.0608.12328.5346.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา5,173.812,380.0054.0 %5.0719.01206.5771.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา31,049.781,796.5194.2 %5.011,637.38127.5598.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,438.572,470.20-1.3 %0.0399.2731.8192.0 %5.0
สพ.พังงา10,484.821,732.0083.5 %5.01,510.66303.4379.9 %5.0
รจจ.พังงา 19,706.1211,898.0039.6 %5.0552.60297.7646.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,304.90926.0059.8 %5.0395.74155.8060.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา2,444.123,215.00-31.5 %0.01,023.27570.4644.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,147.61871.0072.3 %5.0487.81328.1132.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา2,127.725,582.25-162.4 %0.0740.90333.8754.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,211.082,108.0034.4 %5.0700.00137.1580.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา9,433.461.00100.0 %5.02,430.45213.4291.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)12,676.506,236.2850.8 %5.01,590.48178.3088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,032.459,059.6462.3 %5.01,615.88158.1790.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา7,750.622,438.1068.5 %5.0337.73415.15-22.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา47,562.1036,984.0022.2 %5.01,002.03365.7563.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา21,459.2616,242.0024.3 %5.0629.53457.0027.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง18,585.7212,050.4135.2 %5.0644.27514.1120.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า14,981.594,404.7470.6 %5.0663.46241.9463.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,380.5014,669.38-9.6 %0.01,488.602,170.28-45.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,299.281,913.0042.0 %5.0738.03329.2755.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,407.03411.0082.9 %5.0452.82227.1549.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,087.3610,520.7925.3 %5.03,962.162,289.0542.2 %5.0
รวม 360,048 257,037 28.61 % 47,305 15,003 68.28 %