จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต4,630.39806.0082.6 %5.0271.29258.004.9 %2.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,363.2910,950.4740.4 %5.063.33150.66-137.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11533.50-479.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,317.675,718.02-72.4 %0.0496.65107.1078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,024.471,256.0058.5 %5.0401.57108.4473.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต26,832.5218,418.6531.4 %5.03,044.79981.3567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,951.743,600.0074.2 %5.0365.66106.4070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,291.742,031.0052.7 %5.0318.2443.7086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,659.281,735.0062.8 %5.0372.33118.7568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,083.071,295.4074.5 %5.0288.8242.7585.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต5,978.913,907.0034.7 %5.0686.81172.8574.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,188.930.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,077.267,760.66-90.3 %0.0781.89389.5050.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,335.331,979.0062.9 %5.01,051.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,100.561,769.0056.9 %5.0667.79277.9658.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,990.522,266.0024.2 %5.0420.5897.8976.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,885.831,520.0047.3 %5.0385.39118.5969.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,142.291,964.0037.5 %5.0477.63495.32-3.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,532.84811.0047.1 %5.0310.150.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,531.271,833.0048.1 %5.0670.12269.9959.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,929.892,322.0060.8 %5.0439.600.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,533.6819,581.00-253.9 %0.01,048.11425.4759.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,975.903,780.004.9 %2.01,176.90537.6354.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,670.803,113.0015.2 %5.0743.86413.2544.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,022.8415,409.2919.0 %5.0238.40121.8248.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,121.52963.0054.6 %5.030.492.8590.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,600.33564.0084.3 %5.0515.660.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,887.481,002.6065.3 %5.0420.58318.6324.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,971.824,856.26-22.3 %0.0705.82420.6740.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,341.1223,409.00-338.3 %0.01,352.372,909.39-115.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,910.78752.0084.7 %5.01,276.30144.5988.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต1,185.481,300.00-9.7 %0.0339.19121.4964.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,016.6511,416.35-89.7 %0.01,143.19149.1487.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,604.041,634.0084.6 %5.0325.50475.00-45.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,391.9817,862.60-426.6 %0.0629.76469.0025.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,670.741,501.0059.1 %5.0705.82120.8482.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,300.832,078.7060.8 %5.0534.68263.4650.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,261.083,734.0066.8 %5.0572.71141.0375.4 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,348.955,430.6047.5 %5.0368.98434.69-17.8 %0.0
รจจ.ภูเก็ต 54,885.6830,340.1144.7 %5.0872.46507.7741.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,019.72793.0073.7 %5.0287.47353.14-22.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,301.942,042.4038.1 %5.0553.70140.6074.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,304.726,687.63-26.1 %0.01,048.11320.7569.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,125.301,746.5044.1 %5.0477.63252.9147.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,919.221,335.0054.3 %5.0438.6269.1784.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,089.182,977.003.6 %1.5439.60102.8976.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต44,846.5415,831.0064.7 %5.0645.6051.3992.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต25,839.69758.8897.1 %5.0187.71105.0044.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง23,444.2316,440.0029.9 %5.0285.360.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต52,066.1335,764.2031.3 %5.0868.76552.0036.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต84,268.7653,943.9936.0 %5.0452.36402.8910.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,054.269,035.0043.7 %5.0355.6827.1192.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,854.5514,339.17-11.5 %0.0978.63885.809.5 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,431.614,609.00-4.0 %0.0496.65304.6538.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,745.08538.0080.4 %5.0287.47110.8361.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,716.4614,478.0060.6 %5.02,540.533,696.00-45.5 %0.0
รวม 492,703 350,943 28.77 % 33,257 20,092 39.59 %