จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต4,630.39806.0082.6 %271.29258.004.9 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ92.11533.50-479.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,363.2910,950.4740.4 %63.33150.66-137.9 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,156.125,718.02-81.2 %496.65107.1078.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,024.471,256.0058.5 %401.57108.4473.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต26,832.5218,418.6531.4 %3,044.79981.3567.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,659.281,735.0062.8 %372.33118.7568.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 111,212.383,600.0067.9 %365.66106.4070.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,291.742,031.0052.7 %318.2443.7086.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,083.071,295.4074.5 %288.821,166.11-303.7 %
ด่านศุลกากรภูเก็ต5,932.883,907.0034.1 %667.79172.8574.1 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต49,763.780.000.0 %1,188.930.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,077.267,607.41-86.6 %781.89389.5050.2 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,335.331,979.0062.9 %1,051.960.9599.9 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,100.561,769.0056.9 %667.79277.9658.4 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,006.772,266.0024.6 %420.58102.8075.6 %
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,885.831,520.0047.3 %385.39118.5969.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,142.291,964.0037.5 %477.63495.32-3.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,532.84811.0047.1 %310.150.9599.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,531.271,833.0048.1 %670.12269.9959.7 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,940.932,322.0060.9 %439.600.9599.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต4,726.1019,581.00-314.3 %1,048.11425.4759.4 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,670.803,113.0015.2 %743.86413.2544.4 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,975.903,780.004.9 %1,176.90537.6354.3 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,022.8415,409.2919.0 %238.40121.8248.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 2,121.52963.0054.6 %30.492.8590.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,600.33564.0084.3 %515.660.9599.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,887.481,002.6065.3 %420.58318.6324.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,971.824,856.26-22.3 %705.82420.6740.4 %
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,341.1223,409.00-338.3 %1,352.372,909.39-115.1 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,910.78752.0084.7 %1,276.30144.5988.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต1,185.481,300.00-9.7 %339.19121.4964.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,016.6511,416.35-89.7 %1,143.19149.1487.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต10,604.041,634.0084.6 %325.50475.00-45.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,653.501,501.0058.9 %705.82120.8482.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต5,300.832,078.7060.8 %534.68263.4650.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต11,261.083,734.0066.8 %572.71141.0375.4 %
สพ.ภูเก็ต10,348.955,430.6047.5 %368.98434.69-17.8 %
รจจ.ภูเก็ต 54,885.6830,340.1144.7 %872.46507.7741.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,019.72793.0073.7 %287.47353.14-22.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,301.942,042.4038.1 %553.70140.6074.6 %
สปส.จ.ภูเก็ต2,881.446,687.63-132.1 %1,038.07320.7569.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,125.301,746.5044.1 %477.63216.7654.6 %
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,919.221,335.0054.3 %438.6265.5385.1 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,539.632,977.00-17.2 %461.33102.8977.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต0.00758.880.0 %0.00105.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต52,066.1335,764.2031.3 %868.76552.0036.5 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต94,224.7753,943.9942.7 %589.55402.8931.7 %
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,054.269,035.0043.7 %355.6827.1192.4 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,854.5514,339.17-11.5 %978.63885.809.5 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 4,221.794,609.00-9.2 %420.59304.6527.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,745.08538.0080.4 %287.47110.8361.4 %
ตำรวจภูธรภาค 8 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต14,525.0814,478.000.3 %2,540.533,696.00-45.5 %
รวม 492,703 350,943 28.77 % 33,257 20,092 39.59 %