จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,321.8611,167.00-381.0 %1,687.73497.7570.5 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,378.17111.0096.7 %197.90182.407.8 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,660.9176,405.60-26.0 %249.27759.29-204.6 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,127.70253.0095.9 %48.0050.75-5.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,921.741.00100.0 %89.37223.95-150.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,184.3913,164.00-214.6 %1,405.06371.4573.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,889.673,286.60-13.7 %787.6150.6293.6 %
สำนักงานคลังเขต 83,765.583,011.0020.0 %421.830.9599.8 %
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,232.8021,172.00-48.8 %4,634.88142.8096.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,828.818,206.0024.2 %1,761.25642.6563.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,333.679,705.00-16.5 %2,738.731,268.2553.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,264.331,747.0059.0 %464.880.9599.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,654.36588.0083.9 %398.3267.1683.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,497.64198.0094.3 %310.2589.9671.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,788.92720.0081.0 %445.4376.0082.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,353.36372.0088.9 %242.6552.7978.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,518.8112.0099.7 %209.290.9599.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,389.37429.0087.3 %318.3890.8671.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,277.28408.0087.6 %234.7171.7969.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา2,897.47627.0078.4 %349.1072.6679.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,241.46179.0094.5 %360.810.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,729.432,017.0057.4 %292.59114.0061.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,795.711,070.0071.8 %347.93125.3864.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,400.56493.0085.5 %242.0146.8880.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,488.94366.0089.5 %319.3236.5888.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,570.24783.0078.1 %378.0439.9289.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ374.34387.00-3.4 %268.7763.0576.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร891.49530.0040.5 %182.6947.2474.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,257.03417.0087.2 %303.6115.1595.0 %
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,966.357,137.0034.9 %711.28171.0076.0 %
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,370.302,634.0068.5 %753.41153.9479.6 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,060.417,841.76-55.0 %2,029.68598.5070.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,169.4810,565.6062.5 %9,803.82895.8590.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,378.492,011.5015.4 %424.39339.1520.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,407.231,312.0061.5 %608.74285.9553.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย4,348.422,392.0045.0 %521.96237.5054.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ242.65116.8551.8 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00832.780.0 %0.00215.250.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,540.585,179.15-14.1 %1,301.020.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,129.243,178.6071.4 %8,131.05160.5598.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี0.001,133.000.0 %0.0038.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,970.691,132.0061.9 %834.55341.7259.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,473.967,059.63-57.8 %1,717.44604.1964.8 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 110.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี0.005,756.880.0 %0.003,187.180.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,101.895,223.14-148.5 %584.79314.7746.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,766.172,029.0057.4 %1,643.30650.8660.4 %
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,655.433,525.0024.3 %1,259.94579.5054.0 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,575.242,888.6436.9 %1,818.752,740.32-50.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,886.917,198.8819.0 %2,918.51218.5092.5 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,558.621,749.0050.9 %1,038.15342.0067.1 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,108.8210,085.12-41.9 %2,855.533,027.50-6.0 %
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,419.381,316.0061.5 %96.6557.7940.2 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,807.06870.0051.9 %89.6094.29-5.2 %
สอต.สุราษฎร์ธานี4,499.421,025.0077.2 %88.8350.4943.2 %
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,341.19715.0046.7 %76.8171.886.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,558.73750.0078.9 %958.7252.2594.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,709.411,732.0036.1 %749.55728.982.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.003,127.000.0 %0.00442.700.0 %
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.0051,623.000.0 %0.003,084.550.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,296.341,720.0060.0 %1,320.03916.2030.6 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,118.5013,157.00-115.0 %1,327.580.9599.9 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,018.041,802.0085.0 %1,434.131,430.700.2 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,581.913,999.00-11.6 %1,110.86559.5549.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,327.044,753.00-9.8 %1,396.12767.6045.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.สุราษฎร์ธานี8,100.767,417.498.4 %567.78453.0020.2 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.0013,054.000.0 %0.00773.360.0 %
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 815,453.0615,000.002.9 %3,113.60959.2569.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,089.964,022.001.7 %730.54189.0574.1 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,534.384,835.0012.6 %1,658.00486.4070.7 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี34,491.9019,686.0042.9 %804.73366.5654.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,545.942,581.0027.2 %844.63667.8520.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,159.297,707.12-7.7 %1,643.31425.6074.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.001,650.000.0 %0.0086.070.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,330.205,180.80-55.6 %939.72860.558.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 111,886.7015,657.00-31.7 %457.98245.4146.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)42,259.7910,507.5375.1 %5,118.79693.0086.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 252,121.718,559.3283.6 %2,166.88588.2772.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 340,832.6015,458.2462.1 %1,700.19424.3375.0 %
สอนคนตาบอดภาคใต้0.007,085.780.0 %0.00506.350.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.002,839.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพไชยา44,418.1913,507.0069.6 %1,006.26283.1071.9 %
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี113,212.6036,799.0067.5 %1,128.74513.9554.5 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,170.8817,646.0012.5 %1,070.682,043.47-90.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,694.8314,466.0018.2 %917.35261.2571.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี48,261.8023,933.2850.4 %17,587.992,735.8284.4 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี17,953.9219,105.00-6.4 %1,068.88363.8566.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,842.530.10100.0 %1,171.2192.2592.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,549.683,979.00-12.1 %725.531,143.80-57.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,514.797,202.00-59.5 %1,820.51964.8947.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,528.881,593.0037.0 %483.6626.2894.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,601.48609.0076.6 %676.84285.8657.8 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 869,737 528,257 0.00 % 113,641 36,786 0.00 %