จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี2,321.8611,167.00-381.0 %0.01,687.73497.7570.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,378.17111.0096.7 %5.0197.90182.407.8 %3.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี60,660.9176,405.60-26.0 %0.0249.27749.79-200.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.089.37223.95-150.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,127.702,530.0058.7 %5.048.0050.75-5.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,184.3913,164.00-214.6 %0.01,405.06371.4573.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,765.583,011.0020.0 %5.0421.830.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,889.673,286.60-13.7 %0.0787.6150.6293.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,232.8021,172.00-48.8 %0.04,634.88142.8096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี8,333.679,705.00-16.5 %0.02,738.731,268.2553.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,828.818,206.0024.2 %5.01,761.25642.6563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,729.432,017.0057.4 %5.0292.59114.0061.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน3,795.711,070.0071.8 %5.0347.93125.3864.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,400.56493.0085.5 %5.0242.0146.8880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,488.94366.0089.5 %5.0319.3236.5888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,570.24783.0078.1 %5.0378.0439.9289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ374.34387.00-3.4 %0.0268.7763.0576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,788.92720.0081.0 %5.0445.4376.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,389.37429.0087.3 %5.0318.3890.8671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา2,897.47627.0078.4 %5.0349.1072.6679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,600.07530.0085.3 %5.0297.7747.2484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,497.64198.0094.3 %5.0310.2589.9671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,257.03417.0087.2 %5.0303.6115.1595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,353.36372.0088.9 %5.0242.6552.7978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,277.28408.0087.6 %5.0234.7171.7969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,241.46179.0094.5 %5.0360.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,264.331,747.0059.0 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,654.36588.0083.9 %5.0398.3267.1683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,518.8112.0099.7 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,320.357,137.0037.0 %5.0711.28171.0076.0 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,370.302,634.0068.5 %5.0753.41153.9479.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,060.417,841.76-55.0 %0.02,029.68598.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,169.4810,565.6062.5 %5.09,803.82895.8590.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0242.65116.8551.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,378.492,011.5015.4 %5.0424.39339.1520.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,407.231,312.0061.5 %5.0608.74285.9553.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย4,348.422,234.0048.6 %5.0521.96237.5054.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.00832.780.0 %0.00.00215.250.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,540.585,179.15-14.1 %0.01,301.021,285.571.2 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,129.243,178.6071.4 %5.08,131.05160.5598.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,298.541,133.0065.7 %5.0897.3638.0095.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,970.691,132.0061.9 %5.0834.55341.7259.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,578.073,072.00-19.2 %0.0654.47789.14-20.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,473.963,869.1613.5 %5.01,717.441,054.3538.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,762.145,564.90-16.9 %0.02,019.601,463.1327.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี31,309.255,756.8881.6 %5.01,779.543,187.18-79.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,295.155,223.14-127.6 %0.0584.79314.7746.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,609.302,924.0036.6 %5.01,643.30945.9142.4 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,655.433,525.0024.3 %5.01,259.94579.5054.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 84,575.242,888.6436.9 %5.01,818.752,740.32-50.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,328.0219,331.00-18.4 %0.01,624.29212.8086.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี163,158.58317,069.09-94.3 %0.0379.88961.40-153.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,886.917,198.8819.0 %5.02,918.51218.5092.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,558.621,749.0050.9 %5.01,038.15342.0067.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,624.500.000.0 %0.01,020.640.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)0.007,924.690.0 %0.00.001,516.550.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,108.8210,085.12-41.9 %0.02,855.533,027.50-6.0 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี4,499.421,025.0077.2 %5.088.8350.4943.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,341.19715.0046.7 %5.076.8171.886.4 %3.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,807.06870.0051.9 %5.089.6094.29-5.2 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,419.381,316.0061.5 %5.096.6557.7940.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,567.30750.0079.0 %5.0958.7252.2594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,709.411,732.0036.1 %5.0749.55728.982.7 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี0.003,127.000.0 %0.00.00442.700.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,648.8951,623.00-676.4 %0.02,274.193,084.55-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,296.341,720.0060.0 %5.01,320.03916.2030.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,118.5013,157.00-115.0 %0.01,643.31102.4293.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,861.3516,147.00-16.5 %0.02,415.44940.5061.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,018.041,802.0085.0 %5.01,434.131,430.700.2 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,581.913,999.00-11.6 %0.01,110.86559.5549.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,857.092,097.0045.6 %5.01,205.94257.9778.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,327.044,753.00-9.8 %0.01,396.12767.6045.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,292.023,204.442.7 %1.0901.71160.5582.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี25,912.3813,054.0049.6 %5.0843.69773.368.3 %4.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,100.767,417.498.4 %4.0567.78431.2524.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี70,217.5067,537.473.8 %1.51,521.291,236.0418.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 815,544.1215,000.003.5 %1.53,113.60959.2569.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,089.964,022.001.7 %0.5730.54189.0574.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,534.384,835.0012.6 %5.01,658.00486.4070.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี34,491.9019,686.0042.9 %5.0804.73366.5654.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,545.942,581.0027.2 %5.0844.63667.8520.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,551.477,707.12-2.1 %0.01,643.31425.6074.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,214.871,650.00-35.8 %0.0513.4986.0783.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,330.205,180.80-55.6 %0.0939.72860.558.4 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)42,259.7910,507.5375.1 %5.05,118.79693.0086.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 111,886.7015,657.00-31.7 %0.0457.98245.4146.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 252,121.718,559.3283.6 %5.02,166.88588.2772.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 340,832.6015,458.2462.1 %5.01,700.19424.3375.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,784.412,839.00-2.0 %0.0300.92306.67-1.9 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้0.007,085.780.0 %0.00.00506.350.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.00988.850.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์0.0011,425.000.0 %0.00.00326.800.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี113,212.6036,799.0067.5 %5.01,128.74513.9554.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,170.8817,646.0012.5 %5.01,070.682,043.47-90.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,694.8314,466.0018.2 %5.0917.35261.2571.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา44,418.1913,507.0069.6 %5.01,006.26283.1071.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ40,997.8213,980.0065.9 %5.01,000.42265.2473.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี48,261.8023,933.2850.4 %5.017,587.992,735.8284.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี18,593.1819,105.00-2.8 %0.01,083.85363.8566.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,842.531.00100.0 %5.01,171.2192.2592.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,549.683,979.00-12.1 %0.0725.531,011.00-39.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,505.567,202.00-59.8 %0.01,820.51964.8947.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,528.881,593.0037.0 %5.0483.6626.2894.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,601.48609.0076.6 %5.0676.84285.8657.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,843.2335.2099.8 %5.06,830.675,781.2615.4 %5.0
รวม 869,737 528,257 0.00 % 113,641 36,786 0.00 %