จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,291.55631.4072.4 %5.0328.6424.9792.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง5,252.221,285.0075.5 %5.0122.8355.1055.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง115,458.909,752.7091.6 %5.0796.25161.5779.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,747.101,364.0050.3 %5.0480.7725.3594.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,659.451,664.3037.4 %5.0518.8049.9790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง21,699.6910,194.0053.0 %5.01,659.76437.8973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,761.53448.0088.1 %5.0222.7551.3976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,687.79416.0088.7 %5.0356.2692.1574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,720.70297.0092.0 %5.0302.1285.5071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,501.02384.0084.6 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง3,991.914,166.10-4.4 %0.0994.20169.1883.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,456.933,411.501.3 %0.5769.64294.2461.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,230.45313.0086.0 %5.0420.63278.3533.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,606.623,414.005.3 %2.5651.93421.8035.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,615.03811.7069.0 %5.0556.87179.7367.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,552.091,291.0049.4 %5.0442.75526.96-19.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,715.59774.0071.5 %5.0556.831,191.41-114.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,132.121,572.0026.3 %5.0421.371.0099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,512.341,185.0066.3 %5.0899.16300.8766.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,846.711,062.0062.7 %5.0518.82169.0867.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,731.756,209.7047.1 %5.0804.04159.3880.2 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง52,632.7732,492.0038.3 %5.0341.85773.00-126.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง2,995.261,338.0055.3 %5.0434.56206.0552.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,106.961,041.1074.7 %5.066.66178.51-167.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,746.77834.6069.6 %5.0447.760.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,788.341,425.0048.9 %5.0499.79446.6010.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง21,975.132,018.0090.8 %5.08,600.60249.8797.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง4,212.3029,877.10-609.3 %0.0601.08855.56-42.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,227.695,917.00-83.3 %0.0727.98572.2821.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง820.251,387.00-69.1 %0.0361.44288.3420.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,656.554,233.00-15.8 %0.0785.0363.2691.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,078.891,440.0053.2 %5.0613.88551.9510.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,828.573,590.39-26.9 %0.0499.78517.25-3.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,805.652,461.0012.3 %5.0442.64139.2368.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,854.401,552.0059.7 %5.0512.00314.7338.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,889.331,412.1951.1 %5.0480.7962.9086.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,429.102,058.0094.6 %5.012,612.98496.6196.1 %5.0
รจจ.ระนอง 588,338.1322,599.0496.2 %5.05,896.35753.4087.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,480.81629.0074.6 %5.0366.67161.8255.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,914.444,624.64-58.7 %0.0537.82359.3433.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,197.743,504.31-9.6 %0.0651.91436.2933.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง1,033.151,429.80-38.4 %0.0424.87340.2819.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,235.232,283.0029.4 %5.0575.85225.1560.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง22,033.9711,652.0047.1 %5.03,107.33480.8084.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,870.963,517.009.1 %4.5272.76152.9843.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,796.9515,792.000.0 %0.5535.250.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี14,193.608,872.0037.5 %5.0573.24569.840.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,236.2114,835.15-80.1 %0.01,369.28529.0061.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,335.962,233.0033.1 %5.0727.98604.8316.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,994.731,102.0063.2 %5.0404.70271.1333.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง0.0011,120.010.0 %0.00.002,606.940.0 %0.0
รวม 887,732 212,161 76.10 % 53,375 13,785 74.17 %