จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,291.55631.4072.4 %328.6624.9792.4 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,752.611,364.0050.4 %480.7726.6894.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,659.451,664.3037.4 %518.8049.9790.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง21,699.6910,194.0053.0 %1,659.76437.8973.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,687.79416.0088.7 %356.2692.1574.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,761.53448.0088.1 %222.7551.3976.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,720.70297.0092.0 %302.1285.5071.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น2,501.02384.0084.6 %258.570.9599.6 %
ด่านศุลกากรระนอง3,991.914,166.10-4.4 %994.20169.1883.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี0.00313.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,606.623,414.005.3 %651.93421.8035.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,615.03811.7069.0 %556.87179.7367.7 %
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,552.091,291.0049.4 %442.75526.96-19.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,715.59815.0070.0 %556.841,191.41-114.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,132.121,572.0026.3 %421.371.0099.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,512.341,185.0066.3 %899.16300.8766.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,846.711,062.0062.7 %518.82169.0867.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,731.756,209.7047.1 %804.04159.3880.2 %
ท่าอากาศยานระนอง52,632.7732,492.0038.3 %341.85773.00-126.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง2,995.261,338.0055.3 %434.56206.0552.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,746.77834.6069.6 %447.760.9599.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,788.341,425.0048.9 %499.79446.6010.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง21,975.132,018.0090.8 %8,600.60249.8797.1 %
สำนักงานจังหวัดระนอง1,224.7529,877.10-2,339.4 %601.08855.56-42.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,227.695,917.00-83.3 %727.98572.2821.4 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง820.251,387.00-69.1 %361.44288.3420.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,194.434,233.00-0.9 %994.2063.2693.6 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,078.891,440.0053.2 %613.88551.9510.1 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,828.573,590.39-26.9 %499.78517.25-3.5 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,805.652,461.0012.3 %442.64139.2368.5 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง3,854.401,552.0059.7 %512.00314.7338.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,801.271,412.1949.6 %442.7562.9085.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,429.102,058.0094.6 %12,612.98496.6196.1 %
รจจ.ระนอง 588,338.1322,599.0496.2 %5,896.35753.4087.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,480.81629.0074.6 %366.67161.8255.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,914.444,624.64-58.7 %361.77359.340.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,197.743,504.31-9.6 %651.91436.2933.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง1,033.151,429.80-38.4 %424.87340.2819.9 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,235.232,283.0029.4 %575.85225.1560.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง22,033.9711,652.0047.1 %3,107.33480.8084.5 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง8,952.673,517.0060.7 %272.76152.9843.9 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,796.9515,792.000.0 %535.250.9599.8 %
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี14,193.600.000.0 %573.24569.840.6 %
วิทยาลัยเทคนิคระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,236.2114,835.15-80.1 %1,369.280.9599.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,335.962,233.0033.1 %727.98604.8316.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,994.731,102.0063.2 %404.70271.1333.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง0.00148.000.0 %0.002,606.940.0 %
รวม 887,732 212,161 76.10 % 53,375 13,785 74.17 %