จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,432.391,158.0052.4 %5.0448.38174.2861.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,511.9410,780.8034.7 %5.066.8886.75-29.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร5,073.241,054.1379.2 %5.071.6177.36-8.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,939.512,303.0021.7 %5.0657.55207.4868.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,993.173,774.00-26.1 %0.0638.540.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,785.0110,722.4045.8 %5.01,969.661,064.0046.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,404.52400.0088.3 %5.0257.7548.2181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,466.33327.0090.6 %5.0387.4571.9881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,496.10178.0094.9 %5.0478.9865.6486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,560.54590.0083.4 %5.0305.4172.3976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,487.59512.0085.3 %5.0322.0971.7977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,464.26844.0084.6 %5.0492.8095.9680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,407.911,292.0070.7 %5.0295.8351.3082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,794.89513.0086.5 %5.0316.520.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,032.650.000.0 %0.0594.29190.1368.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร4,142.364,517.01-9.0 %0.01,151.97883.1123.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,637.481,972.0045.8 %5.0961.81537.5044.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,885.621,187.0058.9 %5.0638.5475.8688.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,909.321,837.0036.9 %5.0504.76157.7068.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,808.521,606.0066.6 %5.01,456.25659.4954.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,967.883,540.96-79.9 %0.0509.87892.32-75.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,603.371,707.0052.6 %5.0942.79486.1048.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,728.561,859.0050.1 %5.0777.02420.8345.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,949.609,499.84-91.9 %0.01,083.35358.4566.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร24,938.8432,801.00-31.5 %0.0325.92371.50-14.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,672.402,465.007.8 %3.5315.670.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,367.366,399.00-46.5 %0.069.1448.8029.4 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.059.3656.285.2 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,130.89585.0081.3 %5.0790.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,781.611,007.0063.8 %5.0600.50436.2727.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,125.303,213.00-2.8 %0.0733.62685.416.6 %3.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร5,285.0149,131.92-829.6 %0.01,247.052,364.12-89.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,746.031,968.2058.5 %5.01,361.17431.1768.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร949.331,843.00-94.1 %0.0466.1795.3079.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,331.8111,548.85-82.4 %0.01,247.05120.7090.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,230.571,483.0054.1 %5.0733.62393.8446.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,324.453,141.015.5 %2.5866.75289.2566.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,012.202,694.0010.6 %5.0695.58155.8077.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,226.301,818.0043.7 %5.0702.82252.5564.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,418.902,151.6937.1 %5.0600.5071.7988.0 %5.0
สพ.ชุมพร3,187.923,141.001.5 %0.5790.66358.0854.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 36,327.0229,060.0020.0 %5.0824.93461.9244.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,571.43879.0065.8 %5.0467.3935.6392.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,965.743,727.0024.9 %5.01,266.06448.0064.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,730.351,514.0044.5 %5.0619.52203.3067.2 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,128.944,399.00-6.5 %0.01,056.89408.5061.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,118.551,321.0057.6 %5.0695.61306.4855.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,162.822,839.2072.1 %5.041.18517.85-1,157.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,206.416,516.27-103.2 %0.0733.62337.1554.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 140,220.708,976.0077.7 %5.01,345.51402.3070.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 215,633.3213,079.6916.3 %5.01,578.81317.7779.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,397.311,707.0028.8 %5.0286.12250.9912.3 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล58,933.3112,625.0078.6 %5.0374.90280.5125.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร42,162.1336,912.0012.5 %5.01,059.33310.6570.7 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์47,202.7818,150.0161.5 %5.0655.19522.1520.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,902.9319,612.0036.5 %5.01,003.343,555.00-254.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,131.2813,328.8717.4 %5.0698.65242.0065.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ18,803.9910,872.0042.2 %5.0556.98780.90-40.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน39,750.9921,136.0046.8 %5.0820.11311.6562.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร14,616.5619,153.00-31.0 %0.01,715.62817.0052.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,577.072,406.0032.7 %5.0828.70314.1762.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,399.78740.0069.2 %5.0429.36272.2436.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,482.6113,296.0045.7 %5.04,154.155,415.00-30.4 %0.0
รวม 594,209 413,206 30.46 % 45,610 27,311 40.12 %