จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,432.39911.0062.5 %448.38159.6964.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,511.9410,780.8034.7 %66.8886.75-29.7 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร5,073.241,054.1379.2 %71.6177.36-8.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,939.512,479.0015.7 %657.55207.4868.4 %
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,993.173,774.00-26.1 %638.540.9599.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,924.059,484.4052.4 %1,988.671,166.6041.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,794.89513.0086.5 %316.520.9599.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,404.52400.0088.3 %257.7548.2181.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,466.33327.0090.6 %387.4571.9881.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,496.10178.0094.9 %478.9865.6486.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,560.54590.0083.4 %305.4172.3976.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,487.59512.0085.3 %322.0971.7977.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,407.911,655.0062.5 %295.8351.3082.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,464.26844.0084.6 %492.8095.9680.5 %
ด่านศุลกากรชุมพร3,032.651.00100.0 %695.58190.1372.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร4,142.364,517.01-9.0 %1,151.97883.1123.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,637.481,972.0045.8 %961.81647.7932.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,885.621,187.0058.9 %638.5443.4093.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,909.321,837.0036.9 %504.76157.7068.8 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,808.521,606.0066.6 %1,456.25659.4954.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,967.883,540.96-79.9 %509.87892.32-75.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,603.371,707.0052.6 %637.50612.383.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,728.561,859.0050.1 %777.02420.8345.8 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,949.609,499.84-91.9 %1,083.35358.4566.9 %
ท่าอากาศยานชุมพร24,938.8432,801.00-31.5 %325.92371.50-14.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,672.402,465.007.8 %315.6738.9887.7 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,367.366,399.00-46.5 %69.1448.8029.4 %
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ59.3656.285.2 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,130.89585.0081.3 %790.690.9599.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,886.581,007.0065.1 %600.50436.2727.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,123.813,213.00-2.9 %418.35685.41-63.8 %
สำนักงานจังหวัดชุมพร5,285.0149,131.92-829.6 %1,247.052,364.12-89.6 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร4,746.031,968.2058.5 %1,361.17431.1768.3 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร673.461,843.00-173.7 %235.8195.3059.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร7,636.2812,698.60-66.3 %1,247.05126.4689.9 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร3,230.571,483.0054.1 %733.62393.8446.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,324.453,141.015.5 %866.75289.2566.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,012.202,694.0010.6 %695.58155.8077.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,226.302,115.0034.4 %702.82252.5564.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,182.722,151.6932.4 %600.5071.7988.0 %
สพ.ชุมพร3,187.923,141.001.5 %790.66358.0854.7 %
รจจ.ชุมพร 36,327.0229,060.0020.0 %824.93461.9244.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,571.43879.0065.8 %467.4235.6392.4 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,329.763,727.0030.1 %1,209.04448.0062.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,730.351,514.0044.5 %619.52203.3067.2 %
สปส.จ.ชุมพร4,128.944,399.00-6.5 %1,056.89408.5061.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,118.551,321.0057.6 %695.61306.4855.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,206.416,520.00-103.3 %733.62337.1554.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,162.822,615.0074.3 %41.18517.85-1,157.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 215,633.3213,079.6916.3 %1,578.81317.7779.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 140,242.228,976.0077.7 %1,345.51402.3070.1 %
ชุมพรปัญญานุกูล58,933.3112,625.0078.6 %374.90700.15-86.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,397.311,707.0028.8 %286.12250.9912.3 %
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน20,660.0221,136.00-2.3 %688.76418.1939.3 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,902.9319,612.0036.5 %1,003.34760.0024.3 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,131.2813,328.8717.4 %698.65242.0065.4 %
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ18,803.9910,872.0042.2 %556.98780.90-40.2 %
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร42,162.1336,912.0012.5 %1,059.33310.6570.7 %
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์47,202.78590.9998.7 %655.19455.1530.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร9,034.8119,725.00-118.3 %997.74776.1522.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,577.072,406.0032.7 %828.70314.1762.1 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,924.63838.0071.3 %429.36229.9146.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร22,781.1813,296.0041.6 %3,252.895,415.00-66.5 %
รวม 594,209 413,206 30.46 % 45,610 27,311 40.12 %