จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,518.071,318.0047.7 %434.331,380.90-217.9 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,512.122,054.0041.5 %795.63124.9384.3 %
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,302.962,249.0031.9 %613.9539.0493.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,845.9610,361.00-5.2 %2,518.291,351.4046.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,215.942,164.0058.5 %264.94127.6951.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล6,869.26907.0086.8 %429.3179.2281.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,757.98769.0079.5 %311.49115.9562.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,176.52619.0085.2 %312.85115.2863.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,965.081,083.0072.7 %276.44114.2958.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,627.39620.0082.9 %137.1946.2166.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,836.51528.0086.2 %400.40115.3071.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,867.77354.0094.0 %1,364.02111.1091.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,336.83460.0095.9 %275.714.9598.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,749.11465.0087.6 %260.805.0098.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,049.85227.0094.4 %384.977.4198.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,958.495,562.36-40.5 %985.77978.930.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,737.972,253.4439.7 %909.73558.1938.6 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,769.925,258.33-39.5 %1,383.131,115.6119.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,187.882,809.0011.9 %700.55376.6746.2 %
สำนักงานชลประทานที่ 1033,046.6367,659.36-104.7 %12,402.635,730.4553.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,908.711,155.0060.3 %442.85573.52-29.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,737.213,511.006.1 %909.732,890.13-217.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี0.003,363.700.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,461.644,261.00-23.1 %619.19490.1420.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,259.424,109.00-26.1 %729.41596.0018.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,025.2115,994.00-297.3 %1,004.81313.5068.8 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,526.9975,591.13-458.8 %4,191.025,762.70-37.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี45,146.443,354.0092.6 %17,301.520.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,624.41574.3578.1 %472.360.9599.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,768.711,066.0061.5 %529.41318.9339.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,812.554,011.36-5.2 %890.71956.25-7.4 %
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,101.880.000.0 %1,385.110.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,927.213,887.0021.1 %1,385.13643.5853.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี1,023.094,474.00-337.3 %478.75319.7333.2 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี11,528.5330,169.16-161.7 %3,476.89354.9489.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี3,903.842,607.2033.2 %985.79538.2345.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,576.882,128.6740.5 %852.71571.1233.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,479.471.00100.0 %814.65383.1253.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,845.256,282.00-29.7 %1,318.90635.5951.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,336.913,124.266.4 %738.5954.9592.6 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,300.362,170.0534.2 %738.58326.7555.8 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี5,565.0116,456.00-195.7 %1,411.80920.6134.8 %
รจก.ลพบุรี 0.0017,959.800.0 %0.00722.100.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,761.681,115.0059.6 %529.4179.4785.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,524.942,673.2224.2 %757.60161.9678.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,043.071,485.0051.2 %370.53479.14-29.3 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี0.005,780.210.0 %0.00858.390.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,508.543,317.965.4 %814.63396.8651.3 %
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,978.565,570.00-11.9 %1,482.58811.2545.3 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,620.307,686.72-16.1 %2,031.68205.6489.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,063.8215,264.10-1.3 %1,271.44862.1632.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 25,955.2310,543.17-77.0 %2,200.121,278.9741.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,771.6614,313.90-148.0 %378.79475.00-25.4 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี0.009,751.000.0 %0.00609.840.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,875.710.000.0 %609.900.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,401.6110,326.0028.3 %659.77591.8510.3 %
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง42,254.3715,120.0064.2 %746.370.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล50,631.7518,472.0063.5 %851.260.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,650.692,189.4317.4 %1,186.390.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี0.0073,560.000.0 %0.001,841.990.0 %
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,630.4516,072.00-38.2 %663.40888.10-33.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,727.2916,693.0058.0 %2,504.642,702.05-7.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,587.113,343.006.8 %833.641,115.30-33.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,948.521,888.6335.9 %643.51286.8055.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,047.224,109.0081.4 %3,637.098,872.85-144.0 %
รวม 495,197 442,829 10.58 % 65,932 48,357 26.66 %