จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,293.871.00100.0 %668.45127.7980.9 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 652,839.785,766.0089.1 %245.45280.45-14.3 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,528.95834.3076.4 %360.65144.7659.9 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา45,606.4768,257.00-49.7 %176.24338.95-92.3 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,178.778,465.8065.0 %592.56227.3561.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,001.7412,348.00-146.9 %1,384.20295.9078.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,336.342,534.0924.0 %756.65165.0478.2 %
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,230.9978,876.00-189.7 %8,176.7063.6599.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,692.7637,705.60-140.3 %3,306.171,065.7567.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ4,933.371,826.8563.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,647.89565.0084.5 %299.32108.4463.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ289.1359.9579.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,453.471,282.0071.2 %544.2741.0692.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,604.49380.0089.5 %407.76126.4969.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,679.82736.0080.0 %246.38161.8134.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,751.41685.0081.7 %340.0672.1478.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,701.47483.0087.0 %347.4855.0884.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,369.222,458.0061.4 %529.75247.0053.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ487.56109.2577.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,583.09434.0087.9 %182.5580.7555.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,622.51445.0087.7 %332.61104.5068.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,364.35306.0090.9 %223.38104.5053.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,357.37252.0092.5 %317.81104.5067.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,699.59364.0090.2 %194.4957.0070.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,598.01439.0087.8 %460.0165.2985.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,755.61507.0086.5 %375.44144.5061.5 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,172.7714,470.90-42.3 %2,272.581.8599.9 %
ด่านศุลกากรสงขลา8,893.9720,461.91-130.1 %1,320.26559.8457.6 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,932.381.0099.9 %901.640.9599.9 %
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์10,284.2525,200.56-145.0 %1,526.54634.6058.4 %
ด่านศุลกากรสะเดา7,203.6091,319.00-1,167.7 %2,058.45423.8279.4 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,333.6210,112.25-89.6 %1,898.511,052.6044.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,867.1713,073.82-90.4 %1,912.581,077.1843.7 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา1,320.262,049.60-55.2 %387.94246.7936.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,993.606,548.00-9.2 %1,783.51811.3054.5 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,840.316,179.8651.9 %1,564.13456.0570.8 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,603.964,312.196.3 %1,041.91602.9042.1 %
สำนักงานชลประทานที่ 1610,805.5552,739.20-388.1 %3,847.675,425.45-41.0 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,896.491,479.0069.8 %1,291.52708.3445.2 %
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา5,931.843,335.0043.8 %972.62246.7574.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,583.811.00100.0 %832.710.9599.9 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 93,964.581.00100.0 %1,181.150.9099.9 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,972.664,507.419.4 %1,340.8380.0094.0 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,400.7410,586.4631.3 %1,525.80173.7088.6 %
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,309.654,267.711.0 %1,887.800.90100.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,271.603,538.00-55.7 %561.69702.99-25.2 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,044.731.00100.0 %1,022.900.9599.9 %
ส.ป.ก. สงขลา3,850.332,589.6732.7 %1,042.47259.3775.1 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 976,430.461,941.4797.5 %4,638.663,029.8634.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,915.8631,543.479.7 %2,664.50683.0574.4 %
สำนักทางหลวงที่ 15 11,645.6311,166.964.1 %4,310.855,136.65-19.2 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,858.1726,478.00-445.0 %1,815.766,414.00-253.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,019.243,445.0014.3 %1,022.90289.0371.7 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,304.211.00100.0 %987.790.9599.9 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,751.4119,133.48-50.0 %4,174.591,612.1961.4 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,820.5413,977.845.7 %4,368.684,090.706.4 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,684.2421,062.7742.6 %470.47407.5513.4 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,901.461.0099.9 %65.2063.013.4 %
สอต.สงขลา(สะเดา)1,901.46509.2073.2 %72.6374.34-2.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,834.511,657.0056.8 %889.78105.0788.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,133.111,253.0060.0 %756.67248.5267.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา2,802.521.00100.0 %585.510.9099.8 %
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,151.111.00100.0 %1,498.270.9599.9 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,185.2010,483.88-45.9 %2,220.90727.3767.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา742.602,068.20-178.5 %258.582,774.00-972.8 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,819.901.00100.0 %3,190.720.95100.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,864.3420,117.0015.7 %2,782.54951.9065.8 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,756.931.00100.0 %927.820.9099.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา35,938.215,001.0586.1 %13,934.76753.3594.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,071.463,476.0031.5 %1,213.060.9599.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,913.704,315.0037.6 %1,688.43613.1563.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,646.5411,388.00-212.3 %583.38107.8881.5 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา46,565.1517,303.0062.8 %784.79371.6352.6 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,019.6912,290.8231.8 %699.71452.8235.3 %
เรือนจำกลางสงขลา71,615.2773,133.91-2.1 %1,356.001,124.5617.1 %
รจจ.สงขลา 54,080.4437,638.8330.4 %1,090.10400.0063.3 %
ทสญ.สงขลา 35,497.5816,922.3852.3 %835.38276.1966.9 %
ทสบ.สงขลา 66,287.3163,353.004.4 %1,287.72659.3148.8 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,505.487,965.1345.1 %1,843.57500.0072.9 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา4,099.831,207.0070.6 %623.56195.7068.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,534.371,545.0056.3 %946.81255.6773.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,648.5421,105.0046.8 %2,350.89436.9581.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,102.001,872.0054.4 %1,060.91521.3550.9 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,157.878,396.23-62.8 %1,441.23853.1040.8 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,849.711.00100.0 %946.83475.0049.8 %
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,198.704,275.1617.8 %1,621.16781.4751.8 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,831.6611,881.34-145.9 %1,308.141.0099.9 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,417.721,150.0074.0 %783.27475.0039.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.0014,597.720.0 %0.00528.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3162,069.021.00100.0 %1,674.570.9599.9 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)30,097.224,567.0084.8 %64,781.23763.8598.8 %
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,496.445,894.9387.3 %455.42132.5070.9 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,088.711.00100.0 %403.430.9599.8 %
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,584.467,376.7655.5 %355.740.9599.7 %
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี40,161.517,500.0081.3 %869.911,444.00-66.0 %
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,877.1613,680.0055.7 %767.32641.0916.5 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,733.651,477.6645.9 %1,371.63156.5088.6 %
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่41,259.841,560.0096.2 %1,055.79475.0055.0 %
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ40,281.362,500.0093.8 %804.751,425.00-77.1 %
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์89,006.962,500.0097.2 %694.02475.0031.6 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,591.472,320.0086.0 %740.637,827.11-956.8 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,922.541.00100.0 %803.860.9599.9 %
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร72,131.011.00100.0 %956.430.9599.9 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา94,147.1139,901.0057.6 %708.620.9599.9 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,913.051.00100.0 %2,193.713,707.15-69.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา9,985.591.00100.0 %2,774.750.95100.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,476.0722,408.14-15.1 %1,004.74457.0254.5 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,752.31645.0082.8 %1,172.75212.1381.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,415.934,575.4915.5 %702.17529.3524.6 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,915.426,302.14-6.5 %1,983.88217.5589.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,237.996,706.81-58.3 %1,553.38340.8078.1 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,678.372,389.0010.8 %470.4833.1593.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,945.74944.0068.0 %604.54196.2767.5 %
ตำรวจภูธรภาค 951,527.98333.0699.4 %18,717.469,890.0047.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา16,012.3410,014.2737.5 %4,364.294,475.53-2.5 %
รวม 1,922,189 1,113,563 42.07 % 244,442 88,920 63.62 %