จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,293.873,204.392.7 %1.0668.45127.7980.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,528.95834.3076.4 %5.0360.65144.7659.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 652,839.785,766.0089.1 %5.0245.45280.45-14.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา45,606.4768,257.00-49.7 %0.0176.24338.95-92.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,178.778,465.8065.0 %5.0592.56227.3561.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,001.7412,348.00-146.9 %0.01,384.20295.9078.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,336.342,534.0924.0 %5.0756.65165.0478.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,230.9978,876.00-189.7 %0.08,176.7063.6599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,692.7637,705.60-140.3 %0.03,306.171,065.7567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,826.8563.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1359.9579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,453.471,282.0071.2 %5.0544.2741.0692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,755.61507.0086.5 %5.0375.44144.5061.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,604.49380.0089.5 %5.0407.76126.4969.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,647.89565.0084.5 %5.0299.32108.4463.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,679.82736.0080.0 %5.0246.38161.8134.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,701.47483.0087.0 %5.0347.4855.0884.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,598.01439.0087.8 %5.0460.0165.2985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,751.41685.0081.7 %5.0340.0672.1478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,369.222,458.0061.4 %5.0529.75247.0053.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0487.56109.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,583.09434.0087.9 %5.0182.5580.7555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,622.51445.0087.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,364.35306.0090.9 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,357.37252.0092.5 %5.0317.81104.5067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,699.59364.0090.2 %5.0194.4957.0070.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 410,172.7714,607.35-43.6 %0.02,272.581,168.6048.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์10,284.2525,200.56-145.0 %0.01,526.54634.6058.4 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา29,795.6291,319.00-206.5 %0.02,058.45423.8279.4 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,893.9720,461.91-130.1 %0.01,320.26559.8457.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,932.385,903.76-205.5 %0.0901.64168.1581.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,333.6210,112.25-89.6 %0.01,898.511,052.6044.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,719.8113,073.82-94.6 %0.01,855.531,077.1841.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา1,320.262,049.60-55.2 %0.0387.94246.7936.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา5,993.606,548.00-9.2 %0.01,783.51811.3054.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1212,840.316,179.8651.9 %5.01,564.13454.5570.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,603.964,312.196.3 %3.01,041.91602.9042.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1610,805.5552,739.20-388.1 %0.03,847.675,425.45-41.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 94,896.491,479.0069.8 %5.01,291.52708.3445.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา5,931.843,335.0043.8 %5.0972.62246.7574.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,583.811.00100.0 %5.0832.710.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,701.324,097.3512.8 %5.01,583.13616.5561.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,925.634,507.418.5 %4.01,321.8280.0093.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,400.7410,586.4631.3 %5.01,525.80173.7088.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,309.654,267.711.0 %0.51,887.800.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,271.603,538.00-55.7 %0.0561.69702.99-25.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา0.003,272.160.0 %0.00.001,572.970.0 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา3,850.332,589.6732.7 %5.01,042.47259.3775.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 976,430.461,941.4797.5 %5.04,638.661,618.9065.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,915.8631,446.479.9 %4.52,664.50409.4584.6 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 11,645.6311,166.964.1 %2.04,310.855,136.65-19.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)4,858.1726,478.00-445.0 %0.01,815.766,414.00-253.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,459.413,445.0022.7 %5.01,022.90289.0371.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,748.774,174.29-11.4 %0.01,139.921,033.929.3 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,751.4119,133.48-50.0 %0.04,174.591,612.1961.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,820.5413,977.845.7 %2.54,368.684,090.706.4 %3.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก36,684.2421,062.7742.6 %5.0470.47407.5513.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,901.461.0099.9 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,901.46509.2073.2 %5.072.6378.47-8.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,834.511,657.0056.8 %5.0889.78105.0788.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,133.111,253.0060.0 %5.0756.67506.0733.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา2,985.131,650.0044.7 %5.0699.62135.8580.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา6,151.1146,853.46-661.7 %0.01,498.272,706.96-80.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,185.2010,483.88-45.9 %0.02,220.90727.3767.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา742.602,068.20-178.5 %0.0258.58227.2412.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,819.901.00100.0 %5.03,190.720.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,864.3420,117.0015.7 %5.02,782.54951.9065.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,756.931,979.2047.3 %5.0578.100.9099.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา35,938.215,001.0586.1 %5.013,934.76753.3594.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา5,071.463,476.0031.5 %5.01,213.060.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา6,913.704,315.0037.6 %5.01,688.43613.1563.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา3,646.5411,388.00-212.3 %0.0583.38107.8881.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา18,019.6912,290.8231.8 %5.0699.71452.8235.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา46,565.1517,303.0062.8 %5.0784.79371.6352.6 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา71,615.2773,133.91-2.1 %0.01,356.001,124.5617.1 %5.0
รจจ.สงขลา 54,080.4437,638.8330.4 %5.01,090.10400.0063.3 %5.0
ทสญ.สงขลา 35,497.5816,922.3852.3 %5.0835.38276.1966.9 %5.0
ทสบ.สงขลา 66,287.3163,353.004.4 %2.01,287.72659.3148.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,505.487,965.1345.1 %5.01,843.57638.2565.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา4,099.831,207.0070.6 %5.0623.56195.7068.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,534.371,545.0056.3 %5.0946.81255.6773.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา39,648.5421,105.0046.8 %5.02,350.89436.9581.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,102.001,872.0054.4 %5.01,060.91521.3550.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,157.878,396.23-62.8 %0.01,441.23853.1040.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา3,849.712,711.6729.6 %5.0748.97472.5636.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,198.704,275.1617.8 %5.01,621.16781.4751.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,831.6611,881.34-145.9 %0.01,308.141.0099.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,398.929,711.50-120.8 %0.0783.27401.7548.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)30,097.224,567.0084.8 %5.064,781.23763.8598.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 140,192.0415,008.5762.7 %5.01,013.80672.6033.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20.0014,597.720.0 %0.00.00528.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3162,069.021.00100.0 %5.01,674.570.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,471.121.00100.0 %5.0403.430.9599.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,496.445,894.9387.3 %5.0455.42132.5070.9 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,584.467,376.7655.5 %5.0355.740.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่41,259.841,560.0096.2 %5.01,055.79475.0055.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ40,281.362,500.0093.8 %5.0804.751,425.00-77.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา94,147.1139,901.0057.6 %5.0708.620.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา16,922.5430,283.39-79.0 %0.0803.86313.9061.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร72,131.0136,265.0049.7 %5.0956.43477.0050.1 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์89,006.962,500.0097.2 %5.0694.02475.0031.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา16,591.472,320.0086.0 %5.0740.637,827.11-956.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี40,161.517,500.0081.3 %5.0869.911,444.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,877.1613,680.0055.7 %5.0767.32641.0916.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,733.651,477.6645.9 %5.01,371.63156.5088.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,913.0526,517.55-40.2 %0.02,193.713,707.15-69.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา9,985.590.000.0 %0.02,774.75885.5468.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา19,476.0722,408.14-15.1 %0.01,004.74457.0254.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,752.31645.0082.8 %5.01,172.75212.1381.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,415.934,575.4915.5 %5.0702.17529.3524.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,915.426,302.14-6.5 %0.01,983.88217.5589.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,237.996,706.81-58.3 %0.01,553.38340.8078.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,678.372,389.0010.8 %5.0470.4833.1593.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,945.74944.0068.0 %5.0604.54196.2767.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 951,527.98333.0699.4 %5.018,717.469,890.0047.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา16,012.3410,014.2737.5 %5.04,364.294,475.53-2.5 %0.0
รวม 1,922,189 1,113,563 42.07 % 244,442 88,920 63.62 %