จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,851.98896.0051.6 %5.0392.65332.5015.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล29,226.7320,818.9028.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,559.904,787.88-87.0 %0.0411.67173.8557.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล2,962.451,550.0047.7 %5.0506.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,791.6113,065.00-67.7 %0.01,818.85903.4550.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,453.38342.0090.1 %5.0258.7076.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,059.37382.0090.6 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,397.62428.0087.4 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,101.01630.0084.6 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,519.27527.0085.0 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,109.96578.0085.9 %5.0355.6771.7979.8 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,456.167,252.5036.7 %5.0821.72343.9058.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,513.573,067.0032.0 %5.0624.17269.2456.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,199.121,381.0056.8 %5.0696.91321.1053.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,542.551,189.8053.2 %5.0411.67198.5551.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,388.911,845.0058.0 %5.01,134.28650.7542.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,935.471,294.0055.9 %5.0582.81407.5130.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,186.391,100.0065.5 %5.0411.67441.75-7.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,696.421,632.0039.5 %5.0392.65867.08-120.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,049.463,457.0014.6 %5.0901.27510.0043.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,850.222,407.0037.5 %5.0906.09762.8515.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,029.541,217.0059.8 %5.0582.81148.2074.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,507.481,033.1977.1 %5.0960.26423.0055.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,270.192,169.0033.7 %5.0620.85144.0076.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,122.83581.0072.6 %5.045.0459.94-33.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,341.94795.0076.2 %5.0715.920.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,555.53531.0079.2 %5.0430.69263.8338.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,590.434,423.60-23.2 %0.0620.85368.1040.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,761.8723,827.17-252.4 %0.01,776.061,164.4534.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,010.864,411.00-10.0 %0.0963.13458.1752.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล1,017.301,480.00-45.5 %0.0383.27184.3051.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,289.878,407.73-96.0 %0.01,039.2049.8695.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,659.391,100.0089.7 %5.0544.78736.25-35.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,347.1410,529.77-214.6 %0.0753.96318.2557.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,943.451,446.0050.9 %5.0487.73399.4918.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,200.571,908.0040.4 %5.0681.10226.1066.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,705.241,800.0033.5 %5.0468.7256.9087.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,807.698,541.003.0 %1.5375.58327.1412.9 %5.0
รจจ.สตูล 23,087.0323,785.00-3.0 %0.0465.85431.867.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,484.11474.0080.9 %5.0354.62147.2558.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,158.621,625.0048.6 %5.0639.86342.0046.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,740.801,060.0061.3 %5.0487.73152.0068.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,331.384,313.990.4 %0.5677.89352.4548.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,283.052,250.5047.5 %5.0620.8579.4887.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล3,700.027,368.20-99.1 %0.0715.93572.9020.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล47,020.228,866.8681.1 %5.01,288.23795.3938.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,175.202,245.6646.2 %5.0329.57322.632.1 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล50,247.8930,492.0039.3 %5.0944.55861.708.8 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล27,581.0723,849.7913.5 %5.0725.071,181.90-63.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู33,708.2510,052.0070.2 %5.0577.04292.3149.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,738.6614,668.71-50.6 %0.01,288.80904.4029.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,930.071,753.3040.2 %5.0563.80400.7428.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล3,673.37628.0082.9 %5.0354.62219.4538.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,772.938,045.6475.5 %5.02,486.512,334.606.1 %3.0
รวม 438,687 284,309 35.19 % 35,209 21,485 38.98 %