จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,744.00594.0078.4 %5.0380.28161.8957.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง27,944.9517,205.0838.4 %5.0348.68351.50-0.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,265.349,025.7553.2 %5.067.720.9598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,770.231,023.0063.1 %5.0551.42184.5266.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,814.912,257.0019.8 %5.0608.4751.2991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,867.0312,804.00-17.8 %0.02,567.101,095.3557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,750.12215.0094.3 %5.0263.8371.2973.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,393.86256.0092.5 %5.0139.789.7793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,561.99741.0079.2 %5.0296.4094.6068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,251.00465.0089.1 %5.0236.0586.1463.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,719.46328.0091.2 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,860.461,197.0075.4 %5.0303.0786.7071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,473.95382.0089.0 %5.0314.7471.7077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,603.27865.0076.0 %5.0256.4885.3966.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,609.26338.0090.6 %5.0253.0186.2465.9 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,965.583,733.1066.0 %5.0916.66240.3573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,382.735,785.28-32.0 %0.01,159.931,241.65-7.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,748.022,039.0025.8 %5.0532.41167.9868.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,923.511,722.0056.1 %5.01,026.81611.0340.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,940.561,432.0051.3 %5.0665.52424.6536.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,984.11767.0074.3 %5.0684.53680.200.6 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,344.841,338.0060.0 %5.0722.571,212.65-67.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,156.362,525.00-17.1 %0.0539.91639.35-18.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,254.743,338.7736.5 %5.01,216.97923.4024.1 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,490.092,067.9040.7 %5.0836.66119.7085.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,177.3915,292.28-147.6 %0.01,331.08379.0571.5 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง161,704.2794,645.0041.5 %5.0406.93809.30-98.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,778.383,429.009.2 %4.51,007.81135.8586.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,547.084,005.3827.8 %5.03,074.700.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,169.401,506.0052.5 %5.065.0288.06-35.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,160.73458.0085.5 %5.0760.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,015.601,113.0063.1 %5.0608.47240.5760.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,412.602,779.0018.6 %5.0798.63261.8567.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,354.3126,001.75-309.2 %0.01,654.353,315.02-100.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,465.095,156.00-15.5 %0.01,045.84428.9959.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง1,528.311,526.000.2 %0.5480.69235.6051.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,328.8811,681.85-84.6 %0.01,464.87189.0087.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,010.522,582.0035.6 %5.01,026.81437.0057.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,944.185,226.98-32.5 %0.0931.74927.150.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,561.542,188.0038.6 %5.0836.66185.9277.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,875.302,472.0036.2 %5.01,026.82253.6575.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,930.533,390.00-15.7 %0.0627.49109.2582.6 %5.0
สพ.ตรัง25,024.1610,263.0059.0 %5.01,046.84340.1067.5 %5.0
รจจ.ตรัง 136,906.3050,960.0062.8 %5.0912.431,233.85-35.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,186.151,063.0066.6 %5.0437.33116.8573.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,536.151,504.0057.5 %5.0893.71330.6063.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,761.34903.0067.3 %5.0589.45294.5050.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,692.854,583.882.3 %1.01,007.79358.1564.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,976.801,024.0065.6 %5.0684.53198.5571.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,386.516,005.7636.0 %5.0404.91256.0536.8 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,577.976,224.30-36.0 %0.0798.63378.1052.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)34,623.249,221.2073.4 %5.02,420.35578.1576.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 225,336.4111,741.4153.7 %5.01,353.51615.6054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 118,897.0311,053.5341.5 %5.01,231.72194.0084.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,477.412,759.9557.4 %5.0259.09309.82-19.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,241.8942,695.00-76.1 %0.0718.171,115.45-55.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง47,952.0914,279.0070.2 %5.0662.26570.0013.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง61,238.2437,982.0038.0 %5.01,038.21520.6049.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง14,351.669,423.0034.3 %5.0585.54419.2128.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน13,535.736,929.0048.8 %5.0624.74166.2573.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด46,693.8517,929.0061.6 %5.0758.60248.7867.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,432.0912,266.1129.6 %5.0626.73232.7562.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,720.4916,562.00-70.4 %0.01,705.93614.0864.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,560.5517,805.0051.3 %5.0730.83310.8857.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,100.772,455.0020.8 %5.0817.65490.2040.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,600.92869.0066.6 %5.0437.33310.6529.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง31,303.9414,067.0155.1 %5.03,989.866,907.92-73.1 %0.0
รวม 782,806 478,850 38.83 % 49,777 31,410 36.90 %