จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,744.00594.0078.4 %380.28161.8957.4 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง27,944.9517,205.0838.4 %348.68351.50-0.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,770.231,023.0063.1 %551.42184.5266.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,814.912,257.0019.8 %608.4751.2991.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,867.0312,804.00-17.8 %2,567.101,095.3557.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,393.86256.0092.5 %139.789.7793.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,251.00465.0089.1 %236.0586.1463.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,750.12215.0094.3 %263.8371.2973.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,380.97328.0090.3 %298.3460.4479.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,603.27865.0076.0 %256.4885.3966.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,561.99741.0079.2 %296.4094.6068.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,609.26338.0090.6 %253.0186.2465.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,473.95382.0089.0 %314.7435.5988.7 %
ด่านศุลกากรกันตัง10,965.583,733.1066.0 %916.66240.3573.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,050.385,785.28-42.8 %1,290.011,241.653.7 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,748.022,039.0025.8 %532.41167.9868.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,923.511,722.0056.1 %1,026.81611.0340.5 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,985.931,500.0049.8 %684.53380.0044.5 %
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,984.11767.0074.3 %684.53680.200.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,344.841,338.0060.0 %722.571,212.65-67.8 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,156.362,525.00-17.1 %539.91639.35-18.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,209.373,338.7735.9 %1,197.95923.4022.9 %
ส.ป.ก.ตรัง3,490.092,067.9040.7 %836.66119.7085.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,177.3915,292.28-147.6 %1,331.08379.0571.5 %
ท่าอากาศยานตรัง161,704.2794,645.0041.5 %406.93809.30-98.9 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,778.383,429.009.2 %1,007.810.9599.9 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,819.444,005.3831.2 %2,455.160.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 3,169.401,506.0052.5 %65.0288.06-35.4 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,160.73458.0085.5 %501.760.9599.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,015.601,113.0063.1 %608.47240.5760.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,412.602,779.0018.6 %798.63261.8567.2 %
สำนักงานจังหวัดตรัง6,354.3126,001.75-309.2 %1,654.353,315.02-100.4 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,465.095,156.00-15.5 %1,045.84428.9959.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง1,528.311,526.000.2 %480.69235.6051.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง6,328.8811,681.85-84.6 %1,464.87189.0087.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,010.522,582.0035.6 %1,026.81437.0057.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,833.215,334.00-39.2 %931.74693.0025.6 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,561.542,188.0038.6 %836.66185.9277.8 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,875.302,472.0036.2 %1,026.82253.6575.3 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,930.533,390.00-15.7 %627.49109.2582.6 %
สพ.ตรัง25,024.1610,263.0059.0 %1,046.84340.1067.5 %
รจจ.ตรัง 136,906.3050,960.0062.8 %912.431,233.85-35.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง532.641,063.00-99.6 %437.33116.8573.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,536.151,504.0057.5 %893.71330.6063.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,761.34903.0067.3 %589.45294.5050.0 %
สปส.จ.ตรัง4,692.854,583.882.3 %1,007.79358.1564.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,976.801,024.0065.6 %684.53198.5571.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,386.516,005.7636.0 %404.91256.0536.8 %
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,577.976,224.30-36.0 %798.63378.1052.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)34,623.248,729.9474.8 %2,420.35635.4573.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 118,897.0311,053.5341.5 %1,231.72194.0084.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,477.412,759.9557.4 %259.09309.82-19.6 %
วิทยาลัยเทคนิคตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน13,535.736,929.0048.8 %624.74166.2573.4 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง25,058.1342,695.00-70.4 %733.411,115.45-52.1 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,432.0912,266.1129.6 %626.73232.7562.9 %
วิทยาลัยการอาชีพตรัง47,952.0914,279.0070.2 %662.26228.0065.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,720.4916,562.00-70.4 %1,705.93783.1854.1 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,560.5517,805.0051.3 %730.83310.8857.5 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,100.772,455.0020.8 %817.65490.2040.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,600.92869.0066.6 %437.33310.6529.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง31,303.9414,067.0155.1 %3,989.866,907.92-73.1 %
รวม 782,806 478,850 38.83 % 49,777 31,410 36.90 %