จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,512.25675.0073.1 %5.0352.0865.5481.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,404.988,289.501.4 %0.551.9995.00-82.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,909.164,394.46-51.1 %0.0520.80348.6533.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,688.591,960.0046.9 %5.0599.3040.8593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,323.5213,462.00-30.4 %0.02,462.87537.9778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,516.17530.0084.9 %5.0260.2982.5568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,927.89414.0089.5 %5.0247.5770.9671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,801.96515.0086.5 %5.0204.1389.5856.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,666.32771.0079.0 %5.0347.4436.2689.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,553.71406.0088.6 %5.0243.8556.8476.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,857.93248.0093.6 %5.0383.9671.8981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,604.82347.0090.4 %5.0282.4865.3576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,786.63296.0092.2 %5.0145.8444.6269.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,051.324,774.33-17.8 %0.0829.42386.6553.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,453.05651.0073.5 %5.0400.49379.055.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,995.551,895.0062.1 %5.0733.38530.7327.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,478.821,583.0054.5 %5.0427.84307.9028.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,192.49829.0074.0 %5.0618.30544.3512.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,665.942,523.0031.2 %5.0903.55956.65-5.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,040.242,471.00-21.1 %0.0487.58190.0561.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,596.202,688.0041.5 %5.01,264.86926.0826.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,691.622,731.0041.8 %5.0626.73265.4557.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง5,869.2310,816.17-84.3 %0.01,017.65269.6173.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,221.122,473.0023.2 %5.0732.41171.0076.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,834.04905.0050.7 %5.045.54110.58-142.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,745.72886.0067.7 %5.0447.1695.0078.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,969.00971.0067.3 %5.0523.23396.7124.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,234.113,527.26-9.1 %0.0675.35252.7062.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,461.1034,428.10-306.9 %0.01,207.811,593.88-32.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,009.128,791.00-75.5 %0.01,473.18336.5377.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง1,125.451,519.00-35.0 %0.0365.66325.2211.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง4,782.037,818.60-63.5 %0.01,169.7737.0596.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,679.282,557.0030.5 %5.0827.49646.5521.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,477.341,080.0068.9 %5.0751.43154.1679.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,335.952,367.0045.4 %5.0827.49240.6070.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,299.694,818.22-46.0 %0.0637.3353.6691.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,999.261,821.0083.4 %5.02,843.38419.6785.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 47,581.5023,501.2050.6 %5.0856.3010,677.00-1,146.9 %0.0
ทสป.บ้านนาวง 5,683.706,197.00-9.0 %0.0394.45386.951.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,495.63734.0070.6 %5.0390.13104.5073.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,518.18688.2072.7 %5.0537.53200.4562.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,838.744,945.57-28.8 %0.0865.52266.7569.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,721.66563.0084.9 %5.0789.45133.8183.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 177,617.1311,383.7285.3 %5.01,083.46569.6047.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 242,837.746,891.9583.9 %5.01,182.33232.7580.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง41,629.114,684.8688.7 %5.0306.35323.01-5.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,924.6458,056.0035.4 %5.01,618.32584.7763.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,910.5314,031.0045.8 %5.0694.38534.0623.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง272.5918,139.20-6,554.4 %0.0333.08803.42-141.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,547.0310,507.3243.3 %5.0597.2420.0096.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 40,269.4213,539.0066.4 %5.0531.58366.8731.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,514.99223.2798.6 %5.0510.42979.85-92.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,359.3315,838.56-52.9 %0.01,767.651,516.2914.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,168.442,337.2326.2 %5.0418.35348.4716.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,289.121,039.0054.6 %5.0443.78132.2670.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง14,146.3917,301.49-22.3 %0.04,090.153,106.5024.0 %5.0
รวม 601,237 327,341 45.56 % 38,875 18,879 51.44 %