จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,512.25675.0073.1 %352.0865.5481.4 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,404.988,289.501.4 %51.9995.00-82.7 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,922.944,394.46-50.3 %520.80348.6533.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,688.591,960.0046.9 %599.3040.8593.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,323.5213,462.00-30.4 %2,462.87537.9778.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,857.93248.0093.6 %383.9671.8981.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,666.32771.0079.0 %347.4436.2689.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,604.82347.0090.4 %282.4865.3576.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,786.63296.0092.2 %145.8444.6269.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,553.71406.0088.6 %243.8556.8476.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,927.89414.0089.5 %247.5770.9671.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,632.71515.0085.8 %204.1389.5856.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,516.17530.0084.9 %260.2982.5568.3 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,051.325,425.33-33.9 %829.42708.7014.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,453.05651.0073.5 %400.49379.055.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,995.551,895.0062.1 %733.38530.7327.6 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,478.821,583.0054.5 %427.84307.9028.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,192.49829.0074.0 %618.30544.3512.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,665.942,523.0031.2 %903.55956.65-5.9 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,040.242,471.00-21.1 %487.58190.0561.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,596.202,688.0041.5 %1,264.86926.0826.8 %
ส.ป.ก. พัทลุง4,691.622,731.0041.8 %626.73265.4557.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง5,869.2310,816.17-84.3 %1,017.65269.6173.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,221.122,473.0023.2 %732.41342.0053.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,834.04905.0050.7 %45.54110.58-142.8 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,801.81360.0087.2 %447.1695.0078.8 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,969.00790.0073.4 %523.23396.7124.2 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,244.143,527.26-8.7 %675.35252.7062.6 %
สำนักงานจังหวัดพัทลุง8,461.1034,428.10-306.9 %1,207.811,593.88-32.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,009.128,791.00-75.5 %1,473.18336.5377.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง1,125.451,519.00-35.0 %365.66325.2211.1 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง4,782.037,818.60-63.5 %1,169.7737.0596.8 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,679.282,557.0030.5 %827.49646.5521.9 %
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,477.341,080.0068.9 %751.430.9599.9 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,653.502,367.0049.1 %960.59240.6075.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง3,345.064,818.22-44.0 %656.3553.6691.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,999.261,821.0083.4 %2,843.38419.6785.2 %
เรือนจำกลางพัทลุง 47,581.5023,501.2050.6 %856.30831.252.9 %
ทสป.บ้านนาวง 5,683.704,587.0019.3 %394.45241.3038.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,495.63734.0070.6 %390.13104.5073.2 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง3,838.744,945.57-28.8 %865.52266.7569.2 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,721.66563.0084.9 %789.45133.8183.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 177,617.1311,383.7285.3 %1,083.46569.6047.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 242,837.746,891.9583.9 %1,182.33232.7580.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง41,629.114,684.8688.7 %306.35323.01-5.4 %
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,514.99223.2798.6 %510.42979.85-92.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 40,269.4213,539.0066.4 %531.58366.8731.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,924.6458,056.0035.4 %1,618.32549.1066.1 %
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม25,909.0014,031.0045.8 %694.38534.0623.1 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง272.591.0099.6 %333.080.9599.7 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,547.0310,507.3243.3 %597.24212.8564.4 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง9,754.8915,838.56-62.4 %1,767.651,516.2914.2 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,168.442,337.2326.2 %418.35348.4716.7 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,289.121,039.0054.6 %443.78132.2670.2 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง14,146.3917,301.49-22.3 %4,090.150.000.0 %
รวม 601,237 327,341 45.56 % 38,875 18,879 51.44 %