จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,068.70440.0078.7 %293.2352.2582.2 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,699.877,444.6941.4 %69.01247.22-258.2 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,577.031,109.0057.0 %388.3174.2580.9 %
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,050.703,016.001.1 %540.4450.7190.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,612.4013,198.20-24.4 %2,746.31271.7090.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,604.27576.0084.0 %169.3438.0077.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,589.09318.0091.1 %215.1285.5060.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,434.51254.0092.6 %190.5376.0060.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,531.42206.0094.2 %195.99120.6538.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,532.3130.0099.2 %233.41142.5038.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,817.06281.0092.6 %172.2976.0055.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,349.10183.0094.5 %250.21152.0039.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,822.921,149.0076.2 %230.2249.4078.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,439.85337.0090.2 %238.42119.7049.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,543.89327.0090.8 %130.6685.5034.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,487.83468.0086.6 %217.060.9599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,825.01457.0088.1 %158.2876.0052.0 %
ด่านศุลกากรปัตตานี10,776.823,853.0064.2 %510.83305.4440.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี1,972.212,157.00-9.4 %959.93472.1550.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ678.91685.00-0.9 %411.44142.5065.4 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,520.841,320.0076.1 %1,510.27560.0062.9 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี994.061,737.00-74.7 %422.30289.6231.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี6,512.46947.0085.5 %939.79428.4554.4 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,566.801,697.0062.8 %721.11836.64-16.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,146.992,522.00-17.5 %473.18465.501.6 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,876.704,622.755.2 %1,263.04904.4028.4 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,421.401,856.5045.7 %654.53245.0062.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,213.9312,829.002.9 %1,129.93336.7170.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,460.542,714.3921.6 %711.580.9599.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี3,288.391,190.0063.8 %51.8990.68-74.7 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,209.34900.0072.0 %616.5045.6092.6 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,562.85274.0089.3 %350.2989.3074.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,408.663,727.00-9.3 %711.60221.8068.8 %
สำนักงานจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี0.006,733.050.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี0.001,480.000.0 %0.00293.380.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,904.957,704.00-30.5 %1,415.1749.4096.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,813.491,840.0083.0 %521.42495.904.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,595.65800.0082.6 %844.69199.5076.4 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,388.392,550.0041.9 %807.75228.9571.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,622.282,092.0020.2 %407.3294.6676.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,706.7611,477.0057.0 %485.80104.5078.5 %
เรือนจำกลางปัตตานี49,786.55114,643.91-130.3 %763.09471.2538.2 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,740.93920.0066.4 %339.80257.1624.3 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,180.852,878.2431.2 %996.82163.7783.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,446.761,373.4060.2 %540.44246.0554.5 %
สปส.จ.ปัตตานี4,618.205,467.30-18.4 %1,008.95406.6059.7 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,125.4380.0098.1 %712.12153.0078.5 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,320.042,254.0069.2 %992.48439.4155.7 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,420.661,015.2481.3 %1,004.54715.5028.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 165,345.0810,039.3584.6 %728.491,235.00-69.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 349,665.199,122.9981.6 %724.17475.3534.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 211,894.359,814.0617.5 %1,839.66660.7764.1 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,851.883,932.8932.8 %292.21284.812.5 %
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี39,407.090.000.0 %805.701,479.55-83.6 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี31,021.7825,368.0018.2 %640.34820.80-28.2 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี36,077.7321,868.0739.4 %578.66565.252.3 %
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี68,176.5716,601.0275.6 %619.532,709.85-337.4 %
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี25,505.9211,565.9954.7 %570.131,328.54-133.0 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี0.0023,583.810.0 %0.002,146.440.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,640.8116,999.00-46.0 %1,334.011,135.9814.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,973.382,252.8024.2 %559.47436.7121.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,677.58715.0080.6 %312.24136.5456.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี0.0014,154.000.0 %0.0015,856.950.0 %
รวม 594,098 356,200 40.04 % 37,722 22,448 40.49 %