จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,068.70440.0078.7 %5.0293.2352.2582.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,699.877,444.6941.4 %5.069.01247.22-258.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,577.031,109.0057.0 %5.0388.3174.2580.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,050.703,016.001.1 %0.5540.4450.7190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี10,612.4013,198.20-24.4 %0.02,746.31271.7090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,604.27576.0084.0 %5.0169.3438.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,487.83468.0086.6 %5.0217.060.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,589.09318.0091.1 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,434.51254.0092.6 %5.0190.5376.0060.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,531.42206.0094.2 %5.0195.99120.6538.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,532.3130.0099.2 %5.0233.41142.5038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,817.06281.0092.6 %5.0172.2976.0055.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,349.10183.0094.5 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,822.921,149.0076.2 %5.0230.2249.4078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,439.85337.0090.2 %5.0238.42119.7049.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,543.89327.0090.8 %5.0130.6685.5034.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,825.01457.0088.1 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,776.823,853.0064.2 %5.0510.83305.4440.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี1,972.212,157.00-9.4 %0.0959.93472.1550.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ678.91685.00-0.9 %0.0411.44142.5065.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,520.841,320.0076.1 %5.01,510.27560.0062.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี994.061,737.00-74.7 %0.0422.30289.6231.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี6,512.46947.0085.5 %5.0939.79428.4554.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,566.801,697.0062.8 %5.0721.11836.64-16.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี2,146.992,522.00-17.5 %0.0473.18465.501.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,876.704,622.755.2 %2.51,263.04904.4028.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,421.401,856.5045.7 %5.0654.53245.0062.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,213.9312,829.002.9 %1.01,129.93336.7170.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,452.592,714.3921.4 %5.0711.580.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี3,288.391,190.0063.8 %5.051.8990.68-74.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,209.34900.0072.0 %5.0616.5045.6092.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,455.54274.0088.8 %5.0350.2989.3074.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,408.663,727.00-9.3 %0.0711.60221.8068.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี2,450.661,650.6632.6 %5.01,129.931,063.505.9 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,010.876,733.05-34.4 %0.01,320.09558.6057.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี1,475.011,480.00-0.3 %0.0341.79293.3814.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี5,904.957,704.00-30.5 %0.01,415.1749.4096.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,813.491,840.0083.0 %5.0521.42495.904.9 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,695.481,713.0053.6 %5.0768.65342.0055.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,595.65800.0082.6 %5.0844.69199.5076.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,388.392,550.0041.9 %5.0807.75228.9571.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,622.282,092.0020.2 %5.0407.3294.6676.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี27,397.1211,477.0058.1 %5.0527.70104.5080.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี49,786.55114,643.91-130.3 %0.0763.09471.2538.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,740.93920.0066.4 %5.0339.80257.1624.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,180.852,878.2431.2 %5.0996.82163.7783.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,446.761,373.4060.2 %5.0540.44246.0554.5 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี4,618.205,467.30-18.4 %0.01,008.95406.6059.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,125.4380.0098.1 %5.0712.12153.0078.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี5,420.661,015.2481.3 %5.01,004.54715.5028.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,320.042,254.0069.2 %5.0992.48439.4155.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 165,345.0810,039.3584.6 %5.0728.491,235.00-69.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 211,894.359,814.0617.5 %5.01,839.66660.7764.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 349,665.199,122.9981.6 %5.0724.17475.3534.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,896.873,932.8933.3 %5.0292.21284.812.5 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี39,407.0932,722.0017.0 %5.0805.701,479.55-83.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี31,021.7825,368.0018.2 %5.0640.34820.80-28.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี36,077.7321,868.0739.4 %5.0578.66565.252.3 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี68,176.5716,601.0275.6 %5.0619.532,709.85-337.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี25,716.9911,565.9955.0 %5.0573.041,328.54-131.8 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี172,371.3023,583.8186.3 %5.0495.682,146.44-333.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,640.8116,999.00-46.0 %0.01,334.011,135.9814.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,973.382,252.8024.2 %5.0559.47436.7121.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,677.58715.0080.6 %5.0312.24136.5456.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,864.2314,154.0069.1 %5.06,743.8315,856.95-135.1 %0.0
รวม 594,098 356,200 40.04 % 37,722 22,448 40.49 %