จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,673.57114.7297.5 %5.0431.54143.4666.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,906.695,180.7059.9 %5.084.99282.36-232.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)32,656.8749,424.31-51.3 %0.0162.54311.50-91.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา242,575.5216,156.1593.3 %5.0191.20209.97-9.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,866.021,470.0448.7 %5.0501.66168.1566.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,130.99155.4495.0 %5.0451.3341.5590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,531.1515,483.01-34.3 %0.01,909.88252.9786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,862.82522.0086.5 %5.0172.92117.8031.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,052.66557.0086.3 %5.0300.34142.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,781.62431.0088.6 %5.0141.560.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,233.481.00100.0 %5.0482.630.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,893.06585.0085.0 %5.0220.3795.9556.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,806.51266.0093.0 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,827.23519.0086.4 %5.0258.15120.6553.3 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,683.005,695.9951.2 %5.0998.36535.2046.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,241.592,088.5035.6 %5.0610.14551.959.5 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,959.571.00100.0 %5.0400.740.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,052.791,965.1361.1 %5.01,376.391,370.850.4 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,236.641,838.4443.2 %5.0595.330.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,906.31629.0378.4 %5.0558.70194.9565.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,607.96316.6791.2 %5.0843.9435.9395.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,578.015,748.0012.6 %5.01,464.32216.0485.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา2,856.443,194.13-11.8 %0.0539.68583.30-8.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,985.281,953.0034.6 %5.0634.76162.1974.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,711.769,879.1028.0 %5.01,281.31112.2391.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,106.672,895.0029.5 %5.0996.0747.5095.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา1,887.9825.0098.7 %5.050.39107.60-113.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,549.00815.3768.0 %5.0463.6278.9583.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,599.36571.1178.0 %5.0482.64433.0910.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,715.104,071.41-9.6 %0.0920.00366.7060.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,185.6923,711.63-466.5 %0.0843.94963.56-14.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,718.335,277.5350.8 %5.02,118.01240.3988.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา1,271.362,109.41-65.9 %0.0315.60345.13-9.4 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา6,337.779,618.09-51.8 %0.01,189.1389.0192.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,315.051,793.0084.2 %5.0729.84835.89-14.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,774.653,806.64-0.8 %0.0843.9475.2091.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,006.902,439.2451.3 %5.0691.86230.1366.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,818.053,158.2334.5 %5.01,034.10273.6073.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,809.742,641.0830.7 %5.0805.91114.7085.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,085.133,223.0064.5 %5.0728.69507.2130.4 %5.0
รจก.ยะลา 12,731.6045,001.38-253.5 %0.0447.23579.00-29.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,425.334,944.00-44.3 %0.0577.71228.0060.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,041.802,906.004.5 %2.0466.79225.1551.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,674.591,947.0027.2 %5.0440.21164.3562.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,564.195,410.68-18.5 %0.01,072.13489.1554.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,156.351,201.5261.9 %5.0843.94126.4785.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา25,121.064,822.2580.8 %5.0398.350.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,240.883,665.0913.6 %5.0983.40277.2771.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 181,603.9119,094.1876.6 %5.021,058.32790.5796.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 219,648.2011,001.9544.0 %5.01,135.79310.3372.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต321,017.664,326.3379.4 %5.01,869.70593.5668.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2567.5620.0096.5 %5.0135.18335.35-148.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง31,231.9814,461.0053.7 %5.0943.35246.5273.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา37,334.891,256.0096.6 %5.0782.7784.5589.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา12,153.291,765.0085.5 %5.0476.28148.2068.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน15,205.5414,448.005.0 %2.0465.651,826.85-292.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา59,703.1738,275.0135.9 %5.01,276.04850.2533.4 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,376.8020,935.91-101.8 %0.02,644.191,784.8532.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา59,312.4264,021.96-7.9 %0.01,222.30270.6977.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,404.623,763.00-10.5 %0.0767.87560.5027.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,660.37280.1389.5 %5.0463.62469.99-1.4 %0.0
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.)8,599.02100.0098.8 %0.03,376.1122.8099.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา78,013.2018,340.0076.5 %5.021,480.7916,240.3124.4 %5.0
รวม 1,095,902 420,492 61.63 % 89,595 36,048 59.77 %