จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,673.57114.7297.5 %431.54143.4666.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา242,575.5216,156.1593.3 %191.20209.97-9.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา149,538.812,142.5298.6 %42.87282.36-558.6 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)25,944.3312,134.0153.2 %162.54238.25-46.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,866.021,470.0448.7 %501.66168.1566.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,130.99155.4495.0 %451.3341.5590.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,531.1515,483.01-34.3 %1,909.88252.9786.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,862.82522.0086.5 %172.92117.8031.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,827.23519.0086.4 %258.15120.6553.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,781.62431.0088.6 %141.560.9599.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,052.66557.0086.3 %300.34142.5052.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา4,233.481.00100.0 %482.630.9599.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,893.06585.0085.0 %220.3795.9556.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,806.51266.0093.0 %245.06142.5041.9 %
ด่านศุลกากรเบตง11,683.005,695.9951.2 %998.36535.2046.4 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,241.592,088.5035.6 %610.14551.959.5 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา3,959.571.00100.0 %400.740.9599.8 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,052.791,965.1361.1 %1,376.391,370.850.4 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,236.641,838.4443.2 %595.331.0099.8 %
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,906.31629.0378.4 %558.70194.9565.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา2,674.00316.6788.2 %463.6235.9392.3 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,480.825,748.0011.3 %1,442.88216.0485.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา2,856.443,194.13-11.8 %539.68583.30-8.1 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,985.281,953.0034.6 %634.76162.1974.4 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,711.769,879.1028.0 %1,281.31112.2391.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,106.672,895.0029.5 %996.071.9099.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา1,887.9825.0098.7 %50.39107.60-113.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,555.59815.3768.1 %463.6235.8592.3 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,599.36571.1178.0 %482.64433.0910.3 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,715.104,071.41-9.6 %920.00366.7060.1 %
สำนักงานจังหวัดยะลา2,923.3623,711.63-711.1 %558.70104.5081.3 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,718.335,277.5350.8 %2,118.01240.3988.7 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา1,271.362,109.41-65.9 %315.60345.13-9.4 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา9,522.059,618.09-1.0 %1,189.1389.0192.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,315.051,793.0084.2 %729.84835.89-14.5 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,774.653,806.64-0.8 %843.9475.2091.1 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,006.902,439.2451.3 %691.86230.1366.7 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,818.053,158.2334.5 %1,034.10273.6073.5 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,809.742,641.0830.7 %805.91114.7085.8 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,211.033,223.0060.7 %728.69507.2130.4 %
รจก.ยะลา 10,053.4045,001.38-347.6 %321.43579.00-80.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,425.334,944.00-44.3 %577.71228.0060.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,041.802,906.004.5 %466.79225.1551.8 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,674.591,947.0027.2 %440.21164.3562.7 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,564.195,410.68-18.5 %1,072.13489.1554.4 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,156.351,201.5261.9 %843.94126.4785.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,240.883,665.0913.6 %983.40870.6211.5 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา25,121.064,822.2580.8 %398.350.9599.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต321,017.664,326.3379.4 %1,869.701,174.2037.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 181,603.9119,094.1876.6 %21,058.32790.5796.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 219,648.202.00100.0 %1,135.791.9099.8 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2567.5620.0096.5 %135.1833.2575.4 %
วิทยาลัยเทคนิคยะลา62,504.0138,275.0138.8 %1,326.84850.2535.9 %
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา12,153.291,765.0085.5 %476.28148.2068.9 %
วิทยาลัยการอาชีพรามัน4,629.9414,448.00-212.1 %465.651,826.85-292.3 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา37,334.891,256.0096.6 %782.7784.5589.2 %
วิทยาลัยการอาชีพเบตง31,231.9813,965.0055.3 %943.35181.5280.8 %
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา13,983.2020,935.91-49.7 %2,644.191,784.8532.5 %
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา59,312.4264,021.96-7.9 %1,222.30270.6977.9 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,623.143,763.00-3.9 %767.870.9599.9 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,660.37280.1389.5 %463.62469.99-1.4 %
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.)8,599.02100.0098.8 %3,376.1122.8099.3 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา78,013.2018,340.0076.5 %21,480.7916,240.3124.4 %
รวม 1,095,902 420,492 61.63 % 89,595 36,048 59.77 %