จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส492.861,342.00-172.3 %0.0424.19144.5965.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,320.3516,924.77-27.1 %0.076.90161.56-110.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,576.449,501.4042.7 %5.0101.7035.0165.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,697.346,046.05-28.7 %0.0614.36186.9569.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,947.871,987.0032.6 %5.0614.3546.2492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,686.6610,338.00-6.7 %0.02,192.681,056.4051.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,890.41122.0096.9 %5.0160.3896.7439.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,889.88326.0091.6 %5.0182.2176.0058.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,738.44353.0090.6 %5.0275.6397.5664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,854.73452.0088.3 %5.0329.2495.9370.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,901.58516.0086.8 %5.0362.7695.4473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,848.76269.0093.0 %5.0433.7594.2378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,261.35928.0078.2 %5.0406.6355.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,025.6114.7598.6 %5.0201.87161.9319.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,810.52326.0091.4 %5.0187.7097.4248.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,544.02402.0088.7 %5.0181.4197.2346.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,977.18324.0091.9 %5.0252.0096.1561.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,893.49840.0078.4 %5.0205.6592.1555.2 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,126.0421,294.15-110.3 %0.01,234.78234.6581.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,876.1811,895.207.6 %3.5720.09448.4037.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,642.624,618.0560.3 %5.0861.56533.9038.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,136.521.00100.0 %5.0276.17153.9044.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,674.62649.0075.7 %5.0500.83311.6037.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,546.94555.0078.2 %5.0440.77147.2566.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,956.522,036.0031.1 %5.0519.28172.9866.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,188.315,062.0061.6 %5.01,603.18930.3242.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,434.601,282.0062.7 %5.0728.45347.5552.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,948.83943.8089.5 %5.0642.89573.8010.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,231.582,522.0040.4 %5.01,051.72854.0018.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส3,177.122,359.6025.7 %5.0502.1456.5088.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,832.272,112.0044.9 %5.0975.67609.9037.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,115.16872.1072.0 %5.0690.42371.1546.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,075.368,300.738.5 %4.01,108.77186.4083.2 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส83,557.4495,788.00-14.6 %0.0611.44229.0062.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,369.361,034.0069.3 %5.0747.46341.2654.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,686.986,062.00-64.4 %0.063.23144.49-128.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,467.021,279.0063.1 %5.0861.5635.6195.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,863.931,924.0032.8 %5.0633.37408.0235.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส21,249.673,263.4084.6 %5.08,049.6189.3898.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,481.8535,719.00-66.3 %0.03,504.784,269.60-21.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,169.084,596.5011.1 %5.01,508.103,151.25-109.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส1,119.911,781.00-59.0 %0.0444.54214.9551.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,222.567,935.00-51.9 %0.01,199.33150.4987.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,815.921,205.0084.6 %5.0690.420.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,506.723,759.00-7.2 %0.0842.54500.6540.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,961.222,155.0045.6 %5.0823.53184.6577.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,331.823,012.0030.5 %5.01,127.78439.7361.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,735.512,061.0024.7 %5.0481.24116.7075.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,715.295,718.0046.6 %5.0445.31398.7710.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 36,812.6131,668.1514.0 %5.0641.75959.26-49.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,055.647,848.01-93.5 %0.0614.35357.1441.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,805.072,026.0027.8 %5.0557.30286.9048.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,615.594,850.7313.6 %5.01,241.85579.5053.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,643.353,734.9219.6 %5.0766.48195.2274.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,811.583,463.1128.0 %5.0994.67973.502.1 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 224,252.8010,395.8457.1 %5.01,847.722,154.31-16.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,992.507,175.0028.2 %5.0842.97977.65-16.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1102,211.1314,810.4085.5 %5.01,237.43821.3933.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 317,809.878,695.9051.2 %5.01,085.20681.1537.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,669.222,727.0025.7 %5.0575.97215.0562.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,532.069,792.0066.8 %5.0816.91619.8024.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก21,746.4812,115.0144.3 %5.0806.341,087.02-34.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,019.9916,135.00-46.4 %0.01,997.392,937.46-47.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,058.412,856.906.6 %3.0652.38608.006.8 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,526.692,184.0013.6 %5.0443.22285.1335.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส65,235.5224,364.0062.7 %5.06,072.2216,384.20-169.8 %0.0
รวม 814,704 503,385 38.21 % 62,650 49,411 21.13 %