จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส492.861,342.00-172.3 %424.19144.5965.9 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,320.3516,924.77-27.1 %76.90161.56-110.1 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,576.449,501.4042.7 %101.7035.0165.6 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส4,287.616,046.05-41.0 %614.36186.9569.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,947.871,987.0032.6 %614.3546.2492.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,686.6610,338.00-6.7 %2,192.681,056.4051.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,890.41122.0096.9 %160.3896.7439.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,889.88326.0091.6 %182.2176.0058.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,738.44353.0090.6 %275.6397.5664.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,854.73452.0088.3 %329.2495.9370.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,901.58516.0086.8 %362.7695.4473.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,848.76269.0093.0 %433.7594.2378.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,261.35928.0078.2 %406.6355.5086.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ3,813.1614.7599.6 %201.87161.9319.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,810.52326.0091.4 %187.7097.4248.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,544.02402.0088.7 %181.4197.2346.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,628.74324.0091.1 %252.0096.1561.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,893.49840.0078.4 %205.6592.1555.2 %
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,892.5681,530.77-724.2 %1,139.70234.6579.4 %
ด่านศุลกากรตากใบ12,876.1811,895.207.6 %720.09448.4037.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,642.624,618.0560.3 %861.56533.9038.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,546.94555.0078.2 %440.77147.2566.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,674.62649.0075.7 %500.83311.6037.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,136.521.00100.0 %276.17153.9044.3 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,956.522,036.0031.1 %519.28172.9866.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,188.315,062.0061.6 %1,603.18930.3242.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,434.601,282.0062.7 %728.45347.5552.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,948.83943.8089.5 %642.89573.8010.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,231.582,522.0040.4 %1,051.72854.0018.8 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส3,177.122,359.6025.7 %502.1456.5088.7 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,832.272,112.0044.9 %975.67609.9037.5 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,115.16872.1072.0 %690.42268.9561.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,075.368,300.738.5 %1,108.77186.4083.2 %
ท่าอากาศยานนราธิวาส83,557.4495,788.00-14.6 %611.44229.0062.5 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,369.361,034.0069.3 %747.46341.2654.3 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส3,686.986,062.00-64.4 %63.23144.49-128.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,467.021,279.0063.1 %861.5635.6195.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,863.931,924.0032.8 %633.37408.0235.6 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,358.473,263.4085.4 %8,505.9989.3898.9 %
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส21,861.7835,719.00-63.4 %3,504.784,269.60-21.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,169.084,596.5011.1 %1,508.103,151.25-109.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส1,119.911,781.00-59.0 %444.54214.9551.6 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,222.567,935.00-51.9 %1,199.33150.4987.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส11,203.051,205.0089.2 %690.420.9599.9 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,506.723,759.00-7.2 %842.54500.6540.6 %
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,961.222,155.0045.6 %823.53184.6577.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,331.823,012.0030.5 %1,127.78439.7361.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,735.512,061.0024.7 %481.24112.1076.7 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส99,374.245,718.0094.2 %445.31398.7710.5 %
รจจ.นราธิวาส 36,812.6131,668.1514.0 %641.75959.26-49.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส4,055.647,848.01-93.5 %614.35357.1441.9 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,805.072,026.0027.8 %557.30286.9048.5 %
สปส.จ.นราธิวาส5,615.594,850.7313.6 %1,241.85579.5053.3 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,643.353,734.9219.6 %766.48195.2274.5 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,811.583,463.1128.0 %994.67973.502.1 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 224,252.8010,395.8457.1 %1,847.722,154.31-16.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 317,809.878,695.9051.2 %1,085.20681.1537.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1102,211.1314,810.4085.5 %1,237.43821.3933.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,992.507,175.0028.2 %842.97977.65-16.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,669.222,727.0025.7 %575.97215.0562.7 %
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก21,746.4812,115.0144.3 %806.341,087.02-34.8 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,532.069,792.0066.8 %816.91619.8024.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,019.991,635.0085.2 %1,997.392,937.46-47.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,058.412,856.906.6 %652.38608.006.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,526.692,184.0013.6 %443.22285.1335.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส65,235.5224,364.0062.7 %6,072.2216,384.20-169.8 %
รวม 814,704 503,385 38.21 % 62,650 49,411 21.13 %