จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ0.000.000.0 %0.0098.300.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ0.002,383.870.0 %0.0050.520.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,557.414,717.0015.1 %894.371,653.46-84.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย696.340.000.0 %393.07110.0872.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,561.356,330.173.5 %704.21216.6069.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,709.321,968.0058.2 %551.461,078.25-95.5 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.002,733.000.0 %0.0024.080.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,007.941,014.0066.3 %533.07394.1426.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,638.08765.0071.0 %476.0235.7392.5 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,992.502,361.6340.8 %835.25619.3825.8 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)0.002,023.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,708.907,088.00-5.7 %856.3471.4691.7 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ0.001,194.590.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ0.00675.500.0 %0.0030.800.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,096.14682.0078.0 %514.05217.4657.7 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.004,125.700.0 %0.00498.540.0 %
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,849.813,575.047.1 %777.09477.9738.5 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ0.00761.460.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,328.823,376.0070.2 %881.58529.4439.9 %
รจจ.บึงกาฬ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,201.152,109.5634.1 %326.82266.0018.6 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเซกา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ0.0012,279.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ0.00779.000.0 %0.00591.170.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 54,651 33,986 0.00 % 7,743 5,670 0.00 %