จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,646.69440.9183.3 %5.0380.94271.0228.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,206.830.000.0 %0.0331.2598.3070.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ0.002,383.870.0 %0.00.0050.520.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ5,557.414,717.0015.1 %5.0894.371,653.46-84.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย696.340.000.0 %0.0393.07110.0872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ8,397.600.000.0 %0.0283.00105.8762.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.36259.09-3.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,561.356,218.185.2 %2.5704.21216.6069.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,709.321,968.0058.2 %5.0818.311,078.25-31.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,211.721,082.7266.3 %5.0340.63286.9915.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ0.002,733.000.0 %0.00.0024.080.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,007.941,014.0066.3 %5.0533.07394.1426.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,638.08765.0071.0 %5.0476.0235.7392.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,591.53765.0078.7 %5.0723.23922.49-27.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,992.502,361.6340.8 %5.0835.25619.3825.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)0.002,023.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ6,708.907,088.00-5.7 %0.0856.3471.4691.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,966.251,194.5969.9 %5.0552.09827.45-49.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,995.47675.5077.4 %5.0666.1871.6589.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,096.14682.0078.0 %5.0514.05217.4657.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ0.004,125.700.0 %0.00.00498.540.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,849.813,575.047.1 %3.5777.09477.9738.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,138.20761.4693.2 %5.0552.09174.9568.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ1,332.091,113.2616.4 %5.0456.38389.5214.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,328.823,376.0070.2 %5.0881.58529.4439.9 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 29,565.3724,931.2715.7 %5.0674.47756.22-12.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,879.79878.2269.5 %5.0233.09222.404.6 %2.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,201.152,109.5634.1 %5.0326.82266.0018.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,775.741,198.9479.2 %5.01,331.1263.8995.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,299.422,093.0436.6 %5.0628.15323.9548.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ988.860.000.0 %0.0811.31249.7569.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ152,562.2012,394.2291.9 %5.01,629.971,242.7523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,645.782,771.8163.7 %5.0305.26110.8363.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา20,855.576,477.3968.9 %5.0751.08285.0062.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,477.7112,279.00-29.6 %0.01,513.171,124.7625.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,099.92779.0074.9 %5.0552.09591.17-7.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 54,651 33,986 0.00 % 7,743 5,670 0.00 %