จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี0.00833.520.0 %0.0097.170.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี824.351,112.70-35.0 %266.22103.5561.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,183.231,844.5742.1 %323.2743.8686.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,248.317,036.042.9 %1,561.85625.1060.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,652.18345.0090.6 %145.6438.0073.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี493.19894.00-81.3 %197.9195.0052.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,443.691,115.0074.9 %214.2657.0073.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,608.51730.0079.8 %157.6171.2554.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,601.64238.0093.4 %154.9666.5057.1 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,169.831,720.3545.7 %539.17522.023.2 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,832.591,717.2455.2 %744.13386.5948.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,987.311,491.4950.1 %458.93435.735.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,602.30834.8967.9 %306.80152.7550.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,363.411,324.0669.7 %915.31433.0352.7 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,429.733,175.54-122.1 %285.67575.34-101.4 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,858.463,108.9619.4 %801.18564.1029.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี8,795.7310,727.72-22.0 %1,257.56172.0886.3 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,478.462,080.0040.2 %611.05244.7160.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,960.23683.9676.9 %515.97115.0777.7 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,510.45974.0061.2 %268.77137.0849.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี0.002,987.000.0 %0.00197.070.0 %
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี0.007,453.980.0 %0.002,457.730.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,123.135,138.2716.1 %1,409.7373.1194.8 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,860.941,411.9487.0 %367.82457.21-24.3 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี1,868.433,076.01-64.6 %746.900.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี0.001,164.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,772.012,300.8151.8 %630.07410.8734.8 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,078.793,959.33-28.6 %439.8854.8387.5 %
สพ.สิงห์บุรี3,199.092,173.0032.1 %534.99285.7046.6 %
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 46,731.6844,762.154.2 %626.03992.44-58.5 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,731.57818.6370.0 %268.77146.2045.6 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี0.001,676.740.0 %0.0072.550.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,847.341,212.6157.4 %278.00228.1217.9 %
สปส.จ.สิงห์บุรี3,539.513,754.93-6.1 %611.05378.5938.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,390.492,081.4138.6 %518.3392.3782.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี0.008,320.000.0 %0.002,220.210.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,763.182,787.00-0.9 %226.27337.01-48.9 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,710.8620,471.1759.6 %907.51163.4082.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี36,858.6321,957.0040.4 %524.831,150.32-119.2 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี0.0020,576.000.0 %0.001,706.170.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี13,856.7013,233.174.5 %985.821,065.72-8.1 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,131.331,956.0037.5 %463.07228.9550.6 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,833.22733.0084.8 %306.80274.8110.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,583.366,784.0281.9 %2,227.975,955.30-167.3 %
รวม 305,924 179,764 0.00 % 21,053 17,134 0.00 %