จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,506.17498.0080.1 %5.0335.23152.7654.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,886.697,110.9944.8 %5.045.3439.7412.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,889.042,038.0029.5 %5.0506.37113.2077.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,251.062,203.7132.2 %5.0601.450.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,772.309,392.003.9 %1.52,274.83636.6372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,896.20120.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,624.06494.0086.4 %5.0187.00115.8638.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,615.64429.0088.1 %5.0191.75139.2627.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,784.39839.0077.8 %5.0337.0348.5285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,719.89684.0085.5 %5.0190.8791.1452.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,663.91651.0086.0 %5.0215.2458.9972.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,046.842,914.0028.0 %5.0811.91439.5545.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,594.66462.0082.2 %5.0392.69105.0073.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,917.311,973.5549.6 %5.0772.60231.9970.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,528.733,254.117.8 %3.5666.35285.4857.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1248,026.3923,567.5750.9 %5.018,531.482,755.0085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,777.082,169.0021.9 %5.0468.31228.0051.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,239.265,247.00-0.1 %0.01,438.151,842.73-28.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,622.6412,772.4459.6 %5.01,541.85253.3183.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,001.3821.3998.9 %5.0418.66339.6118.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,666.955,425.88-16.3 %0.01,051.26327.6768.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,730.752,173.0054.1 %5.01,206.25510.6157.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,636.432,520.0030.7 %5.0715.5558.4391.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,446.752,437.3545.2 %5.01,617.65815.2449.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,423.332,309.7247.8 %5.0886.69278.5868.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,654.391,358.0062.8 %5.0772.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,413.681,913.5843.9 %5.0620.47124.5579.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท78,845.031,091.0098.6 %5.04,554.24229.0595.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,408.283,920.47-15.0 %0.0696.53953.35-36.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,471.355,357.612.1 %1.01,209.96178.5785.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,711.084,169.5067.2 %5.01,152.92343.5370.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท1,024.99368.8264.0 %5.0358.34526.57-46.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,288.058,776.70-104.7 %0.0638.9857.0091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,562.372,863.0075.2 %5.0677.51674.500.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,315.883,394.9921.3 %5.0677.49498.3826.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,394.752,013.6540.7 %5.0658.47542.6917.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,502.323,665.00-4.6 %0.01,152.22360.7368.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,843.882,299.0019.2 %5.0487.3636.4592.5 %5.0
สพ.ชัยนาท11,236.46889.0092.1 %5.0442.64258.1641.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 31,748.9320,468.0035.5 %5.0562.01248.2655.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,005.543,176.60-5.7 %0.0430.31177.6658.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,662.561,633.0038.7 %5.0411.29159.0761.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,807.773,570.0038.5 %5.0753.58278.9563.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,231.321,991.4138.4 %5.0601.45211.3964.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,983.64568.0081.0 %5.0783.77512.4334.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท363,504.4112,754.9096.5 %5.01,264.08120.5290.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท48,914.236,275.2487.2 %5.0531.88429.7519.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท31,785.5523,899.0024.8 %5.0630.52856.55-35.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท106,037.1966,628.9937.2 %5.01,802.55746.6258.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม73,542.7910,034.0086.4 %5.0503.52796.10-58.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท56,856.301,002.0098.2 %5.01,219.95881.7227.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,633.891,237.1653.0 %5.0506.37456.989.8 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท613.351,245.00-103.0 %0.0296.49318.68-7.5 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,802.0619,912.4860.8 %5.02,649.043,197.37-20.7 %0.0
รวม 940,506 280,731 70.15 % 58,225 19,599 66.34 %