จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท5,595.371.00100.0 %335.230.9599.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,886.697,110.9944.8 %45.3439.7412.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,889.042,038.0029.5 %506.37113.2077.6 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,251.062,203.7132.2 %601.452.8599.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,125.729,392.007.2 %2,274.83636.6372.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,624.06494.0086.4 %187.00115.8638.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,615.64429.0088.1 %191.75139.2627.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,896.20120.0093.7 %214.132.8598.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,663.91651.0086.0 %215.2460.8971.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,784.39839.0077.8 %337.0348.5285.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,719.89684.0085.5 %190.8791.1452.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,046.842,914.0028.0 %811.91439.5545.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,594.66462.0082.2 %392.69105.0073.3 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,917.311,973.5549.6 %772.60231.9970.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,528.733,254.117.8 %666.35285.4857.2 %
สำนักชลประทานที่ 1248,026.3923,567.5750.9 %18,531.482,755.0085.1 %
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,777.082,169.0021.9 %468.31228.0051.3 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,239.265,247.00-0.1 %1,438.152.8599.8 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,622.6412,772.4459.6 %1,541.85253.3183.6 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,666.955,425.88-16.3 %1,051.26327.6768.8 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,698.381.0099.9 %354.331.8599.5 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,730.752,173.0054.1 %1,206.25510.6157.7 %
ส.ป.ก.ชัยนาท3,636.432,520.0030.7 %715.5558.4391.8 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,446.752,437.3545.2 %1,617.65816.2449.5 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,328.602,309.7246.6 %649.42278.5857.1 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,654.391,358.0062.8 %772.510.9599.9 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,413.681,913.5843.9 %620.47124.5579.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท75,401.681,091.0098.6 %4,554.24229.0595.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,408.283,920.47-15.0 %696.53953.35-36.9 %
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,471.355,357.612.1 %1,209.96178.5785.2 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,711.084,169.5067.2 %1,152.92343.5370.2 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท1,024.993,565.61-247.9 %358.34380.91-6.3 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,288.058,776.70-104.7 %638.9857.0091.1 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,315.883,394.9921.3 %677.49498.3826.4 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,394.752,013.6540.7 %658.47542.6917.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,502.323,665.00-4.6 %715.55678.875.1 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,843.882,299.0019.2 %487.3736.4592.5 %
สพ.ชัยนาท11,236.46889.0092.1 %442.64258.1641.7 %
รจจ.ชัยนาท 31,748.9320,468.0035.5 %562.01248.2655.8 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,005.543,176.60-5.7 %430.31177.6658.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,662.561,633.0038.7 %411.29159.0761.3 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,807.773,570.0038.5 %753.58278.9563.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,219.011,991.4138.1 %601.45211.3964.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท0.00568.000.0 %0.00512.430.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท403,974.4112,754.9096.8 %1,264.08120.5290.5 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท56,174.1856,262.00-0.2 %786.55774.071.6 %
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม0.0010,034.000.0 %0.00796.100.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท7,636.6623,899.00-213.0 %412.08945.65-129.5 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท55,247.59978.0098.2 %1,248.84881.7229.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,633.891,237.1653.0 %506.37456.989.8 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท613.351,245.00-103.0 %296.49318.68-7.5 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท50,802.0619,912.4860.8 %2,649.043,197.37-20.7 %
รวม 940,506 280,731 70.15 % 58,225 19,599 66.34 %