จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,881.081,442.0049.9 %5.0433.3889.4279.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,636.733,501.663.7 %1.5738.95122.6083.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,206.931,281.0060.1 %5.0547.50110.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,678.9215,533.3712.1 %5.03,475.991,116.1567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,010.791,357.6872.9 %5.0317.7763.3180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,515.781,240.0072.5 %5.0324.5170.4878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,434.491,462.0073.1 %5.0233.66108.3053.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,473.471,091.0075.6 %5.0227.2735.1684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,895.05843.0078.4 %5.0267.2952.3980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,143.25880.0078.8 %5.0186.3635.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,180.62884.0078.9 %5.0316.8277.3275.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,116.87622.0084.9 %5.0139.4035.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,113.011,026.0075.1 %5.0196.7639.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,837.37357.0090.7 %5.0191.7775.9860.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,961.4762.0098.4 %5.0175.7345.6074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,488.03237.0094.7 %5.0294.6673.1575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,198.10778.0081.5 %5.0184.3365.0964.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,164.326,429.00-24.5 %0.01,138.30732.6835.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,664.132,166.00-30.2 %0.0851.75361.0057.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,460.521,376.0069.2 %5.0585.53424.7927.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,065.81536.0082.5 %5.0509.50415.5818.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,838.302,203.0042.6 %5.0813.702,670.40-228.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,073.6011,910.02-474.4 %0.0457.65970.64-112.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,044.483,274.0035.1 %5.01,270.07849.2633.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,845.992,182.0043.3 %5.0756.64658.0813.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี7,402.2711,418.02-54.3 %0.01,365.22261.8380.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,455.667,919.2816.2 %5.02,746.8547.5098.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,719.272,053.0044.8 %5.0759.49343.4854.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)4,385.482,441.9044.3 %5.01,459.95161.2289.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,861.467,564.29-10.2 %0.02,691.813,790.30-40.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,825.387,435.4315.7 %5.02,898.67275.5090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,136.411,161.0071.9 %5.0661.5632.5195.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,436.601,513.6056.0 %5.0509.43437.0014.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,678.801,875.0049.0 %5.0756.72445.0741.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,604.186,859.009.8 %4.51,308.103,538.83-170.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,886.253,243.0033.6 %5.0813.70771.975.1 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,907.712,121.8945.7 %5.0718.6135.5095.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี8,995.9010,478.46-16.5 %0.01,650.61108.5693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,398.611,423.0058.1 %5.0642.54248.7861.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,775.24876.0076.8 %5.0800.73553.8530.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,802.531,891.0060.6 %5.01,060.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,527.293,670.0018.9 %5.01,041.88313.4269.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,428.674,824.0011.1 %5.0661.570.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี14,184.389,084.5036.0 %5.0576.81366.8136.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี56,826.2544,189.2022.2 %5.0964.17636.0234.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,744.24832.0069.7 %5.0376.32171.7554.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,670.464,555.112.5 %1.0813.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,152.871,940.0053.3 %5.0756.64431.0843.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,421.026,343.891.2 %0.51,498.30474.0568.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,737.071,750.0053.2 %5.0775.69181.6376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,883.604,501.01-15.9 %0.0699.59399.0043.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 140,030.0014,816.8063.0 %5.0972.75641.4434.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,672.8610,969.7473.0 %5.01,516.69493.0167.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,469.253,395.5767.6 %5.0366.83286.9021.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี83,547.66114,526.00-37.1 %0.01,483.281,285.3513.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,273.1820,340.0035.0 %5.0760.05566.4925.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์28,757.7448,469.00-68.5 %0.0823.811,663.52-101.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี97,679.0028,295.1471.0 %5.0731.03834.02-14.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี25,786.2930,168.00-17.0 %0.0640.00729.89-14.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,700.0917,962.0063.1 %5.0623.041,041.35-67.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค51,753.4224,864.0052.0 %5.0574.141,087.52-89.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี9,372.6020,639.90-120.2 %0.01,670.131,530.458.4 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,011.4211,900.70-18.9 %0.03,570.21618.4082.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,429.1814,959.0033.3 %5.01,054.21673.5536.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,572.623,937.0029.4 %5.01,003.881,071.92-6.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,939.471,343.0054.3 %5.0523.55279.1846.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,143.9310,664.0171.3 %5.03,439.874,537.54-31.9 %0.0
รวม 865,372 593,299 31.44 % 63,927 40,916 36.00 %