จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี10,329.111,442.0086.0 %5.03,556.1889.4297.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี0.000.000.0 %0.00.00122.600.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,899.401,281.0055.8 %5.0547.50110.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,048.5415,533.378.9 %4.03,571.071,116.1568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี0.001,357.680.0 %0.00.0063.310.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย0.001,240.000.0 %0.00.0070.480.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,634.311,462.0068.5 %5.0252.68108.3057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,404.231,091.0068.0 %5.0227.2735.1684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,794.34843.0077.8 %5.0267.2952.3980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,509.10880.0074.9 %5.0186.3635.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,707.03884.0076.2 %5.0316.7977.3275.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,525.15622.0082.4 %5.0139.4035.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง0.001,026.000.0 %0.00.0039.490.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,727.31357.0090.4 %5.0191.7775.9860.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด0.0062.000.0 %0.00.0045.600.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,167.28237.0094.3 %5.0294.6673.1575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,577.22778.0083.0 %5.0184.3365.0964.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี0.006,000.000.0 %0.00.00902.500.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี0.002,166.000.0 %0.00.00361.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,332.171,376.0068.2 %5.0585.53424.7927.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,659.50536.0079.8 %5.0509.50415.5818.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,727.192,203.0040.9 %5.0813.702,670.40-228.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,540.4011,910.02-82.1 %0.01,527.53970.6436.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี0.003,274.000.0 %0.00.00849.260.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,389.332,182.0035.6 %5.0756.64658.0813.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี0.0011,418.020.0 %0.00.00261.830.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 29,184.477,919.2813.8 %5.02,746.8547.5098.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (จ.สระบุรี)0.003,642.900.0 %0.00.00161.220.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี0.002,053.000.0 %0.00.00335.310.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,346.707,564.29-19.2 %0.02,691.813,790.30-40.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,679.378,000.007.8 %3.52,898.67275.5090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,004.661,161.0071.0 %5.0491.6732.5193.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,227.431,513.6053.1 %5.0509.43437.0014.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,301.691,875.0043.2 %5.0642.63445.0730.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,386.926,859.007.1 %3.51,308.103,538.83-170.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,746.643,243.0031.7 %5.0813.70771.975.1 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี1,041.612,121.89-103.7 %0.0419.1235.5091.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี8,722.5610,478.46-20.1 %0.01,650.61108.5693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี9,979.471,412.0085.9 %5.0528.45248.7852.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,455.22876.0074.6 %5.0800.73553.8530.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,665.311,891.0059.5 %5.01,060.930.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี0.003,670.000.0 %0.00.00313.420.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,844.984,824.0017.5 %5.0680.590.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี0.009,084.500.0 %0.00.00366.810.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี52,276.6944,189.2015.5 %5.0975.50636.0234.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี0.00832.000.0 %0.00.00171.750.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี0.001,940.000.0 %0.00.00431.080.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,244.556,343.89-1.6 %0.01,498.30474.0568.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,312.541,750.0047.2 %5.0775.69181.6376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,990.2427,007.67-576.8 %0.0699.59399.0043.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 122,079.2614,816.8032.9 %5.0931.19641.4431.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,962.3010,969.7472.5 %5.01,516.69518.9665.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี79,987.76114,526.00-43.2 %0.01,483.281,285.3513.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก0.0020,340.000.0 %0.00.00566.490.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์0.0048,469.000.0 %0.00.001,663.520.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี0.0028,295.140.0 %0.00.00834.020.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี25,142.9530,168.00-20.0 %0.0645.08729.89-13.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี43,974.3217,962.0059.2 %5.0628.881,041.35-65.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค45,318.8524,864.0045.1 %5.0574.141,087.52-89.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี7,158.0720,639.90-188.3 %0.01,489.721,530.45-2.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี0.0011,900.700.0 %0.00.00618.400.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,805.9414,959.0031.4 %5.01,054.21673.5536.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,426.703,937.0027.5 %5.01,003.881,071.92-6.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี0.001,343.000.0 %0.00.00279.180.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,010.4110,664.0171.2 %5.03,439.874,537.54-31.9 %0.0
รวม 843,214 605,478 28.19 % 63,827 40,242 36.95 %