จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี10,822.781,442.0086.7 %5.03,556.1889.4297.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี0.000.000.0 %0.00.00122.600.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,264.201,281.0060.8 %5.0547.50110.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,994.6215,533.3713.7 %5.03,475.991,116.1567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,100.271,357.6873.4 %5.0317.7763.3180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,596.421,240.0073.0 %5.0324.5170.4878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,531.531,462.0073.6 %5.0233.66108.3053.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,065.681,091.0073.2 %5.0227.2735.1684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,964.60843.0078.7 %5.0267.2952.3980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,217.24880.0079.1 %5.0186.3635.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,255.27884.0079.2 %5.0316.8277.3275.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,190.39622.0085.2 %5.0139.4035.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,112.611,026.0075.1 %5.0158.7239.4975.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,905.89357.0090.9 %5.0191.7775.9860.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,032.2162.0098.5 %5.0175.7345.6074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,568.17237.0094.8 %5.0294.6673.1575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,273.07778.0081.8 %5.0184.3365.0964.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,256.546,000.00-14.1 %0.01,138.30902.5020.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,693.852,166.00-27.9 %0.0851.75361.0057.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,540.181,376.0069.7 %5.0585.53424.7927.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,120.56536.0082.8 %5.0509.50415.5818.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,906.842,203.0043.6 %5.0813.702,670.40-228.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี7,093.4111,910.02-67.9 %0.01,570.42970.6438.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,134.563,274.0036.2 %5.01,270.07849.2633.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,914.672,182.0044.3 %5.0756.64658.0813.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี7,534.4511,418.02-51.5 %0.01,365.22261.8380.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 29,624.517,919.2817.7 %5.02,746.8547.5098.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (จ.สระบุรี)4,463.803,642.9018.4 %5.01,459.95161.2289.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,785.692,053.0045.8 %5.0759.49335.3155.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,983.997,564.29-8.3 %0.02,691.813,790.30-40.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,982.988,000.0010.9 %5.02,898.67275.5090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,210.271,161.0072.4 %5.0491.6732.5193.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,492.901,513.6056.7 %5.0509.43437.0014.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,459.301,875.0045.8 %5.0642.63445.0730.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,739.976,859.0011.4 %5.01,308.103,538.83-170.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,973.503,243.0034.8 %5.0813.70771.975.1 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี1,091.392,121.89-94.4 %0.0419.1235.5091.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,156.5410,478.46-14.4 %0.01,650.61108.5693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,456.431,412.0086.5 %5.0528.45248.7852.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,842.66876.0077.2 %5.0800.73553.8530.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,888.291,891.0061.3 %5.01,060.930.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,608.133,670.0020.4 %5.01,041.88313.4269.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,525.614,824.0012.7 %5.0661.570.9599.9 %5.0
สพ.สระบุรี14,676.169,084.5038.1 %5.0590.78366.8137.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี53,940.7844,189.2018.1 %5.0964.17636.0234.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,793.24832.0070.2 %5.0376.32171.7554.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,227.031,940.0054.1 %5.0756.64431.0843.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,535.686,343.892.9 %1.01,498.30474.0568.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,803.801,750.0054.0 %5.0775.69181.6376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,180.954,501.01-7.7 %0.0699.59399.0043.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 122,073.3714,816.8032.9 %5.0931.19641.4431.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒41,399.1610,969.7473.5 %5.01,516.69518.9665.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี0.003,395.570.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี85,039.58114,526.00-34.7 %0.01,483.281,285.3513.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,831.6320,340.0036.1 %5.0760.05566.4925.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์29,271.2748,469.00-65.6 %0.0823.811,663.52-101.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี99,423.2728,295.1471.5 %5.0731.03834.02-14.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี26,246.7630,168.00-14.9 %0.0640.00729.89-14.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี49,569.7417,962.0063.8 %5.0623.041,041.35-67.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค52,677.5924,864.0052.8 %5.0574.141,087.52-89.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี7,704.5020,639.90-167.9 %0.01,557.371,530.451.7 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,190.1911,900.70-16.8 %0.03,570.21618.4082.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,829.7014,959.0034.5 %5.01,054.21673.5536.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,672.133,937.0030.6 %5.01,003.881,071.92-6.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,991.961,343.0055.1 %5.0523.55279.1846.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,807.2110,664.0171.8 %5.03,439.874,537.54-31.9 %0.0
รวม 843,214 605,478 28.19 % 63,827 40,242 36.95 %