จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,387.76614.0086.0 %5.0401.75106.6473.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,644.666,256.3246.3 %5.061.64115.20-86.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,293.372,092.0036.5 %5.0444.5264.4485.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,976.331,379.0053.7 %5.0331.41195.8140.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 541,977.3250,187.00-19.6 %0.09,230.74291.6596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,337.6428,958.40-14.3 %0.04,267.151,235.9571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 121,300.441.00100.0 %5.05,059.251,252.8775.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,695.4312,784.0731.6 %5.03,662.31835.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 18,571.371.00100.0 %5.0327.7359.4581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,094.481.00100.0 %5.0247.3452.9878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,317.15960.0081.9 %5.0310.1138.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,690.43468.0094.6 %5.0333.280.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,179.25128.0096.9 %5.0313.0471.7177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,501.861,331.0079.5 %5.0384.112.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,661.36917.0080.3 %5.0296.5938.9286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,083.35688.0090.3 %5.0222.95107.1951.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,240.081,777.0071.5 %5.0373.5744.4288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0442.6752.2588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,657.341,161.0075.1 %5.02,770.26123.5095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,993.211,750.0070.8 %5.0328.8455.1083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,974.441,072.0084.6 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,546.18257.0092.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,822.55300.0092.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,515.432,246.0050.3 %5.0989.84932.875.8 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,674.278,331.00-8.6 %0.02,208.10744.8066.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,700.455,098.00-8.5 %0.01,105.342.8599.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,073.521,773.0065.1 %5.0670.33471.2429.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,747.903,753.4020.9 %5.0698.35563.3719.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,744.981,405.0048.8 %5.0553.88399.0628.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 911,078.7146,686.00-321.4 %0.03,394.644,249.55-25.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,756.722,275.0039.4 %5.01,381.24311.6077.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,410.111,314.0061.5 %5.0460.88685.07-48.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี5,074.262,357.0053.5 %5.01,276.49749.5541.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,704.935,967.3931.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,958.763,030.00-54.7 %0.0395.61297.3524.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,399.912,127.0051.7 %5.0629.94559.3511.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,590.143,106.0013.5 %5.0403.9774.9081.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,790.902,666.0044.4 %5.01,742.372,078.11-19.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี11,128.2032,373.21-190.9 %0.01,751.89347.2280.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 13,228.001,243.0090.6 %5.0517.844,520.10-772.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,342.5910,769.00-69.8 %0.01,602.661,317.6517.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,451.635,454.33-22.5 %0.0792.58132.0583.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,160.4028,454.00-583.9 %0.0838.94214.6774.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)10,091.2912,287.33-21.8 %0.03,796.381,682.4055.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,858.681,630.0057.8 %5.0801.0925.0996.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,309.243,584.8016.8 %5.0558.06295.9947.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,301.782,612.5620.9 %5.0437.84433.171.1 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,997.2329,000.50-383.6 %0.01,311.910.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,476.364,962.00-42.7 %0.0393.85767.44-94.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.001,404.010.0 %0.00.002,200.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,313.6025,100.00-657.5 %0.0508.88154.6069.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,616.331,926.0046.7 %5.0682.61436.7536.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,760.372,596.0054.9 %5.0953.21515.5345.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,076.949,961.32-9.7 %0.02,740.721,208.7455.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 88,023.8214,970.0083.0 %5.0766.48282.1563.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,235.208,287.0054.6 %5.0835.19523.4537.3 %5.0
รจก.ชลบุรี 35,127.981.00100.0 %5.0438.620.9599.8 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา87,172.3368,970.0020.9 %5.01,406.501,997.00-42.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 23,070.8917,854.0022.6 %5.0526.22245.0653.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,054.7411,280.0025.1 %5.02,602.583,374.16-29.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,989.381,120.0062.5 %5.0190.1628.7884.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,968.597,262.40-21.7 %0.01,493.191,043.1630.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี22,249.7620,527.007.7 %3.51,606.76563.5964.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,227.430.000.0 %0.0936.190.000.0 %0.0
สปส.จ.ชลบุรี8,158.349,149.40-12.1 %0.01,827.95693.2062.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,387.942,306.0031.9 %5.0636.4810,656.01-1,574.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี3,959.5322,351.68-464.5 %0.0596.112.8599.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,970.804,949.4544.8 %5.0874.21364.9958.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)5,662.499,596.16-69.5 %0.0936.14114.7787.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 177,142.5817,281.8677.6 %5.0958.032.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 237,661.549,904.0073.7 %5.01,157.93494.7657.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,663.308,470.0849.2 %5.0571.32586.80-2.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,934.2612,242.5860.4 %5.0403.672.8599.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,691.611,645.9138.9 %5.0245.070.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,576.1564,522.005.9 %2.51,367.362,024.35-48.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,706.87133,279.69-91.2 %0.0900.202,542.35-182.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี108,562.3960,024.0044.7 %5.0533.641,115.69-109.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี21,852.6727,342.00-25.1 %0.0834.162.8599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,393.8015,914.3844.0 %5.0624.34655.35-5.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,547.1039,700.80-49.5 %0.0570.76779.67-36.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี21,211.1523,859.15-12.5 %0.02,169.542,037.706.1 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี5,877.9519,724.24-235.6 %0.02,240.252,741.48-22.4 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,519.7629,835.00-70.3 %0.01,188.922.8599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,318.991.00100.0 %5.0553.91331.2440.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,091.6514,304.0028.8 %5.0838.31123.5685.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 3,916.325,268.00-34.5 %0.0934.20968.89-3.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,541.9914,706.00-124.8 %0.02,270.70706.0368.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,492.782,238.0050.2 %5.0993.20438.9555.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,439.884,800.0011.8 %5.01,153.780.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,849.441,606.0043.6 %5.0946.51286.3369.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 231,101.4838,823.68-24.8 %0.010,259.366,358.9738.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี121,006.8517,667.5285.4 %5.04,921.493,879.7321.2 %5.0
รวม 1,251,202 954,682 23.70 % 97,639 62,237 36.26 %