จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,221.33614.0085.5 %5.0401.75106.6473.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,202.976,256.3244.2 %5.061.64115.20-86.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,214.982,092.0034.9 %5.0463.5464.4486.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,865.181,379.0051.9 %5.0331.41195.8140.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 540,385.0850,187.00-24.3 %0.09,230.74560.9493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,376.5528,958.40-18.8 %0.04,267.151,235.9571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,059.251,250.9775.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 217,841.7112,784.0728.3 %5.03,586.24836.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,765.881,750.0069.6 %5.0328.8455.1083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,709.891,072.0084.0 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,411.67257.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,814.67688.0089.9 %5.0222.95107.1951.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,003.391,777.0070.4 %5.0373.5744.4288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0442.6752.2588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,480.681,161.0074.1 %5.02,770.26123.5095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7357.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 23,939.171.00100.0 %5.0247.3452.9878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,115.47960.0081.2 %5.0310.1138.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,360.79468.0094.4 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,020.73128.0096.8 %5.0313.0471.7177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,255.241,331.0078.7 %5.0384.112.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,484.55917.0079.6 %5.0296.5938.9286.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,677.5610,412.16-183.1 %0.0704.061,297.13-84.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,344.152,246.0048.3 %5.0989.84932.875.8 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,383.188,331.00-12.8 %0.02,208.10744.8066.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,522.165,098.00-12.7 %0.01,105.34267.9075.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,881.071,773.0063.7 %5.0670.33471.2429.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,567.803,753.4017.8 %5.0698.35563.3719.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,640.861,405.0046.8 %5.0553.88399.0628.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 910,658.4846,686.00-338.0 %0.03,394.644,249.55-25.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,753.822,275.0039.4 %5.01,438.29309.7078.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,280.761,314.0059.9 %5.0460.88685.07-48.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,881.792,357.0051.7 %5.01,276.49749.5541.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,374.745,967.3928.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,884.463,030.00-60.8 %0.0395.61299.2524.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,233.022,127.0049.8 %5.0629.94559.3511.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,453.963,106.0010.1 %5.0403.9774.9081.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,609.172,666.0042.2 %5.01,742.372,078.11-19.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี10,706.1032,373.21-202.4 %0.01,751.89347.2280.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 19,938.551,243.0093.8 %5.03,465.324,520.10-30.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,102.0110,769.00-76.5 %0.01,602.661,315.7517.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,002.6027.5799.3 %5.0838.94214.6774.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,696.665,454.33-16.1 %0.0789.87943.34-19.4 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,708.5212,287.33-26.6 %0.03,796.381,682.4055.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,712.311,630.0056.1 %5.0801.0925.0996.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,145.793,584.8013.5 %5.0558.06295.9947.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,176.542,612.5617.8 %5.0437.84433.171.1 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,769.7529,000.50-402.6 %0.01,311.91346.1273.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,344.504,962.00-48.4 %0.0393.85767.44-94.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,319.701,404.0157.7 %5.0527.0184.6183.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,187.9225,100.00-687.3 %0.0508.88154.6069.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,479.161,926.0044.6 %5.0682.61436.7536.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,541.872,596.0053.2 %5.0953.21515.5345.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,642.527,895.00-198.8 %0.0443.97492.10-10.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,732.649,961.32-14.1 %0.02,740.721,208.7455.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,857.646,855.00-77.7 %0.0801.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,684.9814,970.0082.3 %5.0766.48282.1563.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,543.528,287.0052.8 %5.0835.19521.5537.6 %5.0
รจก.ชลบุรี 33,795.541.00100.0 %5.0438.620.9599.8 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา83,865.7968,970.0017.8 %5.01,406.501,997.00-42.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 22,195.7917,854.0019.6 %5.0526.22245.0653.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,483.7011,280.0022.1 %5.02,602.583,374.16-29.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,875.991,120.0061.1 %5.0190.1628.7884.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,742.197,262.40-26.5 %0.01,493.191,043.1630.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,405.8020,527.004.1 %2.01,606.76563.5964.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,067.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0936.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชลบุรี7,848.899,149.40-16.6 %0.01,827.95693.2062.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,259.432,306.0029.3 %5.0636.481,154.11-81.3 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,524.525,587.92-266.5 %0.0596.11371.6437.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,630.524,949.4542.7 %5.0874.21358.9958.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 172,441.2017,281.8676.1 %5.0940.71395.4658.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 236,233.009,904.0072.7 %5.01,157.93494.7657.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,031.258,470.0847.2 %5.0571.32586.80-2.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)8,186.559,596.16-17.2 %0.0936.14112.8287.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,760.8912,242.5858.9 %5.0403.67947.15-134.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,589.511,645.9136.4 %5.0245.07191.9021.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี65,974.9864,522.002.2 %1.01,367.362,024.35-48.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ67,062.82133,279.69-98.7 %0.0900.202,542.35-182.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี104,444.5060,024.0042.5 %5.0533.641,115.69-109.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,215.0427,342.00-17.8 %0.0834.162.8599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,316.7915,914.3841.7 %5.0624.34655.35-5.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,540.1539,700.80-55.4 %0.0570.76779.67-36.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20,410.2523,859.15-16.9 %0.02,169.542,037.706.1 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี5,654.9919,724.24-248.8 %0.02,240.252,741.48-22.4 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี19,671.3829,835.00-51.7 %0.01,188.922.8599.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,193.090.000.0 %0.0553.91331.2440.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,329.5514,304.0026.0 %5.0838.31123.5685.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,088.505,268.00-3.5 %0.0934.20968.89-3.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,293.8414,706.00-133.7 %0.02,270.70706.0368.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,322.362,238.0048.2 %5.0993.20438.9555.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,233.544,800.008.3 %4.01,153.7826.1097.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,741.361,606.0041.4 %5.0390.33286.3326.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 229,921.7738,823.68-29.8 %0.010,259.366,358.9738.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี40,879.9517,667.5256.8 %5.04,939.976,049.05-22.5 %0.0
รวม 1,298,883 1,120,029 13.77 % 119,224 73,079 38.70 %