จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,387.76614.0086.0 %401.75106.6473.5 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,644.666,256.3246.3 %61.64115.20-86.9 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,293.372,092.0036.5 %444.5264.4485.5 %
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,976.331,379.0053.7 %331.41195.8140.9 %
สำนักงานสรรพากรภาค 541,977.3250,187.00-19.6 %9,230.74291.6596.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,337.6428,958.40-14.3 %4,267.151,235.9571.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 121,300.441.00100.0 %5,059.251,252.8775.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,695.4312,784.0731.6 %3,662.31835.0077.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 18,571.371.00100.0 %327.7359.4581.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,094.481.00100.0 %247.3452.9878.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,317.15960.0081.9 %310.1138.0087.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,690.43468.0094.6 %333.2854.1583.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,179.25128.0096.9 %313.0471.7177.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,501.861,331.0079.5 %384.112.8599.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,661.36917.0080.3 %296.5938.9286.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,083.350.000.0 %222.950.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,563.411,777.0068.1 %373.5744.4288.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,657.341,161.0075.1 %2,770.26123.5095.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,993.211,750.0070.8 %328.8455.1083.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 210,731.551,072.0090.0 %2,278.6347.5097.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,546.18257.0092.8 %145.162.8598.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,822.55300.0092.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,515.432,246.0050.3 %989.84932.875.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,700.455,098.00-8.5 %1,105.342.8599.7 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,969.121,773.0064.3 %670.33471.2429.7 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,747.903,753.4020.9 %698.35563.3719.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,744.981,405.0048.8 %553.88399.0628.0 %
สำนักชลประทานที่ 911,078.7146,686.00-321.4 %3,394.644,249.55-25.2 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,756.722,275.0039.4 %1,381.24311.6077.4 %
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,410.111,314.0061.5 %460.88685.07-48.6 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี5,074.262,357.0053.5 %1,276.49749.5541.3 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,399.067,014.005.2 %656.3447.5092.8 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,958.763,030.00-54.7 %395.61297.3524.8 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,399.912,127.0051.7 %629.94561.2010.9 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,590.143,106.0013.5 %403.9774.9081.5 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,790.902,666.0044.4 %1,742.372,078.11-19.3 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี11,128.2032,373.21-190.9 %1,751.89347.2280.2 %
สำนักงานทางหลวงที่ 14 13,228.001,243.0090.6 %517.844,520.10-772.9 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,342.5910,769.00-69.8 %1,602.661,317.6517.8 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,451.635,454.33-22.5 %792.58132.0583.3 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,160.4028,454.00-583.9 %838.94125.8985.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)10,091.2912,287.33-21.8 %3,796.381,684.3055.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,858.681,630.0057.8 %801.0925.0996.9 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,309.241,845.3057.2 %558.06295.9947.0 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,301.782,612.5620.9 %437.84433.171.1 %
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,997.2329,000.50-383.6 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,476.364,962.00-42.7 %393.8553.2586.5 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี0.001,404.010.0 %0.002,200.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,313.6025,100.00-657.5 %508.882.8599.4 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,616.331,926.0046.7 %682.61436.7536.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,076.949,961.32-9.7 %2,740.721,208.7455.9 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 88,023.8214,970.0083.0 %766.48282.1563.2 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,235.209,130.0049.9 %835.19523.4537.3 %
รจก.ชลบุรี 35,127.981.00100.0 %438.620.9599.8 %
เรือนจำพิเศษพัทยา87,172.3368,970.0020.9 %1,406.501,997.00-42.0 %
ทสญ.ชลบุรี 9,170.151.00100.0 %386.420.9599.8 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,054.7411,280.0025.1 %2,602.583,375.16-29.7 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,989.381,120.0062.5 %190.1628.7884.9 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,968.597,262.40-21.7 %1,493.191,043.1630.1 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ712.1638.0094.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,227.430.000.0 %936.190.000.0 %
สปส.จ.ชลบุรี8,158.349,149.40-12.1 %1,827.95693.2062.1 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,387.942,306.0031.9 %636.4810,656.01-1,574.2 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี3,959.5322,351.68-464.5 %596.112.8599.5 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,970.804,949.4544.8 %874.21364.9958.2 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)5,662.499,596.16-69.5 %936.14114.7787.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 177,142.5817,281.8677.6 %958.032.8599.7 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 237,661.549,904.0073.7 %1,157.93494.7657.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,663.308,470.0849.2 %571.32586.80-2.7 %
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,934.2612,242.5860.4 %403.672.8599.3 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,691.610.000.0 %245.070.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี68,576.1564,522.005.9 %1,367.362,024.35-48.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,706.8790,537.65-29.9 %900.201,573.20-74.8 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี20,236.603,258.0083.9 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี21,852.6727,342.00-25.1 %834.162.8599.7 %
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,393.8015,914.3844.0 %624.342.8599.5 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,547.1039,700.80-49.5 %570.76779.67-36.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี17,272.7528,454.00-64.7 %1,281.012,037.70-59.1 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี5,985.9019,724.24-229.5 %2,240.252,171.383.1 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,519.7629,835.00-70.3 %542.252.8599.5 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,318.991.00100.0 %553.91333.1439.9 %
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,091.6514,304.0028.8 %838.31123.5685.3 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 3,916.325,268.00-34.5 %934.20968.89-3.7 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,541.9914,706.00-124.8 %2,270.70706.9368.9 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,670.562,238.0039.0 %669.93438.9534.5 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,439.880.000.0 %1,153.780.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,849.441,606.0043.6 %946.51286.3369.7 %
ตำรวจภูธรภาค 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี121,006.8523,422.0080.6 %4,921.493,879.7321.2 %
รวม 1,251,202 954,682 23.70 % 97,639 62,237 36.26 %