จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง0.00575.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.003,385.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,740.2081.0097.0 %5.0541.40215.9960.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,510.602,055.0041.5 %5.0693.94157.4777.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง21,118.3225,587.00-21.2 %0.03,741.330.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 24,782.2415,860.00-231.6 %0.0263.4051.3080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 10.001,864.000.0 %0.00.0056.520.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,829.02704.0081.6 %5.0204.090.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา328.72365.00-11.0 %0.0292.8917.5494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 10.002,052.000.0 %0.00.00745.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.001,858.000.0 %0.00.00617.510.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง0.001,981.500.0 %0.00.00364.300.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง0.00990.000.0 %0.00.00123.260.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง2,981.73935.0068.6 %5.0527.63509.203.5 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0.003,056.790.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,042.222,389.00-17.0 %0.0448.140.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง22,113.571,396.0093.7 %5.08,609.43540.3093.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง2,924.34968.0066.9 %5.0430.13338.6321.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,963.37709.0076.1 %5.0641.7267.4489.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.002,094.000.0 %0.00.00230.230.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง1,042.231,168.00-12.1 %0.0249.720.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,036.609,119.59-51.1 %0.01,477.53108.6192.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง0.004,431.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง1,577.193,135.73-98.8 %0.0735.020.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง0.0018,541.330.0 %0.00.00245.690.0 %0.0
สพ.ระยอง97,647.128,956.4190.8 %5.0327.21371.46-13.5 %0.0
รจก.ระยอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,436.511,042.0057.2 %5.0375.47164.6356.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง0.002,279.000.0 %0.00.00603.240.0 %0.0
สปส.จ.ระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,747.04780.0071.6 %5.0546.64206.0462.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง1,138.534,250.54-273.3 %0.0484.25242.3650.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 118,327.1617,236.536.0 %2.51,536.161,265.1017.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,404.299,088.0075.0 %5.01,115.411,973.64-76.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,277.734,266.15-30.2 %0.0259.09205.0020.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.00147,270.000.0 %0.00.002,496.990.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด0.0038,321.000.0 %0.00.00996.810.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.0015,948.000.0 %0.00.00440.800.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 0.00725.000.0 %0.00.00894.370.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง0.00233.400.0 %0.00.00215.880.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0013,825.000.0 %0.00.008,719.500.0 %0.0
รวม 115,378 56,585 0.00 % 21,145 4,493 0.00 %