จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,454.72575.0076.6 %5.0120.1583.5330.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,700.503,385.0056.0 %5.054.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,345.5314,444.34-331.8 %0.0150.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,067.0081.0097.4 %5.0541.40215.9960.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,326.042,055.0038.2 %5.0669.10157.4776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง23,683.7125,587.00-8.0 %0.03,741.331,934.6448.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,398.451,864.0057.6 %5.0206.3056.5272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,821.631,258.0073.9 %5.0195.9050.3374.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,734.501,514.0059.5 %5.0328.7157.2882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,595.81363.0089.9 %5.0137.8849.3364.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,343.68704.0083.8 %5.0185.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,114.251,195.0076.6 %5.0332.09107.7167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา328.89365.00-11.0 %0.0292.8917.5494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,032.24740.0081.6 %5.0120.8050.1558.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4051.3080.5 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,676.025,590.1142.2 %5.01,601.03161.5089.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,684.892,052.0056.2 %5.02,044.00745.7563.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบ1,858.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ617.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,743.901,981.5047.1 %5.0435.92364.3016.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,840.552,215.0042.3 %5.0906.17485.3046.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,293.00990.0076.9 %5.0584.61123.2678.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,442.63935.0072.8 %5.0527.63509.203.5 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,338.663,056.7951.8 %5.01,212.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,136.142,389.00-11.8 %0.0480.30220.0754.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,477.5825.7499.4 %5.01,686.85299.1482.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง34,233.111,396.0095.9 %5.013,534.57540.3096.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,250.01968.0070.2 %5.0430.13338.6321.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง99,118.3116,483.0083.4 %5.039,412.48703.4998.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,371.832,134.0051.2 %5.0965.00513.0046.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,292.44709.0078.5 %5.0641.7269.3489.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,915.48834.0071.4 %5.0508.61635.97-25.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,451.252,094.0039.3 %5.0622.50230.2363.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง54,983.4336,778.8033.1 %5.024,838.012,821.1988.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง6,456.064,480.0030.6 %5.0880.12671.0823.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,486.451,168.0066.5 %5.0497.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,174.899,119.59-47.7 %0.01,477.53108.6192.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,837.161,329.0053.2 %5.0451.56420.496.9 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง26,588.503,082.0088.4 %5.010,415.95225.1597.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,686.911,655.001.9 %0.5627.53358.0142.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,279.644,431.0029.4 %5.01,098.11596.1345.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,263.823,135.7326.5 %5.0792.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง22,777.5818,541.3318.6 %5.0616.35245.6960.1 %5.0
สพ.ระยอง98,038.698,956.4190.9 %5.0327.41371.46-13.5 %0.0
รจก.ระยอง 136,332.7099,212.5927.2 %5.01,912.563,191.04-66.8 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 95,582.8115,994.0083.3 %5.01,026.11236.4577.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,657.401,042.0060.8 %5.0375.47164.6356.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,759.907,352.16-54.5 %0.01,117.12865.4522.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,592.162,279.00-43.1 %0.0793.85603.2424.0 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,816.5311,658.00-32.2 %0.01,611.541,001.1637.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,071.45780.0074.6 %5.0546.64206.0462.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง6,892.924,250.5438.3 %5.0484.25242.3650.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก2,938.025,399.91-83.8 %0.0550.5617.6996.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 128,836.0217,236.5340.2 %5.01,522.311,265.1016.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235,701.739,088.0074.5 %5.01,115.411,973.64-76.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,291.954,266.15-29.6 %0.0274.88205.0025.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง126,473.74147,270.00-16.4 %0.02,208.574,837.23-119.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด26,491.5738,321.00-44.7 %0.0679.49996.81-46.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย34,032.1729,669.9812.8 %5.0818.522,100.81-156.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,931.7515,948.0044.9 %5.0699.81440.8037.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง28,494.1316,056.0043.7 %5.0603.20793.06-31.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,295.0320,899.24-232.0 %0.01,549.172,540.30-64.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,334.46725.0083.3 %5.01,060.08894.3715.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง460.40233.4049.3 %5.0356.48215.8839.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง28,769.2713,825.0051.9 %5.06,100.548,719.50-42.9 %0.0
รวม 1,115,542 652,167 41.54 % 137,471 46,100 66.47 %