จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง0.00575.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.003,385.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,202.8181.0097.5 %5.0541.40215.9960.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,473.322,055.0040.8 %5.0669.10157.4776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง24,732.4425,587.00-3.5 %0.03,741.330.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,508.1915,860.00-187.9 %0.0263.4051.3080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,593.221,864.0059.4 %5.0206.3056.5272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,536.02704.0084.5 %5.0185.070.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา343.45365.00-6.3 %0.0292.8917.5494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,892.342,052.0058.1 %5.02,044.00745.7563.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.001,858.000.0 %0.00.00617.510.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง0.001,981.500.0 %0.00.00364.300.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง0.00990.000.0 %0.00.00123.260.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,456.40935.0072.9 %5.0527.63509.203.5 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,619.343,056.7953.8 %5.01,212.200.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,230.732,389.00-7.1 %0.0480.30220.0754.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง35,748.971,396.0096.1 %5.013,534.57540.3096.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,393.92968.0071.5 %5.0430.13338.6321.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,438.23709.0079.4 %5.0641.7267.4489.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,044.580.000.0 %0.0508.610.000.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.002,094.000.0 %0.00.00230.230.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง6,741.940.000.0 %0.0880.120.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง1,097.441,168.00-6.4 %0.0249.720.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,448.319,119.59-41.4 %0.01,477.53108.6192.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง27,765.853,082.0088.9 %5.010,415.950.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,557.714,431.0032.4 %5.01,098.11596.1345.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง1,788.433,135.73-75.3 %0.0792.070.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง0.0018,541.330.0 %0.00.00245.690.0 %0.0
สพ.ระยอง102,379.898,956.4191.3 %5.0327.41371.46-13.5 %0.0
รจก.ระยอง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,775.071,042.0062.5 %5.0375.47164.6356.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง0.002,279.000.0 %0.00.00603.240.0 %0.0
สปส.จ.ระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,207.46780.0075.7 %5.0546.64206.0462.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง1,193.354,250.54-256.2 %0.0484.25242.3650.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 130,112.8917,236.5342.8 %5.01,522.311,265.1016.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 237,282.619,088.0075.6 %5.01,115.411,973.64-76.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,437.724,266.15-24.1 %0.0274.88205.0025.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.00147,270.000.0 %0.00.002,496.990.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด0.0038,321.000.0 %0.00.00996.810.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.0015,948.000.0 %0.00.00440.800.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 0.00725.000.0 %0.00.00894.370.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง0.00233.400.0 %0.00.00215.880.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0013,825.000.0 %0.00.008,719.500.0 %0.0
รวม 115,378 56,585 0.00 % 21,145 4,493 0.00 %