จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,655.811.00100.0 %5.0456.89145.9568.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 778,051.7528,776.0063.1 %5.0318.49179.4943.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี23,395.9518,560.0020.7 %5.061.45127.56-107.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5489.1353.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,012.051,623.0046.1 %5.0609.02255.3658.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,658.00735.0472.3 %5.0590.0085.5185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,615.9410,952.0066.4 %5.02,795.861,100.2760.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,153.16859.0083.3 %5.0280.6553.6480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,349.13470.0089.2 %5.0204.7153.4373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,993.93418.0089.5 %5.0267.8953.2380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,909.10457.0088.3 %5.0189.4659.3368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,951.15263.0093.3 %5.0195.6753.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,906.84186.0095.2 %5.0306.6153.0882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,440.66393.0091.1 %5.0350.1753.9884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,820.11446.0088.3 %5.0380.2652.9786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,945.69397.0089.9 %5.0253.2353.6778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,881.88241.0093.8 %5.0215.6853.6975.1 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี5,961.034,331.6927.3 %5.01,152.94520.8754.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,819.601,953.8148.8 %5.0710.84679.444.4 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,707.68733.0072.9 %5.0494.60313.8036.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,693.16430.0084.0 %5.0382.68587.02-53.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,291.502,359.0045.0 %5.0761.58554.2927.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,276.871,041.0068.2 %5.0723.12459.5236.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,716.011,284.0052.7 %5.0475.91233.6150.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,236.662,286.0046.0 %5.01,122.451,390.21-23.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,827.612,493.8334.8 %5.0951.31421.5755.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,633.652,739.0040.9 %5.01,297.66272.1079.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,701.161,540.0058.4 %5.0894.26233.7973.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,281.9399.4498.6 %5.01,521.79533.0965.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,494.021,263.0063.9 %5.0799.18803.73-0.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,346.65690.0079.4 %5.0875.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,774.52484.0082.6 %5.0513.9453.6389.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,895.773,509.009.9 %4.5951.31463.1351.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,277.315,383.00-25.9 %0.01,141.471,024.4410.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,423.776,470.00-46.3 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,350.091,206.0072.3 %5.0761.15213.5071.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,548.006,909.25-51.9 %0.01,160.4899.6491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,749.151,153.0069.2 %5.0551.97602.39-9.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,040.192,298.0043.1 %5.01,027.27368.8364.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,553.561,844.0048.1 %5.0837.21206.4075.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,244.132,239.0047.2 %5.01,103.44480.6756.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,170.192,072.0034.6 %5.0647.0599.2884.7 %5.0
สพ.จันทบุรี11,523.576,734.0041.6 %5.0429.50229.5046.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 53,465.2962,681.00-17.2 %0.0817.78346.4457.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 12,318.6410,388.0015.7 %5.0478.57498.46-4.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,966.642,595.2412.5 %5.0513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,522.325,142.00-13.7 %0.01,046.39423.5059.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,204.511,532.0052.2 %5.0685.08315.8353.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,168.502,688.0035.5 %5.01,046.39544.6248.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,379.441,985.0041.3 %5.0761.15264.5865.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,981.762,694.499.6 %4.5628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 117,730.5116,599.566.4 %3.01,968.73275.5086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,862.799,605.8539.4 %5.01,535.31483.6568.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)4,810.195,116.32-6.4 %0.01,952.57471.7375.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,740.174,047.20-8.2 %0.0395.46333.7715.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,868.3185,627.00-26.2 %0.01,431.74496.9365.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี20,902.8511,224.0046.3 %5.0725.62380.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,166.1311,360.0056.6 %5.0683.55570.0016.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว29,202.205,740.8480.3 %5.0764.25381.4250.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,274.3421,858.0049.5 %5.01,708.492,108.35-23.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,295.112,430.0026.3 %5.0723.12361.7050.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,639.49694.0073.7 %5.0456.89191.3958.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี122,783.8814,405.6488.3 %5.051,706.552,689.2994.8 %5.0
รวม 739,562 406,736 45.00 % 100,129 25,044 74.99 %