จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 778,340.8328,776.0063.3 %5.0318.49179.4943.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,348.701.00100.0 %5.0456.89145.9568.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี23,986.6618,560.0022.6 %5.061.45127.56-107.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54380.91-96.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,706.621,623.0040.0 %5.0609.02255.3658.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,666.94735.0472.4 %5.0590.0085.5185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,442.0710,952.0066.2 %5.02,795.861,100.2760.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,035.24859.0082.9 %5.0280.6553.6480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,002.28470.0088.3 %5.0204.7153.4373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,503.91418.0088.1 %5.0267.8953.2380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,411.39457.0086.6 %5.0189.4659.3368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,450.43263.0092.4 %5.0195.6753.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,413.34186.0094.6 %5.0306.6153.0882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,133.77393.0090.5 %5.0350.1753.9884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,485.00446.0087.2 %5.0380.2652.9786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,960.30397.0090.0 %5.0253.2353.6778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,392.50241.0092.9 %5.0215.6853.6975.1 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี5,664.234,331.6923.5 %5.0962.78520.8745.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,580.451,953.8145.4 %5.0710.84679.444.4 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,403.11733.0069.5 %5.0500.14313.8037.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,384.98430.0082.0 %5.0297.43587.02-97.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,192.612,359.0043.7 %5.0761.58554.2927.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,926.861,041.0064.4 %5.0704.10459.5234.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,408.821,284.0046.7 %5.0475.91233.6150.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,932.992,286.0041.9 %5.01,122.451,390.21-23.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,723.572,493.8333.0 %5.0989.34421.5757.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,381.172,739.0037.5 %5.01,316.67272.1079.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,394.491,540.0054.6 %5.0894.26233.7973.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี0.0099.440.0 %0.00.00533.090.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,240.781,263.0061.0 %5.0799.18803.73-0.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,332.43690.0079.3 %5.0875.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,557.34484.0081.1 %5.0551.9753.6390.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,695.273,509.005.0 %2.5951.31463.1351.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,081.655,383.00-31.9 %0.01,141.471,024.4410.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,440.156,470.00-45.7 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี1,018.931,206.00-18.4 %0.0473.67213.5054.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,350.336,909.25-58.8 %0.01,160.4899.6491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,734.021,153.0075.6 %5.0551.97602.39-9.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,738.082,298.0038.5 %5.01,027.27368.8364.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,710.601,844.0050.3 %5.0875.24206.4076.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,942.602,239.0043.2 %5.01,103.44480.6756.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,181.932,072.0034.9 %5.0647.0599.2884.7 %5.0
สพ.จันทบุรี11,576.236,734.0041.8 %5.0429.57229.5046.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 56,266.4362,681.00-11.4 %0.0874.24346.4460.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 0.0010,388.000.0 %0.00.00498.460.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,647.012,595.242.0 %0.5513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี0.005,142.000.0 %0.00.00423.500.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,899.971,532.0047.2 %5.0685.08315.8353.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,704.322,688.0042.9 %5.01,046.39544.6248.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,181.182,329.0026.8 %5.0761.15151.8380.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,748.662,694.492.0 %0.5628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,655.465,116.329.5 %4.51,952.57471.7375.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 117,731.1416,599.566.4 %3.01,968.73275.5086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,041.8910,876.2327.7 %5.01,533.00483.6568.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,739.564,047.20-8.2 %0.0332.30333.77-0.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี65,863.5685,627.00-30.0 %0.01,401.26496.9364.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี20,784.359,657.0053.5 %5.0725.62380.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม24,521.3511,360.0053.7 %5.0689.39570.0017.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว26,640.895,740.8478.5 %5.0764.25381.4250.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,385.2321,858.0049.6 %5.01,708.492,108.35-23.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,990.242,430.0018.7 %5.0723.12361.7050.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,422.83694.0071.4 %5.0494.92191.3961.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี121,785.5961,895.6249.2 %5.051,023.772,689.2994.7 %5.0
รวม 762,970 399,770 47.60 % 99,752 25,281 74.66 %