จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 781,520.7228,776.0064.7 %5.0318.49179.4943.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,773.851.00100.0 %5.0456.89145.9568.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,435.7718,560.0024.0 %5.061.45127.56-107.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54380.91-96.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,145.921,623.0048.4 %5.0609.02255.3658.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,776.13735.0473.5 %5.0590.0085.5185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,065.5410,952.0067.9 %5.02,795.861,100.2760.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,382.19859.0084.0 %5.0280.6553.6480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,542.42470.0089.7 %5.0204.7153.4373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,171.44418.0090.0 %5.0267.8953.2380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,082.84457.0088.8 %5.0189.4659.3368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,126.76263.0093.6 %5.0195.6753.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,080.48186.0095.4 %5.0306.6153.0882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,638.02393.0091.5 %5.0350.1753.9884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,989.89446.0088.8 %5.0380.2652.9786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,121.05397.0090.4 %5.0253.2353.6778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,054.41241.0094.1 %5.0215.6853.6975.1 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,225.964,331.6930.4 %5.01,152.94520.8754.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,989.361,953.8151.0 %5.0932.29679.4427.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,828.02733.0074.1 %5.0494.60313.8036.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,812.86430.0084.7 %5.0297.43587.02-97.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,482.232,359.0047.4 %5.0761.58554.2927.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,422.511,041.0069.6 %5.0723.12459.5236.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,836.721,284.0054.7 %5.0475.91233.6150.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,424.962,286.0048.3 %5.01,122.451,390.21-23.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,997.732,493.8337.6 %5.0951.31421.5755.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,839.592,739.0043.4 %5.01,297.66272.1079.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,865.661,540.0060.2 %5.0894.26233.7973.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,605.5799.4498.7 %5.01,521.79533.0965.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,649.311,263.0065.4 %5.0799.18803.73-0.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,495.39690.0080.3 %5.0875.240.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,897.83484.0083.3 %5.0513.9453.6389.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,068.923,509.0013.8 %5.0951.31463.1351.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,467.415,383.00-20.5 %0.01,141.471,024.4410.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,620.386,470.00-40.0 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี1,185.941,206.00-1.7 %0.0473.67213.5054.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,750.136,909.25-45.5 %0.01,160.4899.6491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,915.771,153.0070.6 %5.0551.97602.39-9.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,219.752,298.0045.5 %5.01,027.27368.8364.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,711.501,844.0050.3 %5.0837.21206.4075.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,432.762,239.0049.5 %5.01,103.44480.6756.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,311.092,072.0037.4 %5.0647.0599.2884.7 %5.0
สพ.จันทบุรี12,035.736,734.0044.0 %5.0429.50229.5046.6 %5.0
รจจ.จันทบุรี 55,841.5362,681.00-12.2 %0.0817.78346.4457.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 4,765.8610,388.00-118.0 %0.0407.47498.46-22.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,083.072,595.2415.8 %5.0513.940.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,723.315,142.00-8.9 %0.01,046.39423.5059.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,346.931,532.0054.2 %5.0685.08315.8353.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,353.772,688.0038.3 %5.01,046.39544.6248.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,529.642,329.0034.0 %5.0761.15151.8380.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,080.322,694.4912.5 %5.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,023.985,116.32-1.8 %0.01,952.57471.7375.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 118,518.5316,599.5610.4 %5.01,968.73275.5086.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 216,567.8010,876.2334.4 %5.01,535.31483.6568.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,889.574,047.20-4.1 %0.0332.30333.77-0.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี70,884.6885,627.00-20.8 %0.01,431.74496.9365.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,831.869,657.0055.8 %5.0725.62380.9547.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,329.0711,360.0058.4 %5.0683.55570.0016.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว30,500.075,740.8481.2 %5.0764.25381.4250.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,197.6421,858.0051.6 %5.01,708.492,108.35-23.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,441.562,430.0029.4 %5.0723.12361.7050.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,756.80694.0074.8 %5.0456.89191.3958.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี128,240.9414,405.6488.8 %5.051,706.552,689.2994.8 %5.0
รวม 762,970 399,770 47.60 % 99,752 25,281 74.66 %