จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,604.53768.0078.7 %5.0349.05110.1668.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,704.208,738.7059.7 %5.058.37119.86-105.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด22,120.1720,028.579.5 %4.569.3266.074.7 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,201.521,252.0060.9 %5.0539.2173.2586.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,306.491,064.0075.3 %5.0551.592.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,431.6810,448.0032.3 %5.01,699.18839.8050.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,356.861.00100.0 %5.0219.6833.5384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,311.48427.0090.1 %5.0311.9370.9677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,057.40441.0089.1 %5.0222.7153.0976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,982.14294.0092.6 %5.0131.702.8597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,789.41292.0092.3 %5.0331.2570.3078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,405.97332.0092.5 %5.0204.58105.7148.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,399.9113,128.31-39.7 %0.01,107.56749.3232.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,445.662,645.7340.5 %5.01,017.151,290.10-26.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,800.54502.0082.1 %5.0320.852.8599.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,246.571,650.0061.1 %5.0710.351,083.87-52.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,246.091,244.0076.3 %5.0805.43584.6427.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,199.81750.0076.6 %5.0539.21266.0050.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,051.791,469.0063.7 %5.0786.41409.6047.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด3,762.191,141.0069.7 %5.0767.402.8599.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,758.204,739.00-169.5 %0.0403.12437.84-8.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,180.471,194.0071.4 %5.0938.54998.51-6.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,225.922,037.6036.8 %5.0544.36352.7835.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,939.179,263.64-87.6 %0.0976.5781.4491.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,478.30999.0032.4 %5.0691.33280.0559.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,522.72513.0085.4 %5.0672.32177.8773.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด4,345.33802.0081.5 %5.0444.13558.83-25.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,626.102,775.6223.5 %5.0691.33326.3552.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,013.8523,142.00-476.6 %0.0767.401,235.13-60.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,625.854,332.00-166.4 %0.0591.721,189.40-101.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด897.922,342.34-160.9 %0.0313.1258.9081.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,988.124,020.12-0.8 %0.0641.3260.6590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,109.701,045.0066.4 %5.0501.17279.0244.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,376.922,647.6021.6 %5.0685.04601.9412.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,288.201,693.0048.5 %5.0361.30637.45-76.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,183.991,669.0047.6 %5.0526.25367.6030.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,569.682,436.0731.8 %5.0278.2046.3383.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,146.192,206.0029.9 %5.0667.07375.8343.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 539,987.2528,932.4894.6 %5.0575.862,213.03-284.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,941.434,575.00-16.1 %0.0193.92183.825.2 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,722.76312.2488.5 %5.0349.05148.5557.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,335.632,274.0057.4 %5.01,147.72342.9570.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,197.68987.0069.1 %5.0539.21241.0655.3 %5.0
สปส.จ.ตราด4,706.732,710.0042.4 %5.0786.41629.9619.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,299.86955.0071.1 %5.0577.24208.3063.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,124.431,748.5157.6 %5.0380.73144.9761.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด7,630.28259.1896.6 %5.01,332.20169.1587.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด125,926.3836,420.5471.1 %5.0968.151,313.42-35.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,366.0615,378.1216.3 %5.0551.59415.8724.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,007.3310,321.0050.9 %5.0562.26447.7320.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,385.9714,268.58-93.2 %0.01,302.751,040.0720.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,280.732,229.8032.0 %5.0453.22374.1017.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,777.23570.6079.5 %5.0200.25146.7126.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,043.2111,324.0037.2 %5.02,266.823,196.82-41.0 %0.0
รวม 961,427 262,374 72.71 % 33,625 25,103 25.34 %