จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,700.33768.0079.2 %5.0349.05110.1668.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,118.078,738.7058.6 %5.054.80119.86-118.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด22,700.6820,028.5711.8 %5.069.3266.074.7 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,864.291,252.0056.3 %5.0539.2173.2586.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,291.051,064.0075.2 %5.0551.592.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด0.0010,448.000.0 %0.00.00839.800.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,933.791.00100.0 %5.0238.7033.5386.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,760.01427.0088.6 %5.0311.9370.9677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,686.09441.0088.0 %5.0222.7153.0976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,442.44294.0091.5 %5.0131.702.8597.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร0.00292.000.0 %0.00.0070.300.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,141.52332.0092.0 %5.0204.58105.7148.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่0.0013,128.310.0 %0.00.00749.320.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,111.332,645.7335.6 %5.01,017.151,290.10-26.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,481.74502.0079.8 %5.0320.852.8599.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,232.581,650.0061.0 %5.0710.351,083.87-52.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,843.531,244.0074.3 %5.0805.43584.6427.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด0.00750.000.0 %0.00.00266.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,040.361,469.0063.6 %5.0786.41409.6047.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด0.001,141.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,745.884,739.00-171.4 %0.0403.12437.84-8.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,840.041,194.0068.9 %5.0938.54998.51-6.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,214.362,037.6036.6 %5.0544.36352.7835.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด0.009,263.640.0 %0.00.0081.440.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,432.32999.0030.3 %5.0691.33280.0559.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,230.58513.0084.1 %5.0691.33177.8774.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด5,682.66802.0085.9 %5.0463.14558.83-20.7 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,287.662,775.6215.6 %5.0691.33326.3552.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด0.0023,142.000.0 %0.00.001,235.130.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด0.004,332.000.0 %0.00.001,189.400.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด894.702,342.34-161.8 %0.0313.1258.9081.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,522.044,020.12-14.1 %0.0641.3260.6590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,099.301,045.0066.3 %5.0501.17279.0244.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,363.582,647.6021.3 %5.0685.04601.9412.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,230.051,693.0047.6 %5.0342.29637.45-86.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,170.731,669.0047.4 %5.0526.25367.6030.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,103.102,436.0721.5 %5.0259.1846.3382.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,180.542,206.0030.6 %5.0617.63375.8339.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 538,310.8128,932.4894.6 %5.0570.002,213.03-288.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,932.594,575.00-16.3 %0.0198.06183.827.2 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,501.17312.2487.5 %5.0349.05148.5557.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,249.172,274.0056.7 %5.01,154.36342.9570.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,860.90987.0065.5 %5.0539.21241.0655.3 %5.0
สปส.จ.ตราด0.002,710.000.0 %0.00.00629.960.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด2,915.17955.0067.2 %5.0558.22208.3062.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด0.001,748.510.0 %0.00.00144.970.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด7,145.16259.1896.4 %5.01,332.20169.1587.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด125,643.3536,420.5471.0 %5.0968.151,313.42-35.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,683.4115,378.1217.7 %5.0561.75415.8726.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,663.6310,321.0047.5 %5.0562.26447.7320.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,365.6714,268.58-93.7 %0.01,302.751,040.0720.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,944.142,229.8024.3 %5.0453.22374.1017.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,442.08570.6076.6 %5.0200.25146.7126.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 0.0011,324.000.0 %0.00.003,196.820.0 %0.0
รวม 961,427 262,374 72.71 % 33,625 25,103 25.34 %