จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,578.69768.0078.5 %5.0349.05108.2669.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,548.618,738.7059.4 %5.058.37117.96-102.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด21,961.6120,028.578.8 %4.069.3266.074.7 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,178.571,252.0060.6 %5.0539.2171.3586.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,275.621,064.0075.1 %5.0551.5942.8192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,321.0510,448.0031.8 %5.01,699.18837.9050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,280.57427.0090.0 %5.0311.9370.9677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,028.32441.0089.1 %5.0222.7153.0976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,953.59294.0092.6 %5.0131.700.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,762.24292.0092.2 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,374.38332.0092.4 %5.0204.58103.8149.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,325.631.00100.0 %5.0219.6831.6385.6 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,332.5313,128.31-40.7 %0.01,107.56747.4232.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,413.792,645.7340.1 %5.01,017.151,290.10-26.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,780.46502.0081.9 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,216.131,650.0060.9 %5.0710.351,081.97-52.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,208.491,244.0076.1 %5.0805.43582.7427.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,176.87750.0076.4 %5.0539.21264.1051.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,653.171,469.0059.8 %5.0634.29407.7035.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด4,520.581,141.0074.8 %5.01,090.67929.9814.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,745.604,739.00-171.5 %0.0403.12437.84-8.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,150.511,194.0071.2 %5.0938.54996.66-6.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,202.802,037.6036.4 %5.0544.36352.7835.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,903.769,263.64-88.9 %0.0976.5780.4491.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,467.70999.0031.9 %5.0691.33278.1559.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,497.46513.0085.3 %5.0672.32175.9773.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด4,314.18802.0081.4 %5.0444.13558.83-25.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,600.112,775.6222.9 %5.0691.33326.3552.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด3,985.0823,142.00-480.7 %0.0767.401,234.13-60.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,614.194,332.00-168.4 %0.0591.721,187.50-100.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,690.722,342.3436.5 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,959.534,020.12-1.5 %0.0641.3260.6590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,087.411,045.0066.2 %5.0501.17277.1244.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,352.722,647.6021.0 %5.0685.04591.1713.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,264.631,693.0048.1 %5.0361.30635.55-75.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,161.171,669.0047.2 %5.0526.25365.7030.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,544.092,436.0731.3 %5.0278.2044.4384.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,123.642,206.0029.4 %5.0667.07373.9343.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 536,116.3828,932.4894.6 %5.0575.862,213.03-284.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,913.184,575.00-16.9 %0.0193.92183.825.2 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,703.24312.2488.4 %5.0349.05146.6558.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,297.382,274.0057.1 %5.01,147.72342.9570.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,174.76987.0068.9 %5.0539.21241.0655.3 %5.0
สปส.จ.ตราด4,672.992,710.0042.0 %5.0786.41628.0620.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,276.20955.0070.9 %5.0577.24207.4064.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,094.861,748.5157.3 %5.0380.73144.9761.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด14,162.64259.1898.2 %5.01,332.20167.2587.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด124,984.1336,420.5470.9 %5.0968.151,344.25-38.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,234.4015,378.1215.7 %5.0551.59415.8724.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,856.7410,321.0050.5 %5.0562.26446.8320.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,333.0214,268.58-94.6 %0.01,302.751,040.0720.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,303.412,229.8032.5 %5.0472.24373.2021.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,757.32570.6079.3 %5.0200.25144.8127.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 17,913.8711,324.0036.8 %5.02,266.823,195.82-41.0 %0.0
รวม 964,351 267,739 72.24 % 34,003 26,148 23.10 %