จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา664.23682.00-2.7 %0.0239.6435.8485.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,698.142,871.0022.4 %5.0547.32156.0271.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,637.533,672.00-0.9 %0.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,289.051,205.0063.4 %5.0601.7652.7091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,537.4218,606.554.8 %2.04,100.701,140.4972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,054.181,458.0071.2 %5.0335.47158.6552.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,263.90650.0084.8 %5.0215.10103.8151.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,587.86861.0081.2 %5.0311.6953.7082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,245.86563.0086.7 %5.0369.1235.2490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,415.28961.0078.2 %5.0219.8844.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,449.121,264.0071.6 %5.0190.6553.7071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,348.58737.0083.1 %5.0246.66106.8156.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,089.77511.0087.5 %5.0219.940.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน826.56347.0058.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,082.8159.0098.6 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,329.762,908.0032.8 %5.0926.64932.08-0.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,581.642,310.0049.6 %5.0867.98682.5221.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,129.842,466.0021.2 %5.0658.81294.5055.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,229.21957.0070.4 %5.0582.74487.1616.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,705.682,909.0021.5 %5.0867.98527.2539.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,291.574,834.808.6 %4.01,852.54842.6754.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,165.912,198.00-1.5 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,337.952,267.0047.7 %5.01,096.20875.1420.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา35,796.684,233.0088.2 %5.013,362.03554.2495.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,412.428,408.530.0 %0.51,229.29533.7956.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,521.261,952.00-28.3 %0.0536.52340.6636.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,400.54802.0076.4 %5.0696.840.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,102.551,594.0048.6 %5.0525.70430.8518.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,883.752,991.0023.0 %5.0829.95342.3358.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,538.9227,112.00-497.3 %0.01,020.111,357.68-33.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,033.304,569.009.2 %4.5791.92387.0351.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา990.32930.006.1 %3.0425.940.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,625.3410,767.12-91.4 %0.01,457.48105.7592.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,225.032,463.0052.9 %5.0906.02247.9572.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,523.731,031.0070.7 %5.0696.84340.8151.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,489.99354.0093.6 %5.01,199.78405.9566.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,298.513,622.0015.7 %5.0715.8671.7190.0 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,370.353,011.0073.5 %5.0734.87283.0161.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 71,314.4253,568.1824.9 %5.01,148.46595.2148.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,008.91867.0071.2 %5.0487.6692.1081.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,655.324,495.4520.5 %5.0944.81373.9960.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,943.97857.0078.3 %5.0734.87324.9055.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,769.9416,893.53-72.9 %0.01,736.691,494.3114.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,517.671,289.0063.4 %5.0449.15194.6156.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา31,102.826,115.0280.3 %5.011,258.26745.7593.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,921.6216,822.0023.3 %5.0955.76570.0940.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,869.4011,641.68-139.1 %0.01,649.68435.8773.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)16,788.714,476.8273.3 %5.01,963.7793.1295.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,659.732,403.14-44.8 %0.0327.10159.6051.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,696.4722,946.4031.9 %5.0883.90148.7783.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา63,017.0360,226.004.4 %2.01,304.091,212.307.0 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา102,076.3445,256.0055.7 %5.0808.191,318.99-63.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,145.2820,583.682.7 %1.0673.131,385.74-105.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,822.4512,354.0034.4 %5.0679.25467.3331.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง79,330.1733,556.0057.7 %5.0670.17882.55-31.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม74,271.7630,830.8058.5 %5.0741.90953.20-28.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,800.0516,587.65-88.5 %0.01,661.301,205.2027.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,779.523,080.0018.5 %5.0772.93735.724.8 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,886.35715.0075.2 %5.0449.6386.7580.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,536.7010,140.0030.2 %5.02,680.674,527.84-68.9 %0.0
รวม 800,089 508,048 36.50 % 74,222 30,265 59.22 %