จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา643.61682.00-6.0 %0.0239.6435.8485.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,583.372,871.0019.9 %5.0547.32156.0271.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,524.653,672.00-4.2 %0.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,186.981,205.0062.2 %5.0601.7652.7091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,931.0918,606.551.7 %0.54,100.701,140.4972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,897.331,458.0070.2 %5.0335.47158.6552.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,131.57650.0084.3 %5.0215.10103.8151.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,445.48861.0080.6 %5.0311.6953.7082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,114.09563.0086.3 %5.0369.1235.2490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,278.26961.0077.5 %5.0219.8844.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,311.041,264.0070.7 %5.0190.6553.7071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,213.63737.0082.5 %5.0246.66106.8156.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,962.85511.0087.1 %5.0219.940.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน800.91347.0056.7 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,956.1159.0098.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,195.392,908.0030.7 %5.0926.64932.08-0.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,444.132,310.0048.0 %5.0867.98682.5221.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,032.712,466.0018.7 %5.0658.81294.5055.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,128.99957.0069.4 %5.0582.74487.1616.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,590.682,909.0019.0 %5.0867.98527.2539.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,174.214,834.806.6 %3.01,871.55842.6755.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,098.702,198.00-4.7 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,203.322,267.0046.1 %5.01,096.20875.1420.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา34,685.754,233.0087.8 %5.013,362.03554.2495.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,151.348,408.53-3.2 %0.01,229.29533.7956.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,474.051,952.00-32.4 %0.0536.52340.6636.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,295.00802.0075.7 %5.0696.840.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,006.261,594.0047.0 %5.0525.70430.8518.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,763.222,991.0020.5 %5.0829.95342.3358.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,398.0627,112.00-516.5 %0.01,020.111,357.68-33.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,877.104,569.006.3 %3.0791.92387.0351.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,366.13930.0072.4 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,450.7610,767.12-97.5 %0.01,457.48105.7592.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,953.222,463.0050.3 %5.0906.02247.9572.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,414.371,031.0069.8 %5.0696.84233.9166.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,319.61354.0093.3 %5.01,199.78405.9566.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,165.113,622.0013.0 %5.0715.8671.7190.0 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,017.483,011.0072.7 %5.0734.87283.0161.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 69,101.2253,568.1822.5 %5.01,148.46595.2148.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,915.53867.0070.3 %5.0487.6692.1081.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,479.814,495.4518.0 %5.0944.81373.9960.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,821.57857.0077.6 %5.0734.87324.9055.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,466.7316,893.53-78.5 %0.01,736.691,494.3114.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,408.501,289.0062.2 %5.0449.15194.6156.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา30,137.566,115.0279.7 %5.011,258.26745.7593.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,241.2916,822.0020.8 %5.0955.76570.0940.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,718.2811,641.68-146.7 %0.01,649.68435.8773.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)16,267.684,476.8272.5 %5.01,963.7793.1295.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,608.232,403.14-49.4 %0.0327.10159.6051.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 32,650.7222,946.4029.7 %5.0883.90148.7783.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา61,061.3360,226.001.4 %0.51,304.091,212.307.0 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา98,908.4545,256.0054.2 %5.0808.191,318.99-63.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,489.0520,583.68-0.5 %0.0673.131,385.74-105.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,238.3112,354.0032.3 %5.0679.25467.3331.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง76,868.2033,556.0056.3 %5.0670.17882.55-31.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม71,966.7830,830.8057.2 %5.0741.901,485.82-100.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,526.9516,587.65-94.5 %0.01,661.301,205.2027.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,662.223,080.0015.9 %5.0772.93735.724.8 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,796.77715.0074.4 %5.0449.6386.7580.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,085.5610,140.0028.0 %5.03,625.084,527.84-24.9 %0.0
รวม 777,607 504,841 35.08 % 75,437 30,423 59.67 %