จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.00682.000.0 %0.00.0035.840.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,080.392,871.006.8 %3.0490.28156.0268.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 20.003,672.000.0 %0.00.002.850.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,828.801,205.0057.4 %5.0601.7652.7091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา57,303.0218,606.5567.5 %5.04,100.701,140.4972.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,488.281,458.0067.5 %5.0335.47158.6552.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,745.83650.0082.6 %5.0215.10103.8151.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,045.58861.0078.7 %5.0311.6953.7082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,719.89563.0084.9 %5.0369.1235.2490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,890.95961.0075.3 %5.0219.8844.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,912.571,264.0067.7 %5.0190.6553.7071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,820.52737.0080.7 %5.0246.66106.8156.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,574.59511.0085.7 %5.0219.940.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน749.12347.0053.7 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,648.2259.0098.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,042.612,908.0028.1 %5.0823.28932.08-13.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,078.282,310.0043.4 %5.0906.02682.5224.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.002,466.000.0 %0.00.00294.500.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,770.45957.0065.5 %5.0582.74487.1616.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,850.672,909.0024.5 %5.0867.98527.2539.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,881.224,834.801.0 %0.51,852.54842.6754.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,037.182,198.00-7.9 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,053.552,267.0044.1 %5.01,096.20875.1420.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา0.004,233.000.0 %0.00.00554.240.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,009.158,408.53-20.0 %0.01,229.29533.7956.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,458.311,952.00-33.9 %0.0536.52340.6636.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา2,736.85802.0070.7 %5.0715.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,649.031,594.0039.8 %5.0525.70430.8518.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,397.842,991.0012.0 %5.0829.95342.3358.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,350.3627,112.00-523.2 %0.01,020.111,357.68-33.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,353.274,569.00-36.3 %0.0810.94387.0352.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา900.23930.00-3.3 %0.0425.94132.0369.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,069.2210,767.12-112.4 %0.01,457.48105.7592.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,009.442,463.0050.8 %5.0906.02247.9572.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,114.591,031.0066.9 %5.0677.82340.8149.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,929.34354.0092.8 %5.01,201.00405.9566.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,559.603,622.00-1.8 %0.0658.8171.7189.1 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,225.613,011.0073.2 %5.0734.87283.0161.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,755.7353,568.1824.3 %5.01,169.76595.2149.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,989.46867.0071.0 %5.0610.0292.1084.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,603.744,495.4519.8 %5.0930.78373.9959.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,414.15857.0074.9 %5.0734.87324.9055.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,532.0916,893.53-77.2 %0.01,736.691,494.3114.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,374.891,289.0061.8 %5.0449.15194.6156.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา29,815.816,115.0279.5 %5.011,258.26745.7593.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 120,430.7116,822.0017.7 %5.0955.76570.0940.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,720.1311,641.68-146.6 %0.01,656.61435.8773.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)0.008,245.000.0 %0.00.0093.120.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา0.002,403.140.0 %0.00.00159.600.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0.0022,946.400.0 %0.00.00148.770.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,674.9160,226.00-0.9 %0.01,304.091,212.307.0 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา77,192.7245,256.0041.4 %5.0808.191,318.99-63.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา0.0020,583.680.0 %0.00.001,385.740.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,043.5912,354.0031.5 %5.0679.25467.3331.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง73,581.5733,556.0054.4 %5.0667.25882.55-32.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม64,923.6130,830.8052.5 %5.0741.90953.20-28.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,233.2816,587.65-101.5 %0.01,661.301,205.2027.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,624.483,080.0015.0 %5.0772.93735.724.8 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา0.00715.000.0 %0.00.0086.750.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา0.0010,140.000.0 %0.00.004,527.840.0 %0.0
รวม 800,089 508,048 36.50 % 74,222 30,265 59.22 %