จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,614.53820.0068.6 %5.0416.3198.0776.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,127.991,459.0053.4 %5.0663.53134.3479.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,834.302,173.5023.3 %5.0587.46104.5882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี15,286.0819,548.00-27.9 %0.02,432.001,189.2151.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,069.211,060.0074.0 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,899.25875.0077.6 %5.0350.96142.5059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,631.971,250.0073.0 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,565.01283.0092.1 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง0.00431.000.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ0.00638.000.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,517.78269.0092.4 %5.0396.0138.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี0.002,119.000.0 %0.00.00639.350.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,383.20878.1063.2 %5.0504.10351.5030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,001.724,013.08-0.3 %0.0967.78511.3947.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,606.531,261.0051.6 %5.0606.47562.717.2 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.001,028.000.0 %0.00.00462.030.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี0.002,166.000.0 %0.00.001,995.010.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,054.913,117.92-51.7 %0.0475.30274.2542.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี0.001,125.000.0 %0.00.00439.550.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,017.4310,339.00-71.8 %0.01,100.89222.3179.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.001,513.000.0 %0.00.00367.210.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)0.007,765.650.0 %0.00.00310.650.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 65,794.997,682.20-32.6 %0.02,283.44449.8780.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี0.00746.000.0 %0.00.00113.310.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,628.64735.0072.0 %5.0511.40303.3940.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี0.003,406.420.0 %0.00.00644.100.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี0.0034,751.620.0 %0.00.001,883.210.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.004,735.600.0 %0.00.00454.100.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี0.002,020.000.0 %0.00.00385.110.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,553.9117,168.64-127.3 %0.01,614.53178.6088.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี0.009,904.000.0 %0.00.001,512.900.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี0.001,661.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,144.331,715.0045.5 %5.0720.56481.1333.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี0.003,115.390.0 %0.00.00467.630.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,793.162,770.000.8 %0.5549.420.000.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,170.032,255.0045.9 %5.01,101.98349.7568.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 0.0020,334.480.0 %0.00.00423.030.0 %0.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,548.27813.0068.1 %5.0473.3594.0580.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,355.522,110.0037.1 %5.0701.55252.6164.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี0.00799.000.0 %0.00.00368.770.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.004,076.100.0 %0.00.00508.120.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี0.001,907.000.0 %0.00.00379.370.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,464.152,711.0939.3 %5.0900.161,154.45-28.2 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี0.001,552.440.0 %0.00.00306.940.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 20.0010,936.950.0 %0.00.00400.960.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,118.196,561.6645.9 %5.02,880.29660.4477.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 10.0011,036.610.0 %0.00.00513.900.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี0.0016,283.410.0 %0.00.00302.670.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี63,940.3114,006.7378.1 %5.0447.33452.87-1.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.0029,890.300.0 %0.00.00969.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี0.0014,730.080.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 0.002,818.000.0 %0.00.00708.760.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,279.57524.7977.0 %5.09,068.05290.7496.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี0.0019,120.060.0 %0.00.004,455.000.0 %0.0
รวม 1,177,349 283,097 75.95 % 94,657 25,462 73.10 %