จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,798.47870.0068.9 %5.0347.10271.3621.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,382.981,937.7955.8 %5.0575.2947.5091.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,338.1286.0097.4 %5.0537.2135.7193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,361.6711,316.0015.3 %5.02,141.44736.2065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,236.20830.0080.4 %5.0237.4591.6361.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,133.54872.0078.9 %5.0247.0785.8665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,993.09347.0091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4857.8676.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,626.482,266.0037.5 %5.0632.25438.7930.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,176.521,722.0066.7 %5.0499.23386.1822.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,765.932,116.0043.8 %5.0708.40478.3432.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,291.511,305.0060.4 %5.0537.26430.8319.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,645.60457.0087.5 %5.0442.18376.7114.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,062.382,171.0080.4 %5.01,012.66784.1922.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,616.25974.2439.7 %5.0363.70367.46-1.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,389.412,434.0044.5 %5.0917.58528.1542.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,656.951,597.3256.3 %5.0689.39160.0276.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,055.199,831.20-62.4 %0.01,316.91142.2289.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,454.861,333.0061.4 %5.0651.35214.4567.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,412.43617.0081.9 %5.0594.3131.3594.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,043.92963.0068.4 %5.0442.18239.2245.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,585.311,654.0053.9 %5.0651.35103.2984.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,456.8213,064.00-193.1 %0.01,069.712,057.65-92.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,164.755,135.000.6 %0.51,240.85514.1258.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,287.221,483.0054.9 %5.0670.37102.2384.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,256.9911,825.8810.8 %5.01,278.88152.8988.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,713.511,553.0058.2 %5.0708.36473.7333.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,362.322,347.0030.2 %5.0613.32334.9245.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,504.761,596.0071.0 %5.0822.50376.9554.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,316.863,161.004.7 %2.0386.2990.5476.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,468.351,410.0059.3 %5.0613.32313.1348.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก670,394.4416,410.0097.6 %5.06,200.181,451.5376.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,706.25621.0077.1 %5.0309.07106.3365.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก13,263.251,569.0088.2 %5.04,568.65267.0294.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,937.42846.0071.2 %5.0404.15142.0664.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,636.394,067.6612.3 %5.0803.44295.9363.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,540.291,012.0071.4 %5.0537.26223.9858.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,805.072,177.2022.4 %5.0518.2418.8196.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,303.6820,104.1617.3 %5.01,173.42511.8256.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,303.351,185.0064.1 %5.0280.99336.35-19.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก78,126.4977,508.000.8 %0.51,197.581,001.2516.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก56,817.6319,705.0065.3 %5.0477.831,050.70-119.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์29,805.5016,572.0044.4 %5.0488.991,287.68-163.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,593.8911,829.75-37.7 %0.01,199.92939.5421.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,108.521,647.0067.8 %5.0575.29458.7520.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,847.62646.0077.3 %5.0366.11173.7852.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,407.419,552.0973.0 %5.02,215.335,226.97-135.9 %0.0
รวม 1,086,156 272,726 74.89 % 42,515 23,916 43.75 %