จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก0.00870.000.0 %0.00.00271.360.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก0.001,937.790.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,302.4986.0097.4 %5.0537.2135.7193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,022.9411,316.0019.3 %5.02,141.44736.2065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,824.04830.0078.3 %5.0237.4591.6361.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,829.11872.0077.2 %5.0285.1085.8669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,605.37347.0090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4657.8675.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,631.622,266.0037.6 %5.0632.25438.7930.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,531.151,722.0068.9 %5.0499.23386.1822.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,726.032,116.0043.2 %5.0708.40478.3432.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,630.031,305.0064.0 %5.0556.27430.8322.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,335.85457.0086.3 %5.0442.18376.7114.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,027.062,171.0080.3 %5.01,012.66784.1922.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก34,482.22974.2497.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,062.232,434.0040.1 %5.0936.59528.1543.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,618.521,597.3255.9 %5.0689.39160.0276.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก0.009,831.200.0 %0.00.00142.220.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,091.601,333.0056.9 %5.0651.35214.4567.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,339.77617.0081.5 %5.0613.3231.3594.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,692.15963.0064.2 %5.0442.18239.2245.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,224.681,654.0048.7 %5.0651.35103.2984.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก0.0013,064.000.0 %0.00.002,057.650.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก0.005,135.000.0 %0.00.00514.120.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก0.001,483.000.0 %0.00.00102.230.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,499.5911,825.8812.4 %5.01,278.88152.8988.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,347.921,553.0053.6 %5.0708.36473.7333.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,672.352,347.0036.1 %5.0632.34334.9247.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,992.481,596.0073.4 %5.0822.50376.9554.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก2,951.373,161.00-7.1 %0.0394.4690.5477.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,060.131,410.0053.9 %5.0594.31313.1347.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก674,316.1316,410.0097.6 %5.06,306.991,451.5377.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,467.81621.0074.8 %5.0309.07106.3365.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก0.001,569.000.0 %0.00.00267.020.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,534.68846.0066.6 %5.0385.13142.0663.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,409.964,067.667.8 %3.5803.44295.9363.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก0.001,012.000.0 %0.00.00223.980.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก0.002,177.200.0 %0.00.0018.810.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,327.3820,104.1617.4 %5.01,178.04511.8256.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก0.001,185.000.0 %0.00.00336.350.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก0.0077,508.000.0 %0.00.001,001.250.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก0.0019,705.000.0 %0.00.001,050.700.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์0.0016,572.000.0 %0.00.001,287.680.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก7,519.6511,829.75-57.3 %0.01,199.921,017.5215.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,728.901,647.0071.3 %5.0575.29458.7520.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,668.24646.0075.8 %5.0366.11173.7852.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,072,411 263,174 75.46 % 39,032 18,400 52.86 %