จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,888.10870.0069.9 %5.0347.10271.3621.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,523.361,937.7957.2 %5.0575.2947.5091.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,445.0486.0097.5 %5.0537.2135.7193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,789.6311,316.0017.9 %5.02,141.44736.2065.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,371.88830.0081.0 %5.0237.4591.6361.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,265.93872.0079.6 %5.0247.0785.8665.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,120.98347.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4657.8675.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,742.632,266.0039.5 %5.0632.25438.7930.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,342.321,722.0067.8 %5.0499.23386.1822.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,886.552,116.0045.6 %5.0708.40478.3432.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,396.931,305.0061.6 %5.0537.26430.8319.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,762.36457.0087.9 %5.0442.18376.7114.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,416.692,171.0081.0 %5.01,012.66784.1922.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,298.86974.2457.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,529.992,434.0046.3 %5.0917.58528.1542.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,774.081,597.3257.7 %5.0689.39160.0276.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก4,817.229,831.20-104.1 %0.0727.42142.2280.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,565.521,333.0062.6 %5.0651.35214.4567.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,521.73617.0082.5 %5.0594.3131.3594.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,141.41963.0069.3 %5.0442.18239.2245.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,700.141,654.0055.3 %5.0651.35103.2984.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,599.5613,064.00-184.0 %0.01,069.712,057.65-92.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,330.175,135.003.7 %1.51,240.85514.1258.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก1,114.241,483.00-33.1 %0.0374.67102.2372.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,681.5911,825.8813.6 %5.01,278.88152.8988.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,832.451,553.0059.5 %5.0708.36473.7333.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,470.012,347.0032.4 %5.0613.32334.9245.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,681.071,596.0071.9 %5.0822.50376.9554.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,423.103,161.007.7 %3.5386.2990.5476.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,579.441,410.0060.6 %5.0613.32313.1348.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก691,866.1916,410.0097.6 %5.06,200.181,451.5376.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,792.93621.0077.8 %5.0309.07106.3365.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก13,688.061,569.0088.5 %5.04,568.65267.0294.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,983.13846.0071.6 %5.0385.13142.0663.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,784.884,067.6615.0 %5.0803.44295.9363.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,653.681,012.0072.3 %5.0537.26223.9858.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,894.912,177.2024.8 %5.0518.2418.8196.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก25,082.0920,104.1619.8 %5.01,173.42511.8256.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,409.151,185.0065.2 %5.0280.99336.35-19.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก80,628.7677,508.003.9 %1.51,197.581,001.2516.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก58,637.4119,705.0066.4 %5.0477.831,050.70-119.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์22,873.7516,572.0027.6 %5.0488.991,287.68-163.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,869.1311,829.75-33.4 %0.01,199.921,017.5215.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,272.141,647.0068.8 %5.0575.29458.7520.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,938.83646.0078.0 %5.0366.11173.7852.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,072,411 263,174 75.46 % 39,032 18,400 52.86 %