จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,678.22481.0082.0 %5.0440.06106.5475.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,528.695,168.0039.4 %5.059.35109.41-84.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,625.1612,402.60-120.5 %0.0111.7668.4038.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,259.811,214.0062.8 %5.0668.25145.6178.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,153.011,341.0057.5 %5.0668.25154.9276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,453.526,247.0040.2 %5.01,466.92716.8851.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,266.41825.0080.7 %5.0269.160.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,151.77233.0094.4 %5.0286.250.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,052.43401.0090.1 %5.0425.910.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,193.18576.0086.3 %5.0276.39110.2960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,147.77579.0086.0 %5.0333.2688.3373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,092.971.00100.0 %5.0386.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,015.90384.0090.4 %5.0220.090.000.0 %0.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.001.000.0 %0.00.001.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,394.521,573.0064.2 %5.01,124.631,456.17-29.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,407.67498.0085.4 %5.0459.07141.7569.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,656.212,025.6069.6 %5.0699.8256.0592.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,882.191,507.0061.2 %5.0915.46600.4034.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,251.16902.0072.3 %5.0668.25394.7740.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,617.841,091.3069.8 %5.0516.12578.75-12.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,822.592,461.0035.6 %5.0858.413,746.37-336.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,986.38709.0064.3 %5.0490.391,058.33-115.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,576.243,445.3524.7 %5.01,181.68707.7840.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,438.409,297.35-25.0 %0.01,276.76327.0874.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,359.231,177.0078.0 %5.0858.41810.175.6 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,430.38539.0084.3 %5.0399.3481.9579.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,005.31394.0086.9 %5.0573.17528.547.8 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,875.022,320.0040.1 %5.0615.030.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว61,653.0743,077.5430.1 %5.023,829.74948.2596.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,968.081,712.0056.9 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,248.587,818.62-84.0 %0.0991.52285.5171.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,800.35883.0091.8 %5.0687.27647.905.7 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,445.652,055.0040.4 %5.0744.31459.0838.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,327.331,712.00-29.0 %0.0520.69341.4934.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,068.94839.0079.4 %5.0972.51475.0051.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,842.262,315.0018.6 %5.0611.2071.2988.3 %5.0
สพ. สระแก้ว11,330.633,488.0069.2 %5.0763.33574.7124.7 %5.0
รจจ.สระแก้ว 45,101.6828,344.0037.2 %5.0908.681,036.05-14.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,869.65746.0074.0 %5.0516.71124.1076.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,658.881,851.0049.4 %5.0801.36499.1237.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,070.90903.0070.6 %5.0592.19182.0369.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,168.365,629.3121.5 %5.01,067.59720.1232.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว4,038.101,278.0068.4 %5.0763.33310.6559.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว0.0014,511.970.0 %0.00.00521.200.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,986.967,002.5053.3 %5.01,292.51603.5053.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว10,848.143,156.0070.9 %5.0984.7355.2494.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 10.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว2,166.721.00100.0 %5.0228.390.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว53,779.3835,896.0033.3 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว0.0026,567.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น46,976.6828,250.8139.9 %5.0843.79619.7126.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,078.7211,156.20-173.5 %0.0976.661,766.36-80.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 0.002,233.000.0 %0.00.00353.450.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,927.791,008.0065.6 %5.0497.11166.8066.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว71,093.169,298.4086.9 %5.035,588.387,072.7580.1 %5.0
รวม 197,152 104,410 0.00 % 23,477 14,270 0.00 %