จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,678.22481.0082.0 %440.06106.5475.8 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,528.695,168.0039.4 %59.35109.41-84.3 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว0.0012,402.600.0 %0.0068.400.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว0.001,214.000.0 %0.00145.610.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,153.011,341.0057.5 %668.25154.9276.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,453.526,247.0040.2 %1,466.92716.8851.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,162.301.00100.0 %269.160.9599.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,193.18576.0086.3 %276.39110.2960.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,147.77579.0086.0 %333.2688.3373.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ0.001.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,015.900.000.0 %220.090.000.0 %
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.001.000.0 %0.001.850.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,394.521,573.0064.2 %1,124.631,456.17-29.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว0.00498.000.0 %0.00141.750.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,656.212,025.6069.6 %699.8256.0592.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,862.071,507.0061.0 %915.46600.4034.4 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,251.16902.0072.3 %668.250.9599.9 %
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,617.841,091.3069.8 %516.12578.75-12.1 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,822.592,461.0035.6 %858.413,746.37-336.4 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว0.001.000.0 %0.000.950.0 %
ส.ป.ก. สระแก้ว4,576.243,445.3524.7 %1,181.68707.7840.1 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,438.409,297.35-25.0 %1,276.76327.0874.4 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,359.231,177.0078.0 %858.41810.175.6 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,430.38539.0084.3 %399.3481.9579.5 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,005.31394.0086.9 %573.17528.547.8 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,875.022,320.0040.1 %615.030.9599.8 %
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,248.587,818.62-84.0 %991.52285.5171.2 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,068.94839.0079.4 %972.51475.0051.2 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,842.262,315.0018.6 %611.2071.2988.3 %
สพ. สระแก้ว11,330.633,488.0069.2 %763.33574.7124.7 %
รจจ.สระแก้ว 0.0028,344.000.0 %0.001,036.050.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,869.65746.0074.0 %516.71124.1076.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,658.880.000.0 %801.36499.1237.7 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,070.90903.0070.6 %592.19182.0369.3 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,160.185,629.3121.4 %1,067.59720.1232.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว4,038.101,278.0068.4 %429.11310.6527.6 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว0.001.000.0 %0.000.950.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว0.006,987.490.0 %0.00756.190.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว10,767.653,156.0070.7 %984.7355.2494.4 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 10.001.000.0 %0.000.950.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว2,166.721.00100.0 %228.390.9599.6 %
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น46,976.6828,250.8139.9 %843.79619.7126.6 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,078.727,851.66-92.5 %976.661.9599.8 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 0.002,233.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,927.791,008.0065.6 %497.11166.8066.4 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว0.009,298.400.0 %0.007,072.750.0 %
รวม 197,152 104,410 0.00 % 23,477 14,270 0.00 %