จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,564.65481.0081.2 %5.0440.06106.5475.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,167.055,168.0036.7 %5.059.35109.41-84.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,386.6412,402.60-130.2 %0.0111.7668.4038.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,121.591,214.0061.1 %5.0668.25145.6178.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,596.311,341.0048.3 %5.0668.25154.9276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,010.266,247.0037.6 %5.01,466.92716.8851.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,085.51825.0079.8 %5.0269.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,975.72233.0094.1 %5.0286.250.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,880.60401.0089.7 %5.0425.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,015.38576.0085.7 %5.0276.39110.2960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,971.90579.0085.4 %5.0333.2688.3373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,919.411,107.0071.8 %5.0386.88101.2673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,845.61384.0090.0 %5.0220.090.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,208.181,573.0062.6 %5.01,124.631,456.17-29.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,373.972,025.6068.2 %5.0699.8256.0592.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,263.17498.0084.7 %5.0459.07141.7569.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,717.581,507.0059.5 %5.0915.46600.4034.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,113.31902.0071.0 %5.0668.25394.7740.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,464.431,091.3068.5 %5.0516.12578.75-12.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,660.502,461.0032.8 %5.0858.413,746.37-336.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,902.15709.0062.7 %5.0490.391,058.33-115.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,789.671,221.0067.8 %5.0954.08247.7174.0 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,382.193,445.3521.4 %5.01,181.68707.7840.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,122.999,297.35-30.5 %0.01,276.76327.0874.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,131.981,177.0077.1 %5.0858.41810.175.6 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,284.92539.0083.6 %5.0399.3481.9579.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,877.88394.0086.3 %5.0573.17528.547.8 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,728.782,320.0037.8 %5.0615.030.9599.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว59,038.8143,077.5427.0 %5.023,829.74948.2596.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,799.821,712.0054.9 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,730.421,438.3074.9 %5.0472.54383.0718.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,068.437,818.62-92.2 %0.0991.52285.5171.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,342.38883.0091.5 %5.0687.27647.905.7 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,299.552,055.0037.7 %5.0744.31459.0838.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,271.051,712.00-34.7 %0.0520.69341.4934.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,896.41839.0078.5 %5.0972.51475.0051.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,721.742,315.0014.9 %5.0611.2071.2988.3 %5.0
สพ. สระแก้ว10,532.933,488.0066.9 %5.0763.33574.7124.7 %5.0
รจจ.สระแก้ว 43,189.2428,344.0034.4 %5.0908.681,036.05-14.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,747.97746.0072.9 %5.0516.71124.1076.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,503.731,851.0047.2 %5.0801.36499.1237.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,940.68903.0069.3 %5.0592.19182.0369.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,864.405,629.3118.0 %5.01,067.59720.1232.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,866.871,278.0067.0 %5.0763.33310.6559.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,831.5414,511.97-34.0 %0.03,672.78521.2085.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,351.477,002.5051.2 %5.01,292.51603.5053.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว10,388.153,156.0069.6 %5.0984.7355.2494.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,088.3516,790.19-4.4 %0.01,501.56747.8350.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,110.8322,018.5326.9 %5.01,595.321,426.1510.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว29,626.512,504.0091.5 %5.0228.390.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,815.1826,567.00-21.8 %0.0884.532,640.00-198.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น80,678.5728,456.5364.7 %5.0843.791,181.26-40.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว51,498.9835,896.0030.3 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว3,945.1511,156.20-182.8 %0.01,774.951,766.360.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 1,389.002,233.00-60.8 %0.0611.88353.4542.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,803.651,008.0064.0 %5.0497.11166.8066.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว68,078.619,298.4086.3 %5.035,588.387,072.7580.1 %5.0
รวม 628,983 344,807 45.18 % 102,819 37,456 63.57 %