จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,660.29494.0081.4 %5.0715.33162.6877.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา42,564.4122,023.0048.3 %5.0276.94312.49-12.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,295.82609.3088.5 %5.0162.44180.93-11.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา0.003,575.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังเขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา0.001,600.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 910,617.8122,537.00-112.3 %0.03,286.88400.9087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,659.5510,031.7020.8 %5.02,621.561,768.0932.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,126.7145,516.00-115.4 %0.04,686.471,769.7062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,919.38479.0087.8 %5.0281.0385.7369.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,841.8581.0097.9 %5.0248.5015.5393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,591.37259.0094.4 %5.0263.1058.1477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,039.86724.0082.1 %5.0351.7735.6389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,407.10995.0081.6 %5.0426.1452.7587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,555.75595.0086.9 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,062.17508.0087.5 %5.0384.6581.8278.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,059.25833.0079.5 %5.0469.1590.5480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,208.81522.0087.6 %5.0388.36102.8673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,047.02760.0081.2 %5.0376.1285.9977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,892.95354.0090.9 %5.0290.324.5098.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม5,908.85110.0098.1 %5.0272.2116.4294.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,918.75188.0095.2 %5.0388.702.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,159.303,534.9242.6 %5.0572.84142.5075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 24,991.061.00100.0 %5.0345.3046.5586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,885.36102.0097.4 %5.0200.2354.1373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,835.88841.0078.1 %5.0357.73141.8460.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,688.61563.0084.7 %5.0243.59120.8150.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,051.63547.0086.5 %5.0241.8985.7764.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,904.84250.0093.6 %5.0430.5587.4079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,611.77303.0091.6 %5.0259.4363.7675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,053.38608.0085.0 %5.0412.50103.5574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,913.60417.0089.3 %5.0191.2274.5461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,636.76402.0088.9 %5.0273.7787.2068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,893.58275.0092.9 %5.0171.040.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,842.66178.0095.4 %5.0234.6416.0193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,109.99269.0093.5 %5.0440.3873.4083.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,827.495,914.37-1.5 %0.02,053.24826.8559.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,784.514,582.6541.1 %5.02,750.04956.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,738.06664.0075.7 %5.0507.80397.1021.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,996.571,499.2850.0 %5.0667.00380.0043.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,410.110.000.0 %0.01,000.56350.5565.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย0.00551.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,635.192,805.0022.8 %5.0829.4348.1694.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,611.253,371.0026.9 %5.01,494.99841.7043.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,432.25947.4972.4 %5.01,533.76119.1192.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,263.141,296.0060.3 %5.0962.54399.0458.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 862,894.2258,440.997.1 %3.525,799.966,534.3074.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,765.731,154.0069.4 %5.0896.57706.2021.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,028.67637.0079.0 %5.0867.46406.1053.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,561.748,703.2135.8 %5.04,765.740.000.0 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์87,598.28593,822.50-577.9 %0.05,762.990.000.0 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,219.763,281.0037.1 %5.02,355.121,622.0031.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,187.794,095.00-87.2 %0.0455.881,181.27-159.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,930.672,402.2665.3 %5.01,999.561,305.0034.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,041.085,570.38-10.5 %0.01,584.671,036.3634.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,062.952,139.5247.3 %5.01,441.621,796.83-24.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา0.0020,608.660.0 %0.00.000.950.0 %0.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 35,995.3013,942.3661.3 %5.0222.491,560.78-601.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,671.0418,308.96-56.9 %0.04,321.066,785.85-57.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,195.201,568.0062.6 %5.01,369.13301.2378.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,754.648,487.82-25.7 %0.02,186.731,913.9812.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 50.0010,548.000.0 %0.00.001,760.750.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,157.35723.0077.1 %5.0105.60137.22-29.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,545.75586.0062.1 %5.030.5642.03-37.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,579.64713.0080.1 %5.0513.43122.2476.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,110.531,329.0067.7 %5.01,076.64371.4865.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,127.392,402.0041.8 %5.01,228.78640.3447.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,807.509,971.00-71.7 %0.01,818.262,927.01-61.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา1,310.161,839.00-40.4 %0.0783.23252.7767.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา0.0015,240.430.0 %0.00.00246.050.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,135.941,600.0085.6 %5.01,247.78433.2065.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,779.302,406.0036.3 %5.0957.70720.6024.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,043.942,513.0050.2 %5.01,666.15214.0687.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,967.654,216.0039.5 %5.01,941.65660.8266.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา1,737.504,415.00-154.1 %0.0632.3478.1287.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา87,469.2619,582.0077.6 %5.0900.58810.4410.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 79,831.83106,195.58-33.0 %0.01,851.841,841.460.6 %0.5
ทสญ.นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 30.0016,858.920.0 %0.00.001,601.730.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,641.025,462.003.2 %1.51,494.990.000.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.001,492.000.0 %0.00.00275.520.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,432.6715,292.74-62.1 %0.02,673.992,194.9117.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,537.723,822.45-8.0 %0.01,057.56178.6083.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,638.565,495.0017.2 %5.02,485.511,287.5548.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร0.002,764.040.0 %0.00.0050.990.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.00656.600.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)61,277.3811,571.9081.1 %5.01,038.23991.004.5 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 151,104.7913,025.0074.5 %5.01,004.210.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20.0011,897.280.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 30.008,264.510.0 %0.00.00265.950.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 414,661.0911,893.0018.9 %5.01,674.79782.9053.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 511,386.209,624.0015.5 %5.01,598.85639.2760.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 654,299.1312,600.0776.8 %5.01,213.38794.5134.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา43,438.200.000.0 %0.01,396.760.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,021.20878.2270.9 %5.01,899.120.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา0.0081,836.000.0 %0.00.002,213.500.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา0.0028,753.000.0 %0.00.003,160.800.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา0.008,527.690.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา40,712.1524,617.0039.5 %5.01,406.23608.6656.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,229.1983.1293.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน0.007,028.000.0 %0.00.001,080.010.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,624.301,337.5063.1 %5.01,112.17333.2770.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.018,710.249,055.0551.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา17,570.7459,032.00-236.0 %0.06,684.615,976.0010.6 %5.0
รวม 710,662 1,063,738 0.00 % 101,429 53,940 0.00 %