จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา42,564.4122,023.0048.3 %276.94312.49-12.8 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,295.82609.3088.5 %162.44180.93-11.4 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังเขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรภาค 910,617.8122,537.00-112.3 %3,286.88400.9087.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,659.550.000.0 %2,621.560.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,126.7145,516.00-115.4 %4,686.471,769.7062.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,919.38479.0087.8 %281.0385.7369.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,841.8581.0097.9 %248.5015.5393.8 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,591.37259.0094.4 %263.1058.1477.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว0.00724.000.0 %0.0035.630.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,555.75595.0086.9 %318.32125.9160.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,059.25833.0079.5 %469.1590.5480.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,208.81522.0087.6 %388.36102.8673.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,047.02760.0081.2 %376.1285.9977.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,892.95354.0090.9 %290.324.5098.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม5,908.85110.0098.1 %272.2116.4294.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง0.00188.000.0 %0.002.850.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,159.303,534.9242.6 %572.84142.5075.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 24,991.061.00100.0 %345.3046.5586.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,885.36102.0097.4 %200.2353.2373.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,835.88841.0078.1 %357.73141.8460.3 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,688.61563.0084.7 %243.59120.8150.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,051.63547.0086.5 %241.8985.7764.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,904.84250.0093.6 %430.5587.4079.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,611.77303.0091.6 %259.4363.7675.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,053.38608.0085.0 %412.50103.5574.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,913.60417.0089.3 %191.2274.5461.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,636.76402.0088.9 %273.7787.2068.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,893.58275.0092.9 %171.040.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,842.66178.0095.4 %234.6416.0193.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,109.99269.0093.5 %440.3873.4083.3 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,827.495,914.37-1.5 %2,053.24826.8559.7 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,784.514,582.6541.1 %2,750.04956.0065.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,817.08664.0076.4 %545.83397.1027.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,996.571,499.2850.0 %667.00380.0043.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,410.110.000.0 %1,000.569,234.57-822.9 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,611.253,371.0026.9 %1,494.990.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,432.25947.4972.4 %1,533.76119.1192.2 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา0.001,296.000.0 %0.00399.040.0 %
สำนักชลประทานที่ 862,894.2258,440.997.1 %25,799.966,534.3074.7 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,028.67637.0079.0 %867.46406.1053.2 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,561.748,703.2135.8 %4,765.740.000.0 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์87,598.28593,822.50-577.9 %5,762.990.000.0 %
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,219.760.000.0 %2,355.121,622.0031.1 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,187.794,095.00-87.2 %455.881,181.27-159.1 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,041.085,570.38-10.5 %1,584.671,036.3634.6 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,062.952,139.5247.3 %1,441.621,796.83-24.6 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 0.0013,942.360.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,195.201,568.0062.6 %1,369.13301.2378.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 50.0010,548.000.0 %0.001,760.750.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,157.35723.0077.1 %105.60137.22-29.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,545.75586.0062.1 %30.5642.03-37.5 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,579.64713.0080.1 %513.43122.2476.2 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,110.531,329.0067.7 %1,076.64285.0073.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,127.392,402.0041.8 %1,228.78640.3447.9 %
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา1,310.161,839.00-40.4 %783.23252.7767.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา0.0015,240.430.0 %0.00246.050.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา0.001,600.000.0 %0.00433.200.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,779.302,406.0036.3 %957.70720.6024.8 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,967.654,216.0039.5 %1,941.65660.8266.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา1,737.500.000.0 %632.340.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำกลางนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำกลางคลองไผ่ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 79,831.83106,195.58-33.0 %1,851.841,841.460.6 %
ทสญ.นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 30.0016,858.920.0 %0.001,601.730.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,641.025,462.003.2 %1,494.990.000.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา0.001,492.000.0 %0.00275.520.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,432.6715,292.74-62.1 %2,673.992,194.9117.9 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,537.723,822.45-8.0 %1,057.56178.6083.1 %
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,638.565,495.0017.2 %2,485.511,287.5548.2 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร0.002,764.040.0 %0.0050.990.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)61,277.3811,571.9081.1 %1,038.23991.004.5 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 151,104.7913,025.0074.5 %1,004.210.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 30.008,264.510.0 %0.00265.950.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 50.009,624.000.0 %0.00639.270.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 60.0012,600.070.0 %0.00794.510.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา43,438.200.000.0 %1,396.760.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,021.20878.2270.9 %1,899.120.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา0.000.000.0 %0.002,213.500.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา0.0028,753.000.0 %0.003,160.800.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา0.008,527.690.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,229.1983.1293.2 %
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน0.007,028.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,624.301,337.5063.1 %1,112.17333.2770.0 %
ตำรวจภูธรภาค 354,156.6832,487.0040.0 %18,710.249,055.0551.6 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา17,570.7459,032.00-236.0 %6,684.615,976.0010.6 %
รวม 710,662 1,063,738 0.00 % 101,429 53,940 0.00 %