จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,591.57494.0080.9 %5.0715.33162.6877.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา41,464.9622,023.0046.9 %5.0276.94312.49-12.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,159.03609.3088.2 %5.0162.44180.93-11.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,225.733,575.0015.4 %5.01,114.67214.3880.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,197.691,415.0055.7 %5.01,556.4136.3997.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,080.231,600.0048.1 %5.0474.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 925,312.8522,537.0011.0 %5.03,286.88400.9087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,332.5510,031.7018.7 %5.02,621.561,768.0932.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,581.0045,516.00-121.2 %0.04,686.471,738.6062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,000.203,534.9241.1 %5.0572.84142.5075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3046.5586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,785.00102.0097.3 %5.0200.2351.9874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,736.80841.0077.5 %5.0357.73141.8460.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,593.33563.0084.3 %5.0243.59120.8150.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,946.98547.0086.1 %5.0241.8985.7764.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,803.98250.0093.4 %5.0430.5585.6580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,518.47303.0091.4 %5.0259.4363.7675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,948.68608.0084.6 %5.0412.50103.5574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,812.51417.0089.1 %5.0191.2274.5461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,542.82402.0088.7 %5.0273.7787.2068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,793.01275.0092.7 %5.0171.040.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,743.40178.0095.2 %5.0234.6416.0193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,003.82269.0093.3 %5.0440.3873.4083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,818.14479.0087.5 %5.0281.0385.7369.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,742.6181.0097.8 %5.0248.5015.5393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,472.78259.0094.2 %5.0371.6358.1484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,935.51724.0081.6 %5.0351.7735.6389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,267.43995.0081.1 %5.0560.8752.7590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,438.07595.0086.6 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,023.15508.0087.4 %5.0519.2681.8284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,954.40833.0078.9 %5.0469.1590.5480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,100.10522.0087.3 %5.0388.36105.7572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,942.49760.0080.7 %5.0403.2085.9978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,792.39354.0090.7 %5.0344.5116.4295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม5,756.23110.0098.1 %5.0314.1916.4294.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,817.53188.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,676.975,914.37-4.2 %0.02,053.24826.8559.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,583.434,582.6539.6 %5.02,750.04956.0065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.56350.5565.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,590.63509.0080.4 %5.0370.98323.0012.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,914.62551.0081.1 %5.0635.22460.7527.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,558.481,018.0060.2 %5.0465.99323.0030.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,667.34664.0075.1 %5.0507.80397.1021.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,861.671,499.2847.6 %5.0667.00380.0043.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,541.292,805.0020.8 %5.0829.4348.1694.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,492.143,371.0025.0 %5.01,494.99841.7043.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,343.59947.4971.7 %5.01,533.76119.1192.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,178.851,296.0059.2 %5.0962.54399.0458.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 861,269.6558,440.994.6 %2.025,799.966,534.3074.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,668.461,154.0068.5 %5.0896.57635.5829.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,950.43637.0078.4 %5.0867.46406.1053.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,211.448,703.2134.1 %5.04,765.742,497.9547.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์248,415.39593,822.50-139.0 %0.03,783.524,421.70-16.9 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,084.933,281.0035.5 %5.02,355.121,622.0031.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 311,977.309,416.0021.4 %5.01,583.61988.0837.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,131.284,095.00-92.1 %0.0666.741,181.27-77.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,751.652,402.2664.4 %5.02,578.901,239.7551.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,910.875,570.38-13.4 %0.01,685.151,036.3638.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,958.062,139.5245.9 %5.01,441.621,796.83-24.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา28,764.9120,608.6628.4 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 35,065.5413,942.3660.2 %5.0222.491,560.78-601.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,369.5718,308.96-61.0 %0.04,321.066,785.85-57.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,674.136,486.0015.5 %5.02,821.68956.6566.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,086.841,568.0061.6 %5.01,369.13301.2378.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,776.023,710.001.7 %0.51,228.76215.8082.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,580.178,487.82-29.0 %0.02,407.761,913.9820.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,259.4510,548.00-13.9 %0.04,031.671,760.7556.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,414.257,428.1311.7 %5.03,530.10921.5073.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,075.80723.0076.5 %5.0105.60137.22-29.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,175.97329.0072.0 %5.046.7815.9365.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,505.83586.0061.1 %5.030.5642.03-37.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,487.18713.0079.6 %5.01,095.65122.2488.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,004.351,329.0066.8 %5.01,076.64371.4865.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,020.782,402.0040.3 %5.01,228.78640.3447.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,657.499,971.00-76.2 %0.01,818.262,927.01-61.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,986.323,542.0049.3 %5.01,913.34374.3080.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,550.101,839.0059.6 %5.01,209.75252.7779.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,849.7515,240.43-40.5 %0.02,445.79246.0589.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,222.256,438.0010.9 %5.03,140.781,160.9063.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,848.291,600.0085.3 %5.01,247.78433.2065.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,681.682,406.0034.6 %5.01,266.80720.6043.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,913.662,513.0048.9 %5.01,666.15214.0687.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,787.674,216.0037.9 %5.02,065.47660.8268.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,427.054,415.0018.6 %5.01,209.7577.1793.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา85,209.9119,582.0077.0 %5.0900.58810.4410.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา57,651.163,432.7694.0 %5.01,008.54515.5748.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 64,187.4856,812.9911.5 %5.01,773.701,256.5029.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 126,028.3398,570.5121.8 %5.02,018.021,096.9645.6 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 77,769.75106,195.58-36.6 %0.01,851.841,841.460.6 %0.5
ทสญ.นครราชสีมา75,487.8439,593.9947.5 %5.01,866.27956.6548.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,394.7716,858.92-62.2 %0.02,604.871,601.7338.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,819.401,262.0055.2 %5.0810.41281.2065.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,495.315,462.000.6 %0.51,494.99712.5052.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา510,919.0311,908.0097.7 %5.025,754.24780.3797.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,452.871,492.0066.5 %5.01,076.64275.5274.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,189.0210,975.74-19.4 %0.02,673.991,321.7550.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,446.343,822.45-10.9 %0.01,057.62178.6083.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,467.085,495.0015.0 %5.02,485.511,287.5548.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,672.627,166.0043.5 %5.01,437.941,421.201.2 %0.5
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,762.382,764.0442.0 %5.0865.1450.9994.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,364.475,200.0054.2 %5.02,296.49650.6071.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)59,694.5711,571.9080.6 %5.01,038.23991.004.5 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 149,784.7413,025.0073.8 %5.01,004.21753.7024.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 211,913.6611,897.280.1 %0.5647.15540.2716.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 313,306.558,264.5137.9 %5.01,973.79265.9586.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 414,282.3911,893.0016.7 %5.01,674.79782.9053.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 511,092.099,624.0013.2 %5.01,598.85639.2760.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 653,228.8012,600.0776.3 %5.01,294.19794.5138.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 711,687.691.00100.0 %5.01,587.390.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,121.197,076.9412.9 %5.0583.87563.123.6 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา101,802.1081,836.0019.6 %5.02,326.402,213.504.9 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย26,284.1022,840.0013.1 %5.01,195.63997.0716.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี48,006.94149.0499.7 %5.01,428.171,496.10-4.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ47,899.9757,244.00-19.5 %0.01,481.66720.5551.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา155,762.4287,344.0143.9 %5.01,466.851,397.324.7 %2.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา59,549.4712,680.0078.7 %5.01,014.41582.9842.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา48,995.7238,480.0021.5 %5.01,396.76700.3149.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง66,647.4212,333.9981.5 %5.01,258.171,470.55-16.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย37,652.0335,104.006.8 %3.01,444.341,384.144.2 %2.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,943.17878.2270.2 %5.01,899.120.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่76,592.8429,898.9861.0 %5.01,358.771,020.7724.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา60,285.8748,002.0020.4 %5.01,259.512,850.00-126.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง94,696.2522,752.0076.0 %5.01,285.381,058.4817.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา30,224.6928,753.004.9 %2.03,014.833,160.80-4.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา92,180.358,527.6990.7 %5.05,057.643,544.5529.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา39,660.5424,617.0037.9 %5.01,406.23608.6656.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.1983.1293.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา47,744.3332,639.3231.6 %5.03,780.491,528.4659.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,928.471,867.0052.5 %5.01,285.811,197.546.9 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน4,707.687,028.00-49.3 %0.01,986.571,080.0145.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,992.911,511.0049.5 %5.01,461.3596.4093.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,530.681,337.5062.1 %5.0474.57333.2729.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 352,757.8032,487.0038.4 %5.018,710.249,055.0551.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา17,116.8829,516.00-72.4 %0.06,684.615,845.8012.5 %5.0
รวม 3,252,551 2,085,042 35.90 % 255,568 120,077 53.02 %