จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,846.08385.0086.5 %5.0261.9889.1966.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ6,083.785,626.007.5 %3.5813.44116.4985.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,535.201,964.0044.4 %5.0452.140.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 134,936.1740,000.00-14.5 %0.04,882.87682.1086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 225,040.0036,000.00-43.8 %0.03,563.22867.8575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 332,261.000.000.0 %0.04,122.230.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,901.352,527.0057.2 %5.0471.16180.8261.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,200.550.000.0 %0.0233.73162.2130.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,642.621,931.0070.9 %5.0433.130.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,588.29822.0082.1 %5.0331.36123.9662.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,897.412,081.0069.8 %5.0350.2193.4273.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,029.582,405.0052.2 %5.0323.58106.1867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,490.0836,000.00-380.6 %0.0319.030.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,609.776,288.004.9 %2.01,079.99589.1145.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,347.863,281.0024.5 %5.0813.45256.5068.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,958.271,671.0043.5 %5.0300.02253.0015.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ11,260.532,742.0075.6 %5.0357.06527.25-47.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,759.623,502.006.9 %3.0634.77241.7561.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,519.212,606.00-71.5 %0.0280.17509.86-82.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,575.624,467.002.4 %1.01,003.61496.8550.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,179.4617,091.00-138.1 %0.01,098.6954.5195.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,834.772,080.0045.8 %5.0642.31265.0558.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,932.150.000.0 %0.0632.800.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ5,105.851,216.0076.2 %5.0414.11268.8535.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,902.484,123.0015.9 %5.0794.43300.9562.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ3,296.220.000.0 %0.01,271.210.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ1,660.124,235.00-155.1 %0.0699.35364.6647.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ964.283,230.00-235.0 %0.0195.40144.9325.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,304.1313,150.00-80.0 %0.01,250.82124.8090.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,102.562,868.0074.2 %5.0471.16237.5049.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,903.802,884.0041.2 %5.0585.57211.4063.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ0.003,880.000.0 %0.00.00189.110.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,921.966,020.0059.7 %5.01,802.28667.0063.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,985.0613,664.00-128.3 %0.01,250.82109.8891.2 %5.0
สพ.สมุทรปราการ409,156.2514,621.0096.4 %5.0808.23393.8651.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,512.6522,660.0017.6 %5.01,041.66916.2612.0 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,786.161,042.0062.6 %5.0319.03142.5055.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,496.6711,966.00-84.2 %0.01,421.96337.7376.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,301.306,800.0079.6 %5.02,388.050.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ13,135.5110,408.0020.8 %5.01,079.67546.2549.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,135.6548,283.0030.2 %5.05,909.731,668.6471.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,422.162,081.0039.2 %5.0509.19191.0662.5 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,341.414,122.00-207.3 %0.0488.81190.9660.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,967.3320,521.002.1 %1.0858.340.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,075.6310,402.00-104.9 %0.0864.88192.2877.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ2,976.700.000.0 %0.0316.807,500.25-2,267.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ38,157.690.000.0 %0.0663.420.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ43,672.6719,361.0055.7 %5.014,791.622,080.5085.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 5,777.456,500.00-12.5 %0.0699.35702.21-0.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,929.16700.0082.2 %5.0319.03225.0529.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,799.180.000.0 %0.03,064.620.000.0 %0.0
รวม 658,150 242,373 0.00 % 18,383 15,781 0.00 %