จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ0.00385.000.0 %0.00.0089.190.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ0.005,626.000.0 %0.00.00116.490.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ0.001,964.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 20.0036,000.000.0 %0.00.00867.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 20.002,527.000.0 %0.00.00180.820.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี0.000.000.0 %0.00.00162.210.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง0.001,931.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ0.00822.000.0 %0.00.00123.960.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,092.292,081.0049.1 %5.0369.2393.4274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์0.002,405.000.0 %0.00.00106.180.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 20.0036,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 10.006,288.000.0 %0.00.00589.110.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ3,992.893,281.0017.8 %5.0813.45256.5068.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ0.001,671.000.0 %0.00.00253.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ10,729.092,742.0074.4 %5.0357.06527.25-47.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ0.003,502.000.0 %0.00.00241.750.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ0.002,606.000.0 %0.00.00509.860.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ0.004,467.000.0 %0.00.00496.850.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ6,689.5417,091.00-155.5 %0.01,098.7454.5195.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ0.002,080.000.0 %0.00.00265.050.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,984.121,216.0069.5 %5.0414.11268.8535.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,176.454,123.001.3 %0.5794.43300.9562.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ0.004,235.000.0 %0.00.00364.660.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ876.933,230.00-268.3 %0.0179.01144.9319.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ0.002,868.000.0 %0.00.00237.500.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ0.002,884.000.0 %0.00.00211.400.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ0.003,880.000.0 %0.00.00189.110.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ10,176.946,020.0040.8 %5.0128.87667.00-417.6 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.สมุทรปราการ0.0014,621.000.0 %0.00.00393.860.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,410.8322,660.0014.2 %5.01,041.26916.2612.0 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ0.001,042.000.0 %0.00.00142.500.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ0.0011,966.000.0 %0.00.00337.730.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ0.006,800.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ0.0010,408.000.0 %0.00.00546.250.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,303.7548,283.0027.2 %5.05,909.731,668.6471.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ0.002,081.000.0 %0.00.00191.060.0 %0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,292.394,122.00-218.9 %0.0488.81190.9660.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 20.0010,402.000.0 %0.00.00192.280.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.007,500.250.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ0.00700.000.0 %0.00.00225.050.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 658,150 242,373 0.00 % 18,383 15,781 0.00 %