จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,758.05385.0086.0 %5.0261.9889.1966.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,895.625,626.004.6 %2.0813.45116.4985.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,378.831,964.0041.9 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 133,855.6735,309.00-4.3 %0.04,882.87682.1086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 224,265.5736,000.00-48.4 %0.03,563.23867.8575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 329,081.7222,381.3023.0 %5.04,214.25953.6677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,147.044,691.0023.7 %5.0433.13142.5067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,718.832,527.0055.8 %5.0471.16180.8261.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,258.4336,000.00-396.0 %0.0319.0335.9388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,684.092,081.0068.9 %5.0425.5993.4278.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,874.032,405.0050.7 %5.0429.44106.1875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,171.382,954.5052.1 %5.0414.11162.2160.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,376.801,931.0069.7 %5.0300.0253.8982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,446.39822.0081.5 %5.0396.57123.9668.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,405.356,288.001.8 %0.51,079.99589.1145.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 23,960.386,250.00-57.8 %0.0837.63982.12-17.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,213.393,281.0022.1 %5.0813.45256.5068.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,866.781,671.0041.7 %5.0300.02253.0015.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,670.882,742.0041.3 %5.0414.11527.25-27.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,643.353,502.003.9 %1.5634.76241.7561.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,374.342,606.00-89.6 %0.0258.73509.86-97.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,434.114,467.00-0.7 %0.01,003.61496.8550.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,145.5417,091.00-139.2 %0.01,174.7554.5195.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,716.162,080.0044.0 %5.0642.30265.0558.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,810.541,370.0064.0 %5.0680.3435.6694.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,947.941,216.0075.4 %5.0414.11268.8535.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,869.294,123.0015.3 %5.0794.43300.9562.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,450.1546,199.14-747.7 %0.01,288.851,473.51-14.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,892.164,235.00-8.8 %0.0699.35364.6647.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,735.903,230.00-18.1 %0.0319.03144.9354.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,078.2313,150.00-85.8 %0.01,250.82124.8090.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,759.182,868.0073.3 %5.0471.16237.5049.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,252.092,884.0032.2 %5.0604.27211.4065.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,455.353,880.0012.9 %5.0851.48189.1177.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,460.466,020.0058.4 %5.01,802.28667.0063.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,799.9613,664.00-135.6 %0.01,250.82109.8891.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,661.7522,660.0015.0 %5.01,041.66916.2612.0 %5.0
สพ.สมุทรปราการ396,501.9414,621.0096.3 %5.0808.23393.8651.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 126,676.88148,000.00-16.8 %0.01,894.441,739.448.2 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,699.991,042.0061.4 %5.0319.03142.5055.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,295.7411,966.00-90.1 %0.01,421.96337.7376.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,271.366,800.0078.9 %5.02,388.05746.2968.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,185.8610,408.00-44.8 %0.01,079.67546.2549.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,997.4348,283.0027.9 %5.05,909.731,668.6471.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,316.322,081.0037.2 %5.0509.19191.0662.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,299.934,122.00-217.1 %0.0488.81190.9660.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,318.8620,521.00-1.0 %0.0856.48615.8728.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,918.6510,402.00-111.5 %0.0863.03509.4541.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,296.796,571.0036.2 %5.0316.80107.1866.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ97,285.91107,732.00-10.7 %0.01,544.13819.2046.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,779.9737,756.00-11.8 %0.0648.181,659.85-156.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ53,489.6519,766.0063.0 %5.0451.73764.75-69.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์28,600.6420,000.0030.1 %5.0399.93332.1117.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ49,152.5717,638.0064.1 %5.017,260.972,080.5087.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย918,672.31326,083.5364.5 %5.014,557.451,878.1587.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 5,975.026,500.00-8.8 %0.0851.48702.2117.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,807.64700.0081.6 %5.0319.03225.0529.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,320.859,076.0080.4 %5.03,064.625,696.60-85.9 %0.0
รวม 2,204,380 1,160,623 47.35 % 91,939 34,177 62.83 %