จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์0.00695.130.0 %0.00.00279.310.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,323.7011,958.6622.0 %5.080.50289.66-259.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์0.001,437.020.0 %0.00.0070.350.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,177.639,664.0049.6 %5.02,695.13962.1064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง0.00280.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.00404.000.0 %0.00.0092.970.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง0.00741.000.0 %0.00.0071.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.00407.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย0.00282.000.0 %0.00.0034.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,201.98491.0084.7 %5.0367.38110.9969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด0.00484.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00192.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ0.00557.000.0 %0.00.0090.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.00360.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.00376.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์0.00276.000.0 %0.00.0062.630.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์0.00525.000.0 %0.00.0015.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.00185.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ0.00106.000.0 %0.00.0015.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.00127.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.00266.000.0 %0.00.0052.210.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์0.00282.000.0 %0.00.0015.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์1,268.151,943.41-53.2 %0.0945.66801.8015.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,530.631,375.4145.6 %5.0504.7681.7083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง0.00722.000.0 %0.00.00256.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง0.00871.000.0 %0.00.00361.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,768.15577.0079.2 %5.0520.18319.2038.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,518.100.000.0 %0.01,135.820.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.001,046.560.0 %0.00.00396.690.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,404.81619.0074.3 %5.0679.42543.4020.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.003,098.200.0 %0.00.0021,116.120.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์1,754.314,106.00-134.1 %0.0540.971,168.50-116.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,815.622,583.0032.3 %5.01,287.95846.0434.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์0.0010,304.000.0 %0.00.00512.310.0 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์568,623.5649,723.6891.3 %5.04,355.78719.4083.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,384.331,206.3064.4 %5.0869.58393.3054.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.00464.000.0 %0.00.00105.660.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์1,841.77639.3565.3 %5.0527.310.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,370.41726.0069.4 %5.0660.42477.2727.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์2,968.071,888.0036.4 %5.0945.64418.3855.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.002,041.410.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,448.108,406.8626.6 %5.01,554.18230.8585.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,064.733,269.5767.5 %5.0945.66615.9634.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์0.009,823.790.0 %0.00.00174.570.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,857.924,867.1016.9 %5.01,459.09623.2057.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.บุรีรัมย์0.008,326.000.0 %0.00.00473.390.0 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0026,859.330.0 %0.00.00478.430.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์0.00784.510.0 %0.00.00452.480.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์0.001,585.000.0 %0.00.00416.310.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.008,916.780.0 %0.00.00837.700.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 168,188.6811,086.0083.7 %5.01,094.56709.1535.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.0020,280.000.0 %0.00.00546.190.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก80,246.5220,032.0075.0 %5.0948.91817.7013.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 2,892.862,047.0029.2 %5.0907.65641.8129.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,526.65656.5874.0 %5.0641.41432.7832.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 372,237 107,317 0.00 % 21,838 11,880 0.00 %