จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,023.33695.1377.0 %5.0584.36279.3152.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,587.3811,958.6627.9 %5.080.50289.66-259.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์0.001,437.020.0 %0.00.0070.350.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์21,283.439,664.0054.6 %5.02,695.13962.1064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,833.81280.0092.7 %5.0204.040.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.00404.000.0 %0.00.0092.970.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,293.25741.0077.5 %5.0335.3071.9578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.00407.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย0.00282.000.0 %0.00.0034.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,967.51491.0087.6 %5.0367.38110.9969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด421.75484.00-14.8 %0.0342.050.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00192.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,997.61557.0086.1 %5.0308.0890.7570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.00360.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.00376.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์0.00276.000.0 %0.00.0062.630.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์0.00525.000.0 %0.00.0015.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.00185.000.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ0.00106.000.0 %0.00.0015.900.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.00127.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.00266.000.0 %0.00.0052.210.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์0.00282.000.0 %0.00.0015.950.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์1,371.691,943.41-41.7 %0.0945.66801.8015.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,951.311,375.4153.4 %5.0504.7681.7083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,098.13722.0076.7 %5.0581.00256.5055.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง0.00871.000.0 %0.00.00361.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,894.00577.0080.1 %5.0520.18319.2038.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,086.190.000.0 %0.01,135.820.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.001,046.560.0 %0.00.00396.690.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,909.22619.0078.7 %5.0679.42543.4020.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.003,098.200.0 %0.00.0021,116.120.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์1,900.714,106.00-116.0 %0.0540.971,168.50-116.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,132.482,583.0037.5 %5.01,287.95846.0434.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,605.9410,304.0011.2 %5.01,915.48512.3173.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์606,620.7549,723.6891.8 %5.04,233.32719.4083.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,917.531,206.3069.2 %5.0869.58393.3054.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.00464.000.0 %0.00.00105.660.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,218.95639.3571.2 %5.0508.300.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,872.88726.0074.7 %5.0660.42477.2727.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,521.171,888.0046.4 %5.0945.64418.3855.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.002,041.410.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,442.328,406.8632.4 %5.01,554.18230.8585.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,886.303,269.5770.0 %5.0945.66615.9634.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์0.009,823.790.0 %0.00.00174.570.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,339.264,867.1023.2 %5.01,459.09623.2057.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สพ.บุรีรัมย์58,806.748,326.0085.8 %5.0855.80473.3944.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0026,859.330.0 %0.00.00478.430.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,681.10784.5170.7 %5.0622.62452.4827.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,333.411,585.0052.5 %5.0679.44416.3138.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)21,131.258,916.7857.8 %5.02,488.34837.7066.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 180,465.9211,086.0086.2 %5.01,094.56709.1535.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.0020,280.000.0 %0.00.00546.190.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก95,527.0420,032.0079.0 %5.0948.91817.7013.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,438.222,047.0040.5 %5.0907.65641.8129.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,708.93656.5875.8 %5.0641.41432.7832.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 372,237 107,317 0.00 % 21,838 11,880 0.00 %