จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์2,920.26695.1376.2 %5.0584.36279.3152.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,021.9111,958.6625.4 %5.080.50289.66-259.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,341.444,010.64-71.3 %0.0470.26256.7545.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,899.011,437.0250.4 %5.0717.4770.3590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์18,442.879,664.0047.6 %5.02,695.131,015.5562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09119.4165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,703.11280.0092.4 %5.0228.9535.4384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,697.16404.0089.1 %5.0237.1892.9760.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,894.98741.0081.0 %5.0423.7471.9583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,548.64407.0088.5 %5.0403.4624.9093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,663.73282.0092.3 %5.0418.8734.9591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,832.25491.0087.2 %5.0367.38110.9969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด407.38484.00-18.8 %0.0342.0576.7277.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,713.03192.0094.8 %5.0293.5584.2671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,861.32557.0085.6 %5.0308.0890.7570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,850.95360.0090.7 %5.0350.6869.8380.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,681.44376.0089.8 %5.0268.7778.0870.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,056.71276.0093.2 %5.0306.2662.6379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,325.26525.0084.2 %5.0264.9315.8594.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,693.39185.0095.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,095.98106.0097.4 %5.0177.6715.9091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,599.75127.0096.5 %5.0295.5715.3494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,687.24266.0092.8 %5.0376.9052.2186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,695.18282.0092.4 %5.0308.4315.9594.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,414.561,943.4143.1 %5.0945.66801.8015.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,850.701,375.4151.8 %5.0504.7681.7083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,992.51722.0075.9 %5.0581.00256.5055.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,712.69871.0067.9 %5.0539.88361.0033.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,795.34577.0079.4 %5.0520.18319.2038.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,946.891,599.7759.5 %5.01,135.82174.5784.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,701.241,046.5671.7 %5.0831.57396.6952.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,810.04619.0078.0 %5.0679.42543.4020.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,697.613,098.2034.0 %5.01,325.982,116.12-59.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,392.334,106.00-71.6 %0.0605.291,168.50-93.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,991.602,583.0035.3 %5.01,287.95846.0434.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,210.2810,304.008.1 %4.01,915.48512.3173.3 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์585,940.5049,723.6891.5 %5.04,233.32719.4083.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,783.971,206.3068.1 %5.0869.58393.3054.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์6,286.18464.0092.6 %5.0122.21105.6613.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,956.35579.0088.3 %5.0106.65436.97-309.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,143.30639.3570.2 %5.0508.3052.5689.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,774.94726.0073.8 %5.0660.42477.2727.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,401.131,888.0044.5 %5.0945.64418.3855.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,064.42579.0081.1 %5.0793.541,844.64-132.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,041.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,474.692,084.0015.8 %5.0527.31934.86-77.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,018.158,406.8630.0 %5.01,554.18230.8585.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,515.183,269.5768.9 %5.0945.66615.9634.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,896.349,823.79-100.6 %0.01,365.43174.5787.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,123.154,867.1020.5 %5.01,459.09623.2057.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์2,857.452,084.0027.1 %5.0698.461,521.72-117.9 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,474.693,033.00-22.6 %0.0527.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์56,801.968,326.0085.3 %5.0855.80473.3944.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 16,106.2126,859.33-66.8 %0.0497.54478.433.8 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,589.70784.5169.7 %5.0622.62452.4827.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,219.771,585.0050.8 %5.0679.44416.3138.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,992.336,191.8111.4 %5.0945.66367.3161.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,112.621,387.4055.4 %5.0812.55431.4046.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,486.939,706.72-290.3 %0.01,135.82526.4453.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 177,722.7611,086.0085.7 %5.01,094.56709.1535.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 242,937.151,387.4096.8 %5.02,541.81431.4083.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 325,975.2710,843.4958.3 %5.02,559.23325.8187.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,101.648,711.0154.4 %5.02,586.80667.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)20,410.878,916.7856.3 %5.02,488.34895.7364.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์17,352.331.00100.0 %5.0195.580.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,145.1520,280.00-99.9 %0.0688.39546.1920.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,154.8462,446.00-264.0 %0.0635.521,414.64-122.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์9,871.151.00100.0 %5.0610.120.9599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์10,381.311.00100.0 %5.0620.280.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง89,008.011.00100.0 %5.0748.440.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก92,270.4420,032.0078.3 %5.0948.91817.7013.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์17,371.3826,033.08-49.9 %0.02,676.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,321.012,047.0038.4 %5.0907.65641.8129.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,616.58656.5874.9 %5.0641.41432.7832.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์14,173.4720,424.48-44.1 %0.05,467.244,824.9611.7 %5.0
รวม 1,368,982 400,034 70.78 % 64,215 33,964 47.11 %