จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์599.110.000.0 %0.0234.71179.5323.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์26,833.3311,979.9955.4 %5.099.14389.59-293.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,780.603,290.0113.0 %5.0977.11210.5778.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,777.13890.0068.0 %5.0689.8450.3592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,485.1614,196.0023.2 %5.02,001.951,004.8249.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,979.01336.0091.6 %5.0283.0213.9695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,071.47917.0077.5 %5.0320.5182.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,037.40440.0089.1 %5.0191.1313.6692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,098.83713.0082.6 %5.0329.7672.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,216.241,432.0066.0 %5.0255.6624.9890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,182.17621.0085.2 %5.0307.8047.8784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,037.40513.0087.3 %5.0234.6917.6592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,003.33344.0091.4 %5.0246.3810.9395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,037.40387.0090.4 %5.0242.0413.6894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,010.05321.0092.0 %5.0195.1810.3894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,071.47572.0086.0 %5.0311.3247.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,969.25416.0089.5 %5.0345.5312.6996.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,335.786,031.9041.6 %5.01,454.73505.9765.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,664.674,745.19-29.5 %0.0918.04720.7121.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0520.13203.3060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,750.37401.0085.4 %5.0488.85431.6511.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,892.65657.0077.3 %5.0546.69539.571.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,066.111,248.7659.3 %5.0746.89645.3513.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,245.421,089.0066.4 %5.0670.83674.54-0.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,886.275,403.0031.5 %5.02,743.57953.0365.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,765.01774.0072.0 %5.0692.59678.302.1 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,371.573,627.6332.5 %5.01,697.691,642.363.3 %1.5
ส.ป.ก. สุรินทร์4,619.162,247.2851.3 %5.01,355.40173.8587.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,774.829,975.01-47.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,118.781,653.0059.9 %5.01,146.23243.1678.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1437.0351.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7556.094.5 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,068.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.5364.953.8 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,490.01749.0078.5 %5.0800.76132.0583.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,838.38284.0090.0 %5.0613.78353.5542.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,325.152,769.3016.7 %5.0899.02496.3644.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,469.5017,613.20-135.8 %0.01,692.822,739.59-61.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์56.813,275.00-5,664.8 %0.023.08551.64-2,290.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,611.111,358.0062.4 %5.0937.05258.6772.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,062.867,570.3931.6 %5.03,694.37251.1093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,514.322,524.50-66.7 %0.0638.08784.62-23.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,555.101,164.7774.4 %5.0860.991,109.95-28.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ5,330.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,240.883,936.0024.9 %5.01,268.32742.0841.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,016.512,350.0022.1 %5.0607.8342.0693.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,382.222,196.0078.8 %5.0841.97388.3553.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์85.0531,098.91-36,465.4 %0.0248.61733.07-194.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,648.94636.0076.0 %5.0518.70125.4875.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,782.352,489.8234.2 %5.0937.05496.3847.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,791.48924.0066.9 %5.0256.37161.7636.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,267.994,754.7324.1 %5.0766.03650.1715.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,599.241,818.2549.5 %5.0937.0518.0098.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์3,623.383,356.037.4 %3.5937.05102.4289.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,745.672,287.0080.5 %5.01,373.54220.9683.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 122,296.8914,007.0037.2 %5.01,309.23422.8167.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 217,918.398,824.6750.8 %5.01,234.38248.1079.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)14,739.417,291.7850.5 %5.02,209.77575.6274.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,333.6111,727.99-59.9 %0.01,595.13338.2078.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,162.382,679.4956.5 %5.0386.99124.9367.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,287.6611,752.24-4.1 %0.0390.26344.9011.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์94,999.1364,438.0032.2 %5.01,693.921,221.1227.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์122,946.7734,033.0072.3 %5.01,008.541,480.92-46.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์52,806.8317,037.0067.7 %5.0876.04708.4919.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไม่ครบ20,769.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ616.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท62,609.0719,507.0068.8 %5.0807.13514.1436.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ37,879.7417,330.3754.2 %5.0854.67738.5613.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ84,321.2510,511.2587.5 %5.0898.361,050.03-16.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์10,973.6317,109.75-55.9 %0.02,361.333,825.51-62.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,993.001,937.9051.5 %5.0841.97334.2060.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,730.85404.0085.2 %5.0613.782.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์28,887.0415,327.0046.9 %5.07,754.877,644.451.4 %0.5
รวม 831,073 422,294 49.19 % 64,139 39,707 38.09 %