จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์25,948.7211,979.9953.8 %5.099.14389.59-293.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,382.833,290.012.7 %1.0977.11210.5778.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,412.81890.0063.1 %5.0708.8650.3592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,316.5614,196.0022.5 %5.02,268.171,004.8255.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,870.22917.0076.3 %5.0320.5182.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,837.83440.0088.5 %5.0191.1313.6692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,896.22713.0081.7 %5.0329.7672.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,007.831,432.0064.3 %5.0255.6624.9890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,975.44621.0084.4 %5.0307.8047.8784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,837.83513.0086.6 %5.0234.6917.6592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,805.44344.0091.0 %5.0246.3810.9395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,837.83387.0089.9 %5.0242.0413.6894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,811.83321.0091.6 %5.0195.1810.3894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,870.22572.0085.2 %5.0311.3247.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,773.06416.0089.0 %5.0345.5312.6996.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง0.00336.000.0 %0.00.0013.960.0 %0.0
ด่านศุลกากรช่องจอม9,824.897,297.0025.7 %5.01,451.93659.5754.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,201.924,745.19-48.2 %0.0918.04720.7121.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0520.13203.3060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,339.92401.0082.9 %5.0488.85431.6511.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,464.33657.0073.3 %5.0546.69539.571.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,802.831,248.7655.4 %5.0784.92645.3517.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,889.611,089.0062.3 %5.0670.83674.54-0.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,576.235,403.0028.7 %5.02,781.61953.0365.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,617.531.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์4,817.833,627.6324.7 %5.01,697.691,642.363.3 %1.5
ส.ป.ก. สุรินทร์4,207.672,247.2846.6 %5.01,355.40173.8587.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,870.869,975.01-45.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,763.061,653.0056.1 %5.01,165.24243.1679.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1437.0351.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,015.831.0099.9 %5.058.7556.094.5 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,080.56749.0075.7 %5.0838.79132.0584.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,405.42284.0088.2 %5.0613.780.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,160.792,769.3012.4 %5.0899.02496.3644.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์0.0017,613.200.0 %0.00.002,739.590.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์1,107.501,750.00-58.0 %0.0568.74355.1437.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,237.257,570.3926.1 %5.03,694.37251.1093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,443.362,524.50-74.9 %0.0638.08784.62-23.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์0.001,164.770.0 %0.00.001,109.950.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์0.005,330.000.0 %0.00.00467.240.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,681.383,936.0015.9 %5.01,268.32742.0841.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,609.552,350.009.9 %4.5626.8442.0693.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,163.692,196.0078.4 %5.0841.97388.3553.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์0.00636.000.0 %0.00.00125.480.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,321.062,489.8225.0 %5.0937.05496.3847.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,402.31924.0061.5 %5.0275.39161.7641.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,587.924,754.7314.9 %5.0766.03650.1715.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,171.531,818.2542.7 %5.0956.0718.0098.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์0.003,356.030.0 %0.00.00112.960.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,682.362,287.0078.6 %5.01,373.54220.9683.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)0.007,291.780.0 %0.00.00575.620.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 121,508.3314,007.0034.9 %5.01,295.38422.8167.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 28,324.3610,100.25-21.3 %0.01,234.38104.9891.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,607.7811,727.99-54.2 %0.01,595.13338.2078.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,722.211.00100.0 %5.0382.362.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์0.0034,033.000.0 %0.00.001,480.920.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์50,006.5017,037.0065.9 %5.0876.04822.886.1 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท53,943.2519,507.0063.8 %5.0807.13514.1436.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ0.0017,330.370.0 %0.00.00738.560.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ80,153.2810,511.2586.9 %5.0898.361,050.03-16.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์8,441.8817,109.75-102.7 %0.02,045.613,057.01-49.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,282.901,937.9041.0 %5.0841.97334.2060.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,461.28404.0083.6 %5.0632.802.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์0.0015,327.000.0 %0.00.007,644.450.0 %0.0
รวม 1,008,088 289,062 71.33 % 63,136 32,807 48.04 %