จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์59.141.0098.3 %5.061.860.9598.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์27,649.5611,979.9956.7 %5.099.14389.59-293.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,895.593,290.0115.5 %5.0977.11210.5778.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,861.61890.0068.9 %5.0689.8450.3592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,855.1514,196.0028.5 %5.02,268.171,004.8255.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,195.32917.0078.1 %5.0320.5182.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,160.21440.0089.4 %5.0191.1313.6692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,223.50713.0083.1 %5.0329.7672.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,344.491,432.0067.0 %5.0255.6624.9890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,309.38621.0085.6 %5.0307.8047.8784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,160.21513.0087.7 %5.0234.6917.6592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,125.10344.0091.7 %5.0246.3810.9395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,160.21387.0090.7 %5.0242.0413.6894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,132.03321.0092.2 %5.0195.1810.3894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,195.32572.0086.4 %5.0311.3247.9284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,089.99416.0089.8 %5.0345.5312.6996.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,100.05336.0091.8 %5.0283.0213.9695.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,650.187,297.0031.5 %5.01,454.73659.5754.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,776.144,745.19-25.7 %0.0918.04720.7121.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0520.13203.3060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,834.03401.0085.9 %5.0488.85431.6511.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,980.64657.0078.0 %5.0546.69539.571.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์0.001.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,159.381,248.7660.5 %5.0746.89645.3513.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,344.141,089.0067.4 %5.0670.83674.54-0.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,126.165,403.0033.5 %5.02,743.57953.0365.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,849.111.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,534.963,627.6334.5 %5.01,697.691,642.363.3 %1.5
ส.ป.ก. สุรินทร์4,759.662,247.2852.8 %5.01,355.40173.8587.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,980.909,975.01-42.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,244.071,653.0061.1 %5.01,146.23243.1678.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1437.0351.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,101.161.0099.9 %5.058.7556.094.5 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,596.17749.0079.2 %5.0800.76132.0583.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,924.72284.0090.3 %5.0613.780.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,426.302,769.3019.2 %5.0899.02496.3644.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,696.7117,613.20-128.8 %0.01,692.822,739.59-61.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์1,200.531,750.00-45.8 %0.0568.74355.1437.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,399.377,570.3933.6 %5.03,694.37251.1093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,560.392,524.50-61.8 %0.0638.08784.62-23.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,693.661,164.7775.2 %5.0860.991,109.95-28.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์0.005,330.000.0 %0.00.00467.240.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,400.303,936.0027.1 %5.01,268.32742.0841.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,108.272,350.0024.4 %5.0607.8342.0693.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,698.032,196.0079.5 %5.0841.97388.3553.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,729.51636.0076.7 %5.0518.70125.4875.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,897.402,489.8236.1 %5.0937.05496.3847.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,876.39924.0067.9 %5.0256.37161.7636.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,458.654,754.7326.4 %5.0766.03650.1715.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,708.731,818.2551.0 %5.0937.0518.0098.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์0.003,356.030.0 %0.00.00112.960.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,102.952,287.0081.1 %5.01,373.54220.9683.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)15,187.767,291.7852.0 %5.02,209.77575.6274.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 122,975.1314,007.0039.0 %5.01,309.23422.8167.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 28,680.3310,100.25-16.4 %0.01,234.38104.9891.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 37,556.6811,727.99-55.2 %0.01,595.13338.2078.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,631.011.00100.0 %5.0390.262.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์439,299.3434,033.0092.3 %5.05,395.791,480.9272.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,413.1217,037.0068.7 %5.0876.04822.886.1 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท64,513.5319,507.0069.8 %5.0807.13514.1436.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ0.0017,330.370.0 %0.00.00738.560.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ86,886.1510,511.2587.9 %5.0898.361,050.03-16.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์9,150.9917,109.75-87.0 %0.02,045.613,057.01-49.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 4,114.461,937.9052.9 %5.0841.97334.2060.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,813.91404.0085.6 %5.0613.782.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์29,765.7415,327.0048.5 %5.07,754.877,644.451.4 %0.5
รวม 1,008,088 289,062 71.33 % 63,136 32,807 48.04 %