จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,665.90723.0080.3 %563.79272.5851.7 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,410.225,965.0047.7 %245.8750.3579.5 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,597.991,178.0026.3 %961.00201.2779.1 %
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,408.131,620.0052.5 %791.9969.9991.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ8,955.4311,636.00-29.9 %2,264.97844.5562.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,114.23242.0094.1 %227.9385.5862.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,697.541,243.0073.5 %268.7885.4068.2 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,385.96496.0088.7 %435.2284.7280.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,137.10451.0089.1 %323.5585.6773.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,145.35432.0089.6 %337.8884.1175.1 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,998.72172.0095.7 %215.148.7895.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,063.51188.0095.4 %264.520.9099.7 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,021.29205.0094.9 %192.410.9099.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,038.28202.0095.0 %278.2284.4669.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,000.78283.0092.9 %152.460.9099.4 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,040.40481.0088.1 %227.930.9099.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,002.91124.0096.9 %233.8842.3581.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,028.15151.0096.3 %178.222.5698.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,113.75507.0087.7 %264.0084.7267.9 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,990.17320.0092.0 %189.662.9498.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,988.04222.0094.4 %194.6210.4894.6 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,063.51208.0094.9 %207.809.3695.5 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,155.48473.0088.6 %256.9156.1078.2 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,823.362,002.5081.5 %876.78503.5042.6 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,775.35667.5075.9 %360.64209.9541.8 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,674.76375.0086.0 %482.690.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,514.630.000.0 %505.95225.1555.5 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,765.34604.0078.2 %389.42202.3548.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,582.882,431.6846.9 %1,134.271,074.565.3 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,508.96783.0077.7 %838.77484.3642.3 %
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,217.46703.8078.1 %358.04521.65-45.7 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,726.506,146.2463.3 %3,177.741,446.0954.5 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ0.005,883.800.0 %0.001,047.170.0 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,167.864,688.0024.0 %1,751.561,290.9826.3 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ3,014.892,479.2117.8 %1,438.5376.6294.7 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,229.378,347.2641.3 %1,324.43129.2990.2 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,772.861,369.0071.3 %971.88240.6875.2 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,667.271,115.0033.1 %65.2769.98-7.2 %
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,813.96940.0075.4 %849.031,268.20-49.4 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,051.38394.0087.1 %658.87167.9374.5 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,900.903,219.6017.5 %666.66508.2023.8 %
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,269.284,629.7812.1 %1,457.55221.6584.8 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,820.398,746.23-50.3 %1,390.25446.1867.9 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ1,100.132,047.00-86.1 %558.07342.0038.7 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ10,746.0410,327.503.9 %3,252.67178.6894.5 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,992.991,084.0072.9 %696.91734.35-5.4 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,541.192,818.0920.4 %857.78326.5161.9 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,885.216,224.62-5.8 %1,485.29169.6488.6 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,140.032,800.7669.4 %456.08375.2517.7 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,052.562,838.3043.8 %753.9528.6396.2 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,144.472,231.3580.0 %990.90474.4952.1 %
รจจ.ศรีสะเกษ 36,101.7418,022.9050.1 %1,011.81615.7039.1 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,890.74700.0075.8 %591.56168.7471.5 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,428.462,815.2017.9 %800.74389.2051.4 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,990.65591.0080.2 %629.68116.6681.5 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,418.904,737.0012.6 %1,123.99568.1749.5 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,499.232,773.0038.4 %1,257.14403.1167.9 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,177.147,481.62-243.6 %851.25917.76-7.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 110,965.8616,107.41-46.9 %2,289.17634.5072.3 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 20.009,762.380.0 %0.001,437.880.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 39,065.831,788.6780.3 %200.56384.37-91.6 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 40.000.000.0 %0.00425.590.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)117,157.0016,280.0086.1 %2,788.29501.3182.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ115,902.0171,656.0038.2 %2,050.992,174.20-6.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์40,119.4518,317.5254.3 %1,030.30945.018.3 %
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,310.9515,593.0068.4 %880.07670.5823.8 %
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ115,971.4443,118.0162.8 %864.63883.20-2.1 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,180.6822,416.00-16.9 %932.042,445.57-162.4 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,125.701,639.5047.5 %734.96475.3135.3 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,874.271,169.0059.3 %398.76429.27-7.7 %
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ21,140.9412,353.1441.6 %5,791.923,199.5944.8 %
รวม 814,729 365,094 55.19 % 60,772 29,809 50.95 %