จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,665.90723.0080.3 %5.0563.79272.5851.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,410.225,965.0047.7 %5.0245.8750.3579.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,597.991,178.0026.3 %5.0961.00201.2779.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,408.131,620.0052.5 %5.0791.9969.9991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ8,955.4311,636.00-29.9 %0.02,264.97844.5562.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,114.23242.0094.1 %5.0227.9385.5862.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,697.541,243.0073.5 %5.0268.7885.4068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,385.96496.0088.7 %5.0435.2284.7280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,137.10451.0089.1 %5.0323.5585.6773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,145.35432.0089.6 %5.0337.8884.1175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,998.72172.0095.7 %5.0215.148.7895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,063.51188.0095.4 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,021.29205.0094.9 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,038.28202.0095.0 %5.0278.2284.4669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,000.78283.0092.9 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,038.28481.0088.1 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,002.91124.0096.9 %5.0233.8842.3581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,028.15151.0096.3 %5.0178.222.5698.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,113.75507.0087.7 %5.0264.0084.7267.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,990.17320.0092.0 %5.0189.662.9498.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,988.04222.0094.4 %5.0194.6210.4894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,063.51208.0094.9 %5.0207.809.3695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,155.48473.0088.6 %5.0256.9156.1078.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,823.362,002.5081.5 %5.0876.78503.5042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,775.35667.5075.9 %5.0360.64209.9541.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,674.76375.0086.0 %5.0482.69270.7543.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,514.63422.0083.2 %5.0505.95225.1555.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,765.34604.0078.2 %5.0389.42202.3548.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,582.882,431.6846.9 %5.01,134.271,074.565.3 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,508.96783.0077.7 %5.0838.77484.3642.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,217.461,083.6066.3 %5.0358.04521.65-45.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,726.506,146.2463.3 %5.03,177.741,519.4452.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ0.005,883.800.0 %0.00.001,047.170.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,167.865,655.168.3 %4.01,751.561,290.9826.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,065.612,479.2151.1 %5.01,438.5376.6294.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,229.378,347.2641.3 %5.01,324.43129.2990.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,772.861,369.0071.3 %5.0971.88240.6875.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,667.271,115.0033.1 %5.065.2769.98-7.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,813.96940.0075.4 %5.0849.031,268.20-49.4 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,051.38394.0087.1 %5.0658.87167.9374.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,900.903,219.6017.5 %5.0666.66508.2023.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,269.284,629.7812.1 %5.01,457.55221.6584.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,820.398,746.23-50.3 %0.01,390.25446.1867.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ1,147.362,047.00-78.4 %0.0558.07342.0038.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ16,892.6310,327.5038.9 %5.05,819.83178.6896.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,992.991,084.0072.9 %5.0696.91734.35-5.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,541.192,818.0920.4 %5.0857.78326.5161.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,885.216,224.62-5.8 %0.01,485.29169.6488.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,140.032,800.7669.4 %5.0456.08375.2517.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,052.562,838.3043.8 %5.0753.9528.6396.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,144.472,231.3580.0 %5.0990.90474.4952.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 34,447.3618,022.9047.7 %5.0996.81615.7038.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,890.74700.0075.8 %5.0591.56168.7471.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,428.462,815.2017.9 %5.0800.74389.2051.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,990.65591.0080.2 %5.0629.68116.6681.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,418.904,737.0012.6 %5.01,123.99568.1749.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,499.232,773.0038.4 %5.01,257.14403.1167.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,177.147,481.62-243.6 %0.0851.25917.76-7.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 110,965.8616,107.41-46.9 %0.02,289.17634.5072.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 20.009,762.380.0 %0.00.001,437.880.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 39,065.831,788.6780.3 %5.0200.56384.37-91.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 416,770.148,651.3248.4 %5.01,468.59425.5971.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)117,157.0016,280.0086.1 %5.02,788.29501.3182.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ115,902.0171,656.0038.2 %5.02,050.992,174.20-6.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ41,185.5986,116.00-109.1 %0.01,243.272,271.85-82.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ0.0018,776.010.0 %0.00.00394.790.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์40,119.4518,317.5254.3 %5.01,030.30945.018.3 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ49,310.9515,593.0068.4 %5.0880.07670.5823.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ115,971.4443,118.0162.8 %5.0864.63883.20-2.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,180.6822,416.00-16.9 %0.0932.042,445.57-162.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,125.701,639.5047.5 %5.0734.96475.3135.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,874.271,169.0059.3 %5.0398.76429.27-7.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ21,140.9412,353.1441.6 %5.05,791.923,199.5944.8 %5.0
รวม 814,729 365,094 55.19 % 60,772 29,809 50.95 %