จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,571.91723.0079.8 %5.0563.79272.5851.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ11,117.655,965.0046.3 %5.0245.8750.3579.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,557.021,178.0024.3 %5.0961.00201.2779.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,320.741,620.0051.2 %5.0791.9969.9991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ9,794.1211,636.00-18.8 %0.02,854.46844.5570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,043.20242.0094.0 %5.0246.9585.5865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,924.86151.0096.2 %5.0178.222.5698.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,008.27507.0087.4 %5.0264.0084.7267.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,887.86320.0091.8 %5.0189.662.9498.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,885.79222.0094.3 %5.0194.6210.4894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,959.32208.0094.7 %5.0207.809.3695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,048.93473.0088.3 %5.0256.9156.1078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,577.091,243.0072.8 %5.0268.7885.4068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,273.50496.0088.4 %5.0435.2284.7280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,031.02451.0088.8 %5.0323.5585.6773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,073.52432.0089.4 %5.0356.9084.1176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,896.19172.0095.6 %5.0215.148.7895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,959.32188.0095.3 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,918.18205.0094.8 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,934.73202.0094.9 %5.0278.2284.4669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,898.20283.0092.7 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,934.73481.0087.8 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,900.27124.0096.8 %5.0233.8842.3581.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,545.842,002.5081.0 %5.0876.78503.5042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,704.19667.5075.3 %5.0360.64209.9541.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,502.38375.0085.0 %5.0482.69270.7543.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,450.16422.0082.8 %5.0505.95225.1555.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,694.43604.0077.6 %5.0389.42202.3548.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,465.372,431.6845.5 %5.01,134.271,074.565.3 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,418.99783.0077.1 %5.0838.77484.3642.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,134.961,083.6065.4 %5.0358.04521.65-45.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,297.616,146.2462.3 %5.03,177.741,519.4452.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,086.445,883.80-182.0 %0.0534.791,047.17-95.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,009.715,026.8116.4 %5.01,751.561,290.9826.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,935.722,479.2149.8 %5.01,438.5376.6294.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,864.518,347.2639.8 %5.01,324.43129.2990.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,650.481,369.0070.6 %5.0971.88240.6875.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,624.521,115.0031.4 %5.065.2769.98-7.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,716.17940.0074.7 %5.0849.031,268.20-49.4 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,973.14394.0086.7 %5.0658.87167.9374.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,800.873,219.6015.3 %5.0666.66508.2023.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,134.174,629.789.8 %4.51,457.55221.6584.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,671.158,746.23-54.2 %0.01,390.25446.1867.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,813.912,047.0046.3 %5.01,028.93342.0066.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ16,459.4910,327.5037.3 %5.05,819.83106.5398.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,890.601,084.0072.1 %5.0696.91734.35-5.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,450.392,818.0918.3 %5.0857.78326.5161.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,734.316,224.62-8.6 %0.01,485.29169.6488.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,905.672,800.7668.6 %5.0456.08375.2517.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,923.012,838.3042.3 %5.0753.9528.6396.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,858.712,231.3579.5 %5.0990.90474.4952.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 32,451.5718,022.9044.5 %5.0921.10615.7033.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,816.61700.0075.1 %5.0591.56112.4581.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,340.552,815.2015.7 %5.0800.74389.2051.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,913.97591.0079.7 %5.0629.68116.6681.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,279.954,737.0010.3 %5.01,123.99568.1749.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,383.872,773.0036.7 %5.01,257.14403.1167.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,121.327,481.62-252.7 %0.0851.25917.76-7.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 110,684.6916,107.41-50.8 %0.02,289.17634.5072.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 238,608.829,762.3874.7 %5.01,090.481,437.88-31.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 38,833.371,788.6779.8 %5.0200.56384.37-91.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 416,340.138,651.3247.1 %5.01,468.59425.5971.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)114,152.9816,280.0085.7 %5.02,788.29501.3182.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,419.555,115.00-111.4 %0.0293.78123.5058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ112,930.1771,656.0036.5 %5.02,050.992,174.20-6.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ40,129.5486,116.00-114.6 %0.01,243.272,271.85-82.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ24,569.9518,776.0123.6 %5.0902.91394.7956.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์39,090.7418,317.5253.1 %5.01,030.30945.018.3 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ48,046.5715,593.0067.5 %5.0880.07670.5823.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ112,997.8143,118.0161.8 %5.0864.63883.20-2.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,688.8622,416.00-19.9 %0.02,129.002,445.57-14.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,045.551,639.5046.2 %5.0734.96475.3135.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,800.571,169.0058.3 %5.0398.76429.27-7.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ20,598.8612,353.1440.0 %5.05,791.923,199.5944.8 %5.0
รวม 929,479 500,540 46.15 % 71,560 35,725 50.08 %