จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,788.71955.0065.8 %5.0719.50208.4171.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 261,432.0823,815.0061.2 %5.0406.76750.62-84.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี30,888.364,835.0084.3 %5.0126.71141.02-11.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี76,065.5141,179.5645.9 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี298,493.8416,064.8294.6 %5.01,372.69145.5489.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,142.493,092.201.6 %0.5909.66138.4384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี25,360.2923,352.007.9 %3.53,552.881,104.8568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,521.881,988.0056.0 %5.0405.2297.2976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,604.16584.0087.3 %5.0294.6056.1780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,971.7337.0099.1 %5.0365.0980.0278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,249.40181.0094.4 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,826.97268.0093.0 %5.0449.4764.3585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,816.95321.0091.6 %5.0266.6062.5976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,429.28165.0096.3 %5.0354.9360.5083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,878.78216.0094.4 %5.0373.5059.6284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,872.96503.0087.0 %5.0286.4162.6078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,703.31412.0088.9 %5.0350.0960.3882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,670.50432.0088.2 %5.0396.1461.3384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,869.65493.0087.3 %5.0498.3363.7087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,422.36301.0091.2 %5.0303.9063.6479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,962.34241.0093.9 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,629.07299.0091.8 %5.0190.0410.9094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,690.37248.0093.3 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,762.36281.0092.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,648.16502.0086.2 %5.0338.5661.0682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,696.4565.0098.2 %5.0192.131.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์352.80186.0047.3 %5.0148.4060.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,604.48275.0092.4 %5.0175.181.0099.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก15,880.4129,056.99-83.0 %0.01,500.40556.4862.9 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,658.152,247.0038.6 %5.0748.11539.8427.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,161.3511,835.20-129.3 %0.01,461.122,725.40-86.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,734.602,000.0026.9 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,670.701,000.0062.6 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,600.681,000.0061.5 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,113.581,179.6062.1 %5.0557.93250.1255.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,652.141,637.1038.3 %5.0584.83315.9246.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,143.88500.0084.1 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,167.532,372.7325.1 %5.0895.73321.0664.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,983.852,091.2547.5 %5.01,270.96810.6536.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,296.922,001.3039.3 %5.0928.68463.1450.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 724,733.1832,586.00-31.8 %0.08,923.663,955.2555.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,270.51599.5086.0 %5.01,479.44361.8075.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,414.921,324.0085.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,173.003,423.0058.1 %5.01,080.802,605.13-141.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,149.724,008.013.4 %1.51,784.963,186.93-78.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,606.0927,908.00-4.9 %0.02,446.011,374.7643.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,117.773,942.68-86.2 %0.0560.99960.00-71.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,091.933,935.4235.4 %5.02,112.75982.0353.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,811.704,000.0016.9 %5.01,461.12555.0062.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี49,423.2410,913.2677.9 %5.02,316.84273.2888.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี204,194.84209,398.91-2.5 %0.01,280.67638.4150.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,885.6513,623.00-37.8 %0.03,916.955,215.35-33.1 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,008.195,000.000.2 %0.51,764.203,358.55-90.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,569.781,346.0062.3 %5.01,080.80277.7974.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,957.058,830.50-123.2 %0.01,440.93380.8473.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,877.3411,467.553.5 %1.54,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,437.1910,699.1738.6 %5.0380.34209.8044.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี21,999.68449.0098.0 %5.0203.9352.1474.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,524.44491.0086.1 %5.01,156.88106.5690.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,264.71835.2074.4 %5.0895.73299.1566.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,575.692,909.0018.6 %5.01,080.80575.6546.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี18,859.4015,000.0020.5 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,541.351,000.0071.8 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,191.862,791.5033.4 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,610.6814,430.96-157.2 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,731.282,000.0070.3 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,546.131,500.0057.7 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,853.776,227.70-28.3 %0.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,630.688,000.00-4.8 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,112.417,000.00-124.9 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,476.9213,005.0044.6 %5.0871.18591.6832.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี65,634.7616,905.0074.2 %5.0626.50787.71-25.7 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 91,680.7359,977.6634.6 %5.01,913.221,491.2022.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,698.161,239.2154.1 %5.0719.50263.2963.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,115.942,755.0233.1 %5.01,143.78485.0357.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี21,918.4017,350.0020.8 %5.01,449.76838.5242.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,097.241,210.0060.9 %5.0500.38394.9421.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,303.555,495.7612.8 %5.01,543.10514.0066.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,429.254,000.009.7 %4.51,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,293.793,536.23-7.4 %0.01,192.65455.5061.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี24,642.0013,338.0045.9 %5.010,018.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,723.0410,937.06-131.6 %0.01,764.20252.4385.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,282.885,000.0059.3 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1110,871.7630,000.0072.9 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 243,158.9116,951.4860.7 %5.01,472.14380.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3290,769.4413,222.7795.5 %5.01,742.9117,732.70-917.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4110,795.2412,717.0988.5 %5.03,086.55555.7582.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 544,664.6510,808.0075.8 %5.01,848.691,405.6824.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม52,255.7040,000.0023.5 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี52,255.7030,000.0042.6 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี95,773.3030,000.0068.7 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี58,336.4625,000.0057.1 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี50,356.4640,000.0020.6 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ70,972.7920,000.0071.8 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล81,885.4425,000.0069.5 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ70,972.7920,000.0071.8 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี26,984.2230,000.00-11.2 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,149.9025,642.72-180.3 %0.03,778.842,475.4434.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,501.7226,009.00-48.6 %0.01,111.06374.9066.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,205.061,755.0045.2 %5.0624.99142.5077.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี28,034.8928,941.00-3.2 %0.02,934.66560.0080.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,518.622,635.0025.1 %5.01,023.76912.9410.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,197.087,818.00-144.5 %0.0890.64192.0878.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,197.081,000.0068.7 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี64,561.1619,743.6869.4 %5.06,449.687,037.85-9.1 %0.0
รวม 2,674,298 1,205,845 54.91 % 135,088 88,270 34.66 %