จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 252,664.5823,815.0054.8 %5.0363.92750.62-106.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,425.86955.0060.6 %5.0472.98208.4155.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี0.0011,539.000.0 %0.00.00153.740.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี0.0041,179.560.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี0.0016,064.820.0 %0.00.00145.540.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี0.003,092.200.0 %0.00.00138.430.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี51,030.5823,352.0054.2 %5.03,552.881,104.8568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,058.561,988.0051.0 %5.0405.2295.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,880.00584.0084.9 %5.0294.6095.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม0.0037.000.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม0.00181.000.0 %0.00.0010.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,127.97268.0091.4 %5.0449.4757.5087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ0.00321.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร0.00165.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,320.75216.0093.5 %5.0373.5057.5084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,186.94503.0084.2 %5.0286.4157.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล0.00412.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่0.00432.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,181.89493.0084.5 %5.0498.3357.5088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,060.94301.0090.2 %5.0303.9057.5081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย0.00241.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม0.00299.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร0.00248.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง0.00281.000.0 %0.00.0057.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร0.00502.000.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,437.7665.0098.1 %5.0211.1547.5077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์341.11186.0045.5 %5.0148.4057.0061.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,274.22275.0091.6 %5.0194.1947.5075.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก0.0029,056.990.0 %0.00.00556.480.0 %0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ0.004,516.000.0 %0.00.00161.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,449.0311,835.20-166.0 %0.01,461.122,725.40-86.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ0.001,000.000.0 %0.00.00285.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล0.001,000.000.0 %0.00.00285.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,969.021,179.6060.3 %5.0557.93250.1255.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม0.001,000.000.0 %0.00.00285.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร0.00500.000.0 %0.00.0047.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี0.002,000.000.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี0.002,372.730.0 %0.00.00321.060.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี0.002,091.250.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,760.922,001.3027.5 %5.0909.66463.1449.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 717,764.1732,586.00-83.4 %0.06,470.603,955.2538.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 40.00599.500.0 %0.00.00361.800.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี0.003,000.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี0.003,423.000.0 %0.00.002,605.130.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,424.554,008.01-17.0 %0.01,746.932,458.47-40.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,397.0827,908.00-9.9 %0.02,457.241,374.7644.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี0.003,942.680.0 %0.00.00960.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,719.943,935.4231.2 %5.02,112.75982.0353.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.004,000.000.0 %0.00.00555.000.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี0.0010,913.260.0 %0.00.00273.280.0 %0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี0.00209,398.910.0 %0.00.00638.410.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 0.0015,000.000.0 %0.00.005,700.000.0 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)0.005,000.000.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)0.005,000.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี0.001,346.000.0 %0.00.00277.790.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)0.0010,000.000.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง0.0010,699.170.0 %0.00.00209.800.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี0.00500.000.0 %0.00.0057.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,806.31491.0082.5 %5.01,042.79106.5689.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,068.331,000.0067.4 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี0.002,909.000.0 %0.00.00575.650.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี0.0015,000.000.0 %0.00.002,800.000.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี0.001,000.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี0.002,791.500.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.0014,430.960.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี0.002,000.000.0 %0.00.00475.000.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี0.001,500.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี0.006,227.700.0 %0.00.00760.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี0.008,000.000.0 %0.00.00745.000.0 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี0.007,000.000.0 %0.00.0095.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี0.0013,005.000.0 %0.00.00591.680.0 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี0.0016,905.000.0 %0.00.00787.710.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 88,544.6559,977.6632.3 %5.01,936.771,491.2023.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี0.001,239.210.0 %0.00.00263.290.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,533.472,755.0222.0 %5.01,143.78485.0357.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี0.0017,350.000.0 %0.00.00838.520.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,620.171,333.0049.1 %5.0500.38394.9421.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี5,940.835,495.767.5 %3.51,543.10514.0066.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี0.004,000.000.0 %0.00.00190.000.0 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,803.003,536.23-26.2 %0.01,192.65455.5061.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.0010,937.060.0 %0.00.00252.430.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี0.005,000.000.0 %0.00.0092.500.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี0.0013,338.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 10.0010,000.000.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 20.0016,951.480.0 %0.00.00380.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 30.0010,000.000.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 40.0010,000.000.0 %0.00.00950.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 50.0010,808.000.0 %0.00.001,405.680.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี0.0030,000.000.0 %0.00.001,900.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี0.0025,642.720.0 %0.00.002,475.440.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี15,760.6526,009.00-65.0 %0.01,111.06374.9066.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,678.641,755.0034.5 %5.0605.97142.5076.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี0.0030,000.000.0 %0.00.00560.000.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,060.442,635.0013.9 %5.052,157.19912.9498.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 0.007,818.000.0 %0.00.00192.080.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี0.001,000.000.0 %0.00.00665.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี0.0019,743.680.0 %0.00.007,037.850.0 %0.0
รวม 2,082,213 933,417 55.17 % 170,308 65,888 61.31 %