จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 257,058.3723,815.0058.3 %5.0363.92750.62-106.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,862.10955.0066.6 %5.0483.29208.4156.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี31,701.2211,539.0063.6 %5.0126.71153.74-21.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี78,067.2341,179.5647.3 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี306,348.9416,064.8294.8 %5.01,372.69145.5489.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,225.193,092.204.1 %2.0909.66138.4384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี55,696.1023,352.0058.1 %5.03,552.881,104.8568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,640.881,988.0057.2 %5.0405.2297.2976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,725.33584.0087.6 %5.0294.6056.1780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,586.6137.0099.0 %5.0365.0980.0278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,334.91181.0094.6 %5.0430.031.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,927.68268.0093.2 %5.0449.4764.3585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,917.40321.0091.8 %5.0266.6062.5976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,545.84165.0096.4 %5.0354.9360.5083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,980.86216.0094.6 %5.0373.5059.6284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,974.88503.0087.3 %5.0286.4162.6078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,800.77412.0089.2 %5.0350.0960.3882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,826.97432.0088.7 %5.0396.1462.3884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,971.48493.0087.6 %5.0498.3363.7087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,512.42301.0091.4 %5.0303.9063.6479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,066.61241.0094.1 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,724.57299.0092.0 %5.0190.0410.9094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,787.48248.0093.5 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,861.37281.0092.7 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,744.16502.0086.6 %5.0336.4162.0681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,793.7365.0098.3 %5.0192.131.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์362.09186.0048.6 %5.0148.4060.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,699.33275.0092.6 %5.0175.181.0099.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก16,308.5729,056.99-78.2 %0.01,500.40556.4862.9 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,754.424,516.00-20.3 %0.0748.11161.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,297.1711,835.20-123.4 %0.01,461.122,725.40-86.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,740.981,000.0063.5 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,677.251,000.0062.6 %5.0542.65285.0047.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,195.521,179.6063.1 %5.0557.93250.1255.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,721.931,000.0063.3 %5.0584.83285.0051.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,226.62500.0084.5 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,806.562,000.0028.7 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,250.882,372.7327.0 %5.0895.73321.0664.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,088.692,091.2548.9 %5.01,270.96950.0025.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,338.152,001.3040.0 %5.0909.66463.1449.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 725,384.0632,586.00-28.4 %0.08,923.663,955.2555.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,382.89599.5086.3 %5.01,479.44361.8075.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,662.683,000.0069.0 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,388.083,423.0059.2 %5.01,080.802,605.13-141.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,258.924,008.015.9 %2.51,784.962,458.47-37.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,306.2527,908.00-2.2 %0.02,446.011,374.7643.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,173.503,942.68-81.4 %0.0560.99960.00-71.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,252.253,935.4237.1 %5.02,112.75982.0353.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,938.334,000.0019.0 %5.01,461.12555.0062.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี50,723.8610,913.2678.5 %5.02,316.84273.2888.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี209,568.39209,398.910.1 %0.51,280.67638.4150.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,038.6715,000.00-49.4 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,139.985,000.002.7 %1.01,764.20950.0046.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,924.595,000.00-27.4 %0.01,383.88475.0065.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,663.721,346.0063.3 %5.01,080.80277.7974.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,189.9110,000.0018.0 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,896.0610,699.1740.2 %5.0380.34209.8044.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,578.62500.0097.8 %5.0203.9357.0072.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,617.19491.0086.4 %5.01,156.88106.5690.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,350.621,000.0070.2 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,669.792,909.0020.7 %5.01,080.80575.6546.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,355.7015,000.0022.5 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,634.541,000.0072.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี2,517.362,791.50-10.9 %0.0695.32475.0031.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,758.3314,430.96-150.6 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,908.422,000.0071.0 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,639.451,500.0058.8 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,981.506,227.70-25.0 %0.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,831.498,000.00-2.2 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,194.317,000.00-119.1 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,094.7313,005.0046.0 %5.0871.18591.6832.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี0.0016,905.000.0 %0.00.00787.710.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 94,093.3859,977.6636.3 %5.01,913.221,491.2022.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,769.161,239.2155.2 %5.0719.50263.2963.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,224.252,755.0234.8 %5.01,143.78485.0357.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,495.2017,350.0022.9 %5.01,449.76838.5242.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,178.751,333.0058.1 %5.0500.38394.9421.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,469.435,495.7615.1 %5.01,543.10514.0066.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,545.814,000.0012.0 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,380.473,536.23-4.6 %0.01,192.65455.5061.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,847.3310,937.06-125.6 %0.01,764.20252.4385.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,606.115,000.0060.3 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี25,290.4813,338.0047.3 %5.010,018.320.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1113,789.4310,000.0091.2 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 244,294.6716,951.4861.7 %5.01,472.14380.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3298,421.2810,000.0096.6 %5.01,742.91950.0045.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4113,789.4310,000.0091.2 %5.03,105.02950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 545,840.0410,808.0076.4 %5.01,848.691,405.6824.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี27,694.3330,000.00-8.3 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี3,924.5925,642.72-553.4 %0.01,080.802,475.44-129.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,962.2926,009.00-44.8 %0.01,111.06374.9066.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,289.411,755.0046.6 %5.0624.99142.5077.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี11,803.9130,000.00-154.2 %0.02,879.03560.0080.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,611.212,635.0027.0 %5.052,138.17912.9498.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,174.697,818.00-146.3 %0.0890.64192.0878.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,174.691,000.0068.5 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี11,421.7119,743.68-72.9 %0.02,407.637,037.85-192.3 %0.0
รวม 2,082,213 933,417 55.17 % 170,308 65,888 61.31 %