จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,135.56730.0082.3 %5.0490.56220.6855.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร12,193.977,863.0035.5 %5.0169.00140.1817.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,767.911,029.0062.8 %5.0509.58286.6943.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,338.18916.0072.6 %5.0566.6252.8290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร12,208.489,288.0023.9 %5.01,593.47451.2571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,719.191,133.0076.0 %5.0365.85137.3562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,341.99310.0094.2 %5.0256.81114.0055.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,075.23264.0075.4 %5.0343.6086.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,942.69235.0095.2 %5.0302.5586.4971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,495.81386.0091.4 %5.0243.2786.3364.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,708.28240.0093.5 %5.0218.5977.5264.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง347.99803.90-131.0 %0.0284.7310.9896.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,293.552,874.8712.7 %5.0680.70247.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5863.6576.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ612.33373.0039.1 %5.0449.75199.5055.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,621.31455.0082.6 %5.0380.72255.5532.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,755.18698.0081.4 %5.0851.85470.5644.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,090.681,455.0052.9 %5.0604.66937.52-55.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,197.94708.0077.9 %5.0566.61105.8381.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,825.971,616.0057.8 %5.0870.871,020.09-17.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,383.773,257.88-36.7 %0.0401.50835.44-108.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,594.351,302.0071.7 %5.01,213.15652.9546.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,147.973,072.2425.9 %5.0889.88293.1967.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,053.6311,556.00-185.1 %0.0908.90235.8474.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,640.981,033.0071.6 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,225.37690.0078.6 %5.0661.7077.0388.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,556.21671.0081.1 %5.0547.59410.4025.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,443.642,479.0028.0 %5.0718.74571.7520.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,971.871.00100.0 %5.01,308.231,444.31-10.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,169.411,650.0023.9 %5.01,118.07324.0771.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบ3,724.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ138.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,096.816,139.00-49.8 %0.0946.8954.8994.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,347.051,434.0057.2 %5.0680.72215.1368.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,598.151,309.0063.6 %5.0832.83150.0082.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,938.163,329.0015.5 %5.0870.8634.6996.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,317.623,003.0652.5 %5.0908.90476.8247.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,889.172,229.0022.8 %5.0490.5672.4485.2 %5.0
สพ.ยโสธร10,288.881,692.0083.6 %5.0642.67467.0227.3 %5.0
รจจ.ยโสธร 30,857.7617,663.4242.8 %5.0705.65660.806.4 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,703.00587.0078.3 %5.0433.5190.1179.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,453.421,125.0067.4 %5.0661.70371.4843.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,710.66618.0077.2 %5.0452.52230.7449.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,834.923,647.524.9 %2.0832.83241.6071.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,220.76999.0069.0 %5.0661.69148.0777.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร4,206.949,358.77-122.5 %0.01,260.67272.7378.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,042.1512,689.04-151.7 %0.01,597.92491.6469.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 27,812.0686.9098.9 %5.01,307.98628.9051.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,957.093,493.00-18.1 %0.0272.14237.5012.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร83,219.4050,012.0039.9 %5.01,667.151,284.8622.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร45,208.3018,220.0059.7 %5.01,187.341,527.60-28.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ18,647.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,045.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,218.2916,184.00-124.2 %0.01,549.791,443.306.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,310.55106.9096.8 %5.0661.68812.06-22.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,677.17374.0086.0 %5.0433.50163.2162.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร27,249.4814,884.0045.4 %5.03,879.222,802.3727.8 %5.0
รวม 386,017 226,274 41.38 % 41,485 22,776 45.10 %