จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร0.00730.000.0 %0.00.00220.680.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร0.001,029.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,650.00916.0065.4 %5.0566.6352.8290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร11,985.929,288.0022.5 %5.01,593.47451.2571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร3,938.331,133.0071.2 %5.0365.85137.3562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,127.22264.0076.6 %5.0343.6086.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย0.00235.000.0 %0.00.0086.490.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,832.61386.0089.9 %5.0243.2786.3364.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,331.61240.0092.8 %5.0218.5977.5264.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง326.86803.90-145.9 %0.0284.7310.9896.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,804.722,874.87-2.5 %0.0680.70247.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,241.360.000.0 %0.0137.1863.6553.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ640.75373.0041.8 %5.0468.77199.5057.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,366.08455.0080.8 %5.0380.72255.5532.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,526.53698.0080.2 %5.0851.85470.5644.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.001,455.000.0 %0.00.00937.520.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร0.00708.000.0 %0.00.00105.830.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,047.111,616.0047.0 %5.0794.801,020.09-28.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.001,302.000.0 %0.00.00652.950.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร0.003,072.240.0 %0.00.00293.190.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร3,837.5811,046.90-187.9 %0.0908.900.000.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,019.391,033.0065.8 %5.0756.760.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร2,564.08921.6564.1 %5.0547.59410.4025.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.001,444.310.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.003,724.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร3,892.086,139.00-57.7 %0.0966.0654.8994.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,926.171,434.0063.5 %5.0680.70215.1368.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,381.671,309.0061.3 %5.0832.83150.0082.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร0.003,329.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,187.783,003.0651.5 %5.01,022.99476.8253.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร0.002,229.000.0 %0.00.0072.440.0 %0.0
สพ.ยโสธร9,962.561,692.0083.0 %5.0642.67467.0227.3 %5.0
รจจ.ยโสธร 30,101.9517,663.4241.3 %5.0724.72660.808.8 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,344.42587.0075.0 %5.0433.5190.1179.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,247.081,125.0065.4 %5.0661.69371.4843.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,310.58618.0073.3 %5.0433.51230.7446.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,251.673,647.52-12.2 %0.0813.82241.6070.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร2,898.89999.0065.5 %5.0642.67148.0777.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 20.0086.900.0 %0.00.00628.900.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.001,132.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร6,673.0016,184.00-142.5 %0.01,549.791,443.306.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 120,059 72,647 0.00 % 15,661 7,080 0.00 %