จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,244.39730.0082.8 %5.0490.56220.6855.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร0.001,029.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,893.80916.0068.3 %5.0566.6352.8290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร12,529.769,288.0025.9 %5.01,593.47451.2571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,843.381,133.0076.6 %5.0365.85137.3562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,103.53264.0076.1 %5.0343.6086.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,072.76235.0095.4 %5.0302.5586.4971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,614.12386.0091.6 %5.0243.2786.3364.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,805.86240.0093.7 %5.0218.5977.5264.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง357.14803.90-125.1 %0.0284.7310.9896.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,380.232,874.8715.0 %5.0680.70247.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,678.890.000.0 %0.0137.1863.6553.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ628.45373.0040.6 %5.0449.75199.5055.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,690.29455.0083.1 %5.0380.72255.5532.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,854.00698.0081.9 %5.0851.85470.5644.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร0.001,455.000.0 %0.00.00937.520.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร0.00708.000.0 %0.00.00105.830.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,790.061,616.0057.4 %5.0813.821,020.09-25.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,715.261,302.0072.4 %5.01,213.15652.9546.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร0.003,072.240.0 %0.00.00293.190.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,160.3111,046.90-165.5 %0.0908.90235.8474.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,736.791,033.0072.4 %5.0756.770.000.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,118.36921.6570.4 %5.0547.59410.4025.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.001,444.310.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.003,724.000.0 %0.00.00138.800.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,204.626,139.00-46.0 %0.0946.8954.8994.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,434.221,434.0058.2 %5.0680.70215.1368.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,692.841,309.0064.6 %5.0832.83150.0082.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร0.003,329.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,483.873,003.0653.7 %5.0908.90476.8247.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,965.202,229.0024.8 %5.0228.1972.4468.3 %5.0
สพ.ยโสธร10,559.641,692.0084.0 %5.0642.67467.0227.3 %5.0
รจจ.ยโสธร 31,669.8017,663.4244.2 %5.0705.65660.806.4 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,774.14587.0078.8 %5.0433.5190.1179.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,544.301,125.0068.3 %5.0661.69371.4843.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,781.99618.0077.8 %5.0452.53230.7449.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,935.843,647.527.3 %3.5832.83241.6071.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,305.51999.0069.8 %5.0661.69148.0777.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 28,017.6486.9098.9 %5.01,307.98628.9051.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร7,294.01119,760.15-1,541.9 %0.0361.591,284.86-255.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.001,132.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,408.2516,184.00-118.5 %0.01,549.791,443.306.9 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 120,059 72,647 0.00 % 15,661 7,080 0.00 %